Загрузка...

Дохідна частина бюджету: організація виконання. Реферат

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету

Виконання бюджету — це четверта стадія бюджетного процесу.

Виконати бюджет означає забезпечити надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи та профінансувати заходи, затверджені в бюджеті держави. До принципів організації виконання бюджету відносять:

 • забезпечення повного і своєчасного надходження доходів в цілому і за кожним джерелом окремо;
 • фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом бюджетного року;
 • надання бюджетних коштів за умови виконання кожним підприємством, організацією, установою планових завдань і з урахуванням освоєння раніше виділених коштів;
 • фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
 • дотримання режиму економії у витрачанні трудових та природних ресурсів, матеріальних коштів;
 • забезпечення ефективного контролю за правильним використанням бюджетних коштів;
 • дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери державної планової та фінансової дисципліни.

Загальне керівництво щодо виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України організує виконання бюджету держави через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади, уряд АРК, місцеві виконавчі органи. Виконання дохідної частини Державного бюджету забезпечують такі органи:

 • Податкова адміністрація України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.
 • Органи Державного казначейства України перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.
 • Міністерство фінансів України організовує виконання дохідної частини бюджету і здійснює контроль за цим.
 • Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечують такі органи:

 • Податкова адміністрація України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.
 • Фінансові управління обласних, міських, державних адміністрацій і фінансові відділи виконавчих органів перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.
 • Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.

Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів

Підставою для виконання державного і місцевих бюджетів є розпис доходів і видатків. Розпис доходів і видатків Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого бюджету у місячний термін після його прийняття. Розписи доходів і видатків республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (міста Київ і Севастополь) бюджетів — фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних, сільських, селищних, міських — фінансові відділи відповідних виконавчих органів.

Бюджетний розпис складають на рік із розбивкою на місяці. Забезпечення збалансування бюджету протягом року і кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів. Складання бюджетного розпису потребує певних навичок та високої відповідальності працівників фінансових органів. Чим краще складений розпис, тим чіткіше організовано виконання бюджету.

     

Розпис доходів і видатків складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету. Порядкові номери (коди) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації. Бюджетна класифікація — це систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками.

Структуру бюджетної класифікації розробляє Кабінет Міністрів України і затверджує Верховна Рада України. В розробці бюджетної класифікації безпосередню участь бере Міністерство фінансів України.

Структура діючої бюджетної класифікації затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 р. «Про структуру бюджетної класифікації України» і запроваджена з 1 січня 1998 року наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року №265.

Діюча бюджетна класифікація складається із чотирьох розділів:

 • Розділ І. Класифікація доходів бюджету.
 • Розділ II. Класифікація видатків бюджету.
 • Розділ III. Класифікація фінансування бюджету.
 • Розділ IV. Класифікація боргу.

Класифікація доходів бюджету. Доходи бюджету складаються із трьох складових: сукупні доходи, офіційні трансферти та державні цільові фонди. Сукупні доходи складаються із поточних доходів і доходів від операцій з капіталом. Поточні доходи, в свою чергу, поділяються на податкові і неподаткові надходження. Коди доходів складаються із восьми знаків.

Податкові надходження (код — 10 000 000) згруповані в залежності від джерела одержання податку в шість груп. До них належать:

 • Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000.
 • Податки на власність 12000000.
 • Збори за використання природних ресурсів 13000000.
 • Внутрішні податки на товари та послуги 14000000.
 • Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 15000000.
 • Інші податки 16000000.

Неподаткові надходження (код — 20000000) групуються за видами, а саме:

 • Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000.
 • Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000.
 • Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000.
 • Інші неподаткові надходження 24000000.

Доходи від операцій з капіталом (код — 30000000) включають в себе:

 • Надходження від продажу основного капіталу 31000000.
 • Надходження від продажу державних запасів, товарів 32000000.
 • Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 33000000.
 • Податки на фінансові операції та операції з капіталом 34000000.

Другою складовою доходів бюджету є офіційні трансферти (код — 40000000). Бюджетною класифікацією передбачені трансферти одержані:

 • Від органів державного управління інших рівнів 41000000.
 • Із-за кордону 42000000.
 • Із недержавних джерел 43000000.

Важливим є поділ одержаних трансфертів на поточні і капітальні.

Третьою і останньою складовою доходів бюджету є державні цільові фонди (код 50000000). В бюджетній класифікації зазначені фонди, які утворюються на рівні держави:

 • Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 50010000.
 • Пенсійний фонд України 50020000.
 • Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України 50030000.
 • Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України 50040000.
 • 3бір до Державного інноваційного фонду України 50050000.
 • Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 50060000.
 • Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів 50070000
 • Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 50080000.
 • Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 50090000.
 • Інші фонди 50100000.

Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів

Прийом доходів від підприємств і організацій здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунків платників на рахунки бюджету (в безготівковій формі) в установах банківської системи за допомогою платіжних доручень, які виписують самі платники. У платіжних дорученнях зазначають: код (МФО) установи уповноваженого банку, номер бюджетного рахунка, номер платіжного документа, ідентифікаційний код платника податків, призначення платежу, код бюджетної класифікації доходів, код відомства відповідно до відомчої класифікації, суму платежу.

Приймання платежів від населення (в готівковій формі) оформляють квитанцією-повідомленням, де зазначають прізвище, ім'я та по батькові платника, його адресу, назву фіноргану, який видав платіжне повідомлення, назву платежу і його суму на даний строк сплати. Квитанція залишається у платника, а повідомлення — в установі, яка прийняла платіж.

Платежі здійснюються через установи банків, у яких платники обслуговуються, через установи Міністерства зв'язку, установи Ощадбанку або через сільські, селищні та міські (міст районного підпорядкування) Ради народних депутатів за місцезнаходженням платника. Каси сільських, селищних і міських Рад здійснюють перерахування одержаних доходів у банк на підставі супровідної відомості. Під час передачі доходів додають платіжні документи (платіжні доручення та квитанції-повідомлення).

Платіжні доручення та квитанції-повідомлення — основні первинні документи, якими оформляють зарахування платежів у Доходи бюджету, й є вихідними для обліку доходів бюджету.

Заповнення квитанцій-повідомлень виконують платники на підставі платіжних повідомлень, які фінансовий орган вручає платникам у визначені строки. У платіжному повідомленні зазначають суму й строки платежів і наводять розрахунок цієї суми.

Установи комерційних банків, які здійснюють операції з надходження коштів до Державного бюджету, щоденно перераховують телеграфно в регіональні управління Національного банку загальну суму доходів, що надійшли. Управління Національного банку також щоденно перераховують отримані від комерційних банків кошти по доходах бюджету Операційному управлінню Національного банку. Установи банків, які обслуговують рахунки з обліку доходів, щоденно видають органам Державного казначейства:

 • Виписки із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів, завірених банком.
 • Щоденну банківську звітність за формою 412-Д, яка відображає надходження доходів на рахунки державного бюджету за символами звітності банку.

Працівники відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства перевіряють одержані з банку документи:

 • наявність штампу банку;
 • наявність підпису бухгалтера банку;
 • відповідність сум платіжних документів випискам банку;
 • правильність зарахування податків, платежів на відповідні коди бюджетної класифікації.

На підставі виписок з особових рахунків первинні платіжні документи групуються за видами доходів, і працівники цього ж відділу складають реєстр про надходження до Державного бюджету за формою №1 у розрізі кодів бюджетної класифікації та в загальній сумі за кожним видом доходів. В реєстрі ф. №1 відображаються тільки податки і збори, зафіксовані у виписках банку.

Для аналізу надходжень доходів до Державного бюджету і підготовки звітів відділ розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства на підставі реєстру ф. № 1, даних про рух коштів на валютних рахунках, інформації про зарахування податків і зборів за результатами взаємозаліків і взаєморозрахунків, сум по векселях та інших видах надходжень складає довідку за ф. № 3 про надходження доходів до Державного бюджету. У ній відображають суми надходжень за день, а також наростаючим підсумком з початку місяця і року по відповідному коду бюджетної класифікації.

Реєстр за ф. №1 і довідку за ф. №3 складають у 3-х примірниках, які візуються у Держказначействі та податковій адміністрації. 1-й примірник реєстру разом з копіями розрахункових документів та довідкою передається до відповідного органу Державної податкової адміністрації; 2-й — до відділу бухгалтерського обліку і звітності; 3-й примірник зберігається у відділі розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства.

Відділи бухгалтерського обліку і звітності відділень Державного казначейства перевіряють правильність оформлення проведених операцій бухгалтерськими проводками, після чого щоденно передають відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів обласного управління Держказначейства довідку за ф. №3, які в свою чергу передають зведену довідку управлінню прогнозування доходів державного бюджету Головного управління Державного казначейства України. На підставі довідки в бухгалтерії органів казначейства складають меморіальний ордер за ф.274 на загальну суму зарахованих доходів бюджету за день. Дані меморіального ордеру переносяться в книгу обліку за ф.5-ф у відповідності з кодами бюджетної класифікації.

Наприкінці місяця працівники бухгалтерії проводять з податковою адміністрацією (інспекцією) звірку доходів, які надійшли до державного бюджету з початку року. Про наслідки цієї звірки складається довідка за ф. №5 у 2-х примірниках. Довідка підписується відповідальними особами органів Держказначейства і податкової адміністрації (інспекції). 1-й примірник залишається у Держказначействі, 2-й — у податковій адміністрації.

Дані довідки форми №5 повинні відповідати аналогічним даним у книзі доходів (ф.5-ф), у Головній книзі (ф.1-ф) та даним форми 412-Д, а також відповідним даним оперативно-бухгалтерського обліку у податкових адміністраціях (інспекціях).

Установи банків щоденно подають до місцевих фінансових органів виписки з поточних рахунків відповідних місцевих бюджетів з доданням усіх платіжних документів. Бухгалтер фінансового органу ретельно перевіряє первинні документи, додані до виписки, з'ясовує правильність зарахування доходів і щодня (надає довідку про доходи, які надійшли на поточний рахунок (основний) виконуваного місцевого бюджету за ф. №3.

На підставі цієї довідки, яка є первинним документом для обліку доходів виконуваного бюджету у фінансовому органі, складають меморіальний ордер, за яким роблять записи в книгах обліку. Один примірник довідки передають до податкової інспекції, яка веде на особових рахунках оперативний облік надходження доходів по окремих платниках.

Для забезпечення правильності зарахування надходжень до бюджету згідно з бюджетною класифікацією фінансові органи разом із податковими інспекціями (районні, міські) за місяць до настання нового бюджетного року подають відповідним установам комерційних банків списки платників по кожному району, місту з зазначенням бюджету, в який зараховують платежі і види платежу, а також кодів бюджетної класифікації доходів, символів звітності Національного банку та номерів рахунків, на які повинні зараховуватись платежі.

Платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів, незалежно від форм власності, здійснюють розрахунки безпосередньо з Державним та місцевими бюджетами.


14.01.2011

Загрузка...