Новогреческий язык. 5-6 классы (Богадица М. Ф., Воевутко Н. Ю. и др.)

Действующая модельная учебная программа по новогреческому языку для 5-6 классов авторов Богадица М. Ф., Воевутко Н. Ю. и др.

Новогреческий язык. 5-6 классы (Богадица М. Ф., Воевутко Н. Ю. и др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Новогрецька мова. 5–6 класи», основною метою вивчення курсу в закладах загальної середньої освіти є становлення і розвиток духовно багатих особистостей із гуманістичним світоглядом, які вільно володіють українською мовою, мають комунікативні та читацькі компетентності новогрецькою мовою; комунікативно виправдано користуються виражальними засобами новогрецької мови, її формами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності; вільно орієнтуються у всезростаючому інформаційному потоці; вміють формулювати й обстоювати власну думку, громадянську позицію щодо тих чи інших соціальних, політичних, культурних подій і явищ, давати їм адекватну оцінку, самонавчатись і самовдосконалюватись; читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та новогрецької), здатні спілкуватися мовою для духовного, культурного й національного самовияву, формування шанобливого ставлення до культурної спадщини етносів, що населяють Україну.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021