Психолого-педагогічні умови організації роботи у вузах. Реферат

У рефераті подано відомості про психолого-педагогічні умови організації роботи в мелітопольському державному педагогічному університеті

Національно-виховна діяльність - невід'ємна складова система управління навчально-виховним процесом закладу освіти. Слід підкреслити, що виховна робота базується на законодавчих документах: Конституції України, Декларації прав людини, Законах України "Про освіту" та "Про вищу освіту", Указі Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" від 27. 04. 1999 р., Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті тощо.

На основі цих документів розроблено Концепцію виховної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету. У процесі творчих пошуків професорсько-викладацького та студентського колективів в університеті склалася чітка система виховної роботи, яка спрямована на формування особистості майбутнього фахівця, розвиток його творчих здібностей, підвищення культурного рівня. Форми виховної роботи, які практикують систематично відповідно до плану роботи ректорату та деканатів, розроблено з урахуванням інтересів студентів, їх пізнавальних запитів, мають характер розвиваючих видів діяльності.

Пріоритетним напрямком в реалізації Концепції є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, спрямована на втілення в життя української національної ідеї, виховання демократичного, антропологічного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, а також національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, змістом і характером. Це дає підстави окреслити основні напрямки національного виховання студентів в університеті, а саме: навчально-професійне, патріотичне, правове, екологічне виховання; художньо-естетичне становлення особистості, утвердження загальнолюдських моральних цінностей, трудова активність, фізична досконалість та формування здорового способу життя, розвиток індивідуальних здібностей студентів, забезпечення відповідних умов для самореалізації.

Спираючись на основні принципи, зміст і напрямки Концепції виховної роботи університету, для досягнення головної мети національного виховання - формування глибокого і всебічно освіченого, висококультурного вчителя-патріота як основної рушійної сили суспільства на шляху до національного прогресу, плануються такі шляхи реалізації:

 • Підвищити рівень духовності і культури, формувати у студентської молоді активну соціально-життєву позицію, активізуючи діяльність органів студентського самоврядування різних рівнів (студкоми університету, факультетів, академічних груп).
 • Організувати "Школу студентського активу" всіх рівнів за напрямками роботи секторів згідно з "Положенням про студентське самоврядування".
 • Створити належні умови для проведення спільних засідань профспілкового комітету зі студкомом університету та студрадами гуртожитків.
 • З метою активізації гласності у діяльності органів студентського самоврядування, організувати її регулярне висвітлення в засобах масової інформації університету (радіо "Альма-матер", газети "Інтелект").
 • Урізноманітнити форми та удосконалити змістовність виховних заходів "Університетські зорі", "Міс Університету", "Віншування професійних династій", "День знань", "Першоквітнева вікторина", "Світлої Вам дороги та щасливого майбуття", "Бенефіс випускників", "День кохання", "Валентин і Валентина", "День факультету", "Тиждень кафедри" та ін. Своєчасно підводити підсумки їх проведення.

Окрім того:

 • Створити Раду кураторів академічних груп, визначити нові підходи, форми організації.
 • Створити належні психолого-педагогічні умови для розробки та реалізації координації спільної роботи кураторів та органів самоврядування.
 • Докорінно поліпшити та удосконалити документацію кураторів академічних груп.
 • Започаткувати відеотеку відкритих кураторських годин.
 • Ш.

Планується також:

1. Посилити роль кафедри у національному вихованні майбутніх фахівців-педагогів:

 • а) використовувати державну мову як могутнього чинника підготовки і виховання педагогічних кадрів;
 • б) підпорядковувати зміст освіти формуванню всебічно розвиненої особистості та її цілісного світогляду;
 • в) відновити діяльність студентських клубів кафедрами суспільно - політичної спрямованості з метою підвищення рівня політичної та правової культури молоді;
 • г) розробити положення про конкурс "Кращий студентський гуртожиток" університету, "Краща академічна група", "Кращий куратор року", "Краща аудиторія";
 • г) докорінно поліпшити роботу серед студентів-першокурсників у період психологічної адаптації (вересень, жовтень, листопад);
 • д) організувати психолого-педагогічну службу кафедрами психолого-педагогічної спрямованості для морально-етичної регуляції поведінки студентів, вивчення їх настроїв, інтересів, запитів, проведення індивідуального консультування;
 • е) здійснювати проведення психолого-соціологічних досліджень з метою перспективного планування виховної роботи зі студентами, аналізу стану виховної роботи, прогнозування розвитку системи виховної роботи на кафедрі, факультеті, університеті.
     

2. Відкрити кабінет студентського психолога.

3. Підвищити якість роботи студентського радіоцентру "Альма-матер" з метою формування національного виховання за ініціативою кафедр університету.

4. Налагодити міжвузівські зв'язки за напрямком національно - виховної діяльності МДПУ.

Необхідно:

 • У рамках роботи екологічного напрямку організувати цикл бесід з екологічного виховання, формування екологічної культури особистості, відчуття відповідальності за природу як за національне багатство.
 • Підвищити якість організації трудових десантів на території МДПУ, гуртожитків та сприяти відродженню трудових десантів студентів на вулицях міста, парку, скверів.
 • Сприяти становленню студентського Центру культури і мистецтв університету. Створити ефективну систему гурткової, клубної роботи. Сприяти проведенню культурно-просвітницької роботи серед молоді міста, області та поза їх межами.
 • Підвищити якість організації роботи з фізичного виховання, формування у студентів здорового способу життя. Організувати цикл радіопередач, телепрограм, публікацій в газетах "Інтелект", "Студентський городок" з цього напрямку за ініціативою кафедр МДПУ. Сприяти відродженню спортивних вечорів типу "Нумо, хлопці", "Нумо, дівчата", між-факультетських спартакіад.
 • Розробити і при необхідності щорічно корегувати плани заходів з профілактики наркоманії, алкоголізму, правопорушень серед студентів, залучивши до цієї роботи кафедри, відповідні організації, юридичні і правоохоронні служби.
 • Сприяти відродженню студентського будівельного руху та створенню студентських будівельно-ремонтних і сервісних бригад. Розвивати студентський волонтерський рух.
 • Зміцнити спортивну матеріальну базу університету.
 • Забезпечити 100% виконання календарного плану з культурно-масової та виховної роботи.

Врахування вищезазначеного дасть можливість своєчасно реалізувати основні положення концепції.

Джерела

 1. Амонашвили А. А. Школа Жизни. - М, 2000.
 2. Асмолов А. Г. Непройденный путь от культуры полезности к культуре достоинства: социально-философские проблемы образования. -М., 1992.
 3. Бабочкин П. И. Проблемы становления специалистов в высшей школе. - М., 1997.
 4. Галузяк В. М., Сметанский Н. И. Проблема личностной референтности педагога //Педагогика. - 1998. - № 3. - С. 18-24.
 5. Гальперин П. Я. Введение а психологию. - М., 1976.
 6. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. В поисках практикоориентированых образовательных концепций. - М., 1998.
 7. Гуманитаризация высшего образования; Опыт, поиски, проблемы. - М., 1992.
 8. Коменский Я. А. Велика дидактика// Изб. пед. соч. - М., 1982. -Т. 1.
 9. Кондратьев М. Ю. Слагаемые авторитета. - М., 1988.
 10. Куханович Л. И., Рябов Л. П. Гуманизм - нравственная основа формирования личности студента. - М., 1993.
 11. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. - Харків, 2002. - С. 126-174.
 12. Макаренко А. С. Избр. пед. соч.: В 3 т. Т. З. - К., 1984. - С. 9-25.
 13. Осухова Н. Г. Современные учителя о воспитании, или прошлое в настоящем //Педагогика. - 1995. - № 3. - С. 60-65.
 14. Педагогика и психология высшей школы. - Ростов н/Д, 1998.
 15. Педагогика: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и колледжей/ Под. ред. П. И. Пидкасистого. - М., 1996.
 16. Психология: Словарь /Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. -М., 1990.
 17. Сметанський М. І., Галузяк В. М. Педагогічна влада та її виховний потенціал //Педагогіка і психологія. - 1996. - № 4. - С. 32-38.
 18. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу // Твори в 5-ти т. Т. 1. -К., 1976. -С. 403-421.
 19. Сухомлинський О. В. Сто порад учителеві //Твори в 5-ти т. Т. 2. - К., 1975.0.
 20. Файнберг Р. И. Личность и колектив: поиск гармонии //Педагогика. -1992. -№1-2. -С. 42-49.
 21. Харчев А. Г. Социология воспитания.


03.04.2012

Загрузка...