Загрузка...

Основні методи управління. Реферат

Адміністративні методи управління. Економічні методи. Соціологічні методи. Психологічні методи управління. Позитивна і негативна дія соціально-психологічних методів

Методи управління – це способи здійснення управлінських дій на персонал для досягнення цілей управління виробництвом. Розрізняють адміністративні, економічні, соціологічні і психологічні методи, які розрізняються способами дії на людей.

Адміністративні методи базуються на владі, дисципліні і стягненнях і відомі в історії як «метод батога». Економічні методи ґрунтуються на правильному використовуванні економічних законів виробництва і за способами дії відомі як «метод пряника». Соціологічні методи базуються на способах мотивації суспільної дії на людей через «думку колективу».

Психологічні методи базуються на знанні психології людини, його внутрішнього душевного світу і відомі як «метод переконання». В процесі конкретного рішення управлінських проблем вельми корисно організовувати ефективні комунікації і привертати сукупність різних методів управління, які дозволяють врахувати «чужі помилки» і дають способи вирішення господарських і кадрових задач.

Адміністративні методи управління

1. Організаційні дії:

 • штатний розклад;
 • статут організації;
 • положення про підрозділи;
 • колективний договір;
 • посадові інструкції;
 • правила трудового розпорядку;
 • організація робочого місця;
 • оргструктура управління.

2. Розпорядливі дії:

 • накази; цільове планування; розпорядження; нормування праці; вказівки; координація робіт; інструктаж; контроль виконання; повчання
 • матеріальна відповідальність і стягнення: відповідальність за затримку трудової книжки; добровільне відшкодування збитку підприємству; утримання із зарплати; депреміювання; повна матеріальна відповідальність; колективна матеріальна відповідальність
 • дисциплінарна відповідальність і стягнення: зауваження; догана; строга догана; пониження на посаді; звільнення
 • адміністративна відповідальність: попередження; штраф; відшкодувальне вилучення предметів; адміністративний арешт; виправні роботи.

Економічні методи

1. Планове господарювання:

 • вільне підприємництво;
 • план економічного розвитку;
 • портфель замовлень;
 • розподіл ресурсів;
 • інвестиції;
 • кінцеві результати.

2. Господарський розрахунок:

 • самостійність;
 • самоокуповування; с
 • амофінансування;
 • економічні нормативи;
 • фундації стимулювання.

3. Оплата праці:

 • посадовий оклад для службовців;
 • тарифна ставка для робітників;
 • додаткова зарплата; винагорода;
 • премія з прибутку;
 • матеріальна допомога.

4. Робоча сила:

 • ринок трудових ресурсів;
 • попит;
 • пропозиція;
 • вартість робочої сили;
 • зайнятість і безробіття.

5. Ринкове ціноутворення:

 • вартість;
 • ціна;
 • собівартість;
 • дохід;
 • прибуток.

7. Цінні папери:

 • акції;
 • облігації;
 • векселі;
 • кредитні карти;
 • дивіденди.

8. Податкова система:

 • на фундацію оплати праці;
 • прибутковий податок;
 • ПДВ;
 • податок на прибуток;
 • інші податки.

9. Форми власності:

 • державна; регіональна;
 • муніципальна;
 • приватна;
 • суспільна;
 • інтелектуальна.

10. Фази виробництва:

 • виробництво;
 • обмін;
 • розподіл;
 • споживання.

11. Чинники виробництва:

 • капітал;
 • праця;
 • земля;
 • підприємницька діяльність;
 • інформація.

Соціологічні методи

Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, зв'язати мотивацію людей з кінцевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і рішення конфліктів в колективі.

Класифікація елементів соціологічних методів:

1. Соціальне планування:

 • цілі;
 • критерії;
 • методи;
 • нормативи;
 • результати.

Соціальне планування забезпечує постановку соціальних ідей і критеріїв, розробку соціальних нормативів і планових показників, досягнення кінцевих соціальних результатів.

2. Соціологічні методи дослідження:

 • анкетування;
 • інтерв'ювання;
 • социометрія;
 • нагляд;
 • співбесіда.

Соціологічні методи дослідження складають науковий інструментарій в роботі з персоналом, вони надають необхідні дані для підбору, оцінки, розстановки і навчання персоналу і дозволяють обґрунтовано ухвалювати кадрові рішення.

3. Особові якості:

 • ділові якості;
 • моральні якості;
 • достоїнства;
 • недоліки.

Особові якості характеризують зовнішній образ співробітника, який достатньо стабільно виявляється в колективі і є невід'ємною частиною соціології особи.

4. Мораль:

 • державна;
 • суспільна;
 • релігійна;
 • групова;
 • особиста.

Мораль є особливою формою суспільної свідомості, регулюючої дії і поведінка людини в суспільстві за допомогою етичних норм.

5. Партнерство:

 • ділове;
 • дружнє;
 • по захопленню;
 • сімейне;
 • сексуальне.

Партнерство складає важливий компонент будь-якої соціальної групи і полягає в наладці різноманітних форм взаємостосунків, на базі яких організовується спілкування людей.

6. Змагання:

 • принципи;
 • критерії;
 • методи;
 • форми;
 • організація.

Змагання є специфічною формою суспільних відносин і характеризується прагненням людей до успіху, першості, досягнень і самоутвердження.

7. Спілкування:

 • міжособове;
 • особове;
 • вербальне;
 • невербальне.

Спілкування – це специфічна форма взаємодії людей на основі безперервного обміну інформацією.

8. Переговори:

 • структура;
 • техніка;
 • методика;
 • технологія;
 • результати.

Переговори – це специфічна форма людського спілкування, коли дві або більш сторін, мають різні цілі і задачі, намагаються пов'язати між собою різні інтереси на основі продуманої схеми розмови і, як правило, уникають прямого конфлікту.

9. Конфлікти:

 • міжособові;
 • особові;
 • ролеві;
 • ділові;
 • сімейні.

Психологічні методи управління

Психологія – це наука про психіку і закономірності її прояву і розвитку в процесі діяльності людини.

Психологічні методи грають дуже важливу роль в роботі з персоналом, оскільки направлені на конкретну особу робітника або службовця і, як правило, строго персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх особливістю є звернення до внутрішнього світу людини, його особи, інтелекту, відчуттів, образів і поведінки з тим, щоб направити внутрішній потенціал людини на рішення конкретних задач підприємства.

Класифікація психологічних методів:

1. Психологічне планування:

 • цілі;
 • критерії;
 • методи;
 • нормативи;
 • результати.

Психологічне планування складає новий напрям в роботі з персоналом по формуванню ефективного психологічного стану колективу підприємства.

2. Галузі психології:

 • психофізіологія;
 • психоаналіз;
 • психологія праці;
 • психологія управління;
 • психотерапія

Галузі психології і знання їх методів дослідження дозволяють зробити аналіз душевного стану людей, побудувати їх психологічні пріоритети, розробити способи усунення психологічного дискомфорту і формувати хороший клімат колективу.

3. Тип особи:

 • організаторський;
 • аналітичний;
 • інженерний;
 • творчий;
 • інтуїтивний

Типи особи характеризують внутрішній потенціал людини і його загальну спрямованість до виконання певних видів робіт і сфер діяльності.

4. Темперамент:

 • сангвінічний;
 • флегматичний;
 • холеричний;
 • меланхолійний

Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою особи для визначення призначення і місця кожного працівника в колективі, розподілу психологічних задач і психологічних прийомів роботи з конкретною людиною.

5. Характер людини:

а) риси вдачі:

 • екстраверт;
 • інтроверт.

б) відносини людини: до навколишньої дійсності:

 • до інших людей;
 • до себе;
 • до роботи.

Риси вдачі визначають спрямованість миру людини, рівень потреби в спілкуванні.

6. Спрямованість особи:

 • потреби;
 • інтереси;
 • мотиви;
 • переконання;
 • світогляд

Спрямованість особи є важливою психологічною характеристикою людини.

7. Інтелектуальні здібності:

 • рівень інтелекту;
 • мислення;
 • свідомість;
 • пам'ять;
 • логістика;
 • творчість.

Інтелектуальні здібності характеризують можливості розуміння, мислення, свідомості людини і важливі для професійної орієнтації, оцінки людей, планування кар'єри і організації руху по службовим сходам.

8. Методи пізнання:

 • аналіз;
 • синтез;
 • індукція;
 • дедукція;
 • відчуття;
 • сприйняття.

Методи пізнання є інструментами, за допомогою яких чоловік вивчає дійсність, обробляє інформацію і готує проекти рішень.

9. Психологічні образи:

 • історичні;
 • художні;
 • графічні;
 • візуальні;
 • знакові.

Психологічні образи дозволяють проводити навчання персоналу на основі типових зразків поведінки історичних осіб, крупних керівників і новаторів виробництва.

10. Способи психологічної дії:

 • навіювання;
 • переконання;
 • наслідування;
 • прохання;
 • похвала;
 • порада;
 • примушення;
 • засудження;
 • вимога;
 • заборона;
 • «плацебо» (прийом навіювання, який використовується в медицині, суть в тому, що лікар, прописуючи хворому нейтральний засіб, затверджує, що саме воно дасть потрібний результат, і психологічний настрій хворого що результат буде, дає потрібний позитивний результат);
 • осуд;
 • комплімент;
 • метод Сократа (заснований на прагненні захистити співбесідника від того, що б той сказав «ні»);
 • натяк;
 • обдурене очікування;
 • «вибух».

Способи психологічної дії відносять до числа найважливіших елементів психологічних методів управління. Вони концентрують всі необхідні і дозволені законом прийоми дії на люді для координації в процесі спільної трудової діяльності.

Позитивна і негативна дія соціально-психологічних методів

Соціально-психологічні методи є найтоншим інструментом дії на соціальні групи людей і особу людини. Мистецтво управління людьми полягає в дозованому і диференційованому вживанні тих або інших прийомів з перерахованих вище.

Принципи демократизації, патерналізму, людських відносин, дотримання прав особи повинні в сучасних умовах домінувати над чисто адміністративними методами і авторитарним стилем керівництва.

Нестабільність економічного стану підприємства, фінансові труднощі, невчасна виплата заробітної платні, тривалі простої, звичайно, не сприяють підтримці хорошого соціально-психологічного клімату, оскільки керівник значно більше часу винен уділяти не людському спілкуванню і функціям управління персоналом, а безпосередньо виробництву, маркетингу, фінансам, тобто іншим функціям.

Тому важливо знати і прогнозувати дії соціально-психологічних методів на роботу персоналу.

Позитивний метод дії

Негативний метод дії

Формування морального кодексу взаємостосунків співробітників.

Розробка філософії організації, що регламентує внутрішньофірмові правил взаємостосунків.

Чітке проходження філософії організації на всіх рівнях управління і у всіх підрозділах.

 
Забезпечення відповідності державної і внутрішньофірмової кадрової політики.

 
Розвиток корпоративної культури і партнерських взаємостосунків співробітників.

Реалізація принципів патерналізму: співробітники фірми утворюють одну велику сім'ю («один за всіх і все за одного»)

Вживання розмитого морального кодексу, заснованого на подвійній моралі.

Відсутність філософії організації, орієнтація тільки на формальні взаємостосунки співробітників.

Порушення суспільних і внутрішньофірмових норм поведінки на догоду особистим інтересам лідерів і керівників.

Домінування внутрішньофірмової кадрової політики над державною, релігійними нормами поведінки і суспільно мораллю.

Ігнорування корпоративної культури і підтримка групових інтересів підрозділів

 Реалізація принципів індивідуалізму, особистих інтересів і заохочення тільки кращих членів колективу

Ефективні соціальні методи дії

Постійне проведення соціологічного анкетування в колективі про стан клімату і ролі керівників.

Проведення інтерв'ювання особистого нагляду в колективі, орієнтація на демократичний стиль керівництва.

Використовування соціальних експериментів, передуючих кардинальним змінам в колективі.


Планування соціального розвитку колективу на основі забезпечення зростання життєвого рівня і соціальних нормативів.

Підтримка змагання і ініціативності співробітників, накопичених традицій.

Неефективні соціальні методи дії

Ігнорування соціологічного анкетування і підтримка неформальних методів збору інформації.

Підтримка формальних правил взаємостосунків і створення бар'єрів в ланці керівник – підлеглий

Ігнорування соціальних експериментів, проведення радикальних змін без підготовки і інформування колег.

«Скидання» проблем соціального розвитку колективу на міські власті і інфраструктуру сервісу.

Орієнтація на ринкову конкуренцію, ігнорування змагання і ініціативності співробітників.

Раціональні психологічні методи дії на колектив.

Формування хорошого психологічного клімату в колективі на основі чіткого дотримання прав людини і психологічних методів дослідження.

Ефективне використовування психологічних методів мотивації: навіювання, переконання, наслідування, залучення, спонука.

Проведення психологічного тестування співробітників і організації індивідуальної роботи з ними з урахуванням типу особи, темпераменту.

Проведення психологічних консультацій для співробітників.

Проведення психологічних тренінгів.

Неефективні психологічні методи дії.

 
Створення нервозності і психологічного дискомфорту в колективі, ігнорування прав людини і психологічних методів.

Неефективне використовування психологічних методів мотивації і орієнтація на командування, примушення і покарання.

Відсутність або епізодичне тестування співробітників і робота з ними без урахування властивостей особи.

 Звільнення соціальних психологів або ігнорування їх ролі в колективі. Спроба деяких керівників самим проводити тестування.

Ігнорування психологічних тренінгів або проведення їх тільки для вищого керівництва.

 

Список використаної літератури

1. Друкер П,Ф, Ефективний керівник, - М:1994.

2. Мескон М,Х, Альберт М. Хедоурі Ф. Основы менеджменту: М.: Справа, 1992.

3. Веснин В.Р., Практичний менеджмент персоналу.

4. Савченко В.А, Управління розвитком персоналу.

5. Управління персоналлом, видавництво КОНДОР.

6. Егоршин А.П., управління персоналом.


05.01.2011

Загрузка...