Загрузка...

Територіальний устрій держави. Реферат

Форма державного устрою показує з яких частин складається внутрішня структура держави; як будуються відносини між центральними й місцевими державними органами; у якій державній формі виражаються інтереси кожної нації, що проживає на цій території

Внутрішній поділ держави. Форма державного устрою - це національна й адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між його складовими частинами, між центральними й місцевими органами державного самоврядування.

На відміну від форм правління, організація держави розглядається з погляду розподілу державної влади і державного суверенітету в центрі і на місцях, їхній поділ між складовими частинами держави.

Форма державного устрою показує:

 • з яких частин складається внутрішня структура держави;
 • як будуються відносини між центральними й місцевими державними органами;
 • у якій державній формі виражаються інтереси кожної нації, що проживає на цій території.

Проста, складна федерація, конфедерація

За формою державного устрою всі держави можна підрозділити на три основні групи:

 • унітарна;
 • федеративна;
 • конфедеративна.

В сучасній теорії державний устрій поділяється на унітарний (простий) і складний.

Унітарна держава - це єдине державне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які підкоряються центральним органам влади й не мають ознак державної незалежності. Зокрема, згідно статті 2 Конституції України, Україна є унітарною державою, її територія в межах існуючого кордону є недоторканою.

Унітарна держава характеризується наступними ознаками:

 • унітарний пристрій допускає єдині, загальні для всієї країни вищі виконавчі, представницькі і судові органи, що здійснюють верховне керівництво відповідними органами;
 • на території унітарної держави діє одна конституція, єдина система законодавства, одне громадянство;
 • складові частини унітарної держави (області, департаменти, провінції, графства) державним суверенітетом не володіють;
 • унітарна держава, на території якої проживають невеликі по чисельності національності, широко допускає національну й законодавчу автономію;
 • усі зовнішні міждержавні відносини здійснюють центральні органи, що офіційно представляють країну на міжнародній арені;
 • має єдині збройні сили, керівництво якими здійснюється центральними органами державної влади.
     

Розходження в ступені і формах контролю центральної влади над місцевими органами керування дозволяють говорити про централізовану й децентралізовану унітарну держави, але ці розходження стосуються вузької сфери керування. До унітарних держав відносяться такі держави, як Франція, Туреччина, Японія, Фінляндія.

Складний державний устрій допускає існування держави, яка включає в себе інші державні утворення. Розглядаючи окремі територіальні устрої, теорія держави нічого не конструює, а лише фіксує в історії і сучасності окремі їх види (класи). В результаті виділились такі класи складних держав, як протекторат і унія.

Під протекторатом розуміється міжнародна угода, згідно якої одна держава зобов'язується здійснювати заступництво іншій, більш слабкій державі, здійснювати її представництво у внутрішніх справах, забезпечувати збройний захист, а іноді здійснювати економічну й культурну допомогу.

Протекторат відносять до числа різновидностей державного устрою лише згідно традиції, тому що після підписання міжнародної угоди про заступництво, нової ("третьої") держави не з'являється, а відповідно, не виникає питання і про його територіальну організацію.

Унія - це союз, об'єднання держав. Серед уній розрізняють конфедерації, федерації, об'єднання монархових держав у формі реальної й персональної унії, фузії, інкорпорації та імперії.

Федерація являє собою добровільне об'єднання раніше самостійних державних утворень в одну союзну державу.

Федеративний державний устрій неоднорідний. У різних країнах він має свої унікальні особливості, що визначаються історичними умовами утворення конкретної федерації і насамперед національним складом населення країни, своєрідністю побуту й культури народів, що входять у союзну державу.

Разом із тим можна виділити найбільш загальні риси, що характерні для більшості федеративних держав:

 • територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів: штатів, земель, республік і т. д.;
 • у союзній державі виконавча, законодавча і судова влада належить федеральним державним органам;
 • суб'єкти федерації мають право прийняття власної конституції, мають свої вищі виконавчі, законодавчі і судові органи;
 • в більшості федерацій існує союзне громадянство й громадянство федеральних одиниць;
 • при федеральному державному устрої у парламенті є палата, що представляє інтереси членів федерації;
 • основну загальнодержавну зовнішньополітичну діяльність у федераціях здійснюють союзні федеральні органи. Вони офіційно представляють федерацію в міждержавних відносинах (США, Бразилія, Індія, ФРН і ін.).

Федерації будуються по територіальних і національних ознаках, що значною мірою визначає характер, зміст, структуру державного устрою.

Територіальна федерація характеризується значним обмеженням державного суверенітету суб'єктів федерації. Національні федерації характеризуються більш складним державним устроєм. Основне розходження між територіальною й національною федерацією складається в різному ступені суверенності їхніх суб'єктів. Центральна влада в територіальних федераціях має верховенство стосовно вищих державних органів членів федерації. Національна держава обмежується суверенітетом національних державних утворень.

Конфедерація - це тимчасовий юридичний союз суверенних держав, створений для забезпечення їхніх загальних інтересів.

При конфедеративному устрої держави члени конфедерації зберігають свої суверенні права, як у внутрішніх, так і в зовнішніх справах.

На відмінну від федеративного устрою конфедерація характеризується наступними рисами:

 • конфедерація не має своїх загальних законодавчих, виконавчих і судових органів на відміну від федерації;
 • конфедеративний устрій не має єдиної армії, єдиної системи податків, єдиного державного бюджету;
 • зберігає громадянство тих держав, що знаходяться в тимчасовому союзі;
 • держави можуть домовитися про єдину грошову систему, єдині митні правила.

Як правило, конфедеративні держави не довговічні, вони або розпадаються, або перетворюються у федерацію: Німецький союз (1815-1867), Швейцарський союз (1815-1848) і США, коли в 1781 році була законодавчо затверджена конфедерація.


10.04.2011

Загрузка...