Роль та методи планування в діяльності підприємства. Реферат

Методи планування та розділи плану підрозділів. Зміст планування чисельності та оплати праці на підприємстві. Зміст і порядок розробки виробничої програми основних та допоміжних підрозділів

Методи планування та розділи плану підрозділів

Планування здійснюється за допомогою методів. Синхронне (симультаційне) планування полягає в одночасному розробленні та координації всіх етапів і розділів плану, чим забезпечується його оптимальність і досягнення максимального ефекту.

Послідовне (сукцесійне) планування. Сутність його полягає в тому, що оптимізується не весь план, а часткове, але першочергове завдання. Інші аспекти і розділи плану розробляються послідовно. Методи послідовного і синхронного планування проявляються в трьох аспектах:

  • Послідовне планування в часі маємо тоді, коли на часткові планові періоди плани розробляються окремо і послідовно, річного плану для підрозділів підприємства з поквартальним його розподілом.
  • функціональне планування полягає в охопленні плануванням ряду підрозділів і відділів у межах одного комплексного плану.
  • Ієрархічне планування здійснюється трьома методами: "зверху-вниз", "знизу-вверх") і комбіновано.

Нормативний метод планування є найточнішим і в поточному плануванні основним.

Факторний метод обчислення величини планових показників передбачає коригування фактичного їх рівня в базовому періоді внаслідок впливу чинників формування показників у плановому періоді. Динамічно-статистичний метод полягає в тому, що величина планових показників визначається на основі їх динаміки, що склалася у попередні періоди.

Балансовий метод – розробляються таблиці-баланси.

Матричний метод. Комплексний план підприємства:

  • Підрозділи – центр витрат: план виробництва; план кадрів і оплати праці; план організаційно-технічного розвитку; план витрат.
  • Підрозділи – центр прибутку: план маркетингу; план виробництва; план кадрів і оплати праці; план організаційно-технічного розвитку; фінансовий план.

Підприємства "технологічного" типу функціонують на основі базових технологічних процесів, заміна яких веде до зміни профілю підприємства і по суті до організації нового підприємства.

     

Принцип цільової сумісності. Гарантійний (страховий) запас потрібний на випадок можливої затримки надходження чергової партії матеріалів. Відтворення гарантійного запасу здійснюється у процесі наступних поставок через використання іншого розрахункового параметру даної системи — граничного рівня запасу.

Внутрішні ціни, сформовані на договірній основі. На практиці підприємства часто узгоджують ринкові ціни на кінцеву продукцію, сформовані на договірній основі, з особливостями внутрішніх відносин, визначаючи внутрішню ціну на проміжну продукцію виходячи з існуючого рівня ринкових цін.

Принцип оптимальності означає, що весь комплекс рішень, передбачених у плані, має бути найкращим з точки зору критерію, який відображає ступінь досягнення мети підприємства.

Зміст планування чисельності та оплати праці на підприємстві

Для підприємств "кон'юнктурного" типу характерні реактивна взаємодія з ринком, відсутність стабільної технології і виробництво продукції, яка не потребує тривалого освоєння. До таких належать підприємства торгівлі, посередницькі організації, деякі машинобудівні складальні фірми.

Принцип безперервності в плануванні передбачає такі вимоги до його організації: підтримка безперервної планової перспективи; взаємоув'язка планів різних часових горизонтів (перспективних, річних, квартальних, місячних); своєчасне розроблення планів і доведення їх до виконавців у термін, що дає можливість підготуватися до нормальної роботи в плановому періоді.

Підтримка безперервної планової перспективи означає, що процес планування здійснюється постійно, а не циклічно.

Граничний запас. Величина граничного рівня розраховується таким чином, що надходження матеріалів на склад відбувається в момент зменшення поточного запасу до гарантійного рівня.

Принцип участі (партисипативності) полягає в тому, що в процес планування залучаються працівники, які згодом реалізують плани. Та чи інша участь спеціалістів різних структур у розробленні планів має певні позитивні наслідки, що підтверджує світовий досвід.

Виробнича програма підрозділів основного виробництва це сукупність продукції певної номенклатури й асортименту, яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів.

Підприємства "маркетингового" типу орієнтуються на поточні потреби ринку, водночас намагаються заздалегідь підготувати технологію до майбутніх потреб ринку, вони активно впливають на майбутній ринковий попит.

Принцип планомірності, пропорційності

Максимальний запас. Рівень запасу визначається для забезпечення ефективного завантаження площ з точки зору критерію мінімізації сукупних витрат.

Принцип гнучкості полягає в тому, щоб процес планування і самі плани могли оперативно реагувати на зовнішні впливи, за необхідності змінювати свою спрямованість.

Незавершене виробництво.

Зміст і порядок розробки виробничої програми основних та допоміжних підрозділів

Підприємства "технологічної атаки" спроможні не лише еволюційно змінити технологію виробництва внаслідок впливу науково-технічного прогресу, а й самостійно або раніше за інших здійснити стрибкоподібні зміни технології:

  • Демократичний принцип розподілу функцій управління;
  • Система управління запасами максимум-мінімум;
  • Метод синхронного планування. Синхронне (симультаційне) планування полягає в одночасному розробленні та координації всіх етапів і розділів плану, чим забезпечується його оптимальність і досягнення максимального ефекту.

Технологічна форма спеціалізації цехів і технологічна виробнича структура характерні для підприємств одиничного та дрібносерійного виробництва, які випускають різноманітну та нестійку номенклатуру виробів.

Принцип науковості та обґрунтованості методів управління

Система управління запасами "точно за часом" — наявність високоспеціалізованих та ефективних виробничих центрів, які поєднують обладнання та інструменти для обробки групи деталей з відповідними технологічними вимогами. Формування таких центрів має певні переваги: скорочується час переходу до нового виду виробів, ефективно використовується обладнання,

Предметна форма спеціалізації цехів і предметна виробнича структура характерні для підприємств крупносерійного та масового виробництва, які випускають обмежену номенклатуру виробів у великих обсягах.

Система управління запасами канбан – це карта яку використовують для замовлення комплектних виробів з попередньої дільниці, у системі канбан жодна деталь чи партія деталей не може переміщуватись або оброблятись без такої картки

Послідовне планування в часі маємо тоді, коли на часткові планові періоди плани розробляються окремо і послідовно, причому планові результати (показники) попередніх періодів обов'язково враховуються при складанні планів на наступні періоди.

Пропускна спроможність устаткування певної технологічної групи визначається як добуток часу роботи одного агрегату (Tр) на їх кількість


12.04.2011

Загрузка...