Управління школою на державно-громадських засадах

Освіта вважається сферою, що найбільшою мірою відповідає за засвоєння новими поколіннями громадських обов'язків й правил спільної відповідальності за участь в управлінні

Управління школою на державно-громадських засадах

Якщо ми спитаємо себе: «Що є найбільш характерною рисою сучасного світу», то, мабуть, отримаємо відповідь: безупинні стрімкі зміни. З величезною швидкістю розпадаються союзи, змінюються уряди, перекреслюються ідеали, якими народи жили багато десятиліть. Поїзд історії лине вперед, не дивлячись на круті повороти, підйоми та спуски.

Зміни охоплюють усі сторони нашого життя, не обминають і таку сферу діяльності, як управління, в якій для нас багато нового: нове управлінське мислення, нова філософія та політика управління з іншою системою цінностей і пріоритетів, інші методи та інструментарій управління, нове розуміння принципів управління, внутрішніх зв'язків і закономірностей  «некомандної» системи.

Успішність освітньої системи, яка має на меті інтеграцію в суспільство кожного індивіда, та мотивація учнів  до навчання великою мірою залежать від того, наскільки зацікавлені сторони можуть впливати на роботу закладів освіти та визначати їх особливості. Урешті-решт, освіта має задовольняти вимоги тих, хто навчається, та тих, хто «споживає» результати освіти (роботодавці, суспільство загалом). Отже, аби бути ефективною, освітня система має враховувати інтереси «споживачів» певного регіону. Тому без залучення до управління освітою громадських організацій регіону школа не може виконати соціальне замовлення держави.

Ефективне управління навчальними закладами створює передумови для покращення внутрішньої культури та атмосфери освітньої організації. Роль керівників навчальних закладів стає все важливішою, оскільки за умови децентралізації освіти вони отримують усе більше повноважень і відповідальності. Удосконалення управління є першим кроком на шляху покращення внутрішньої атмосфери навчального закладу, що сприятиме підвищенню довіри та зацікавленості учнів. Оскільки завданням освіти є підготовка учнів до активного громадського життя в умовах демократичного суспільства, саме демократичні принципи мають стати основою функціонування, організації навчальних закладів та управління ними. За таких умов не тільки керівник закладу, а й викладачі та учні матимуть змогу впливати на процес прийняття рішень. З одного боку, це покращуватиме взаємовідносини всередині організації, з іншого - готуватиме учнів до самостійного життя.

Корінні зміни, що відбулись в економічному та політичному житті країни, розвиток демократичних принципів управління потребують від керівника використання сучасних методів і форм управління трудовими колективами. Ці зміни, що відбуваються в сучасному середовищі та у процесі виробництва і пов'язані з підвищенням значущості людського фактору, висунули управління персоналом на передній план управлінської діяльності, стимулювали бурхливий розвиток наукових досліджень у цій галузі.

Система управління у школі будується на підставі нормативно-правових документів про освіту. Головними є Конституція України та закон України «Про освіту».

Процес управління включає в себе чотири етапи планування: організацію діяльності, контроль, прийняття управлінського рішення.

Основним фактором є освітня мета школи: набуття учнями базових знань з усіх предметів навчального плану, поглиблене вивчення іноземних мов (англійської та французької) з першого класу, посилення ролі гуманітарної освіти та її гуманізація; органічне з'єднання державного та суспільного начал.

У діяльності директора та його заступників здійснюється структурно-функціональна залежність.

Основні принципи управління навчальним закладом усім відомі, це:

 • планування;
 • перспективності;
 • компетентності;
 • діловитості;
 • з'єднання в єдине начало, колегіальності й особистої відповідальності;
 • перевірки фактичного виконання справи;
 • тісний зв'язок із життям;
 • колективізму;
 • розвиток ініціативи та активності вчителів і всіх робітників школи;
 • гуманізації;
 • економізації.

Кожний керівник структури управління має функціональні обов'язки, які визначають характер взаємозв'язку між усіма підсистемами й беруть відповідальність за свою частину шкільного процесу, за управління та його результати.

У структурі внутрішньошкільного управління присутні не тільки державні, а і громадські організації. Модель управління є відкритою та демократичною. У ній органічно поєднуються засоби державного впливу з громадським управлінням. Відкритість системи сприяє поширенню управлінських можливостей громадської думки, меншій залежності управління від впливу конкретних посадових осіб.

Що дає нам співпраця з громадськими організаціями в управлінні школою? Наведу кілька прикладів.

Міжнародна співпраця є одним з основних напрямів роботи спеціалізованої школи № 115 із поглибленим вивченням іноземних мов, головною метою якої є інтеграція з іншими європейськими країнами, наприклад, з Бельгією, Францією, Великою Британією, іншими країнами ЄС, а також вступ до Європейської Спільноти та збільшення авторитету української системи навчання. Майже 20 років школа підтримує тісні стосунки з бельгійською громадською організацією «Донецьк-Горизонт - 2000 - Україна», яка займається лінгвістичним стажуванням учнів і вчителів.

Учителі школи, які перебували на стажуванні, брали активну участь в управлінні навчальним закладом і мали змогу вивчати систему управління у школах Бельгії та Великої Британії. Цей досвід використовується у школі, особливо щодо участі в управлінні громадських організацій.

Результатом наших міжнародних взаємовідношень є вражаюча статистика: усі вчителі французької мови нашої школи пройшли стажування в Бельгії й мають високий рівень професійної майстерності. Більш ніж 400 учнів школи № 115 і шкіл Донецької області побували один або кілька разів на стажуванні в Бельгії. Реальна можливість лінгвістичного стажування дозволяє не тільки покращити мовні компетенції вчителів та учнів, а і сприяє взаємному збагаченню наших культур. Українські школярі відвідали європейські столиці - Брюссель, Париж і безліч міст Бельгії, ознайомилися з життям своїх однолітків у Бельгії, поширили коло уявлень про традиції та звичаї франкомовної країни.

Наші бельгійські гості мали можливість у повному обсязі ознайомитися з Донецьким краєм, його гостинними мешканцями, працею його підприємств, з його економікою, спортом і стилем життя донеччан. Що дає нам співпраця з цією організацією? Інтеграцію в Європу, перемоги в багатьох міжнародних конкурсах та олімпіадах, випускники школи конкурентноздатні на європейському рівні. Вони займають відповідальні пости в європейських організаціях, продовжують навчатись у вищих навчальних закладах Європи й Україні.

У формуванні в учнів навичок управління допомагає співпраця з американською громадською організацією «Корпус Миру». Протягом двох навчальних років волонтери викладали у школі бізнес-курс, економіку англійською мовою. На їх заняттях учні придбали не тільки знання, а й практичні навички з організації власного бізнесу. Учнями був розроблений проект «Магічна пошта», який продемонстрував їх можливість вести й управляти своїм власним бізнесом, заробляти гроші. Ця роботи сприяла тому, що після закінчення школи учні, маючи навички управлінської роботи, працюють управлінцями в міжнародних молодіжних організаціях, наприклад, ISIK, Британській Раді та інші.

Протягом трьох останніх років школа співпрацює із Всеукраїнським благодійним фондом «Наш Дім - Україна», тому що програма роботи цього фонду співпадає із цілями та завданнями школи в роботі з дітьми-сирітами, інвалідами, людьми похилого віку та ін. Ми спільно проводимо благодійні акції в рамках програми «Діти України» з надання допомоги дітям-сирітам з дитячого будинку. У рамках програми «Здорова нація» з цією громадською організацією проводились тренінги, конференції з дуже важливих проблем, які сьогодні присутні в Україні: наркоманія, алкоголізм, туберкульоз і СНІД. Згідно з домовленістю про спільну діяльність між школою та благодійним фондом «Наш Дім - Україна» учням пільгової категорії дано право безкоштовного відвідування спортивних секцій та 50 % оплати для всіх учнів нашої школи.

Однією із форм спільної співпраці з батьками учнів є піклувальна рада школи та піклувальна рада підприємств міста, до якої входять п'ять підприємств мікрорайону школи. Завдяки цим громадським організаціям вирішується багато матеріальних проблем школи. Щорічно ми маємо змогу проводити ремонт школи, поповнювати матеріальну базу, улітку організовувати роботу пришкільного табору «Орльонок», де мають змогу оздоровлюватись діти 1-5-х класів (до 150 осіб з малозабезпечених сімей), надаємо матеріальну допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім'ям.

У тісній співпраці з радою ветеранів нашого мікрорайону проводимо роботу з формування громадянських і патріотичних якостей учнів: організації та проведення уроків мужності, бесід, зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-афганцями, героями-чорнобильцями.

Як і в сучасній освіті, у нашій школі існує багато різних проблем, з якими ми виходимо на всебічне обговорення через газету «Наш Дім +», з якою співпрацюємо вже не один рік. Питання організації гарячого харчування, взаємодії сім'ї та школи, іміджу школи, зовнішнього обліку сучасних учнів і багато інших знаходять своє відображення на сторінках цієї газети. Це дозволяє нам через усебічне оголошення проблеми у ЗМІ знайти відповіді на непрості запитання, дає можливість ділитись досвідом своєї роботи та знайти нові ідеї. Однією з них стала організація шкільної газети «Стоп'ятнашка» - органу шкільного самоврядування. У випуску цієї газети беруть участь учні з 1-го по 11-й клас. Шкільна газета співпрацює з обласним центром підтримки дитячих громадських організацій. Журналісти «Стоп'ятнашки» - учасники навчального проекту «Заочна школа молодого журналіста». Чотири рази на рік ця школа проводить навчальні збори, на яких учні вивчають основи журналістики. Центр підтримки громадських організацій запрошує на ці збори з метою обміну досвідом провідних журналістів, фотокореспондентів, викладачів ВНЗ області. У травні 2007 року на першому обласному фестивалі-конкурсі шкільної преси «Юнкорівська маївка» шкільна газета «Стоп'ятнашка» посіла перше місце в номінації «Кращий проблемний матеріал».

Перелік прикладів можна продовжити, але ми вважаємо, що реалізація нових підходів має починатися зі зміни характеру управлінської діяльності освіти та наповнення її інноваційним змістом. Цьому в повній мірі сприяє залучення до державної системи управління громадських організацій, що забезпечують демократизацію, гуманізацію управління в освіті та виконання соціального замовлення держави.

Автор: Г. Саприкін

Освіта.ua
05.05.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев