Загрузка...

Методи управління трудовим колективом. Реферат

Методи управління трудовим колективом – це способи здійснення управлінських дій на персонал для досягнення цілей управління виробництвом. Розрізняють адміністративні, економічні, соціологічні і психологічні методи, які розрізняються способами дії на людей

Адміністративні методи базуються на владі, дисципліні і стягненнях і відомі в історії як «метод батога». Економічні методи ґрунтуються на правильному використовуванні економічних законів виробництва і за способами дії відомі як «метод пряника». Соціологічні методи базуються на способах мотивації суспільної дії на людей через «думку колективу».

Психологічні методи базуються на знанні психології людини, його внутрішнього душевного світу і відомі як «метод переконання». В процесі конкретного рішення управлінських проблем вельми корисно організовувати ефективні комунікації і привертати сукупність різних методів управління, які дозволяють врахувати «чужі помилки» і дають способи вирішення господарських і кадрових задач.

Адміністративні методи управління

Організаційні дії:

 • штатний розклад;
 • статут організації;
 • положення про підрозділи;
 • колективний договір;
 • посадові інструкції;
 • правила трудового розпорядку;
 • організація робочого місця;
 • оргструктура управління.

Розпорядливі дії:

 • накази;
 • цільове планування;
 • розпорядження;
 • нормування праці;
 • вказівки;
 • координація робіт;
 • інструктаж;
 • контроль виконання;
 • повчання.

Матеріальна відповідальність і стягнення:

 • відповідальність за затримку трудової книжки;
 • добровільне відшкодування збитку підприємству;
 • утримання із зарплати;
 • депреміювання;
 • повна матеріальна відповідальність;
 • колективна матеріальна відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність і стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • строга догана;
 • пониження на посаді;
 • звільнення.

Адміністративна відповідальність:

 • попередження;
 • штраф;
 • відшкодувальне вилучення предметів;
 • адміністративний арешт;
 • виправні роботи.
     

Економічні методи

Планове господарювання:

 • вільне підприємництво;
 • план економічного розвитку;
 • портфель замовлень;
 • розподіл ресурсів;
 • інвестиції;
 • кінцеві результати.

Господарський розрахунок:

 • самостійність;
 • самоокуповування;
 • самофінансування;
 • економічні нормативи;
 • фундації стимулювання.

Оплата праці:

 • посадовий оклад для службовців;
 • тарифна ставка для робітників;
 • додаткова зарплата;
 • винагорода;
 • премія з прибутку;
 • матеріальна допомога.

Робоча сила:

 • ринок трудових ресурсів;
 • попит;
 • пропозиція;
 • вартість робочої сили;
 • зайнятість і безробіття.

Ринкове ціноутворення:

 • вартість;
 • ціна;
 • собівартість;
 • дохід;
 • прибуток.

Цінні папери:

 • акції;
 • облігації;
 • векселі;
 • кредитні карти;
 • дивіденди.

Податкова система:

 • на фундацію оплати праці;
 • прибутковий податок;
 • ПДВ;
 • податок на прибуток;
 • інші податки.

Форми власності:

 • державна;
 • регіональна;
 • муніципальна;
 • приватна;
 • суспільна;
 • інтелектуальна.

Фази виробництва:

 • виробництво;
 • обмін;
 • розподіл;
 • споживання.

Чинники виробництва:

 • капітал;
 • праця;
 • земля;
 • підприємницька діяльність;
 • інформація.

Соціологічні методи

Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, зв'язати мотивацію людей з кінцевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і рішення конфліктів в колективі.

Класифікація елементів соціологічних методів.

Соціальне планування:

 • цілі;
 • критерії;
 • методи;
 • нормативи;
 • результати.

Соціальне планування забезпечує постановку соціальних ідей і критеріїв, розробку соціальних нормативів і планових показників, досягнення кінцевих соціальних результатів.

соціологічні методи дослідження:

 • анкетування;
 • інтерв'ювання;
 • соціометрія;
 • нагляд;
 • співбесіда.

Соціологічні методи дослідження складають науковий інструментарій в роботі з персоналом, вони надають необхідні дані для підбору, оцінки, розстановки і навчання персоналу і дозволяють обґрунтовано ухвалювати кадрові рішення.

Особові якості:

 • ділові якості;
 • моральні якості;
 • достоїнства;
 • недоліки.

Особові якості характеризують зовнішній образ співробітника, який достатньо стабільно виявляється в колективі і є невід'ємною частиною соціології особи.

Мораль:

 • державна;
 • суспільна;
 • релігійна;
 • групова;
 • особиста.

Мораль є особливою формою суспільної свідомості, регулюючої дії і поведінка людини в суспільстві за допомогою етичних норм.

Партнерство:

 • ділове;
 • дружнє;
 • по захопленню;
 • сімейне;
 • сексуальне.

Партнерство складає важливий компонент будь-якої соціальної групи і полягає в наладці різноманітних форм взаємостосунків, на базі яких організовується спілкування людей.

Змагання:

 • принципи;
 • критерії;
 • методи;
 • форми;
 • організація.

Змагання є специфічною формою суспільних відносин і характеризується прагненням людей до успіху, першості, досягнень і самоутвердження.

Спілкування:

 • міжособове;
 • особове;
 • вербальне;
 • невербальне.

Спілкування – це специфічна форма взаємодії людей на основі безперервного обміну інформацією.

Переговори:

 • структура;
 • техніка;
 • методика;
 • технологія;
 • результати.

Переговори – це специфічна форма людського спілкування, коли дві або більш сторін, мають різні цілі і задачі, намагаються пов'язати між собою різні інтереси на основі продуманої схеми розмови і, як правило, уникають прямого конфлікту.

Конфлікти:

 • міжособові;
 • особові;
 • ролеві;
 • ділові;
 • сімейні.

Конфлікт ми розглядатимемо трохи нижче в іншому розділі.

Психологічні методи управління

Психологія – це наука про психіку і закономірності її прояву і розвитку в процесі діяльності людини.

Психологічні методи грають дуже важливу роль в роботі з персоналом, оскільки направлені на конкретну особу робітника або службовця і, як правило, строго персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх особливістю є звернення до внутрішнього світу людини, його особи, інтелекту, відчуттів, образів і поведінки з тим, щоб направити внутрішній потенціал людини на рішення конкретних задач підприємства.

Класифікація психологічних методів.

Психологічне планування:

 • цілі;
 • критерії;
 • методи;
 • нормативи;
 • результати.

Психологічне планування складає новий напрям в роботі з персоналом по формуванню ефективного психологічного стану колективу підприємства.

Галузі психології:

 • психофізіологія;
 • психоаналіз;
 • психологія праці;
 • психологія управління;
 • психотерапія.

Галузі психології і знання їх методів дослідження дозволяють зробити аналіз душевного стану людей, побудувати їх психологічні пріоритети, розробити способи усунення психологічного дискомфорту і формувати хороший клімат колективу.

Тип особи:

 • організаторський;
 • аналітичний;
 • інженерний;
 • творчий;
 • інтуїтивний.

Типи особи характеризують внутрішній потенціал людини і його загальну спрямованість до виконання певних видів робіт і сфер діяльності.

Темперамент:

 • сангвінічний;
 • флегматичний;
 • холеричний;
 • меланхолійний.

Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою особи для визначення призначення і місця кожного працівника в колективі, розподілу психологічних задач і психологічних прийомів роботи з конкретною людиною.

Характер людини:

 • риси вдачі: екстраверт, інтроверт;
 • відносини людини: до навколишньої дійсності, до інших людей, до себе, до роботи.

Характер людини. Риси вдачі визначають спрямованість миру людини, рівень потреби в спілкуванні.

Спрямованість особи:

 • потреби;
 • інтереси;
 • мотиви;
 • переконання;
 • світогляд.

Спрямованість особи є важливою психологічною характеристикою людини.

Інтелектуальні здібності:

 • рівень інтелекту;
 • мислення;
 • свідомість;
 • пам'ять;
 • логістика;
 • творчість.

Інтелектуальні здібності характеризують можливості розуміння, мислення, свідомості людини і важливі для професійної орієнтації, оцінки людей, планування кар'єри і організації руху по службовим сходам.

Методи пізнання:

 • аналіз;
 • синтез;
 • індукція;
 • дедукція;
 • відчуття;
 • сприйняття.

Методи пізнання є інструментами, за допомогою яких чоловік вивчає дійсність, обробляє інформацію і готує проекти рішень.

Психологічні образи:

 • історичні;
 • художні;
 • графічні;
 • візуальні;
 • знакові.

Психологічні образи дозволяють проводити навчання персоналу на основі типових зразків поведінки історичних осіб, крупних керівників і новаторів виробництва.

Способи психологічної дії:

 • навіювання;
 • переконання;
 • наслідування;
 • прохання;
 • похвала;
 • порада;
 • примушення;
 • засудження;
 • вимога;
 • заборона;
 • «плацебо» (прийом навіювання, який використовується в медицині, суть в тому, що лікар, прописуючи хворому нейтральний засіб, затверджує, що саме воно дасть потрібний результат, і психологічний настрій хворого що результат буде, дає потрібний позитивний результат);
 • осуд;
 • комплімент;
 • метод Сократа (заснований на прагненні захистити співбесідника від того, що б той сказав «ні»);
 • натяк;
 • обдурене очікування;
 • «вибух».

Способи психологічної дії відносять до числа найважливіших елементів психологічних методів управління. Вони концентрують всі необхідні і дозволені законом прийоми дії на люді для координації в процесі спільної трудової діяльності.

Поведінка:

 • «ангельська»;
 • високоморальна;
 • нормальна;
 • аморальна;
 • «диявольська».

Поведінка – це сукупність взаємозв'язаних реакцій, здійснюваних людиною для пристосування до навколишнього середовища.

Відчуття і емоції:

 • етичні;
 • естетичні;
 • патріотичні;
 • інтелектуальні;
 • утихомирені;
 • причетність;
 • переживання;
 • загрози;
 • жахи.

Відчуття – це вид емоційних переживань, що носять виразно виражений наочний характер і відмінних порівняльною стійкістю.

Емоції – конкретні переживання тих або інших подій в життя людини, залежні від його схильностей, звичок і психологічного стану.

Стреси:

 • зовнішнє середовище;
 • обставини;
 • хвороби;
 • перевантаження;
 • розслаблення.

Література

1. Друкер П,Ф, Ефективний керівник, - М:1994.

2. Мескон М,Х, Альберт М. Хедоурі Ф. Основы менеджменту: М.: Справа, 1992.

3. Веснин В.Р., Практичний менеджмент персоналу.

4. Савченко В.А., Управління розвитком персоналу.

5. Управління персоналом, видавництво КОНДОР.

6. Егоршин А.П., управління персоналом.


07.01.2011

Загрузка...