Загрузка...

Патопсихологія: порушення особистісного компонента мислення. Реферат

У клініці психічних захворювань спостерігаються порушення мислення, обумовлені порушеннями особистості. До них можна віднести різноплановість мислення, порушення критичності і саморегуляції

Мислення є складною саморегулюючою формою діяльності. Воно визначається метою, поставленою задачею. Істотним етапом розумової діяльності є звірення одержуваних результатів з умовами задачі і передбачуваних підсумків. Для того щоб цей акт звірення виконувався, людська думка повинна бути активною, спрямованою на об'єктивну реальність. Утрата цілеспрямованості мислення, приводить не тільки до поверховості і незавершеності суджень, але і до того, що мислення перестає бути регулятором дій людини.

Однак положення про те, що мислення є регулятором дій, не слід розуміти так, начебто мислення варто розглядати як джерело, як рушійну силу поводження. Ф. Енгельс писав: "Люди звикли пояснювати свої дії зі свого мислення, замість того щоб пояснювати їх зі своїх потреб (які при цьому, звичайно, відбиваються в голові, усвідомлюються), і цим шляхом з часом виник той ідеалістичний світогляд, що опанував розумами особливо з часу загибелі античного світу".

Не існує мислення, відірваного від потреб, мотивів, прагнень, установок, почуттів людини, тобто від особистості в цілому. Про це писав С. Л. Рубінштейн у своїй книзі "Про мислення і шляхи його дослідження": "Питання про мотиви, про спонукання аналізу і синтезу мислення взагалі... це власне кажучи питання про джерела, у яких; бере свій початок той чи інший розумовий процес".

Л. С. Виготський постійно підкреслював, що думка не остання інстанція, що сама думка народжується не з іншої думки, а з мотивуючої сфери нашої свідомості, що охоплює наші потяги і потреби, наші інтереси і спонукання, наші афекти й емоції.

При побудові своєї теорії поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперін указує на необхідність насамперед формування мотиву до дії.

Тим часом, говорячи про "упереджену" природу людської діяльності, А. Н. Леонтьев пише, що "особистісний зміст виражає саме його (суб'єкта. - Б. З.) відношення до усвідомлюваних об'єктивних явищ". Природно, що змінений особистісний зміст повинний зіграти істотну роль у будівлі і протіканні розумової діяльності.

Зв'язок порушення мислення зі зміною мотиваційної сфери спостерігається при різних формах щиросердечних хвороб. Уже при аналізі того виду патології мислення, що ми називали "перекручуванням рівня узагальнення", можна власне кажучи говорити про порушення мотиваційного компонента мислення. Як відзначалося, хворі, у яких виступило подібне порушення, спиралися у своїх судженнях на ознаки і властивості, що не відбивали реальні відносини між об'єктами.

Значимим, істотним є для людини те, що набуло сенсу в його життєдіяльності. Не частота появи тієї чи іншої ознаки або властивості предмета робить його значним чи істотним, а свідомість та роль, що ця ознака зіграла в житті людини. Істотність ознаки і властивості, значимість самого предмета або явища залежать від того, який зміст вони придбали для нього. Явище, предмет, подію можуть у різних життєвих умовах здобувати різний смисл, хоча знання про них остаються ті ж. А. Н. Леонтьев прямо вказує, що явище міняється з боку "змісту для особистості".

Разом з тим значення речей, сукупність наших знань про них залишаються стійкими. Незважаючи на те що особистісна спрямованість і зміст мотивів можуть виявитися різними, основна практична діяльність формує стійкість предметного значення речей.

Наше сприйняття, світу завжди містить у собі і значеннєве відношення до нього, і його предметно-об'єктивне значення. При відомих обставинах переважає то одна, то інша сторона, але обидві вони злиті в гармонійній єдності.

Та єдність, у яку включилось значення предмета і значеннєве відношення до нього, губилося завдяки зміні в сфері мотивів і установок. Особливо яскраво виступало порушення особистісного компонента в тім виді порушень мислення, що ми охарактеризували як "різноплановість мислення".

Різноплановість мислення. Порушення мислення, позначене як "різноплановість", полягає в тім, що судження хворих про яке-небудь явище протікають у різних площинах.

Хворі можуть правильно засвоювати інструкцію. Вони можуть узагальнити пропонований ним матеріал; актуалізовані ними знання про предмети можуть бути адекватними; вони порівнюють об'єкти на підставі істотних, зміцнених у минулому досвіді властивостей предметів. Разом з тим хворі не виконують завдання в необхідному напрямку: їхнього судження протікають у різних руслах мова йде не про усебічне, властиве мисленню здорової людини підході до явища, при якому дії і судження залишаються обумовленими метою, умовами завдання, установками особистості.

Мова йде також не про ті коливання рівня і змісту суджень, що виникають як результат зміненої динаміки мислення. Як ми говорили вище, при непослідовності суджень хворі на якийсь відрізок часу позбавляються можливості правильно й адекватно міркувати. Однак це не являє собою втрату цілеспрямованості розумової діяльності як такий.

Дії хворого адекватні меті й умовам, поставленим експериментатором (наприклад, хворий залишає узагальнений спосіб рішення і починає поєднувати об'єкти на підставі конкретної ознаки), але його дії проводяться в плані класифікації: він поєднує предмети на підставі властивостей, ознак самих предметів.

При різноплановості мислення сама основа класифікації не носить єдиного характеру. Хворі поєднують об'єкти протягом виконання того самого завдання на підставі властивостей самих предметів, то на підставі особистих смаків, установок. Процес класифікації протікає в хворих у різних руслах.

Приводимо для ілюстрацій деякі приклади хворого на (шизофренія, параноїдна форма).

Таблиця 1. Виконання завдання "класифікація предметів" (хворий Г-н з "різноплановістю" мислення)

Предмети, об'єднані хворим у групи

Пояснення хворого

Слон, кінь, ведмідь, метелик, жук і інші тварини

Літак, метелик

Лопата, ліжко, ложка, автомобіль, літак, корабель

Квітка, каструля, ліжко, прибиральниця, пилка, вишня

Слон, лижник

Тварини

Група літаючих (метелик вилучений хворим із групи тварин)

Залізні. Предмети, що свідчать про силу розуму людського (літак вилучений із групи літаючих)

Предмети, пофарбовані в червоний і синій кольори

Предмет для видовищ. Людям властиво бажати хліба і видовищ, про це знали древні римляни

 


07.04.2012

Загрузка...