Польский язык. 5-9 классы (начало изучения с 1-го класса). (Войцева Е. А., Бучачская Т. Г.)

Действующая модельная учебная программа по польскому языку для 5-9 классов (начало изучения с 1-го класса) авторов Войцева Е. А., Бучачская Т. Г.

Польский язык. 5-9 классы (начало изучения с 1-го класса). (Войцева Е. А., Бучачская Т. Г.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Польська мова. 5–9 класи (початок вивчення з 1-го класу)», мета вивчення польської мови (як предмету) в навчальних закладах – це формування спеціальних (предметних) компетентностей, досягнення вільного рівня володіння польською мовою в усіх видах мовлення (аудіювання, читання, говоріння, письмо), формування й розвиток здатності застосовувати знання, навички та вміння у практичній діяльності та розкриття за допомогою польського мовлення загальнолюдських цінностей, сприяння становленню гуманістичного світогляду учнів, розширенню їх культурно-пізнавального потенціалу, вихованню потреби в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя.

Інтеграційна складова модельної навчальної програми сприяє певному ознайомленню з фольклорними текстами та літературними творами поляків, а також з різними видами мистецтва засобами польського мовлення; суспільно-культурним контекстом; різноманітними стратегіями продукування ідей (у межах змісту програми); певними принципами етики спілкування, правилами безпечної поведінки у цифровому просторі та онлайн-взаємодії; соціокультурними нормами тощо.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021