Науково-дослідна робота

Інструкція для експертів з науково-дослідної, експериментальної роботи

1. Загальні положення

1.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи проводиться на підставі положення «Про науково-дослідну, експериментальну роботу в освітніх установах Донецької області», обласної програми «Залучення практичних працівників освіти до науково-дослідної, експериментальної діяльності», положення «Про обласну експертну раду з питань науково-дослідної, експериментальної роботи».

1.2. Оцінка матеріалів організується експертною групою фахівців.

1.3. Результати експертизи затверджуються обласною експертною радою.

2. Цілі й завдання експертизи

2.1. Мета експертизи - оцінка якості науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах і вироблення рекомендацій з її продовження.

2.2. До завдань експертизи відносяться:

а) оцінка якості науково-дослідної, експериментальної роботи;

б) висновок про можливість прийняти матеріал як готовий результат науково-дослідної, експериментальної роботи;

в) оцінка повноти та якості виконання творчого завдання за попередній період науково-дослідної, експериментальної роботи;

г) розробка пропозицій за змістом творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи на майбутній рік.

3. Методика експертизи

3.1. Основними інструментами експертизи є «Бланк оцінки окремих результатів науково-дослідної, експериментальної роботи» та «Бланк оцінки творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи».

3.2. У першу чергу заповнюються бланки оцінки окремих результатів науково-дослідної, експериментальної роботи. На кожний з результатів заповнюється окремий бланк.

3.3. У п. 1-4 бланка фіксуються реквізити оцінюваного матеріалу: найменування освітньої установи, на базі якої отримано даний результат, формулювання творчого завдання, результатом виконання якого є оцінюваний матеріал, назва матеріалу й вигляд (жанр педагогічного дослідження), у формі якого викладений його зміст.

3.4. У п. 5 фіксуються оцінки якості змісту за такими позиціями.

Новизна результатів

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - середня;

3 - висока.

Критерії оцінки:

1 - результат повторює (повторює з неістотними змінами) наявні зразки;

2 - результат конкретизує та доповнює існуючі зразки;

3 - результат істотно відрізняється від наявних аналогів і повинен бути визнаний новим.

Теоретична значущість результатів

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - середня;

3 - висока.

Критерії оцінки:

1 - отриманий результат нічого не міняє в теорії питання;

2 - отриманий результат конкретизує та доповнює теоретичні уявлення про дане питання;

3 - результат істотно змінює теоретичні уявлення про дане питання й відкриває перспективи для прикладних досліджень.

Актуальність результатів

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - достатня (достатньо актуально);

2 - середня (актуально);

3 - висока (високо актуально).

Критерії оцінки: описані в розділі 3 «Положення про науково-дослідну, експериментальну роботу».

Рекомендований масштаб застосування результатів

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - результат вузького та спеціального застосування;

2 - результат обмеженого застосування;

3 - результат широкого застосування.

Критерії оцінки:

1 - рекомендується застосування представлених результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в масштабі конкретної освітньої установи;

2 - рекомендується застосування в масштабі певної групи освітніх установ;

3- рекомендується широке впровадження в масштабах області.

Масштаб вирішуваних проблем

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - результат вузького та спеціального застосування;

2 - результат обмеженого застосування;

3 - результат широкого застосування.

Критерії оцінки:

1 - матеріал призначений для вирішення проблем навчання й виховання, що зустрічаються в обмеженому колі тем конкретної навчальної програми або в конкретних ситуаціях;

2 - матеріал призначений для вирішення проблем, що зустрічаються в навчанні за кількома навчальними програмами (категорії навчальних програм) або у значущому для освітніх установ типі виховних ситуацій;

3 - матеріал призначений для вирішення загальних проблем навчання й виховання.

Ефективність пропозицій

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - відчутна;

3 - висока.

