Загрузка...

Інтегральна ефективна діяльність виробництва. Реферат

Ефективність виробництва – це комплексне відбиття результатів використання засобів виробництва і робочої сили зав певний проміжок часу. Родовою ознакою ефективності може бути необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства з найменшими витратами одинці праці або часу

У кінцевому результаті тлумачення ефективності, як економічної категорії визначається об'єктивно діючим законом економії робочого часу.

Результативність виробництва, як найважливіший компонент для визначення його ефективності, не варто тлумачити однозначно.

Необхідно розрізняти:

 • кінцевий результат процесу виробництва;
 • кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства або іншої інтеграційної структури як первинної автономної ланки економіки.

Перший відбиває матеріальний результат процесу виробництва, що вимірюється обсягом продукції в натуральній і вартісній формах.

Другий включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її споживчу вартість.

Кінцевий результат процесу виробництва за живий період часу, а чиста продукція, тобто новостворена вартість, за кінцевим результатом комерційної діяльності – прибуток.

Види ефективності виробництва виокремлюють переважно на підставі одержуваних результатів господарської діяльності підприємства.

Економічну ефективність – відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві чи інші інтеграційні виробничій структурі. До таких показників належать:

 • обсяг товарної, чистої або реалізованої відповіді
 • величина одержаного прибутку
 • рентабельність виробництва економія тих чи інших видів ресурсів
     

Соціальна ефективність – полягає у скороченні тривалості робочого тижня, збільшенні кількості нових робочих місць (рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці, стану довкілля).

Локальна – визначає конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності підприємства.

Абсолютна ефективність – характеризує загальну або питому ефективність діяльності підприємства за певний проміжок часу.

Первинна ефективність – це тимчасовий одноразовий ефект, що його здійснено в наслідок виробничо-господарської діяльності підприємства, запровадження прибуткових, технічних, організаційних або економічних заходів.

Деревинна ефективність – майже завжди примножується завдяки багатоспоживаному та багаторазовому використанню заходів не звільнена даному, а й на інших підприємствах, в інших сферах діяльності.

Дифузійна ефективність – реалізується тоді, коли певне господарсько-управлінське рішення, нововведення економічного або соціального характеру поширюється на інші галузі.

Синергічна ефективність – виражає вплив сукупності тих чи інших інновацій на фінансово-економічний стан суб’єктів господарювання, коли загальний ефект перевищує суму впливу на виробництво.

Процес вимірювання очікування чи досягнутого рівня ефективності діяльності підприємства методологічно пов‘язаний передусім із визначенням належного критерію і формування відповідної системи показників.

Критерій – це головна відносна ознака і визначальна міра вірогідності пізнання суті ефективності продукції відповідно до якого здійснюється кількісна ознака рівня цієї особливості.

Суть проблеми підвищення ефективності виробництва полягає в тому, що на кожну одиницю ресурсів матеріальних, технічних і трудових – досягати максимального можливого збільшення обсягу виробництва.

Кількісна визначеність і зміст критерію відображається в конкретних показниках ефективності виробничо-господарської діяльності суб‘єктів господарювання.

Формуючи систему показників ефективності діяльності суб‘єктів господарювання, необхідно дотримуватися певних вимог:

 • забезпечення організації взаємозв‘язку критерії та системи конкретних показників ефективності діяльності,
 • відображення використання всіх видів застосування ресурсів,
 • можливість застосування показників ефективності до управління різними ланками виробництва на підприємстві,
 • використання провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних резервів зростання ефективності виробництва.

Система показників ефективності виробництва включає кілька груп:

 • узагальнюючі показники ефективності виробництва,
 • показати ефективність використання праці,
 • показники ефективності використання виробничих та оборотних фондів,
 • показники використання фінансових показників.

Конкретні види ефективності можуть відокремлюватися не лише за різними результатами діяльності підприємства, а й залежно від того, які ресурси беруть для розрахунків.

Застосовані ресурси – це сукупність живої та уречевленої праці, а споживані – це поточні витрати на виробництво продукції.

Рівень економічної та соціальної ефективності залежить від багатьох чинників. У зв‘язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії та використання головних внутрішніх і зовнішніх показників підвищення ефективної діяльності суб‘єктів господарювання.

Головні чинники зростання ефективності

Технологія. Технологія нововведення, особливо сучасні норми автоматизації та інтерпретації технологій справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції.

Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвішеності ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності суб‘єктів господарювання.

Матеріали та енергія та позитивно впливають на рівень ефективності в діяльності, якщо розв‘язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємної продукції, раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерел постачання.

Працівники. Основними джерелами, визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники.

Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства.

Державна економічна політика з такими її елементами:

 • Практична діяльність владних структур.
 • Різноманітні види законодавства.
 • Фінансові інструменти.
 • Економічні правила і корективи.


02.07.2011

Загрузка...