Загрузка...

Оподаткування операцій з векселями та бухгалтерський облік векселів. Реферат

Облік бланків векселів. Облік одержаних векселів. Облік операцій по індосації (передачі) одержаного векселя. Облік дисконтних операцій. Облік одержаних векселів

Облік бланків векселів

Одержані у встановленому порядку бланки векселів зберігаються і враховуються підприємствами як бланки суворої звітності. Бухгалтерський облік бланків векселів здійснюється на забалансовому рахунку 004 "Бланки суворої звітності". Рух цих бланків відображається на рахунку 004 на основі відповідних приходно-витратних документів. Списання цих бланків із забалансового обліку проводиться одночасно із записами по видачі векселів.

У відповідності до п. 9.5. 7. Закону України "По оподаткування прибутку підприємств" витрати, що пов'язані із виготовленням або придбанням бланків векселів, відносяться до витрат підприємства і відображаються на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

Облік виданих векселів

Заборгованість по розрахункам з постачальниками, підрядниками, іншими кредиторами, яка оформлена векселями, виданими на суму отриманої продукції, виробів, робіт та послуг відображається відповідною бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками",
 • Дебет рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" або інші відповідні рахунки обліку розрахунків,
 • Кредит рах. 66 "Векселі видані".

Сума витрат у вигляді договірних відсотків за відстрочку платежу, векселедавець відображає бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 26 "Загальногосподарські витрати" - якщо векселями проведені розрахунки за сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби, роботи та послуги виробничого характеру для забезпечення виробничої діяльності;
 • Дебет рах. 44 "Витрати обертання" - якщо векселями проведені розрахунки за товари, роботи, послуги комерційного характеру для забезпечення комерційної діяльності;
 • Дебет рах. 33 "Капітальні вкладення" - якщо векселями проведені розрахунки за основні засоби, будівельно-монтажні, проектні та інші роботи та послуги для забезпечення капітальних вкладень;
 • Дебет рах. 81 "Використання прибутку" - якщо векселями проведені витрати, які не відносяться до підприємницької діяльності виробничого, комерційного характеру або капітальних вкладень, тобто ті витрати, які не включаються до собівартості продукції,
 • Кредит рах. 66 "Векселі видані".

Погашення заборгованості, яка забезпечена виданими векселями, відображається бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 66 "Векселі видані";
 • Кредит рах. 50 "Каса",
 • Кредит рах. 51 "Розрахунковий рахунок",
 • Кредит рах. 52 "Валютний рахунок".

Аналітичний облік по рахунку 66 "Векселі видані" проводиться по кожному виданому векселю.

     

Облік одержаних векселів

Заборгованість по розрахункам з покупцями, замовниками оформляється векселями, одержаними на суму відвантаженої продукції (товарів), виконаних робіт та наданих послуг і відображається бухгалтерською проводкою на суму цих векселів:

 • Дебет рах. 59 "Векселі одержані",
 • Кредит рах. 46 "Реалізація".

Одночасно по дебету рахунку 46 у встановленому порядку відображаються фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг).

За Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 3.2.) не вважаються прибутком і не оподатковуються узяті на облік, але не сплачені векселі.

Сума доходу, що отримана за векселем продавцем за відстрочку платежу відображається бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 59 "Векселі одержані",
 • Кредит рах. 80 "Прибутки та збитки".

Якщо підприємство відображає в обліку реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) по мірі пред'явлення розрахункових документів покупцем (замовником), то при отриманні векселів по реалізації продукції (товарам, роботам, послугам) застосовується бухгалтерська проводка:

 • Дебет рах. 59 "Векселі одержані",
 • Кредит рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Аналогічно в бухгалтерському обліку проводяться записи, пов'язані з отриманням векселів по забезпеченню інших видів дебіторської заборгованості.

По мірі погашення заборгованості, забезпеченої одержаними векселями, суми, обліковані на рахунку 59 "Векселі одержані", списуються відповідною бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 50 "Каса",
 • Дебет рах. 51 "Розрахунковий рахунок",
 • Дебет рах. 52 "Валютний рахунок",
 • Кредит рах. 59 "Векселі одержані".

Аналітичний облік по рахунку 59 "Векселі одержані" ведеться по кожному одержаному векселю.

Облік операцій по індосації (передачі) одержаного векселя

При індосації векселя в оплату за одержану продукцію (товари, роботи, послуги) в бухгалтерії індосата складається відповідна бухгалтерська проводка на суму векселя:

 • Дебет рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
 • Дебет рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами";
 • або інші рахунки, на яких враховується борг;
 • Кредит рах. 59 "Векселі одержані".

Якщо виданий векселедавцем вексель індосується векселедержателем на користь векселедавця, тобто вексель повертається векселедавцю в оплату за реалізовану продукцію (вироби, товари, виконані роботи або надані послуги), то в бухгалтерському обліку у нього це відображається проводкою на суму проданого товару:

 • Дебет рах. 66 "Векселі видані",
 • Кредит рах. 46 "Реалізація" або
 • Кредит рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", в залежності від обліку процесу реалізації.

При цьому, різниця між сумою векселя і сумою реалізованої продукції (робіт, послуг), в залежності від того позитивна вона чи негативна, враховується відповідно в дебеті або кредиті рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

Облік дисконтних операцій

При реалізації одержаних векселів з дисконтом здійснюється бухгалтерська проводка:

 • Дебет рах. 51 "Розрахунковий рахунок" - на суму, отриману за вексель;
 • Кредит рах. 59 "Векселі видані" - на вексельну суму.

При цьому дисконт (різниця між номінальним і реальним курсом векселя) в залежності від того позитивний він чи негативний, враховується відповідно в дебеті або кредиті рахунку 80 "Прибутки та збитки".

Згідно з п. 3.4. 1. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" оподаткованим оборотом є різниця між ціною придбання і продажу векселя (дисконт), зменшена на суму витрат, пов'язаних з цими операціями.

Облік одержаних векселів

Одержання підприємством векселів відображається бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 58 "Фінансові вкладення",
 • Кредит рах. 50 "Каса",
 • Кредит рах. 51 "Розрахунковий рахунок",
 • Кредит рах. 52 "Валютний рахунок".

Якщо покупна вартість придбаних векселів відрізняється від їх номінальної вартості (вексельної суми), то сума різниці між покупною і номінальною вартістю відображається на рах. 80 "Прибутки та збитки" і оподатковується на прибуток згідно з вищевказаним п. 3.4. 1.

Аналітичний облік по рахунку 58 "Фінансові вкладення" здійснюється по кожному цінному паперу окремо.

Облік інших витрат, пов'язаних з обігом векселів. За зберігання векселів у банку і опротестування здійснюються бухгалтерські проводки:

 • Дебет рах. 80 "Прибутки та збитки", Кредит рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" при одержанні гарантій (вексельного аваля),
 • Дебет рах. 26 "Загальногосподарські витрати" або Дебет рах. 44 "Витрати обігу" (згідно з п. 9.5. 6. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств");
 • Кредит рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

Операції, що відносяться до обігу векселів, звільняються від сплати ПДВ згідно з підпунктом "м" пункту 31 розділу У Інструкції про порядок нарахування і сплати ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну України від 10.02. 93 р. №3.


28.07.2011

Загрузка...