Критерії оцінки:

1 - ефективність пропозицій трохи відрізняється від ефективності існуючих варіантів вирішення заявлених проблем;

2 - є дані про значно більшу ефективність пропозицій у порівнянні з діючими аналогами. Проте не можна вважати, що пропозиції вирішують проблему повністю. Можна назвати випадки, ситуації, в яких ефективність пропозицій недостатня:

3 - пропозиції дозволяють ефективно вирішувати поставлену проблему в усіх випадках, що зустрічаються, й умовах.

Готовність до впровадження

Можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - середня;

3 - висока.

Критерії оцінки:

1 - матеріал вимагає істотного доопрацювання за змістом;

2 - матеріал вимагає деякого доопрацювання за формою викладу;

3 - матеріал готовий до використання в існуючому вигляді, відповідає професійним вимогам, що висуваються до подібних матеріалів.

Загальна оцінка виставляється в результаті узагальнення оцінок в окремих позиціях. Вона є середнім арифметичним, тобто загальною сумою одержаних балів, що ділиться на кількість позицій, за якими оцінювався результат (оцінка вище 0).

3.5. Необхідною умовою позитивного висновку про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи є вища оцінка ступеня готовності результатів до впровадження. Додатковою достатньою умовою позитивного висновку може служити:

а) точна відповідність змісту матеріалу творчого завдання;

б) наявність в експертному висновку вищої оцінки хоч би в одній з позицій якісної оцінки змісту матеріалу (за винятком п. 5.5 «масштаб вирішуваної проблеми»).

У решті випадків позитивний висновок про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи вимагає спеціального змістовного обґрунтування.

3.6. У бланку експертного висновку про виконання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи пункти 1-2 заповнюються так само, як і в попередньому бланку.

3.7. Пункти 3.1-3.2 заповнюються на підставі бланків експертних висновків про окремі результати науково-дослідної, експериментальної роботи. В окремих пунктах фіксуються назва й загальна якісна оцінка результату.

3.8. На підставі даних, названих у п. 3, визначається оцінка виконання творчого завдання.

Повнота виконання творчого завдання умовно оцінюється у відсотках від заданого обсягу робіт.

Середня якість виконання творчого завдання обчислюється як середнє арифметичне якості всіх створених у ході виконання творчого завдання матеріалів.

3.9. Загальна оцінка виконання творчого завдання визначається як добуток середньої якості матеріалів та обсягу виконання творчого завдання (вираженого у вигляді коефіцієнта, меншого або такого, який дорівнює одиниці).

3.10. У п. 5.1 оцінюється перспективність продовження робіт за творчим завданням у наявному формулюванні. У разі негативної оцінки експерт пропонує свій варіант напряму для продовження робіт у вигляді формулювання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи наступного року. При цьому слід спиратись на зміст програми науково-дослідної, експериментальної роботи даної освітньої установи.

4. Організація експертизи

4.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи виконується членами обласної експертної ради або спеціально запрошеними для цієї мети фахівцями.

4.2. Експерти одержують матеріали від керівника постійно діючої групи обласної секції з експертизи науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі не пізніше ніж за п'ять днів до їх обговорення на засіданні групи.

4.3. Можливі спірні питання тлумачення матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи можуть бути з'ясовані з авторами протягом цього строку.

4.4. Матеріали науково-дослідної, експериментальної роботи обговорюються тільки за наявності експертних висновків, оформлених відповідно до діючої інструкції.

4.5. Експерт присутній на обговоренні й у разі потреби дає обґрунтування своїм оцінкам. Якщо експертна рада визнає обґрунтування недостатнім, оцінки можуть бути скоректовані.

4.6. Експерт має право включити в рішення експертної ради свою особливу думку про питання оцінюваних ним матеріалів.

Експертний висновок
про окремі результати науково-дослідної, експериментальної роботи

1. Освітня установа.

2. Формулювання творчого завдання.

3. Найменування матеріалу.

4. Вигляд.

5. Якісна оцінка змісту:

5.1. Новизна - 0, 1, 2, 3.

5.2. Теоретична значущість - 0, 1, 2, 3.

5.3. Актуальність змісту (вирішуваної проблеми) - 0, 1,2, 3.

5.4. Рекомендований масштаб застосування (упровадження) - 0, 1, 2, 3.

5.5. Масштаб вирішуваної проблеми - 0, 1, 2, 3.

5.6. Ефективність пропозицій - 0, 1, 2, 3.

5.7. Готовність до впровадження - 0, 1, 2, 3.

5.8. Загальна оцінка.

6. Висновок про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи (так, ні)

Експерт: (підпис (прізвище) дата)

Експертний висновок
про виконання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи на навчальний рік

1. Освітня установа.

2. Формулювання творчого завдання.

3. Представлені матеріали (назва матеріалу, оцінка).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4. Оцінка виконання творчого завдання.

4.1. Повнота виконання, у відсотках.

4.2. Середня якість виконання.

4.3. Загальна оцінка.

5. Пропозиції.

5.1. Доцільність продовження робіт у рамках даного творчого завдання (так, ні).

5.2. Можливе формулювання творчого завдання для продовження науково-дослідної, експериментальної роботи на основі отриманих результатів.

Експерт: (підпис (прізвище) дата)

Критерії оцінювання

експертною комісією навчально-дослідницької роботи

ЕКСПЕРТНА КАРТА

заявки на відкриття обласного експериментального майданчика

Тема.

П.І.Б. експерта, посада, місце роботи.

Критерії оцінки

Бали

Коментарі

1.

Результати даної експериментальної роботи можуть мати значення для вирішення соціальних і/або соціально-педагогічних проблем на рівні:

 • освітньої установи;
 • регіональної системи освіти;
 • міської (районної) системи освіти

 

 

2.

Відповідність:

 • завдань - цілям;
 • способів вирішення задач - завданням;
 • критеріїв оцінки досягнутих результатів на даному етапі - цілям

 

 

3.

Реалістичність:

 • достатність часу, що заявляється, для досягнення передбачуваного результату;
 • урахування прогнозованої в майбутньому ситуації в освіті

 

 

4.

Реалізується: передбачає системне ресурсне забезпечення реалізації програми експериментальної роботи

 

 

5.

Обґрунтованість представленого кошторису:

 • відповідність програмі дій;
 • реалістичність

 

 


Заповнюється окремо по кожному підкритерію за шкалою 1-10 балів.

Головні достоїнства проекту:

Основні недоліки проекту:

Основний висновок експерта:

Дата: «____» _______ 20__ _________ підпис.

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО ЗВІТУ

1. Структурними елементами звіту є:

1) титульний аркуш;

2) список виконавців;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів;

6) вступ;

7) основна частина;

8) висновок;

9) список використаних джерел;

10) додатки.

Обов'язкові структурні елементи виділені напівжирним шрифтом. Решта структурних елементів включається у звіт за задумом виконавця науково-дослідної, експериментальної роботи з урахуванням вимог розділів 2 і 3.

2. Вимоги до структурних елементів звіту

2.1. Титульний аркуш.

2.1.1. Титульний аркуш є першою сторінкою звіту про науково-дослідну, експериментальну роботу і служить джерелом інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

2.1.2. На титульному аркуші наводять такі відомості:

 • найменування організації-виконавця науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • грифи узгодження та затвердження;
 • найменування роботи;
 • посади, учені ступені, учені звання, прізвища й ініціали керівників організації-виконавця науково-дослідної, експериментальної роботи, керівників науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • місце й дата складання звіту.

2.1.3. Якщо звіт про науково-дослідну, експериментальну роботу складається з двох і більше книг, кожна книга повинна мати свій титульний аркуш, що відповідає титульному аркушу першої книги, який містить відомості, які відносяться до даної книги.

2.2. Список виконавців.

2.2.1. У список виконавців повинні бути включені прізвища й ініціали, посади, учені звання керівників науково-дослідної, експериментальної роботи, відповідальних виконавців, виконавців і співвиконавців, які брали участь у виконанні роботи.

2.2.2. Якщо звіт виконаний одним виконавцем, його посаду, учений ступінь, учене звання, прізвище й ініціали слід указати на титульному аркуші звіту.

2.3. Реферат.

2.3.1. Реферат повинен містити:

1) відомості про обсяг звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість книг звіту, кількість використаних джерел;

2) перелік ключових слів;

3) текст реферату.

2.3.1.1. Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15-ти слів або словосполучень з тексту звіту, які в найбільшій мірі характеризують його зміст і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова наводяться в називному відмінку та друкуються прописними буквами в рядок через коми.

2.3.1.2. Текст реферату повинен відображати:

 • об'єкт досліджень або розробки;
 • мету роботи;
 • метод дослідження й апаратуру;
 • отримані результати та їх новизну;
 • основні конструктивні, технологічні характеристики;
 • ступінь упровадження;
 • рекомендації з упровадження або підсумки впровадження результатів науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • сферу застосування;
 • економічну ефективність або значущість роботи;
 • прогнозні пропозиції про розвиток об'єкта дослідження.

Якщо звіт не містить відомостей по якій-небудь із перерахованих структурних частин реферату, то в тексті реферату вона опускається, при цьому послідовність викладу зберігається.

2.4. Зміст.

2.4.1. Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають найменування) та висновок з указівкою номерів сторінок, з яких починаються ці елементи звіту про науково-дослідну, експериментальну роботу.

2.4.2. Звіт складається з двох і більш книг, у кожній з них повинен бути свій зміст. При цьому в першій книзі вміщують зміст усього звіту з указівкою номерів книг, у наступних - тільки зміст відповідної книги. Допускається в першій книзі замість змісту подальших книг указувати тільки їх найменування.

2.4.3. У звіті про науково-дослідну, експериментальну роботу обсягом не більше 10-ти сторінок зміст допускається не складати.

2.5. Вступ.

2.5.1. Вступ повинен містити оцінку сучасного стану вирішуваної науково-технічної проблеми, підставу й початкові дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення науково-дослідної, експериментальної роботи, відомості про планований науково-технічний рівень розробки, про патентні дослідження й висновки з них, відомості про метрологічне забезпечення науково-дослідної, експериментальної роботи. У вступі повинні бути показані актуальність і новизна теми, зв'язок даної роботи з іншими науково-дослідними роботами.

2.6. Основна частина.

2.6.1. Основна частина звіту повинна містити дані, що відображають сутність, методику й основні результати виконаної науково-дослідної, експериментальної роботи.

2.6.2. Основна частина повинна містити:

 • вибір напряму досліджень, що включає обґрунтування вибору прийнятого напряму дослідження, методи вирішення задач та їх порівняльну оцінку, розробку загальної методики проведення науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • теоретичні і/або експериментальні дослідження, що включають визначення характеру та змісту теоретичних досліджень, методи досліджень, методи розрахунку, обґрунтування необхідності проведення експериментальних робіт, принципи дії розроблених об'єктів, їх характеристики, обґрунтування вибраного метрологічного забезпечення робіт, дані про об'єкти вимірювань, вимірювані величини та засоби вимірювань, одержані експериментальні дані;
 • узагальнення й оцінку результатів досліджень, що включає оцінку повноти вирішення поставленої задачі та пропозиції про подальше продовження робіт, оцінку достовірності отриманих результатів та їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних робіт, обґрунтування необхідності проведення додаткових досліджень, негативні результати, що призводять до необхідності припинення подальших досліджень.

2.6.3. Залежно від особливостей виконаної науково-дослідної, експериментальної роботи основну частину висловлюють у вигляді тексту, таблиці, поєднання ілюстрацій і таблиць або поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць.

Основну частину звіту слід поділити на розділи та пункти.

Розділи основної частини можуть поділятись на пункти або на підрозділи та пункти. Пункти, за необхідності, можуть поділятись на підпункти. Кожний пункт повинен містити закінчену інформацію.

2.7. Висновок.

Висновок повинен містити: короткі висновки за наслідками виконаної науково-дослідної, експериментальної роботи або окремих її етапів, оцінку повноти вирішень поставлених задач, розробку рекомендацій і початкових даних про конкретне використання результатів науково-дослідної, експериментальної роботи, оцінку техніко-економічної ефективності впровадження. Якщо визначення техніко-економічної ефективності неможливе, необхідно вказати народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи; оцінку науково-технічного рівня виконаної науково-дослідної, експериментальної роботи порівняно з кращими досягненнями в даній області.

2.8. Список використаних джерел. Список повинен містити відомості про джерела, використовувані при складанні звіту.

2.9. Додатки.

2.9.1. У додатки рекомендується включати матеріали, пов'язані з виконаною науково-дослідною, експериментальною роботою, які з яких-небудь причин не можуть бути включені в основну частину.

У додатки можуть бути включені:

 • матеріали, що доповнюють звіт;
 • проміжні математичні докази, формули та розрахунки;
 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • протоколи випробувань;
 • ілюстрації допоміжного характеру;
 • копію творчого завдання на науково-дослідну, експериментальну роботу, програми робіт, договору або іншого початкового документа для виконання науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • протокол розгляду виконаної науково-дослідної, експериментальної роботи на обласній експертній раді;
 • акти впровадження результатів науково-дослідної, експериментальної роботи тощо.

3. Правила оформлення звіту

3.1. Загальні вимоги.

3.1.1. Сторінки тексту звіту про науково-дослідну, експериментальну роботу та включені у звіт ілюстрації, таблиці й роздруківки повинні відповідати формату А4. Допускається представляти ілюстрації, таблиці й роздруківки на аркушах формату А3.

3.1.2. Звіт про науково-дослідну, експериментальну роботу повинен бути виконаний машинописним способом на одній стороні аркуша білого паперу через півтора інтервали.

Текст звіту слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 15 мм, нижнє - не менше 20 мм.

3.1.3. Найменування структурних елементів звіту «СПИСОК ВИКОНАВЦІВ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВОК», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» служать заголовками структурних елементів звіту.

3.1.4. Заголовки структурних елементів звіту й розділів основної частини слід розташовувати в середині рядка без крапки в кінці та друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

3.2. Нумерація сторінок звіту.

3.2.1. Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись нумерації по всьому тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

3.2.2. Титульний аркуш включається в загальну нумерацію сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

3.2.3. Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих аркушах, і роздруківки з ЕОМ включають у загальну нумерацію сторінок звіту.

Рекомендації до складання авторського проекту

Назва проекту - стисло відображає суть проекту. Назва проекту повинна відрізнятись у кращий бік від назв можливих конкурентів. Вона не повинна бути загальною, а повинна бити в ціль.

Коротка анотація проекту містить чіткий і стислий опис суті проекту. Займає півсторінки, максимум сторінку. Анотація повинна містити інформацію про те:

 • хто виконуватиме проект;
 • навіщо і кому потрібен цей проект;
 • що вийде в результаті;
 • як проект виконуватиметься;
 • скільки буде потрібно додаткових ресурсів;
 • як здійснюватиметься моніторинг проекту.

Вступ містить відомості про автора, його досвід роботи й досягнення в галузі, безпосередньо пов'язаній з проблемою, яку повинен вирішити запропонований проект.

Постановка проблеми описує, чому виникла необхідність у виконанні проекту і як поставлена проблема співвідноситься з метою й завданнями освіти.

Цілі й завдання. Мета - в ім'я чого розробляється проект (зазвичай не вітається декларація заявником кількох цілей). Виконання описаних у проекті завдань повинно привести до досягнення поставленої мети найкоротшим шляхом з максимальним ефектом. Завдання й результати подаються в кількісній оцінці.

