Загрузка...

Природа соціальної структури, її компоненти

В узагальненому плані можна сказати, що соціальна структура - це певна сукупність відносно повторювальних та упорядкованих відносин між елементами соціальної системи. Саме завдяки соціальній структурі людське життя справляє враження організованого та регулярного

Поняття структури дуже поширене у різних науках.

Ви чули, я думаю, про атомну структуру, молекулярну структуру, клітинну структуру, анатомічну структуру, структуру особистості.

Значна частина того, що соціологи називають соціальною. структурою складається з мережі тих неявних правил та інституціональних установлень, що спрямовують поведінку людей.

Значна частина інституціональних установлень ніколи не викликає протидії і не створює ніяких проблем, тому що люди вважають ці установлення само собою зрозумілими, а їх виконання - звичайною справою.

До того ж для життєвої практики немає необхідності, щоб люди формулювали відповідні правила та установлення, - навіть щоб вони мали уяву про всю соціальну структуру. Типовою є потреба керуватися дуже обмеженим колом запроваджених порядків у певних обставинах: перш за все дома, по дорозі на роботу та на робочому місці.

Один з шляхів структурування повсякденного життя - з точки зору мікросоціології - це поєднання певних випадків та їх ярликування (labelіng). Маються на увазі такі слова, як «сім'я», «церква», «уряд», «оточення», «Україна» і таке інше.

Vander Zаnden, наприклад, пише, що «точно кажучи, таких речей немає, є тільки зібрання певних дій індивідів, які ми сприймаємо як упорядковані та позначаємо певною назвою».

Для того, щоб повніше збагнути цю точку зору, уявіть себе істотами, які мають розміри невеликого атома, та споглядають зсередини усі об'єкти - людину, стіл, склянку з водою на столі та таке інше.

     

Для такої мікроскопічної істоти усі ці об'єкти мов би «не існують». Вони є «тільки зібраннями певних дій атомів».

З цієї точки зору - ми розумово співвідносимо один випадок з іншими, щоб створити в уяві більш велике ціле, що охоплює більш широке коло випадків (або подій). Це - мікросоціологічне бачення макросоціальних структур.

У такому баченні соціальна структура виявляється в угрупуваннях соціальних позицій та розподілі людей по цих позиціях.

У соціології соціальні позиції - це відносно стабільні (тобто відносно інваріантні щодо часу) ознаки тих суб'єктів, які приходять до соціальної системи та виходять з неї.

Наприклад, люди, що складають Університет, приходять, вчать, вчаться, потім виходять з нього, але Університет залишається.

Так само - сім'ї, оркестри, армії, корпорації, церкви.

Усі такі поєднання соціальних позицій. складають певні елементи соціальної структури. Ми сприймаємо їх як незалежну від нас реальність, що формує частину нашого об'єктивного середовища. Вони існують як дещо, що ми не можемо ігнорувати, та з чим ми повинні постійно мати справу.

Як наслідок - соціальна структура обмежує нашу поведінку та каналізує наші дії у певних напрямках.

Але й люди змінюють соціальні структури. (Показати на прикладі Університету або системи освіти.)

З мікро соціологічної точки зору соціальні структури мають два основні компоненти - статуси. та ролі.

Соціальні статуси

Статус - це позиція у певній соціальній структурі суспільства з певними правами та обов'язками.

Наприклад - студент, професор, декан, завідувач кафедрою, ректор - це певні позиції у соціальній структурі Університету - певні статуси.

Статуси відрізняються правами та обов'язками, які визначаються соціальними нормами.

Кожна доросла людина у сучасному суспільстві має кілька статусів (наприклад, студент, син, приятель, громадський діяч і т. ін. - в одній особі).

Статус визначає, по-перше, де саме - в якій соціальній позиції - людина, «включена» до суспільства, «з'єднана» з ним. По-друге, статус визначає, як саме людина має поводитися з іншими людьми - представниками інших статусів.

Наприклад, статус дочки визначає основні взаємовідносини тієї особи, що займає цей статус, з іншими членами родини.

Статус президента фірми визначає його основні відносини із службовцями, з акціонерами, з президентами інших фірм.

З усіх статусів кожної людини соціологи. виділяють той статус, який справляє найбільший вплив на взаємодії та взаємовідносини людини із соціальним середовищем, і тому має найбільше значення для встановлення соціальної ідентичності. Це - головний статус (master status).

Але ідентифікація тільки. за головним статусом є певним спрощенням. реальної соціальної позиції, яка є багатовимірним. утворенням.

Вирішення протиріч між вимогами різних статусів, пріоритети, які носій статусу має надавати різним вимогам своїх різних статусів - це дуже мало вивчене поле проблем. Тут поки що не дослідженні співвідношення різних компонентів статусів (особливо - різних обов'язків, які вони покладають на носія кожного статусу) у конкретних соціальних ситуаціях. Це потребує збору та аналізу такого великого обсягу деталізованої інформації, до якого соціологи ще не дійшли.

У багатьох випадках різні статуси людини не протирічать один одному. Але бувають ситуації статусної несумісності (іnconsіstensy.), коли різні аспекти одного або кількох статусів однієї людини суперечать один одному.

І мова йде не тільки про суперечливість обов'язків, які пов'язані із статусом. Можуть суперечити один одному і відповідні ставлення інших людей до різних статусів однієї й тієї ж людини.

Наприклад, за даними американських соціологів, у ставленні до чорного професора університету іноді переважає сприйняття його професійного статусу, а іноді - коли спрацьовують расові упередження - сприйняття його етнічного статусу.

Інший приклад, що наводять американські соціологи.

Коли ті чорні американці, що досягли високого становища у своїх професійних справах переїздять до багатого житлового району, вони іноді зустрічаються з тим, що комівояжери, які приходять в їх дома, щоб щось продати, звертаються до них, не як до хазяїв, а як до прислуги.

Найбільш суттєві відмінності існують між тими статусами, які суспільство встановлює людині незалежно від її дій, і тими статусами, які людина може набути (або втратити) завдяки своїй діяльності.

Перші статуси людина отримує найчастіше від народження. Це статуси зумовлені статтю. Наприклад, статус (дівчини), місцем у родинних зв'язках (дочка, онучка, сестра), етнічною належністю (українець, росіянин, білорус, єврей), расовою належністю (білий, чорний, жовтий), місцем народження (громадянин такої-то країни), прізвищем сім'ї.

У феодальному суспільстві таким же чином встановлювався ще і соціальний стан (пан, холоп, дворянин, міщанин).

У сучасному суспільстві дитина отримує від народження найчастіше тільки соціально-економічний статус (вищий, середній, нижчий; або - з багатої родини, заміжньої, бідної).

Соціальна позиція, що надається людині суспільством або групою на підставах, які від неї не залежать, називається у соціолгії приписним статусом (ascrіbed status - статусом, що приписується).

Крім статусів, які людина отримує від народження, приписними є статуси, які вона отримує, наприклад, за віком, а також у зв'язку із зміною статусів родичів (наприклад, дружина студента стає дружиною президента, а дружина лейтенанта - генеральшею, чи удовицею і таке інше).

З іншого боку, у суспільстві є статуси, які людина отримує через власний вибір та зусилля, які вона для цього покладає. Такий статус називають досяжним статусом (achіeved status - статусом, що досягається).

Так людина завдяки своїм зусиллям стає студентом, фахівцем певного профілю, чоловіком (або дружиною), водієм автомобіля, спортсменом, членом певної політичної партії, парафіянином певної церкви або атеїстом.

У деяких випадках приписний статус може заважати людині набути конкретний досяжний статус. Наприклад, стати президентом Сполучених Штатів, як показують дані американських соціологів, набагато важче жінці, що є за національністю іспанкою, ніж чоловіку англійського походження. В Україні відповідних досліджень ми поки що не маємо, але можна припустити, що сьогодні стати президентом України значно важче, наприклад, жінці, що не є за національністю українською, ніж чоловіку українського походження.

У більшості суспільств між різними статусами є значна нерівність. Людина, що має статус члена Верховного Суду Сполучених Штатів, має більші кошти, владу. та престиж, ніж, наприклад, швейцар готелю. Складніше навести такий ж беззаперечний приклад різниці статусів у нашому суспільстві. Наприклад, я не взяв би на себе відповідальність стверджувати, що член Верховного Суду України сьогодні має більше коштів, ніж швейцар готелю, де «на чай» дають долари.

Сукупність членів суспільства, які мають приблизно однаковий статус (за ознаками багатства, влади, та престижу) деякі західні соціологи називають соціальним класом, інші - соціальною верствою (стратою).

Члени соціальної верстви, що не є у суспільстві найнижчою або найвищою, мають більший доступ до суспільного багатства та інших ресурсів суспільства. ніж люди з нижчими статусами, але менший доступ, ніж люди з вищими статусами. Тобто у суспільстві існує ієрархізованість статусів, але - не одновимірна, тому що ієрархія за багатством, ієрархія за владою і ієрархія за престижем можуть не співпадати. Цей факт має глибокі соціальні наслідки, про які ми будемо говорити пізніше.

Соціальні ролі

Статус завжди пов'язаний з деякою очікуваною поведінкою, яка визначається культурою суспільства. Саме цю очікувану поведінку, пов'язану із статусом. називають соціальною роллю.

Але частіше соціальною роллю називають не саму очікувану поведінку, а форми (або сукупність зразків) очікуваної поведінки.

Іноді соціальною роллю називають сукупність прав чи обов'язків, які очікуються щодо певного статусу у певній культурі.

Головна різниця між статусом і роллю полягає в тому, що людина статус займає (або має), а роль - виконує.

У відповідності з цім, іноді кажуть, що соціальна роль - це сукупність очікувань щодо поведінки людей стосовно певного соціального статусу, або сукупність норм. такої поведінки. Тобто, у найбільш поширеному розумінні роль - це не сама поведінка, а тільки, так би мовити, безавторський «проект.» поведінки, соціально очікувана «схема «поведінки.

Очікування щодо рольової поведінки називають рольовими експектаціями.

Рольові експектацій як раз і визначають ту чи іншу поведінку, як відповідну або невідповідну. певному статусу.

Соціальні ролі - це один з поширених об'єктів соціологічних досліджень. Завдяки тому, що ролі мають нормативну природу, вони дають можливість людині спочатку, так би мовити, «проектувати» свою поведінку, а потім її здійснювати у відповідний спосіб.

Люди запам'ятовують щонайменше шість сторін поведінки: (1) ХТО робить () ЩО, (3) КОЛИ, (4) ДЕ, (5) ЯК і (6) ЯК на це реагують оточуючі. Таким чином люди отримують знання рольових норм та експектацій.

За допомогою ролей людей упорядковуємо наш соціальний світ за типами або категоріями. людей. І по різному реагуємо на ті самі дії людей, які вони виконують в різних ролях. Коли дехто виконує роль лікаря і пропонує вам роздягнутися, ви роздягаєтесь. Але коли та сама людина пропонує вам роздягнутися, коли виконує роль хазяїна дома, що дає званий обід, ви, мабуть, будете роздягатися дещо інакше.

Виконання ролі (role perfomance) - це реальна (актуальна) поведінка особи, що займає той чи інший статус.

У житті завжди є розбіжність між тим, що люди мають робити у певній ролі і що вони дійсно роблять. Завжди є індивідуальні відмінності, які роблять будь-яке виконання ролі унікальним.

З кожною роллю пов'язана щонайменше одна взаємна роль. (лікар - хворий пацієнт). Поняття взаємної ролі є важливим, тому що один з чинників, який поєднує людей у групи, - це мережі взаємних ролей.

Ролеві взаємовідносини зв'язують нас один з одним, тому що права з одного боку відносин є обов'язками на іншому їх боці та навпаки. У той же час виконання ролей може вести до рольової напруги (role straіn). Вона виникає тоді, коли в одній ролі є 3суперечливі експектації.

Наприклад, від бригадира очікується, що він буде мати добрі стосунки з робітниками бригади, але від нього очікується також, що він буде вимагати виконання роботи, що іноді може викликати незадоволення робітників. Чим краще бригадир відповідає одним експектаціям, тим гірше може відповідати іншим.

Від рольової напруги треба відрізняти - рольовий конфлікт. Соціологи кажуть про рольовий конфлікт, тоді коли дві чи більше ролей однієї особи мають суперечливі вимоги. Класичний приклад - поліцейський, що повинен заарештувати власного сина. Це експектації різних. ролей - професійної та родинної.

Але головним чином ролі виконуються без перешкод, що врешті решт дозволяє передбачати поведінку. людей.

Функціоналісти. взагалі вважають, що основні ролі у суспільстві не суперечать одні одним, а поєднуються гармонійно. Конфлікціоністи, навпаки, вважають, що основні ролі у існуючих суспільствах принципово конфліктні.

Соціальні групи. Соціальні ролі, їх виконання зв'язують людей певним соціальними відносинами. У даному випадку маються на увазі такі форми соціальної взаємодії, що продовжуються досить довго для того, щоб серед учасників цієї взаємодії склалася відносно стала сукупність очікувань щодо поведінки стосовно один одного.

Коли ці відносини підтримуються у часі, вони перетворюють їх учасників - з певного боку цих відносин - на соціальну групу.

Найчастіше соціальною групою. у соціології називають двоє чи більше людей, що взаємодіють між собою упорядкованим шляхом на основі таких експектацій щодо поведінки один одного, які ними поділяються.

Але деякі соціологи вважають таке визначення недостатнім, І соціальною групою. вони називають двоє чи більше людей, які не тільки взаємодіють між собою упорядкованим шляхом на основі поділяємих експектацій щодо поведінки один одного, але які ще й поділяють почуття єдності.

Інше визначення, яке теж є досить поширеним у західній соціології: соціальна група - це кілька осіб, що мають взаємовідносні статуси та ролі.

Соціальні групи мають дуже важливе значення у нашому житті. Найперший та найближчий досвід - це той, що людина отримує у невеликих групах - у родині, у дитячій групі товаришування, у сусідському колі. У дорослому віці свій досвід людина найчастіше набуває також у спілкуванні з відносно невеликою кількістю людей, - навіть коли вона працює у великих організаціях - фабриках, заводах, інститутах.

Соціальні групи мають відносно стабільні форми взаємодії між її членами і завдяки цьому декілька важливих характеристик:

 • По-перше, вони мають певні межі: ми відрізняємо людей, які є «усередині» та «зовні» групи.
 • Ми надаємо групі об'єктивного існування, коли ставимося до неї й поводимося з нею як з існуючим предметом. В цьому розумінні соціальні групи - це соціально створювані реальності.
 • Група завжди має певну сукупність унікальних норм та цінностей, тобто певну субкультуру; або контркультуру (тобто таку субкультуру, що є для більшості суспільства чудної або химерною)
 • У членів групи формується почуття відданості або вірності групі, завдяки якому її члени відчувають, що разом вони становлять одиницю з певною ідентичністю.

Соціальні інституції. Один з основних процесів, що забезпечують задоволення суспільних потреб - це формування соціальних інституцій (іnstіtutіons, not іnstіtute), хоча українською їх нерідко називають «інститутами».

Що таке соціальна інституція?

Ми вже говорили про те, що соціальні групи складаються з людей. У взаємодіях один з одним люди керуються певними елементами культури - нормами і цінностями, які вони передають один одному за допомогою знаків (symbols), і якими вони визначають ту поведінку, що очікується від людей у певних соціальних статусах. Коли ми досліджуємо багато таких відносин, ми можемо виявити те сполучення елементів культури, що лежить в основі цих відносин і яке спрямоване на досягнення досить узагальнених та важливих соціальних цілей. Через те, що деякі соціальні відносини є критичними для відтворення суспільства і його груп, вони зберігаються у відносно тривалих соціальних утвореннях, які отримали назву інституцій.

Соціальна інституція - це стале сполучення цінностей, норм, статусів, ролей і груп, що складається та відтворюється у зв'язку з вирішенням певної соціальної потреби.

Інституції забезпечують людей встановленими методами розв'язання тих проблем життя, що періодично повторюються. І вони визначають, як саме відповідна діяльність має бути організована, спрямована і виконана.

Зв'язок інституцій суспільства з особистим життям його членів, з їх поведінкою, здійснюють ті соціальні ролі, що формуються певною інституцією. Соціальні ролі, таким чином, здійснюють зв'язок макросоціального і мікросоціального рівнів життя.

Завдяки інституціям, люди можуть відчувати, що їх повсякденна діяльність має певну регулярність, ефективність і визначеність. Якщо ми хочемо з'ясувати, як «працює» те чи інше суспільство, одним з перших об'єктів відповідного дослідження мають бути соціальні інституції цього суспільства.

Які соціальні інституції розглядаються як основні?

Традиційно виділяють п'ять головних сфер соціетального функціонування. І як головні, розглядаються інститути, сформовані для стандартизованого розв'язання основних проблем, що зустрічаються в кожній з цих сфер. Це - сім'я, економіка, політика, релігія, освіта:

 • Головними функціями інституції сім'ї є народження дітей, а також задоволення особистих потреб членів сім'ї.
 • Інституція економіки забезпечує виробництво, обмін і розподіл товарів і послуг.
 • Інституція політики виконує функцію захисту громадян один від одного і від іноземних ворогів.
 • Інституція релігії забезпечує сукупність поділяємих цінностей та виконання ритуалів, які у традиційному, одноконфесійному суспільстві підтримують солідарність та згоду.
 • Інституція освіти забезпечує передавання молоді набутків культури, знання, здобутого предками.

Ця класифікація безумовно спрощує реальну ситуацію. Більш повні класифікації, крім названих п'яти, додають ще чотири інституції - це:

 • 6) Медична система, головна функція якої - лікування хворих та охорона здоров'я.
 • 7) Наука - функція якої - здобуття знання про природу і соціальний світ.
 • 8) Правова система, головна функція якої - встановлення соціального контролю.
 • 9) Військова система, функція якої - напад або захист від нападу зовнішніх ворогів суспільства.

Деякі додають ще спорт, як інституцію, що забезпечує відпочинок і фізичне тренування.

Треба також зауважити, що в дійсності кожна інституція може виконувати більш, ніж одну функцію. А з іншого боку, декілька інституцій можуть брати участь у виконанні однієї функції.

Основні соціальні інституції виробляють у своєму складі більші спеціалізовані підсистеми, певні підрозділи. Наприклад: система дошкільного виховання, середньої освіти, вищої освіти у сфері освіти.

У різних культурах соціальні інституції можуть виконувати свої функції зовсім по-різному (наприклад: сім'я буває моногамною і полігамною, і, відповідно, можуть по різному будуватися. Але соціальні інституції, що існують у різних культурах та суспільствах, мають певні загальні властивості.

По-перше, інституції мають тенденцію чинити опір змінам. Цю їх властивість називають інерційністю. Вона пов'язана з тим, що соціальна поведінка стає «інституалізованою», тільки тоді, коли вона закріплюється у звичаях і традиціях. А люди схильні протидіяти намаганням змінювати їх звичаї і традиції.

По-друге інституції мають тенденцію бути взаємозалежними. З часом різні інституції поділяють спільні цінності та норми - наприклад: вільна капіталістична економіка створила політичну систему, що підтримує капіталізм, і релігію (або систему переконань), що підтримує вільне підприємництво, а також відповідну освітню систему.

По-третє, інституції мають тенденцію змінюватись, так би мовити, паралельно, у зв'язку один з одним. Це особливо стосується тих змін, що ідуть від економіки. Наприклад, під час індустріальної революції переважно сільське суспільство змінилося на урбанізоване, сім'ї стали меншими, уряди - більшими, діти стали вчитися більше, впливовість релігій зменшилась, а наука - збільшилась, і наука дістала значного розвитку.


25.11.2010

Загрузка...