Функції управління освітньою установою

Усі функції управління освітньою установою - школою- можна розділити на три великі групи

 • функції управління підтримкою стабільного функціонування школи;
 • функції управління розвитком школи та інноваційними процесами;
 • функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного управління.

Функції управління підтримкою стабільного функціонування школи

До основних функцій управління підтримкою стабільного функціонування школи відносяться:

 • організація узгодження у шкільному співтоваристві найважливіших цінностей, принципів, устремлінь, на які орієнтується функціонування школи;
 • організація прийому до школи нових контингентів учнів;
 • організація діагностики реальних навчальних можливостей, вихованості, розвитку, стану здоров'я школярів;
 • організація прийому на роботу вчителів та інших працівників школи;
 • розстановка педагогічних кадрів, розподіл навчального навантаження;
 • організація розробки та введення в дію статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, правил для учнів та інших локальних актів освітньої установи;
 • тактичне й оперативне планування функціонування школи, визначення пріоритетних напрямів її життєдіяльності;
 • тактичне й оперативне планування позакласної та позашкільної виховної роботи;
 • тактичне й оперативне планування забезпечуючих процесів та їх узгодження з цільовими характеристиками освітнього процесу;
 • організація освітніх процесів відповідно до статуту школи, календарних навчальних графіків, розкладу занять;
 • організація ресурсного забезпечення функціонування школи, освітніх процесів;
 • організація поточної роботи всіх підрозділів і функціональних служб школи;
 • контроль, аналіз, оцінка та корекція стану й результатів освітнього процесу;
 • контроль і аналіз навчальної й виховної діяльності педагогічних кадрів;
 • організація документування, обліку та збереження найважливіших даних, що відбивають процес функціонування школи;
 • організація профілактики негативних явищ (низької успішності, перевантаження школярів, демотивації, проявів девіантної поведінки, погіршення шкільного самопочуття);
 • мобілізація шкільної спільноти для спільного рішення задач підвищення якості освіти у школі;
 • планування, організація, керівництво та контроль роботи педагогічними кадрами школи;
 • планування кар'єри педагогічних кадрів у школі;
 • планування та реалізація заходів для соціального захисту учнів і педагогів, охороні їхнього здоров'я;
 • інтеграція шкільної спільноти;
 • інформування спільноти про наміри та плани адміністрації школи;
 • інформування спільноти про рішення вищих органів управління освітою, які мають відношення до школи;
 • планування й організація атестації педагогічних кадрів;
 • планування й організація підсумкової атестації учнів;
 • контроль стану шкільного освітнього середовища, матеріальної бази, заощадження та витрати ресурсів;
 • контроль дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;
 • контроль стану ресурсозабезпечувальної діяльності;
 • розробка та введення в дію поточної організаційно-розпорядницької документації;
 • представлення інтересів школи, шкільної спільноти в регіональній освітній системі, місцевому співтоваристві, місцевих органах влади;
 • планування й організація участі школи в акціях муніципальної освітньої системи, у житті місцевого співтовариства;
 • планування й організація участі школи в різних вітчизняних і міжнародних проектах;
 • організація взаємодії школи з батьками учнів;
 • організація використання наявних зовнішніх зв'язків школи;
 • корекція відхилень від намічених планів і параметрів функціонування школи;
 • організація реклами освітніх послуг, що здійснюються школою;
 • організація системи зв'язків із громадськістю, із засобами масової інформації;
 • створення умов для роботи органів вчительського й учнівського самоврядування;
 • вивчення та корекція соціально-психологічної атмосфери у шкільному співтоваристві;
 • організація обліку учнів, які потребують спеціальної педагогічної підтримки, й організація такої підтримки;
 • стимулювання результативної роботи педагогів та інших працівників школи;
 • стимулювання навчальної та позанавчальної активності учнів;
 • організація виявлення, узагальнення та поширення (у школі та за її межами) корисного досвіду внутрішньошкільної діяльності;
 • залучення уваги співтовариства до труднощів, що виникають у ході функціонування школи, та пошук шляхів їх подолання;
 • підготовка школи до проведення ліцензування, атестації й акредитації;
 • розробка та введення стандартів і нормативів, що регулюють процеси та процедури функціонування школи, контроль їх дотримання та аналіз їх ефективності тощо.

Функції управління розвитком школи й інноваційних процесів

Орієнтовний склад функцій управління розвитком школи та інноваційних процесів може бути представлений у такий спосіб:

 • стратегічний аналіз стану та прогнозування тенденцій зміни значущого зовнішнього середовища школи;
 • стратегічний аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення, вимог суспільства до школи;
 • моніторинг змін у соціальному оточенні школи, освітній політиці, територіальній освітній системі;
 • системний аналіз і оцінка досягнень школи, освітнього процесу, передового досвіду, що є у школи, конкурентних переваг;
 • системний проблемно зорієнтований аналіз стану й тенденцій зміни шкільної системи у світлі нового соціального замовлення;
 • організація ціннісного самовизначення шкільної спільноти, орієнтації в системі цінностей;
 • організація вироблення нової системи цінностей шкільної спільноти;
 • ініціювання «криз компетентності» у шкільній спільноті, стимулювання інноваційної мотивації поведінки;
 • організація розроблення нової місії школи;
 • організація розробки образів (моделей) випускників школи;
 • організація розробки нормативів якості освіти у школі;
 • планування, організація, керівництво й контроль розробки цільової програми розвитку школи;
 • організація розробки концепції майбутнього стану школи;
 • організація розробки стратегії переходу до нового стану школи;
 • вироблення курсу інноваційної освітньої політики школи;
 • організація проектування основних напрямів відновлення школи та рубежів, що досягаються, з кожного напряму;
 • планування інноваційної діяльності у школі;
 • планування, організація, керівництво та контроль реалізації цільової програми розвитку школи;
 • планування, організація, керівництво й контроль дослідницьких робіт у школі;
 • організація розробки нового навчального плану школи;
 • організація пошуку освітніх та інших нововведень за межами школи;
 • організація розробки нового програмно-методичного забезпечення;
 • експертиза нового програмно-методичного забезпечення;
 • розробка нормативних вимог до організації окремих інноваційних проектів;
 • організація підрозділів і служб, що займаються інноваційною, дослідницькою, дослідно-експериментальною роботою;
 • координація окремих інноваційних проектів;
 • ініціювання та кураторство окремих інноваційних проектів;
 • організація розробки нормативної документації, що забезпечує інноваційну діяльність у школі;
 • організація вивчення й узагальнення досвіду інноваційної діяльності у школі;
 • організація встановлення та використання зовнішніх зв'язків в інтересах розвитку інноваційних процесів у школі;
 • управління інноваційною діяльністю у школі;
 • стимулювання участі педагогів, школярів, батьків у розвитку школи;
 • організація профілактики та подолання опору нововведенням;
 • організація ресурсного забезпечення інноваційних процесів;
 • аналіз та оцінка ефективності інноваційної діяльності;
 • проектування оновленого освітнього середовища школи;
 • підтримка процесів інтеграції у шкільному співтоваристві тощо.

Функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного управління

Функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного управління містять у собі дії у стосунку до самої системи управління освітньою установою. До таких функцій відносяться:

 • виявлення актуальних і перспективних вимог до управління школою;
 • моніторинг ситуації у школі й у оточуючому її середовищі з точки зору змін вимог до управління;
 • моніторинг імовірних небезпек і негативних факторів, що можуть вплинути на управління;
 • моніторинг сприятливих можливостей для рішення управлінських задач;
 • аналіз досягнень і переваг діючої системи управління школою;
 • організація проектування нової системи внутрішньошкільного управління в цілому та в усіх її підсистемах зокрема;
 • організація та координація взаємодій суб'єктів управління школою;
 • поточне планування управлінської діяльності;
 • координація стратегічних і поточних планів управлінської діяльності;
 • розробка й уточнення вимог до суб'єктів внутрішньошкільного управління, функціональних обов'язків, повноважень, зон відповідальності;
 • аналіз поточної ефективності внутрішньошкільного управління;
 • організація вивчення суспільної думки, ставлення учасників освітнього процесу до управління школою;
 • пошук перспективних управлінських нововведень поза школою;
 • аналіз та узагальнення власного управлінського досвіду;
 • організація освоєння та використання управлінських нововведень у системі внутрішньошкільного управління;
 • організація дослідницької й експериментальної роботи з питань управління школою;
 • установлення зв'язків і взаємодії з науковими та консультативними структурами, що займаються питаннями розвитку внутрішньошкільного управління;
 • організація інформаційного, кадрового, матеріально-технічного, мотиваційного самозабезпечення системи управління;
 • стимулювання результативної роботи суб'єктів внутрішньошкільного управління;
 • стимулювання освоєння нових управлінських методів, засобів, технологій;
 • стандартизація правил і процедур управлінської діяльності;
 • фіксація основних організаційних механізмів управління;
 • культивування професійних педагогічних та управлінських цінностей і норм у групі керівників школи;
 • аналіз і корекція соціально-психологічної атмосфери, взаємин у колективі керівників;
 • підготовка резерву керівників школи з числа педагогів, які мають здібності та схильності до управлінської роботи;
 • надання допомоги починаючим адміністраторам в освоєнні управлінської діяльності;
 • забезпечення наступності політики керівництва при зміні членів шкільної адміністрації;
 • організація підвищення кваліфікації членів шкільної адміністрації (усередині школи та за її межами).

Автор: А. Моісеєв

Освіта.ua
17.03.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев