Громадсько активна школа як юридична особа

Політика освітньої сфери включає підсилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг

Законодавчо-нормативна база створення ГАШ в Україні

У Конституції України зазначається, що громадяни України мають право на: свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а також участь в управлінні державними справами.

У Національній доктрині розвитку освіти звертається увага на розробку моделей управління освітою із залученням громадян для підвищення гнучкості управління, і надання йому державно-громадського характеру.

У статті 4 Закону «Про освіту» «поєднання державного управління і громадського самоврядування» визначається одним із основних принципів функціонування освітньої системи в Україні. Стаття 10 підтверджує створення системи державних органів управління й органів громадського самоврядування, які діють у межах повноважень, визначених законодавством. У статті 14 йдеться про те, що місцеві органи створюють належні умови з координації дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей за місцем проживання. Стаття 16 стверджує можливість органів громадського самоврядування в освіті вносити пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішувати у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, економічної й фінансово-господарської діяльності навчальних закладів. У статті 50 зазначається, що учасниками навчально-виховного процесу визнані представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі. Стаття 60 наголошує, що батьки (особи, які їх замінюють) мають право обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів; звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей.

У статтях 35-40 Закону України «Про загальну середню освіту», зокрема в шостому розділі, йдеться про органи управління системою загальної середньої освіти, їх основні завдання, повноваження; розкриваються форми управління й громадського самоврядування ЗНЗ та державного контролю за діяльністю закладів загальної середньої освіти.

«Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу», яке було затверджено Міністерством освіти і науки України в 2001 році, основною метою діяльності піклувальної ради визначає забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення їх освітніх потреб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

У статті 10 Закону України «Про загальну середню освіту» визначено статус загальноосвітнього навчального закладу як юридичної особи. У тлумачному словнику С. Ожегова зазначається, що юридична особа - це самостійна організація, що володіє майновими й іншими громадянськими правами й обов'язками. Згідно зі статтею 23 Цивільного кодексу України «... Юридичними особами визначаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки; бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному і третейському судах». Ця стаття Цивільного кодексу України містить перелік ознак, яким повинна відповідати юридична особа. Згідно зі статтею 26 Цивільного кодексу України «... правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації».

За організаційно-правовими формами загальноосвітній навчальний заклад може бути державної, комунальної та приватної форм власності. У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (ЗНЗ) зазначено, що школа як юридична особа має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку. ЗНЗ діє на підставі статуту, який розробляється навчальним закладом і його засновником на основі положення про ЗНЗ і положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу. Статут затверджується власником. Для державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідним органом управління освітою. Для приватного загальноосвітнього навчального закладу погоджується з відповідним органом управління освітою. Після цього реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Реорганізація загальноосвітнього навчального закладу провадиться в разі зміни його типу або форми власності. Здійснюється засновником (власником) або органом, за рішенням якого його створено, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі власності в сільській місцевості допускається лише за згодою територіальної громади.

Правові засади діяльності школи як громадсько-активної «закладені» в положенні про загальноосвітній навчальний заклад. Нижче подано витяги з цього положення, які стосуються громадсько-спрямованої діяльності школи.

1. Загальноосвітній навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

2. Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим положенням і власним статутом.

3. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Загальноосвітній навчальний заклад діє на підставі статуту, який розробляється навчальним закладом та його засновником на основі цього Положення та положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу.

Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

Індивідуалізація і диференціація навчання у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

16. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та статутом закладу.

44. Учні загальноосвітнього навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

45. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми підвищення своєї кваліфікації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

48. ...Права і обов'язки класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітнього навчального закладу.

49. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

53. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

54. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника загальноосвітнього навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

57. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

Керівник щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

60. Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління нав63. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. (Абзац перший пункту 63 в редакції Постанови КМ № 1262 від 26.09.2001)

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу встановлюються статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва загальноосвітнім навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

64. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада загальноосвітнього навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом загальноосвітнього навчального закладу.

До складу ради загальноосвітнього навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості.

Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов'язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

65. У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

Члени піклувальної ради загальноосвітнього навчального закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

66. Матеріально-технічна база загальноосвітнього навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

67. Фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

68. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису загальноосвітнього навчального закладу є:

 • кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб (для приватних загальноосвітніх навчальних закладів);
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • кредити банків;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

69. У загальноосвітньому навчальному закладі державної чи комунальної форми власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом відповідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради цього закладу.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.

71. Загальноосвітній навчальний заклад має право згідно із законодавством придбавати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

73. Загальноосвітній навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Загальноосвітній навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

74. Участь загальноосвітнього навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

75. Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

76. Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу будь-якого типу і форми власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

Основний закон держави - Конституція України, який визнає освіту за пріоритетну галузь, та гарантує право громадян на рівноправне отримання якісної освіти.

1. У ст.53 зазначається: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах».

2. У Національній доктрині розвитку освіти звертається увага на розробку своєрідних моделей управління освітою із підключенням до управління громадян, фахівців для підвищення його гнучкості, демократичності та надання державно-громадського характеру. Цей документ націлює громадськість, державні органи управління освітою на зміну світоглядних позицій щодо визнання першочерговості розвитку національної освітньої системи, яка дасть змогу сформувати людину нового суспільно-економічного ладу, адже розвиток суспільства відбувається тільки через розвиток людей, що утворили це суспільство. Тому важливими є і підвищення рівня освіченості громадян, і розвиток ринкових стосунків та ринку в освітній сфері.

Розділ V Національної доктрини розвитку освіти присвячено освіті як рушійній силі розвитку громадянського суспільства. У цьому розділі йдеться про те, що освіта має стати дієвим важелем гуманізації суспільно-економічних відносин та формування нових життєвих орієнтирів особистості.

3. Доктриною визначається державна політика в галузі освіти, яка спрямовується на підсилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг».

У розділі Х йдеться про формування державно-громадського характеру управління, що має враховувати регіональні особливості, тенденції автономізації закладів освіти й конкурентоспроможності освітніх послуг.

Нова модель управлінської системи освітньої сфери передбачає встановлення рухомого взаємозв'язку центрального та регіонального управління освітою шляхом зміни стилю, структури, функцій, а також перерозподілу навантаження.

Стратегічні завдання реформування управління освітою наголошуються в документі як перехід до державно-громадського управління, розмежування функцій між органами управління всіх його рівнів (державним, регіональним, місцевим), автономізація функціонування всіх органів управління освітою, гармонійне поєднання прав особи, суспільства, держави.

Одним із завдань є удосконалення систем ліцензування, атестації та акредитації. У ці процедури включаються самооцінка й анкетування учнів, студентів, громадськості, що дає змогу об'єктивізувати інформацію та врахувати громадську думку при прийнятті відповідних рішень.

4. Закон України «Про загальну середню освіту» акцентує увагу на прогнозуванні розвитку загальної середньої освіти відповідно до потреб громадян, забезпеченні соціального захисту, охорони життя, здоров'я, захисту прав учасників, сприянні розвитку самоврядування закладів загальної середньої освіти.

Повноваження загальноосвітнього навчального закладу викладені в статті 38, де наголошується на задоволенні потреб громадян у здобутті повної загальної середньої освіти, розробці варіативної складової змісту загальної середньої освіти, яка має відповідати запиту населення мікрорайону школи та всіх, хто в ній навчається, установленні прямих зв'язків із навчальними закладами зарубіжних країн тощо.

Стаття 39 присвячена співвідношенню управління та самоврядування закладу загальної середньої освіти, де відзначаються тільки органи управління: одноосібний - директор і колегіальний - педагогічна рада; орган громадського самоврядування - загальні збори колективу; методичні об'єднання педагогічних працівників як органи педагогічної громадськості.

У статті 40 говориться про державну атестацію, яка проводиться один раз на десять років і є основною формою державного контролю. Важливим є пункт, що зазначає оприлюднення результатів державної атестації.

Представлені вище дані підтверджують наявність гуманістичних засад законодавчої бази освіти і свідчать про певну міру «узаконення» процесів демократизації управління загальною середньою освітою в Україні.

5. У 2001 році наказом МОН України було затверджено Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Основною метою діяльності піклувальної ради встановлено «забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання». Для виконання цієї мети переважна більшість піклувальних рад здійснює пошук коштів, залучає громадськість до поліпшення умов навчання, сприяє зміцненню матеріально-технічної та дидактичної бази навчання, організовує культурні заходи, ін. Батьківські комітети займаються в основному грошовим забезпеченням навчального процесу, обговорюють питання організації дозвілля учнів.

У лютому 2005 року Міністерством освіти і науки України затверджено наказ «Про орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів».

Серед запропонованих критеріїв є такі: взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою навчального закладу та ін.); суспільний рейтинг навчального закладу; створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу; забезпечення умов для збереження здоров'я учнів; організація відпочинку й оздоровлення учнів, педагогічних працівників. Виділені критерії сприяють орієнтації на взаємодію керівництва й громадськості з боку державних органів управління.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», створений із метою «подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, реалізації положень про дошкільний, загальноосвітній і професійно-технічний навчальні заклади.» Відповідно до цього наказу керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості, залучаючи таким чином громадську думку та громадськість до управління закладом освіти.

Освіта.ua
01.04.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев