Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи

Затверджено наказом МОН № 847 від 24.12.03 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
24.12.2003 № 847

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за № 77/8676

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи

Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" і визначає основні засади формування експертних комісій та порядку проведення ними ліцензійної експертизи навчальних закладів.

1. Про експертну комісію

1.1. Експертна комісія (уповноважений представник) - це сформована (призначена) Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, органом управління освітою обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - Орган ліцензування) група експертів (експерт), яка (який) проводить ліцензійну експертизу з метою встановлення відповідності кадрового, науково-, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу державним вимогам (Ліцензійним умовам надання освітніх послуг).

1.2. Експерти - це провідні фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів та наукових установ незалежно від форм власності та підпорядкування, спеціалісти підприємств, установ та організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями і навичками та виявили бажання здійснювати ліцензійну експертизу навчальних закладів і які включені до списку експертів.

1.3. Кандидатури для включення до списку експертів за зверненням Органу ліцензування вносять навчальні заклади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, підпорядкування та видів діяльності, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Відбір кандидатів здійснює Орган ліцензування в залежності від їх кваліфікації, практичного досвіду роботи, наявності вчених звань та наукових ступенів тощо, а також потреби у таких фахівцях.

1.4. Список експертів формує і затверджує Орган ліцензування.

1.5. Керівники органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, працівники яких зараховані до списку експертів, зобов'язані забезпечити їх участь у проведенні ліцензійної експертизи.

1.6. Склад експертної комісії та її голову (уповноваженого представника) для проведення ліцензійної експертизи конкретного навчального закладу затверджує (призначає) Орган ліцензування.

Голова організовує роботу та відповідає за діяльність експертної комісії.

1.7. До складу експертної комісії не можуть входити експерти, місцем роботи яких є навчальний заклад (у т. ч. за сумісництвом), у якому проводиться ліцензійна експертиза.

1.8. Експерт повинен знати:

Ліцензійні умови надання освітніх послуг та інші норми в галузі освіти;

правові засади створення та діяльності навчальних закладів усіх типів та форм власності;

вимоги до організації навчального процесу;

вимоги законодавства щодо ліцензування;

способи та методи контролю діяльності навчального закладу;

методи оцінки забезпечення навчального закладу щодо надання освітніх послуг.

1.9. Експерт зобов'язаний:

забезпечувати об'єктивність та своєчасність проведення експертизи, достовірність висновку;

забезпечувати збереження інформації, що містить державну та комерційну таємниці;

постійно підвищувати свій фаховий рівень.

1.10. Експерти, які підписали недостовірний експертний висновок ліцензійної експертизи, приховали факти порушень чи наявності недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії, виключаються зі складу експертів та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Порядок проведення ліцензійної експертизи

2.1. Орган ліцензування протягом 15 днів з моменту надходження ліцензійних матеріалів проводить попередню експертизу поданих документів і, в разі їх відповідності встановленим вимогам, формує експертну комісію та направляє її до навчального закладу. Склад експертної комісії затверджується розпорядчим документом, у якому встановлює строк проведення експертизи.

2.2. Кількість експертів, що направляються до навчального закладу, залежить від кількості заявлених для ліцензування освітніх послуг, але не може бути більше 3 експертів на одну освітню послугу.

2.3. Строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі не може перевищувати 3 робочих днів.

2.4. Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє:

достовірність інформації, поданої до Органу ліцензування навчальним закладом разом із заявою про ліцензування;

фактичний стан кадрового, навчально-, науково-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу та його відповідність установленим законодавством вимогам.

2.5. Комісія (уповноважена особа) має право:

доступу на територію та в приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з експертизою;

ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності навчального закладу, отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

отримувати від навчального закладу, інших установ та організацій, що діють у сфері освіти, в установленому порядку будь-яку інформацію про його діяльність, що стосується ліцензування;

інформувати письмово за результатами експертизи навчальний заклад щодо поліпшення організації його діяльності.

2.6. Комісія (уповноважена особа) зобов'язана:

керуватись нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об'єктивно відображати стан речей щодо відповідності забезпечення навчального закладу встановленим нормативам;

підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих членів комісії з експертним висновком додавати до нього викладену письмово свою окрему думку);

інформувати навчальний заклад про результати експертизи.

2.7. За результатами експертизи експертна комісія готує у двох примірниках мотивований висновок про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги. Один примірник висновку видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, другий у тижневий термін з дня закінчення експертизи - до Органу ліцензування.

2.8. Усі примірники висновку підписуються членами комісії (уповноваженою особою), голова комісії підписує кожну сторінку висновку. Керівник навчального закладу (юридична особа) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з висновком ліцензійної експертизи і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку навчального закладу. Заявник - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з висновком і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

2.9. У разі відмови керівника навчального закладу (уповноваженого представника) від підписання висновку голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з висновком ознайомлена і від підпису відмовилась. Керівник навчального закладу (уповноважений представник) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту висновку та проведення експертизи. Ці документи є невід'ємною частиною висновку.

2.10. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

2.11. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення ліцензійної експертизи складається відповідний акт, який є підставою для Органу ліцензування припинити подальший розгляд ліцензійної справи та прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії.

Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації       В.І. Домніч


24.12.2003

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
НМТ за границей проведут по киевскому времени Участникам НМТ за границей следует обратить внимание на время начала и проведения экзаменов
Завершается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру Приемные комиссии заведений высшего образования уже зарегистрировали почти 70 тысяч абитуриентов
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев