Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Затверджені наказом МОН № 847 від 24.12.2003 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
24.12.2003 № 847

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за № 72/8671

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

1. Загальні умови

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та інших нормативно-правових актів, встановлюють мінімальні нормативи матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних закладів для надання ними освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.

1.2. Ліцензійні умови є обов'язковими для навчальних закладів, які надають освітні послуги і підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

1.3. Навчальні заклади, які отримали ліцензію на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти, зобов'язані:

виконувати ці Ліцензійні умови;

забезпечувати під час своєї діяльності дотримання вимог Конституції України, законів України у сфері загальної середньої освіти, інших законодавчих та нормативно-правових актів;

надавати учням та їх батькам (особам, які їх замінюють) достовірну інформацію (у тому числі через засоби масової інформації) про тип і форму власності навчального закладу, умови приймання, плату за навчання, зміст і профілі навчання, вид документів, що видаватимуться після його закінчення.

1.4. У навчальному закладі мають бути органи самоврядування, передбачені установчими документами цього закладу.

1.5. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити організацію харчування та медичне обслуговування учнів.

2. Нормативи кадрового забезпечення

2.1. Загальноосвітній навчальний заклад має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником).

Допускається наявність вакантних посад не більше 5% від загальної чисельності педагогічних працівників за штатним розписом.

2.2. Фахова освіта педагогічних працівників має відповідати предметам (навчальним дисциплінам), що ними викладаються.

З метою реалізації профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів (дисциплін) до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Працівники, які мають іноземну освіту, допускаються до педагогічної діяльності після нострифікації іноземних документів про освіту.

2.3. Навчальний заклад забезпечує умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її проходження (проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідними регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти).

2.4. Кожен працівник навчального закладу повинен мати медичну книжку та проходити періодичні медичні огляди.

2.5. Забезпечення медичними (медичним) працівниками(ом) здійснюється на підставі угоди про медичне обслуговування навчального закладу із закладом охорони здоров'я.

3. Нормативи матеріально-технічного забезпечення

Загальноосвітній навчальний заклад має бути забезпечений:

а) площами та приміщеннями:

класними кімнатами у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу;

кімнатою для керівника навчального закладу та педагогічних працівників;

приміщеннями для рекреації (для початкової школи) та гардеробом;

приміщеннями для спеціалістів (технічного персоналу) за наявності у навчальному закладі 30 і більше учнів;

навчальними кабінетами (лабораторіями) з вивчення окремих дисциплін - не менше 2;

кабінетами за профілем навчання (спеціалізацією) для спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), ліцеїв, гімназій, колегіумів (кабінети можуть бути об'єднаними для споріднених предметів; допускається оренда необхідних приміщень для проведення занять з фізичної культури та профільного навчання);

класами (майстернями) для трудового навчання (технологій) відповідно до робочого навчального плану;

спальними приміщеннями в школах-інтернатах; в інших навчальних закладах - за наявності учнів 6-річного віку;

універсальним залом (для фізкультури, хореографії тощо) з інвентарною кімнатою або мати угоду про оренду відповідного приміщення на поточний навчальний рік;

бібліотекою;

окремим приміщенням для медичного працівника за наявності у навчальному закладі 30 і більше учнів;

приміщенням для збереження інвентарю, інших матеріальних цінностей;

окремою шафою - для навчальних закладів з чисельністю до 30 учнів;

окремими туалетами для дівчаток та хлопчиків за наявності у навчальному закладі більше 10 учнів одної статі;

спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури;

їдальнею;

б) меблями:

столами, стільцями (партами) для кожного учня у класних кімнатах, навчальних кабінетах, лабораторіях;

столами і стільцями для обладнання кожного робочого місця педагогічного працівника в класних кімнатах, навчальних кабінетах, лабораторіях;

спеціальними учнівськими лабораторними столами для кабінетів фізики, хімії, біології;

шафами - одна у кожному навчальному кабінеті, навчальній лабораторії;

в) обладнанням:

класними дошками для кожної класної кімнати, навчального кабінету;

лабораторним обладнанням, приладами, хімічними реактивами тощо для забезпечення виконання практичних, лабораторних і дослідних робіт згідно з робочим навчальним планом та навчальними програмами;

верстатами (металообробний - 1, деревообробний - 1 на кожні 15 учнів) для майстерні з трудового навчання (технологій), швейними машинами, прасками (1 шт. на кожні 5 учнів) для кабінетів обслуговувальної праці, якщо вивчення зазначеного предмета передбачено робочим планом, іншим приладдям та засобами відповідно до навчальних програм;

навчальними комп'ютерними комплексами (конфігурація 1+10) з легалізованим програмним забезпеченням - 1 комплекс на навчальний заклад;

іншими верстатами, механізмами, обладнанням згідно з обраним профілем навчальної діяльності (одна одиниця обладнання, механізму, пристрою на 10 учнів).

Майно навчального закладу має бути в його власності, в оперативному управлінні чи у користуванні на правах оренди (майнового найму) із відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку.

Термін дії договору оренди майна (майнового найму) має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії, про який заявив навчальний заклад.

4. Нормативи інформаційного забезпечення

4.1. Бібліотечний фонд навчального закладу має складатися з:

художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання чинних навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури національних меншин відповідно до робочого навчального плану;

художньої літератури поза навчальною програмою;

наукової, науково-популярної, публіцистичної літератури;

довідкової літератури: словники перекладні - 1 примірник на 5 учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - 5 примірників кожного;

періодичних видань: газета "Освіта України", "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України", методичні видання (журнали, газети) з кожного предмета - 1 примірник.

4.2. Перелік ділової документації має відповідати нормативам, установленим Міністерством освіти і науки України щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Нормативи навчально-методичного забезпечення

Навчальний заклад повинен мати:

річний і перспективний плани роботи навчального закладу;

робочий навчальний план;

розклад уроків;

розклад занять для групи продовженого дня, якщо така функціонує у навчальному закладі;

розклад занять гуртків, факультативів, індивідуальних занять;

навчальні програми з усіх дисциплін, зазначених в інваріантній та варіативній складових робочого навчального плану;

підручники та навчальні посібники з кожної дисципліни з грифом Міністерства освіти і науки України (з переліку, рекомендованого до використання Міністерством освіти і науки України) - один примірник на кожного учня.

Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації       В.І. Домніч


24.12.2003

Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Школы в канун каникул проведут мероприятия по безопасности учеников Перед началом каникул учителя должны провести мероприятия с учениками относительно их безопасности
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев