Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи

Інструкція експертам

1. Загальні положення

1.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи проводиться на підставі положення «Про науково-дослідну, експериментальну роботу в освітніх установах Донецької області», обласної програми «Залучення практичних працівників освіти до науково-дослідної, експериментальної діяльності», положення «Про обласну експертну раду з питань науково-дослідної, експериментальної роботи».

1.2. Оцінка матеріалів організується експертною групою фахівців.

1.3. Результати експертизи затверджуються обласною експертною радою.

2. Цілі й завдання експертизи

2.1. Мета експертизи - оцінка якості науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах і вироблення рекомендацій з її продовження.

2.2. До завдань експертизи відносяться:

а) оцінка якості науково-дослідної, експериментальної роботи;

б) висновок про можливість прийняти матеріал як готовий результат науково-дослідної, експериментальної роботи;

в) оцінка повноти та якості виконання творчого завдання за попередній період науково-дослідної, експериментальної роботи;

г) розробка пропозицій за змістом творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи на майбутній рік.

3. Методика експертизи

3.1. Основними інструментами експертизи є «Бланк оцінки окремих результатів науково-дослідної, експериментальної роботи» та «Бланк оцінки творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи».

3.2. У першу чергу заповнюються бланки оцінки окремих результатів науково-дослідної, експериментальної роботи. На кожний з результатів заповнюється окремий бланк.

3.3. У п. 1-4 бланка фіксуються реквізити оцінюваного матеріалу: найменування освітньої установи, на базі якої отримано даний результат, формулювання творчого завдання, результатом виконання якого є оцінюваний матеріал, назва матеріалу та вид (жанр педагогічного дослідження), у формі якого викладений його зміст.

3.4. У п. 5 фіксуються оцінки якості змісту за такими позиціями:

1) Новизна результатів

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - низька;
 • 2 - середня;
 • 3 - висока;

критерії оцінки:

 • 1 - результат повторює (повторює з неістотними змінами) наявні зразки;
 • 2 - результат конкретизує та доповнює існуючі зразки;
 • 3 - результат істотно відрізняється від наявних аналогів і повинен бути визнаний новим.

2) Теоретична значущість результатів

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - низька;
 • 2 - середня;
 • 3 - висока;

критерії оцінки:

 • 1 - отриманий результат нічого не змінює в теорії питання;
 • 2 - отриманий результат конкретизує та доповнює теоретичні уявлення про дане питання;
 • 3 - результат істотно змінює теоретичні уявлення про дане питання й відкриває перспективи для прикладних досліджень.

3) Актуальність результатів

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - достатня (достатньо актуально);
 • 2 - середня (актуально);
 • 3 - висока (високоактуально);

критерії оцінки: описані в розділі 3 «Положення про науково-дослідну, експериментальну роботу».

4) Рекомендований масштаб застосування результатів

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - результат вузького та спеціального застосування;
 • 2 - результат обмеженого застосування;
 • 3 - результат широкого застосування;

критерії оцінки:

 • 1 - рекомендується застосування представлених результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в масштабі конкретної освітньої установи;
 • 2 - рекомендується застосування в масштабі певної групи освітніх установ;
 • 3 - рекомендується широке впровадження в масштабах області.

5) Масштаб проблем, що вирішуються

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - результат вузького та спеціального застосування;
 • 2 - результат обмеженого застосування;
 • 3 - результат широкого застосування;

критерії оцінки:

 • 1 - матеріал призначений для вирішення проблем навчання й виховання, що зустрічається в обмеженому колі тем конкретної навчальної програми або у конкретних ситуаціях;
 • 2 - матеріал призначений для вирішення проблем, що зустрічаються в навчанні за кількома навчальними програмами (категорії навчальних програм) або в значущому для освітніх установ типі виховних ситуацій;
 • 3 - матеріал призначений для вирішення загальних проблем навчання й виховання.

6) Ефективність пропозицій

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - низька;
 • 2 - відчутна;
 • 3 - висока;

критерії оцінки:

 • 1 - ефективність пропозицій трохи відрізняється від ефективності існуючих варіантів вирішення заявлених проблем;
 • 2 - є дані про значно більшу ефективність пропозицій у порівнянні з діючими аналогами. Проте не можна вважати, що пропозиції вирішують проблему повністю. Можна назвати випадки, ситуації, в яких ефективність пропозицій недостатня.
 • 3 - пропозиції дозволяють ефективно вирішувати поставлену проблему в усіх випадках, що зустрічаються, та умовах.

7) Готовність до впровадження

можливі оцінки:

 • 0 - не оцінюється;
 • 1 - низька;
 • 2 - середня;
 • 3 - висока;

критерії оцінки:

 • 1 - матеріал вимагає істотного доопрацювання за змістом;
 • 2 - матеріал вимагає деякого доопрацювання за формою викладу;
 • 3 - матеріал готовий до використання в існуючому вигляді, відповідає професійним вимогам, що висуваються до подібних матеріалів.

Загальна оцінка виставляється в результаті узагальнення оцінок за окремими позиціями. Вона є середнім арифметичним, тобто загальна сума одержаних балів, що ділиться на число позицій, за якими оцінювався результат (оцінка вище 0).

3.5. Необхідною умовою позитивного висновку про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи є вища оцінка ступеня готовності результатів до впровадження. Додатковою достатньою умовою позитивного висновку можуть служити:

а) точна відповідність змісту матеріалу творчого завдання;

б) наявність в експертному висновку вищої оцінки хоч би однієї з позицій якісної оцінки змісту матеріалу (за винятком п. 5.5 «масштаб вирішуваної проблеми»).

У решті випадків позитивний висновок про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи вимагає спеціального змістовного обґрунтування.

3.6. У бланку експертного висновку про виконання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи пункти 1-2 заповнюються так само, як і в попередньому бланку.

3.7. Пункти 3.1-3.2 заповнюються на підставі бланків експертних висновків про окремі результати науково-дослідної, експериментальної роботи. В окремих пунктах фіксуються назва та загальна якісна оцінка результату.

3.8. На підставі даних, указаних у п. 3, визначається оцінка виконання творчого завдання.

Повнота виконання творчого завдання умовно оцінюється у відсотках від заданого обсягу робіт.

Середня якість виконання творчого завдання обчислюється як середнє арифметичне якості всіх створених у ході виконання творчого завдання матеріалів.

3.9. Загальна оцінка виконання творчого завдання визначається як добуток середньої якості матеріалів та обсягу виконання творчого завдання (вираженого у вигляді коефіцієнта, меншого або який дорівнює одиниці).

3.10. У п. 5.1 оцінюється перспективність продовження робіт за творчим завданням у наявному формулюванні. У разі негативної оцінки експерт пропонує свій варіант напряму для продовження робіт у вигляді формулювання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи наступного року. При цьому слід спиратись на зміст програми науково-дослідної, експериментальної роботи даної освітньої установи.

4. Організація експертизи

4.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи виконується членами обласної експертної ради або спеціально запрошеними для цієї мети фахівцями.

4.2. Експерти одержують матеріали від керівника постійно діючої групи обласної секції з експертизи науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі не пізніше ніж за п'ять днів до їх обговорення на засіданні групи.

4.3. Можливі спірні питання тлумачення матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи можуть бути з'ясовані з авторами протягом цього строку.

4.4. Матеріали науково-дослідної, експериментальної роботи обговорюються тільки за наявності експертних висновків, оформлених відповідно до справжньої інструкції.

4.5. Експерт присутній на обговоренні й у разі потреби дає обґрунтування своїм оцінкам. Якщо експертна рада визнає обґрунтування недостатнім, оцінки можуть бути скоректовані.

4.6. Експерт має право включити в рішення експертної ради свою особливу думку про питання оцінюваних ним матеріалів.

Експертний висновок про окремі результати науково-дослідної, експериментальної роботи

1. Освітня установа

2. Формулювання творчого завдання

3. Найменування матеріалу

4. Якісна оцінка змісту

4.1. Новизна - 0, 1, 2, 3.

4.2. Теоретична значущість - 0, 1, 2, 3.

4.3. Актуальність змісту (проблеми, що вирішується) - 0, 1,2, 3.

4.4. Рекомендований масштаб застосування (упровадження) 0, 1, 2, 3.

4.5. Масштаб проблеми, що вирішується, - 0, 1, 2, 3.

4.6. Ефективність пропозицій - 0, 1, 2, 3.

4.7. Готовність до впровадження - 0, 1, 2, 3.

4.8. Загальна оцінка

5. Висновок про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи (так, ні)

Експерт: підпис (прізвище) дата

Експертний висновок про виконання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи на навчальний рік

1. Освітня установа

2. Формулювання творчого завдання

3. Представлені матеріали (назва матеріалу, оцінка):

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4. Оцінка виконання творчого завдання

4.1. Повнота виконання %.

4.2. Середня якість виконання

4.3. Загальна оцінка

5. Пропозиції

5.1. Доцільність продовження робіт у рамках даного творчого завдання (так, ні).

5.2. Можливе формулювання творчого завдання для продовження науково-дослідної, експериментальної роботи на основі отриманих результатів

Експерт: підпис (прізвище) дата

В окремих випадках можливе визначення додаткових критеріїв оцінювання. Наприклад.

Критерії оцінювання експертною комісією навчально-дослідної роботи

Оцінювані параметри

Можливі оцінки в балах

1

Актуальність поставленого завдання:

 • Представляє великий практичний та теоретичний інтерес.
 • Має допоміжний характер.
 • Ступінь актуальності визначити складно.
 • Не актуальна

 

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

2

Уміння автора виділити та сформулювати проблему, цілі й завдання дослідження:

 • Автор чітко виділяє та формулює проблему, цілі й завдання дослідження.
 • Недостатній рівень опрацьованості проблеми, мети та завдань дослідження.
 • Проблеми, цілі й завдання дослідження не виділені та не сформульовані

 

 

 • 2
 • 1
 • 0

3

Оригінальність методів вирішення задачі, дослідження:

 • Вирішена новими, оригінальними методами.
 • Має новий підхід до вирішення, використані нові ідеї.
 • Використовуються традиційні методи вирішення

 

 • 3
 • 2
 • 1

4

Новизна отриманих результатів:

 • Отримані нові теоретичні та практичні результати.
 • Розроблений і виконаний оригінальний експеримент.
 • Є новий підхід до рішення відомої проблеми.
 • Є елементи новизни.
 • Нічого нового не має

 

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

5

Значення результатів роботи:

 • Результати заслуговують публікації та практичного виконання.
 • Можна використовувати в науковій роботі школярів.
 • Можна використовувати в навчальному процесі.
 • Не заслуговують уваги

 

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

 

6

Рівень опрацьованості дослідження, вирішення задач:

 • Завдання вирішене повністю й детально з виконанням усіх необхідних елементів дослідження.
 • Недостатній рівень опрацьованості вирішення.
 • Вирішення не може розглядатись як задовільне

 

 • 2
 • 1
 • 0

7

Оформлення навчально-дослідницької роботи:

 • Робота оформлена грамотно.
 • Є зауваження до оформлення роботи.
 • Не відповідає вимогам оформлення

 

 • 2
 • 1
 • 0

8

Ерудованість автора в даній галузі:

 • Використання відомих результатів і наукових фактів у роботі.
 • Знайомство із сучасним станом проблеми.
 • Чітке розуміння мети роботи.
 • Логіка викладу, переконливість міркувань, оригінальність висновків

 

 • Так - 1
 • Ні - 0


ЕКСПЕРТНА КАРТА
заявки на відкриття обласного експериментального майданчика

Тема
П. І. Б. експерта, посада, місце роботи

Критерії оцінки

Бали

Коментарі

1

Результати даної експериментальної роботи можуть мати значення для вирішення соціальних і/або соціально-педагогічних проблем на рівні:

 

 

 

 • освітньої установи;

 

 

 

 • регіональної системи освіти;

 

 

 

 • міської (районної) системи освіти

 

 

2

Відповідність:

 

 

 

 • завдань - цілям;

 

 

 

 • способів вирішення задач - завданням;

 

 

 

 • критеріїв оцінки досягнутих результатів на даному етапі - цілям

 

 

3

Реалістичність:

 

 

 

 • достатність часу, що заявляється, для досягнення передбачуваного результату;

 

 

 

 • урахування прогнозованої в майбутньому ситуації в освіті

 

 

4

Реалізується: передбачає системне ресурсне забезпечення реалізації програми експериментальної роботи

 

 

5

Обґрунтованість представленого кошторису:

 

 

 

 • відповідність програмі дій;

 

 

 

 • реалістичність

 

 


Заповнюється окремо по кожному підкритерію за шкалою 1-10 балів.

Головні достоїнства проекту:

Основні недоліки проекту:

Основний висновок експерта:

Освіта.ua
05.04.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев