Послуги с охорони здоров'я: державне регулювання. Реферат

У рефераті подано відомості про еволюцію ролі органів місцевого самоврядування щодо покращення послуг територіальній громаді з охорони здоров’я

Значну роль у покращенні доступу та підвищенні якості послуг територіальній громаді з охорони здоров’я відіграють місцеві органи державного управління та органи місцевого самоврядування. Це зумовлено можливістю організовувати надання послуг відповідно до потреб окремої територіальної громади, враховуючи демографічну структуру населення, особливості виробничої сфери та довкілля, медико-соціального стану, розвитку соціальної інфраструктури, включаючи й охорону здоров’я.

Слід зазначити, що в Україні майже 80% бюджету на охорону здоров’я формується з місцевих надходжень, що вказує на значний потенціал стосовно прийняття ефективних управлінських рішень з даної проблеми.

Зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. В останні роки значно активізувалася законотворча діяльність щодо істотного підвищення ефективності охорони громадського здоров’я в Україні. Зокрема, розроблені кілька законопроектів щодо запровадження моделі загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, про автономізацію закладів охорони здоров’я, про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, про захист прав пацієнтів та медичних працівників, деякі інші. В даному контексті особливо важливим є підвищення ролі місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування в покращенні організації надання послуг територіальній громаді з охорони здоров’я [1-6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перехід від інтегрованої моделі управління соціальною сферою загалом і охороною здоров’я зокрема до моделі договірних відносин здійснений у більшості розвинених країн світу [5].

Перший такий досвід пілотних проектів в Україні здійснений у двох адміністративних районах Житомирської та Харківської областей у рамках проекту Європейського Союзу "Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я" (2004-2006) [1-3]. Вказаний досвід потребує детального вивчення та наукового обґрунтування щодо можливості його поширення.

Проблемі розмежування замовника і постачальника та укладання контрактів на закупівлю медичних послуг присвячені наукові праці В. М. Рудого, Н. Д. Солоненко та інших дослідників [4-6].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Проведений аналіз літературних джерел показав, що незважаючи на велику кількість досліджень та розробок з питань контрактних стосунків між замовниками і постачальниками медичних послуг недостатньо уваги приділяється з’ясуванню напрямів еволюції органів місцевого самоврядування в цьому процесі.

Цілі статті - дослідити місце та роль органу місцевого самоврядування адміністративного району як замовника послуг територіальній громаді з охорони здоров’я в процесі становлення контрактної управлінської моделі в Україні.

     

Виклад основного матеріалу дослідження. Розмежування замовника та постачальника медичних послуг у принципі можливе як в умовах моделі, що передбачає фінансування системи охорони здоров’я за рахунок загальних податків, так і в умовах загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

На основі зарубіжного досвіду, набутого в системах страхування здоров’я, було запропоновано наступні аргументи для обґрунтування запровадження контрактного підходу, або моделі внутрішнього ринку, у системах охорони здоров’я, що фінансуються із загальних податків:

 • сприяння децентралізації управління,
 • покращання діяльності постачальників медичних послуг,
 • покращання планування служб охорони здоров’я і надання медичної допомоги.

У ролі покупця медичної допомоги в цьому випадку виступають органи місцевого самоврядування, що передбачає кардинальні зміни характеру їх діяльності. Вони діють у рамках політики в галузі охорони здоров’я, яку розробляють і здійснюють органи державного управління на центральномуі регіональному рівнях. Центральним елементом такої політики є забезпечення макрорівноваги в системі, або збалансованості державних зобов’язань стосовно надання медичної допомоги населенню з наявними фінансовими ресурсами [5].

Основні завдання державних замовників медичних послуг в особі органів місцевого самоврядування або фондів соціального медичного страхування в основному тотожні. Незалежно від того, яка система відшкодування вартості послуг застосовується, обом типам замовників для задоволення потреб своїх споживачів у медичному обслуговуванні доцільно й необхідно використовувати договірні відносини з постачальниками медичних послуг.

Якщо мова йде про споживачів органу місцевого сомоврядування - це мешканці відповідного району, якщо про споживачів фонду - це застраховані особи. Як тільки будуть прийняті політичні рішення щодо впровадження обов’язкового медичного страхування, місцеві органи охорони здоров’я можуть бути інтегровані у фонд обов’язкового медичного страхування.

Таким чином, досвід із впровадження механізмів фінансування охорони здоров’я за допомогою контрактів буде відігравати ключову роль для майбутніх реформ системи охорони здоров’я в Україні. Важливим кроком для органу місцевого самоврядування є планування послуг територіальній громаді з охорони здоров’я та організація постачальників як юридичних осіб, навіть якщо вони залишаються в державній власності або у власності органів місцевого самоврядування. Розмежування цих функцій необхідне для запровадження контрактних відносин у сфері охорони здоров’я.

Слід наголосити, що органи місцевого самоврядування, зокрема районні/міські/сільські/ ради, відіграють відповідну роль у процесі управління охороною здоров’я та її фінансування на місцевому рівні. Оскільки вони є фондоотримувачами в цьому процесі, саме вони повинні бути переконані в необхідності підтримки впровадження запропонованих реформ. Тому політична підтримка органів місцевого самоврядування є запорукою всіх цих реформ. Інакше процес реформування зіткнеться з перешкодами на місцевому рівні. Крім того, зазначені органи затверджують рішення щодо того, якою буде кількість автономних постачальників медичних послуг, з якими місцевий державний замовник послуг територіальній громаді укладатиме договори про закупівлю медичних послуг.

Модель розмежування замовника - органу місцевого самоврядування та постачальника послуг територіальній громаді з охорони здоров’я

Політичні та правові умови дають змогу здійснити розмежування замовника та постачальника медичних послуг в Україні. Це підтверджується успішним впровадженням нової системи управління охороною здоров’я на рівні місцевого самоврядування в Золочівському (Харківська область) та Попільнянському (Житомирська область) районах [1-3].

Місцеві органи управління охороною здоров’я, що є підрозділами (на обласному, районному або міському рівнях) державних адміністрацій, діють як замовники (платники) і виконують функцію первинного розподілу бюджетних коштів, а також забезпечують закупівлю відповідних послуг для територіальної громади. Бюджети доходів і витрат, штатний розклад покупця повинні ухвалюватися (на районному або міському рівні) державною адміністрацією. Управління (відділи) охорони здоров’я на районному або міському рівні - юридична особа і, як наслідок, має незалежний баланс, зареєстровані рахунки в органах державного казначейства, печатку з державною символікою і своєю назвою [1-3].

Водночас існують автономні місцеві постачальники медичних послуг з власним статутом і статусом юридичної особи, що діють як некомерційні медичні підприємства. Відповідно до положення про нього місцевий відділ охорони здоров’я фінансується переважно за рахунок державних бюджетних фондів. Його основна функція - управляти системою охорони здоров’я і укладати контракти із постачальниками медичних послуг [1-3].

Найкраща форма угоди між державним покупцем і автономними постачальниками медичних послуг - контракт, що має юридичні зобов’язання. Контракт визначають як письмову угоду між двома сторонами, що є обов’язковою для виконання. Власне кажучи, контракт - це затвердження прав і зобов’язань кожної сторони даної угоди. У сфері охорони здоров’я договірні сторони - це замовник та постачальник медичних послуг.

Управління (відділи) охорони здоров’я (на міському, районному або навіть обласному рівнях) стануть ключовими структурами у сфері охорони здоров’я і основними органами, що прийматимуть рішення щодо акредитації, фінансового розподілу, реструктуризації соціальної інфраструктури й моніторингу. Організація державного замовника у вигляді органу місцевого самоврядування є важливим кроком, що прискорює запровадження ефективного фінансування і управління у сфері охорони здоров’я на рівні окремої адміністративної території.

Стратегічна мета державного замовника полягає в тому, щоб зосередитися на медичних потребах територіальної громади населення і гарантувати вільний доступ до послуг системи охорони здоров’я. Управління (відділ) охорони здоров’я органу місцевого самоврядування повинен зосередитись на якості та обсязі медичних послуг і гарантувати доступ усіх членів територіальної громади до необхідного медичного обслуговування. Він використовує контракт як інструмент, щоб фінансувати придбання медичних послуг в автономних постачальників і розподіляти фінансові кошти на місцевому рівні.

Одним із завдань органу місцевого самоврядування є поліпшення результатів діяльності сфери охорони здоров’я (кількість пацієнтів, які отримали лікування) і роботи сфери охорони здоров’я щодо їх якості. Він повинен гарантувати стабільність бюджету сфери охорони здоров’я й інформувати пацієнтів про медичні послуги та права пацієнтів.

Для виконання своїх завдань державний замовник - орган місцевого самоврядування - має забезпечити різні сфери своєї діяльності фахівцями відповідних спеціальностей: економістом, медичним експертом, бухгалтером, юристом тощо. У той час, як економіст зосереджується на виробництві і продуктивності медичних послуг, медичний експерт контролює результати їх надання.

Загалом внутрішня організація державного замовника - органу місцевого самоврядування - повинна охопити наступні процеси:

 • реєстрація мешканців;
 • інформування мешканців про їх права на безоплатні послуги;
 • обробка і перевірка вимог;
 • планування й організація медичних послуг;
 • відбір і ведення переговорів з постачальником;
 • підтвердження рахунків щодо їх відповідності регулятивним нормам за контрактом і щодо укладання контракту з постачальником;
 • розвиток клінічної інформаційної системи, моніторинг постачальників медичних послуг;
 • адміністрування персоналу, навчання, розвиток і організація штату;
 • фінансове управління і планування;
 • облік;
 • статистичний аналіз діяльності й використання інформації.

Децентралізована організаційна структура органу місцевого самоврядування забезпечує безпосереднє надходження інформації про мешканців, гарантує, що вимоги обробляються належним чином і дає змогу здійснювати більш ефективний контроль над постачальниками.

При виконанні своїх завдань відділ охорони здоров’я органу місцевого самоврядування повинен співпрацювати з іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, закладами, організаціями і громадськими утвореннями.

Замовник має право контролювати виконання зобов’язань постачальником відповідно до стандартів і керівних принципів первинного і вторинного рівня надання медичних послуг, ухвалених Міністерством охорони здоров’я України. На додаток до цього замовник має доступ до всіх звітів і інших медичних документів або їх копій, що ведуться постачальником. Відділ охорони здоров’я має право проводити інспекції постачальників медичних послуг.

Усі суперечки і розходження між замовником і постачальником, що стосуються контракту, залагоджуються шляхом переговорів. Якщо не можливо улагодити суперечку шляхом переговорів, її вирішують відповідно до чинного законодавства. У процесі суперечок і розходжень постачальник зобов’язаний продовжувати виконання умов контракту, а замовник зобов’язаний платити, як це було узгоджено, поки суд не прийме кінцеве рішення.

Замовник має право на відшкодування, а постачальник має обов’язок відшкодувати покупцеві втрати на основі аргументованої вимоги. Компенсація також матиме місце у випадку неправильно або невідповідно оплаченого рахунку. Неправильна або невідповідна оплата рахунку на додаткову суму має бути оплачена аптеці у разі неправильного або необґрунтованого рецепта, виданого на безкоштовне отримання ліків.

Орган місцевого самоврядування повинен прийняти нове розуміння своєї ролі. Він має діяти не тільки як державна служба, але й як інституція з обслуговування своїх громадян. Споживач відіграє ключову роль у сфері охорони здоров’я. Щоб контролювати свій рух у потоці пацієнтів на місцевому рівні, споживач медичних послуг повинен мати інформацію, як уникати хвороб завдяки профілактиці, у якому медичному закладі він може одержати відповідне лікування.

Відділ охорони здоров’я повинен інформувати населення через місцеві засоби інформації і місцеві оголошення, і надавати базову інформацію щодо ролі сімейної медицини та про медичні послуги і права пацієнтів. Потрібно давати населенню поради щодо існуючих медичних послуг. Пацієнти повинні бути поінформовані про їх права і те, куди скаржитися у разі поганого лікування, про нову роль сімейних лікарів і своє право вибирати їх. Це буде мати позитивний вплив на потоки пацієнтів.

Орган місцевого самоврядування повинен використовувати показники ефективності для планування й контролю. Тому план роботи відділу охорони здоров’я має бути стандартизованим і включати щомісячні дані й аналіз показників, оцінку використання медичних закладів, щоб мати інформацію про стан здоров’я населення району. Узагальнені показники поточного періоду (щомісяця) повинні порівнюватися з узагальненими даними по минулому річному періоді. Відхилення, виражені у вигляді відсотків, свідчать про потреби і доступність існуючих послуг з охорони здоров’я.

Висновки. Сучасна модель діяльності органів місцевого самоврядування, що базується на одночасному управлінні та фінансуванні інфраструктури охорони здоров’я, не відповідає суспільним потребам та не забезпечує територіальні громади необхідними послугами.

Еволюція органів місцевого самоврядування від утримання інфраструктури охорони здоров’я до розмежування замовника та постачальника послуг, а також запровадження контрактних відносин між ними дасть змогу істотно покращити доступ та якість послуг з охорони здоров’я на рівні окремих територій.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Необхідно обґрунтувати організаційно-правові механізми еволюції органів місцевого самоврядування в стратегічного замовника послуг територіальній громаді з охорони здоров’я, а також підходи до визначення суспільних потреб стосовно вказаних послуг та їх планування.

Джерела

1. Дьякова К., Каунцінгер Б. Розмежування замовника і постачальника та укладення контрактів на закупівлю медичних послуг. - К.: Проект ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні", 2006. - 40 с.

2. Малагардіс А., Рудий В. Автономізація реформи фінансування та управління у системі охорони здоров’я в Україні. - К.: Проект ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні", 2006. - 48 с.

3. Малагардіс А., Рудий В. Стратегія реформи фінансування та управління у системі охорони здоров’я в Україні. - К.: Проект ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні", 2006. - 48 с.

4. Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. - К.: Вид-во "Сфера", 2005. - 272 с.

5. Солоненко Н. Економіка охорони здоров’я: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 416 с.

6. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: Кол. монографія / За ред. О. В. Баєвої та І. М. Солоненка. - К.: МАУП, 2007. - 374 с.


07.04.2011

Загрузка...