Показники якості: поняття та методи їхньої оцінки. Реферат

Рішення завдань кількісної оцінки якості необхідні для об'єктивного вибору і прийняття управлінських рішень при стандартизації і сертифікації продукції, плануванні підвищення її якості і т.д.

Оцінка якості розглядається як основа формування всього механізму управління якістю продукції на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.

При оцінці якості використаються наступні терміни:

 • рівень якості (відносна характеристика, що є результатом порівняння сукупності значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих показників) – при кількісній статистичній оцінці;
 • градація якості – категорія, або розряд, привласнені об'єктам однакового функціонального призначення, але з різними вимогами до якості;
 • міра якості – при виконанні точних технічних оцінок;
 • відносна якість – при порівнянні об'єктів.

Вимоги до якості – вираження певних потреб або їхній переклад у набір кількісно або якісно встановлених вимог до характеристик об'єкта, щоб дати можливості їхньої реалізації і перевірки. Показники якості – кількісно або якісно встановлені конкретні вимоги до характеристик об'єкта, що дають можливість їхньої реалізації і перевірки.

Основні різновиди показників якості наступні:

 • По відношенню до властивостей продукції – це показники: призначення; надійності; технологічності; ергономічності; естетичності; стандартизації; патентно-правові; економічні.
 • По кількості відбиваних властивостей – це одиничні; комплексні; інтегральні.
 • Методи визначення – проектні; виробничі; експлуатаційні; прогнозовані.
 • Розмірності відбиваних величин – абсолютні; наведені; безрозмірні.
 • Значимість при оцінці якості – основні; додаткові.

Теоретичні і прикладні проблеми оцінки якості об'єктів (виробів, послуг, процесів, систем) вивчаються наукою, називаною кваліметрією. Кваліметрія ставить перед собою три основні практичні завдання:

 • розробку методів визначення чисельних значень показників якості продукції, збору і обробки даних для встановлення вимог до точності показників;
 • розробку єдиних методів виміру і оцінки показників якості;
 • розробку одиничних, комплексних і інтегральних показників якості продукції.

З погляду кількості відбиваних властивостей показники якості можуть бути одиничними (стосовними до однієї властивості) або комплексними (стосовними до декількох властивостей одночасно).

Номенклатура показників якості продукції – сукупність показників її якості по характерним тільки їй властивостям, нормативно прийнята для оцінки рівня якості цієї продукції.

На продукцію розробляють:

 • стандарти загальних технічних умов, які повинні містити загальні вимоги до груп однорідної продукції;
 • стандарти технічних умов, які повинні містити вимоги до конкретної продукції.
     

Стандарт загальних технічних умов у загальному випадку містить наступні розділи: класифікація, основні параметри і (або) розміри; загальні технічні вимоги; вимоги безпеки; вимоги охорони навколишнього середовища; методи контролю; правила приймання; транспортування і зберігання; вказівки по експлуатації (ремонту, утилізації); гарантії виготовлювача.

Номенклатуру, склад, зміст і найменування розділів (підрозділів) визначають відповідно до особливостей стандартизуємої продукції і характером пропонованих до неї вимог. При доцільності стандартизації окремих вимог до груп продукції можуть розроблятися стандарти, що встановлюють:

 • класифікацію продукції;
 • основні параметри і (або) розміри;
 • загальні технічні вимоги;
 • вимоги безпеки;
 • вимоги охорони навколишнього середовища;
 • методи випробувань;
 • типи, асортименту, марки;
 • правила приймання;
 • маркування, упакування;
 • правила зберігання і транспортування;
 • правила експлуатації, ремонту і утилізації.

Розділ «Загальні технічні вимоги» у загальному випадку містить наступні підрозділи:

 • характеристики (показники) якості;
 • вимоги до сировини, матеріалам, покупним виробам;
 • комплектність;
 • маркування;
 • упакування.

Стандарт технічних умов установлює для однієї або декількох марок, моделей і т.п. продукції всебічні вимоги, дотримання яких повинне забезпечуватися при виробництві, поставці, споживанні, експлуатації, ремонті і утилізації даної продукції.

Література

 1. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). - М.: Экономика, 1982, 256 с.
 2. Андрианов Ю. Л., Субетто А. И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1990, 216 с.
 3. Басовский Л. Е.. Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001, 212 с.
 4. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - Д.: ДонДУЕТ, 2003.
 5. Качалов В. А. Сертификация систем менеджмента качества как основа для перехода к ТОМ, Стандарты и качество, 1997, № 8, 46-53 с.
 6. Колпаков В.М. Методи управлення. Учебное пособие. - К.: 1997.
 7. Круглов М. Г., Сергеев С. К. и др. Менеджмент систем качества. - М.: Изд-во стандартов, 1997.
 8. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 711 с.
 9. Стандарты и качество, 1998. № 3, 58-64 с.
 10. Окропилов В. В. Управление качеством: Учебник. - М.: Экономика, 1998.


07.01.2011

Загрузка...