Методи. Указуються заходи, які необхідно провести для досягнення намічених результатів і вирішення поставлених задач. Наводяться схема організації роботи за проектом і календарний план. З розділу повинно бути зрозуміло, що буде зроблено, хто здійснюватиме дії, як вони здійснюватимуться, коли і в якій послідовності, які ресурси будуть залучені.

Виконавці проекту. Резюме виконавців проекту, які показують, що саме вони можуть найуспішніше вирішити завдання, поставлені у проекті.

Оцінка проекту та звітність. Із цього розділу повинно бути зрозуміло, як ви передбачаєте визначити, чи досягли мети і як ви контролюватимете процес виконання проекту. В якій формі ви відзвітуєте про виконану роботу та витрачені засоби.

Основні розділи проекту

1. Постановка проблеми. У цьому розділі необхідно описати проблему, яку ви збираєтесь вирішити за допомогою виконання проекту.

Питання, яких необхідно торкнутись у даному розділі:

 • Історія виникнення проблеми. Поясніть, чому виникла необхідність виконання вашого проекту.
 • Постарайтеся чітко та стисло викласти історію проблеми, досвід аналогічних проектів вашої чи інших організацій (якщо є).
 • Опишіть, як ваш проект узгоджується з іншими подібними роботами, що проводяться (або проводились раніше) вашою школою чи членами вашої команди з проблеми, що зачіпається.

2. Цілі й завдання проекту.

Цілі проекту, що представляється, повинні бути визначені як загальне вирішення ПОСТАВЛЕНОЇ ПРОБЛЕМИ і/або її окремих складових.

Завдання проекту мають на увазі конкретні заходи, спрямовані на досягнення МЕТИ проекту. Завдання проекту повинні відповідати ЦІЛЯМ проекту й логічно виходити з них. Завдання вашого проекту повинні бути визначені в термінах, які можна співставити з термінами, що визначають ЦІЛІ проекту.

Питання, яких необхідно торкнутись у даному розділі:

 • Які ЦІЛІ вашого проекту.
 • Чітко визначте ЗАВДАННЯ проекту, що представляється.
 • Завдання повинні включати відповідь на запитання, яким чином ви плануєте реалізувати запропонований проект.
 • Завдання проекту повинні бути спрямовані на ефективне досягнення МЕТИ проекту й вирішення поставленої проблеми.

3. Шляхи реалізації проекту/методи. Методи, які використовуються для вирішення ЗАВДАНЬ і досягнення мети проекту, повинні бути логічно пов'язані й обґрунтовані.

4. Календарний план. Календарний план проекту й загальна тривалість проекту. Календарний план відображає стратегічне планування робіт за проектом. У календарному плані проекту для кожного етапу вказуються періоди їх виконання, перелік виконуваних робіт і виконавці проекту, які відповідають за виконання.

При складанні календарного плану необхідно враховувати:

 • загальну стратегію проекту;
 • адміністративне управління проектом, методи його моніторингу;
 • шляхи розповсюдження інформації, одержаної при реалізації проекту.

5. Оцінка результатів. Процедура оцінки результатів проекту має на увазі опис того, яким чином оцінюватиметься ступінь досягнення мети проекту, визначається його ефективність, короткостроковий чи довгостроковий ефект від реалізації проекту.

Для кожного завдання треба обумовити, якого виду інформація буде зібрана і за якими критеріями буде проводитися збір даної інформації, як ця інформація аналізуватиметься і як буде використана.

 • Повідомте очікувані КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ вашого проекту.
 • Які передбачувані ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ вашого проекту?
 • Укажіть кількість людей, які будуть залучені в реалізацію проекту і/або отримають користь від виконання.
 • Повідомте, яким чином зміниться ситуація після реалізації вашого проекту, наскільки ПОСТАВЛЕНІ ПРОБЛЕМИ можуть бути вирішені.

Загальний обсяг проекту не повинен перевищувати 10 аркушів.

Освіта.ua
05.12.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев