Osvita.ua Высшее образование Рефераты Логика Теорія першого порядку. Числення предикатів. Реферат

Теорія першого порядку. Числення предикатів. Реферат

Числення предикатів, тобто формальна теорія предикатів будується за вищенаведеною класичною схемою побудови формальних (математичних) теорій

1. Алфавіт числення предикатів, тобто множина вихідних символів складається з предметних (індивідних) змінних x1, x2,..., предметних (індивідних) констант a1, a2,..., предикатних букв P11, P21,..., Pkj,... і функціональних букв f11, f21,..., fkj,..., а також знаків логічних операцій Ú, Ù, Ø, ®, кванторів ", $ і розділових знаків (,),, (кома).

Верхні індекси предикатних і функціональних букв вказують на число аргументів (арність), а нижні використовують для звичайної нумерації букв.

2. Поняття формули означають у два етапи.

Спочатку означають поняття терма:

а). Предметні змінні і предметні константи є термами.

б). Якщо f n - функціональна буква, а t1, t2,..., tn - терми, то f n (t1, t2,..., tn) - терм.

в). Інших термів, крім утворених за правилами а) і б), немає.

Відтак, формулюють означення формули:

     

а). Якщо Pn предикатна буква, а t1, t2,..., tn - терми, то Pn (t1, t2,..., tn) - формула, яка називається елементарною. Усі входження предметних змінних у формулу Pn (t1, t2,..., tn) називають вільними.

б). Якщо F1, F2 - формули, то вирази (ØF1), (F1ÚF2), (F1ÙF2), (F1®F2) теж є формулами. Усі входження змінних, вільні у F1 і F2, є вільними й в усіх чотирьох видах формул.

в). Якщо F (x) - формула, що містить вільні входження змінної x, то "xF (x) і $xF (x) - формули.

У цих формулах усі входження змінної x називають зв’язаними. Входження решти змінних у F залишаються вільними.

г). Інших формул, ніж побудованих за правилами а), б) і в), немає.

Зауваження. Функціональні букви і терми введено в означення для потенційних потреб різноманітних конкретних прикладних числень предикатів. У прикладних численнях предметна область M є, як правило, носієм певної алгебраїчної системи, тому в численні доцільно мати засоби для опису операцій і відношень, заданих на M.

Чисте числення предикатів будується для довільної предметної області; структура цієї області і зв’язки (відношення) між її елементами не беруться до уваги, тому в ньому вводити функціональні букви і терми не обов’язково.

3. Аксіоми числення предикатів утворюють дві групи аксіом.

а). Першу групу складають аксіоми довільного числення висловлень (наприклад, можна взяти будь-яку з вищенаведених двох систем A1-A10 або S1-S3). Як правило, ці аксіоми є схемами аксіом.

б). У другу групу входять так звані предикатні аксіоми:

P1. "xF (x) ®F (y),

P2. F (y) ®$xF (x).

У цих аксіомах F (x) - будь-яка формула, яка містить вільні входження x, причому жодне з них не знаходиться в області дії квантора по y. Формулу F (y) отримуємо з F (x) заміною всіх вільних входжень змінної x на y.

Останнє зауваження означає, що формула F (x) не може мати, наприклад, вигляд $yA (x, y) або "y (A (x) ®B (y)) тощо.

4. Правилами виведення у численні предикатів є такі правила:

  • а). Правило висновку (modus ponens) - те саме, що й у численні висловлень.
  • б). Правило узагальнення (правило введення квантора "): з A®B (x) виводиться A®"xB (x).
  • в). Правило введення квантора $: з B (x) ®A виводяться $xB (x) ®A.

В обох останніх правилах формула B (x) містить вільні входження x, а A їх не містить.

Правило підстановки в нашому численні відсутнє. Отже, з двох можливих методів побудови числення обрано метод зі схемами аксіом. Побудова числення предикатів з правилом підстановки можлива, однак вона є суттєво більш громіздкою через необхідність розрізняти при підстановках вільні і зв’язані входження предметних змінних. Тому частіше в логіці використовують підхід зі схемами аксіом.

Поняття виведення (доведення) формули, поняття теореми, виведення формули з множини гіпотез означаються у численні предикатів аналогічно тому, як це було зроблено у численні висловлень. Мають місце також теореми, подібні до теорем 5.5 і 5.6 числення висловлень.

Теорема 5.7. Будь-яка вивідна формула (теорема) числення предикатів є тотожно істиною (логічно загальнозначущою) формулою.

Ця теорема доводиться аналогічно теоремі 5.5. Спочатку безпосередньо перевіряється, що всі аксіоми є лзз формулами. Відтак, доводиться, що усі правила виведення зберігають властивість лзз.

Теорема 5.8. Будь-яка тотожно істинна предикатна формула є вивідною (теоремою) в численні предикатів.

Доведення цієї теореми досить складне і тут не наводитиметься.

З останніх теорем випливає твердження, подібне до твердження теореми 5.1.

Теорема 5.9. Предикатні формули A і B рівносильні тоді і тільки тоді, коли формула ((A®B) Ù (B®A)) є вивідною в численні предикатів, тобто є лзз.

Як і раніше, для скорочення виразу ((A®B) Ù (B®A)) вводять операцію ~ і записують даний вираз у вигляді (A~B). Отже, останню теорему можна переформулювати так: формули A і B рівносильні (A = B) тоді і тільки тоді, коли формула (A~B) є вивідною в численні предикатів.

Оскільки, як вже зазначалось вище, встановлення рівносильності формул у логіці предикатів є задачею значно складнішою, ніж у логіці висловлень, то дуже важливе значення останнього твердження полягає у тому, що цю задачу можна звести до пошуку формального виведення для відповідної формули.

Побудоване числення предикатів називають численням предикатів першого порядку, або теорією першого порядку. У такій теорії аргументами функцій і предикатів, а також змінними, що зв’язуються кванторами, можуть бути лише предметні змінні.

У численнях другого і вищих порядків аргументами предикатів можуть бути і предикати, а квантори можуть зв’язувати і предикатні змінні, тобто допустимі вирази, наприклад, вигляду "P (P (x)). Застосування таких числень зустрічається значно рідше, тому в математичній логіці їм приділяють менше уваги.


23.10.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!