Виробничий підхід та вимоги ринку. Реферат

Відповідно до виробничого підходу вимоги ринку визначають використовувані технології, а технології визначають тип організаційної структури

Організаційна структура фірми щиро пов'язана з використовуваними виробничими системами. Так, системи масового виробництва тяжіють до формалізованої вертикальної структури, у той час як системи автоматичного виробництва - до гнучкої горизонтального.

Відповідно до принципу раціональності тип координації визначається на основі мінімізації витрат. При цьому ми маємо три типи взаємозалежностей:

 • взаємну,
 • послідовну,
 • глобальну.

Кожний тип взаємозалежності потребує у своєму методі координації.

Взаємна залежність характерна для малих груп. У цих умовах добре працює метод взаємних підстроювань, що полягає у взаємній адаптації елементів групи друг під друга.

Послідовна залежність характерна при об'єднанні малих груп. Наприклад, під час виробничого процесу відбувається передача напівфабрикатів від одних малих груп іншим малим групам. Для послідовних взаємозв'язків найбільше адекватна координація через планування.

Глобальна взаємозалежність виникає при подальшій інтеграції колективів. Утвориться велика складна система з численними переплетеними взаємозв'язками. У цьому випадку найбільше адекватної є координація стандартами.

У умовах стабільного середовища організації схильні мати функціональну ієрархічну структуру, а в умовах динамічно мінливого середовища децентралізовану. При необхідності вирішувати унікальні задачі, організація схильна мати уже матричну структуру.

Проектна, або горизонтальна складова матричної структури забезпечує можливість до адаптації, якість і мінімальні тимчасові терміни. Можливість до адаптації забезпечується за рахунок формування команд під кожний виконуваний проект, якість - за рахунок спільної роботи представників різноманітних функціональних підрозділів, мінімізація тимчасових термінів - за рахунок децентралізації.

Функціональні складові матричної структури дозволяє мінімізувати прямі витрати за рахунок:

 • ефекту економії на масштабі функціональних підрозділів,
 • планування використання ресурсів функціональних підрозділів.

При роботі в неоднорідному середовищі організація схильна видаляти її однорідні сегменти і створювати спеціальні підрозділи для роботи на чиїх. Для поліпшення контролю ці підрозділи, у свою чергу, можуть бути розбиті на більш дрібні.

Задача управління полягає у формуванні життєздатних напрямків на основі вимог ринку (середовища) і технологічних можливостей. Так, в умовах турбулентного середовища фірма повинні орієнтуватися на:

 • управління ризиками,
 • швидке і раціональне формування рішень,
 • правила формування рішень,
 • інновації.

У табл. 1 приведений взаємозв'язок між:

 • розмаїтістю продуктів і послуг,
 • важливістю міжнародної діяльності,
 • організаційною структурою.

Таблиця 1. Міжнародні структури (11)

В важність міжнародної діяльності

 Розмаїтість продуктів і послуг

 Слабка

 Сильна

 Слабка

 Функціональна міжнародна структура Дивізіональна міжнародна структура

 Мультидивізіональна структура по peгіонам, заснована на продуктах і сервісі

 Сильна

 Географічна структура по регіонах

 Змішана або матрична структура.

 

У табл. 2 приведений взаємозв'язок між:

 • складністю зовнішнього середовища,
 • ступенем оснащеності філій власними ресурсами, централізації, формалізації.

Таблиця 2. Структура відношень між центром і філіями (1)

складність середовища

 Оснащеність філії власними ресурсами

 Слабка

 Сильна

 Слабка

 Висока централізація Слабка формалізація

 Слабка централізація Висока формалізація

 Сильна

Помірна централізація Слабка формалізація

 Слабка централізація Помірна формалізація

 

Організаційна структура щиро пов'язана зі стратегічною орієнтацією. Так, підприємства з жорсткою, механічною організаційною структурою схильні до стратегії оборони. Підприємства з горизонтальною організаційною структурою схильні до стратегії росту.

У загальному випадку в найбільше виграшній ситуації лишаються ті підприємства, у котрих найкраще узгоджені:

 • потреба в адаптації;
 • можливість до адаптації;
 • стратегія;
 • організаційна структура.

Виробничий підхід якоюсь мірою є детерміністський підхід. суть якого полягає в підкресленні важливості узгодженості середовища і структури. Орієнтація на раціональне формування рішень обмежує нас вибором використовуваних технологій і зовнішньої середовища:

 • стабільності,
 • однорідності,
 • непевності.

Трансформація організацій може призвести до істотного підвищення ефективності. При цьому виникають різноманітні небезпеки, головна з який полягає в руйнації структури під час її перетворення.

Так, перетворення складного стабільного середовища в турбулентну призводить до потреби в трансформації механічних організаційних структур в органічні. Трансформація відбувається за рахунок формування робочих команд, що мають повні права і відповідальність за виконувані ними ділянки роботи. За рахунок децентралізації структура набуває можливість швидко і гнучко реагувати, опрацьовувати великі обсяги інформації.

Формування робочих команд може відбуватися в результаті:

 • надання підрозділам економічних прав;
 • приватизації підрозділів;
 • уведення внутрішніх цін і госпрозрахункових механізмів;
 • делегування повноважень і відповідальності;
 • створення і вирощування горизонтальних структур, наприклад, робочих груп, кружків якості.

Делегування повноважень і відповідальності, а також формування і вирощування горизонтальних структур повинні бути підкріплені введенням орієнтованої на кооперативну діяльність і кінцевий результат систем оплати і стимулювання.

Необхідно відзначити, що занадто швидкий процес трансформації може призвести до. розірванню звичних зв'язків між підрозділами, отже, і до втрати акумульованого досвіду. Це неминуче веде до зниження ефективності, що обертається конкурентним програшем, аж до загибелі організації.

У той же час достатньо повільний ч плавний процес трансформації дозволяє, не руйнуючи устояні, але повільно працюючі вертикальні зв'язки вирощувати гнучкі й оперативні горизонтальні зв'язки. При цьому акумульований досвід перетікає з виконавчої вертикалі в горизонтальні зв'язки. У результаті відбувається накопичення акумульованого досвіду і система виграє в ефективності

З цієї причини процес приватизації в цивілізованих країнах, наприклад, Великобританії, протікає повільно і може займати десятиліття. На цьому ж принципі заснована і китайська політика трансформації планової економічної системи в ринкову.

При радикальних трансформаціях (наприклад, зміні сегмента ринку) рекомендується завчасно почати модифікацію:

 • організаційної структури,
 • стратегії,
 • ідеології.

Зміна стратегії призводить до потреби в адаптації тільки структури, а трансформація ідеології - до потреби в адаптації і стратегії, і організаційної культури. Тому модифікація ідеології є найбільше складним, делікатним, глибинним і болісним процесом.

Процес трансформації ідеології зустрічає найбільший опір у ситуаціях, коли ефективність до початку змін була задовільною. У цих випадках глухий опір персоналу може довести організацію до загибелі. Для стимулювання перерв має сенс створити враження безнадійності поточного стану і перспективи очікуваного, внаслідок успішного проведення перерв, добробуту. На цьому прийомі засновані:

 • вираження "спалити мости";
 • "визвіритись".

Люди, поставлені в безнадійну ситуацію, починають боротися за своє виживання.

Даний прийом використовувався й у військовому мистецтві. Так, одне з китайських правил ведення війни говорить: "Змусьте солдат повірити, що їм нічого втрачати, і тоді вони залишаться живими".

Здебільшого фірми проводять зміни:

 • послідовно, "крок за кроком",
 • істотні, але не радикальні.

Проведення трансформації за принципом "крок за кроком " є перевіреним часом шляхом еволюційного розвитку. При відсутності проблем цей шлях є одним із самих кращих, тому що дозволяє:

 • зберегти і збільшити акумульований досвід,
 • використовувати метод проб і помилок.

Істотні, але не радикальні зміни містять у собі трансформації:

 • місії,
 • цінностей,
 • структури.

Спеціалізація, функціональна диференціація і професіоналізм сприяють схильності персоналу до інновацій. Складні технології й устаткування стимулюють творче відношення до праці. Позитивне відношення керівництва заохочує висунуті персоналом ініціативи. Вільні резерви дозволяють втілити ініціативи в життя.

Добре працюючі канали внутрішньої комунікації дозволяють персоналу ефективно спілкуватися і розуміти один одного, що необхідно для формування і впровадження інновацій. Добре працююча зовнішня комунікація дозволяє розуміти вимоги ринку і замовників.

Централізація, як правило, вбиває ініціативу і перешкоджає інноваціям.

На схильність до інновацій, як правило, ніяк не впливають:

 • ступінь формалізації,
 • тривалість і послідовність проведеного курсу,
 • ступінь вертикальної диференціації.


27.07.2011

Загрузка...