Ринкова економіка: особливості роботи підприємства, банкрутство. Реферат

Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство

Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки

Соціально-економічні цілі підприємства мають безпосереднє відношення до чекань і основних вимог суспільства в цілому до підприємства. Підприємство не може жити ізольованої від суспільства життям. Підприємство виникає в суспільстві і веде свою діяльність у рамках цього суспільства. Воно може продовжувати розвиватися тільки у випадку, якщо чекання і вимоги суспільства збігаються з прагненнями самого підприємства.

У противному випадку підприємству буде складно успішно вести своя справа. Люди, що працюють на підприємстві, - частина суспільства, так само як і ті чи покупці клієнти, що користаються благами, виробленими підприємством. Чекання і вимоги суспільства можуть кардинально мінятися як результат зовнішні компанії чи подій унаслідок швидкого росту підприємства.

Не зайвим буде відзначити, що ще П. Друкер указував на прямий взаємозв'язок між майбутніми прибутками підприємства і її соціальною відповідальністю перед суспільством у цілому. Дане положення може виявлятися в наступних видах діяльності підприємства:

 • дослідження в області менеджменту, маркетингу, економіки галузі і т. д.;
 • соціологічні дослідження на предмет визначення дійсних нестатків працівників підприємства;
 • систематичний тренінг і підвищення кваліфікації персоналу;
 • програми допомоги університетам, громадським організаціям і спонсорська участь у важливих суспільних проектах;
 • участь у політичному житті країни.

Основні морально-етичні цінності підприємства можуть бути визначені як ті цінності, ідеї і філософія, яких дотримують менеджери підприємства і які сповідаються всім персоналом підприємства. Дана передумова має надзвичайну важливість у процесі подальшого визначення місії і стратегічних цілей організації. Вони визначають основний підхід і методологію розробки місії і цілей. Наведемо як приклад витримку з декларації про основні морально-етичні цінності компанії Procter & Gamble:

 • Основа Р & G - це її працівники, колектив у який працюють кращі фахівці у світі;
 • Ми прагнемо бути лідерами, кожний у своїй області, і сповнені рішучості домогтися найкращих результатів;
 • Ми беремо на себе особисту відповідальність за виконання задачі Компанії, удосконалювання її роботи і допомога іншим працівникам, щоб підвищити ефективність їхньої праці;
 • Наші відносини один з одним ґрунтуються на чесності і відкритості;
 • Ми сповнені рішучості щонайкраще виконувати свої задачі, звертаючи особливу увагу на найбільш важливі з них;
 • Ми довіряємо здібностям і намірам один одного і вважаємо, що найбільше ефективно робота йде там, де вона заснована на взаємній довірі.

Компанія Р & G ставить у центр своєї системи морально-етичних цінностей людини, що працює в колективі підприємства. Таке відношення до професіоналів і просто працівникам компанії, як вважають її керівники, повинне сприяти досягненню найкращих результатів в умовах довіри, відповідальності і нацеленности кожного працівника до досконалості у своїй роботі.

Оцінка внутрішніх і зовнішніх, сильних і слабких сторін організації розкриває фундаментальну мету планування: визначення майбутніх перспектив і нацеленности на їхню реалізацію. Відповідно до даного принципу реалізація намічених можливостей також може зштовхнутися з цілим поруч перешкод (погроз), які необхідно буде переборювати. Бачення перспектив закладені як сховану потенцію в сильних сторонах підприємства. Основні перешкоди на шляху до досягнення поставлених цілей природним образом можуть випливати зі слабких сторін підприємства.

Дана фундаментальна передумова націлює менеджерів на визначення стратегічного напрямку подальшого розвитку підприємства шляхом використання сильних сторін і можливостей, що відкриваються, і ведення систематичної роботи зі зменшення впливу слабких сторін підприємства, що виявляють себе через реальні погрози підприємству.

     

Підприємство займає центральне місце в народно-господарському комплексі будь-якої країни. Це первинна ланка суспільного поділу праці. Саме тут створюється національний доход. Підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворення на основі самооплатності і самостійності.

Від успіху окремих підприємств залежить обсяг створюваного валового національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності в матеріальних і духовних благах населення країни.

Підприємство як самостійна господарська одиниця володіє правами юридичної особи, тобто воно має право вільного розпорядження майном, одержувати кредит, входити в договірні відносини з іншими підприємствами. Воно має вільний розрахунковий рахунок у банку, де знаходяться кошти, що використовуються для розрахунків з іншими підприємствами, на зарплату.

Прийнято вважати, що оптимальними є такі розміри, що забезпечують найбільш сприятливі умови для використання досягнень науки і техніки при мінімальних витратах виробництва і при цьому досягається ефективне виробництво високоякісної продукції.

Підприємство являє собою таку форму організації господарства, при якій індивідуальний споживач і виробник взаємодіють за допомогою ринку з метою рішення трьох основних економічних проблем: що, як і для кого робити.

При цьому ніхто з підприємців і організацій свідомо рішенням цієї тріади економічних проблем не зайнятий (кожний вирішує в стихії ринку на індивідуальному рівні).

У ринковій системі усі має ціну. Різні види людської праці також мають ціну (рівень зарплати, тариф на послуги. Ринкова економіка для неусвідомленої координації людей і підприємств через систему цін і ринків. Якщо узяти всі різноманітні ринки, то одержимо широку систему, що стихійно забезпечує рівновагу цін і виробництва шляхом проб і помилок.

По засобах узгодження між покупцями і продавцями (попиту та пропозиції) на кожнім з цих ринків ринкова економіка вирішує одночасно всі три проблеми:

 • що робити? (визначається голосуванням за допомогою грошей (шляхом вибору покупцем товару і його покупки);
 • як робити? (визначається конкуренцією між виробниками (кожний прагне використовувати новітні технології, виграти цінову конкуренцію і збільшити прибуток, знизити витрати виробництва);
 • для кого робити? (визначається співвідношенням попиту та пропозиції на ринках, факторами виробництва (робоча сила і засоби виробництва).

Ці ринки визначають рівень зарплати, ренти, відсотка і прибутку, тобто джерел, з яких складаються доходи. Виробник установлює свої ціни, переміщаючи свій капітал у галузі з високим прибутком і залишаючи нерентабельне виробництво товару. Усе це і визначає, що робити. Прибуток тут (вирішальний фактор функціонування ринкового господарства.

Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки

Розвиток економіки на сучасному етапі, неминучість і необхідність перехідного періоду від однієї системи господарювання до іншої, трансформації адміністративної системи і механізмів керування в ринкові ставлять перед підприємствами проблеми адаптації до нових умов. Від їхнього рішення залежать пристосованість, виживання підприємств, гнучкість їхнього реагування на зміни зовнішніх причин, на фактори нестабільності і невизначеності, що належать нинішньому перехідному періоду.

Тому необхідно розглянути основні проблеми, що стоять перед підприємництвом в умовах переходу до ринкових відносин, і побудувати для їхнього рішення механізми адаптації, що дозволять шляхом узгодження цілей підприємства, інтересів власника, різних груп і категорій трудящих шляхом створення відповідних моделей і методів перебудови і розвитку систем підприємства забезпечити місце в ринковому середовищі й ефективне в ньому функціонування.

Насамперед необхідно поставити завдання створення таких перетворень, що б мали природний, органічно їм властивий характер здійснення, а по-друге (теоретично сформульований (на рівні підприємства) загальний методологічний підхід до викорінювання застійних явищ в економіці, що лежить в основі дезинтеграцї керування і виробництва, диференціації форм власності.

Визначена сутність цього підходу, що враховує монополізм виробників, що існують, сформовані ще до перехідного періоду, особливості системи керування і господарювання, наявність державної форми власності, і полягає в поділі дуже великих підприємств, процесів виробництва і керування й одночасному переході до змішаних форм власності.

Вихідною позицією в мотивації перебудови і розвитку систем підприємства є те, що кожна група і категорія трудящих повинна мати інтерес для досягнення цілком визначених конкретних цілей, що у сукупності забезпечують ефективне функціонування підприємства в умовах переходу до ринкових відносин і на довгострокову перспективу при стабільній економічній ситуації. При цьому необхідно розглянути загальні елементи мотивації, що відносяться до всіх груп і категорій трудящих, і спеціальні, що поширюються на окремі групи і категорії.

Ефективність роботи підприємства, усіх його систем і механізмів багато в чому визначається зовнішніми факторами, що діють на мікрорівні. Необхідно розглянути два блоки питань з цієї сфери, що тісно зв'язані з механізмами адаптації підприємства, управління якістю продукції, роздержавленням і приватизацією, а також шляху і методи їхнього удосконалення з метою створення для підприємств середовища найбільшого сприяння.

Особливо важливим стає питання використання нової функції управління для промислових підприємств - прогнозування. Заслуговує вивчення розроблена прогнозуюча система і прогнозні моделі технічно-організаційного розвитку, а також методологія і методика моделювання взаємозалежної стратегії розвитку технічно-організаційної й організаційно-економічної системи підприємства.

Основними питаннями, що зажадають рішення в процесі перебудови організаційно-економічної системи підприємства, є:

 • визначення моделі управління власністю підприємства і його структурних підрозділів;
 • утворення системи обліку витрат і результатів роботи;
 • управління внутрішньо-фірмовим ціноутворенням і поділом результатів господарювання.

Банкрутство

Порядок і умови визнання підприємств банкрутами з метою задовольнити претензії кредиторів регулює спеціальний Закон України "Про банкрутство" від 14 травня 1992 p., що нині діє в редакції від 30 червня 1999 р. і називається "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Положення цього Закону застосовуються також і до юридичних осіб, які діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду (тобто не є суб'єктами підприємницької діяльності).

Разом з тим, положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб - казенних підприємств, а також до юридичних осіб - підприємств, що є об'єктами права комунальної власності, якщо щодо них виключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийнято рішення щодо цього.

Окремі відносини щодо провадження у справах про банкрутство регулюються також Арбітражним процесуальним кодексом України, про що в Законі є спеціальні застереження. Особливості провадження у справах про банкрутство банків регулюються Законом України "Про банки і банківську діяльність", а порядок продажу майна банкрута регулюється також з урахуванням вимог законів України "Про приватизацію державного майна" та "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) ".

Такими є основні нормативні акти про банкрутство, поняття якого містить ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Банкрутство - це визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

У свою чергу, під неплатоспроможністю Закон розуміє неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності. З наведеного визначення випливає, що банкрутство має економічний і правовий характер.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю суб'єкта продовжувати свою підприємницьку діяльність внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб'єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їхні вимоги будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб'єкта - активів у ліквідній формі - не вистачить для їх задоволення.

Юридичний аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що у суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають підтверджені документами майнові вимоги до нього як до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства, здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта підприємництва.

Особливістю Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є те, що цей Закон регулює дві великі групи суспільних відносин - матеріальні (організаційно-правові та частково процедурні), які пов'язані з відновленням платоспроможності боржника, та процесуальні, пов'язані з визнанням боржника банкрутом.

Матеріальні відносини складаються, як правило, при здійсненні заходів щодо запобігання банкрутству боржника (надання фінансової допомоги, досудова санація). Окремі матеріальні відносини виникають і функціонують також при застосуванні судових процедур (розпорядження майном боржника, вжиття заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, передбачених планом санації, тощо).

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс процесуальних правовідносин щодо: порушення провадження у справі, забезпечення грошових вимог кредиторів, попереднього засідання арбітражного суду, судової санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, мирової угоди, припинення провадження у справі про банкрутство тощо.

Суб'єктами банкрутства (банкрутами) чинний Закон визнає не лише юридичних осіб, як це було раніше, а й фізичних осіб, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності. Причому, як це випливає зі змісту окремих положень ст. 1 Закону, суб'єктами банкрутства можуть бути лише особи однієї категорії - суб'єкти підприємництва, які називаються у Законі боржниками або банкрутами.

Боржником відповідний суб'єкт вважається на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство, банкрутом - після того, як арбітражний суд прийме постанову про визнання боржника банкрутом.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не поширюється на юридичних осіб, які не займаються згідно з їх статутами (положеннями) систематичною підприємницькою діяльністю, та на фізичних осіб - непідприємців.

З іншого боку, у відносинах банкрутства виступають кредитори. Це можуть бути юридичні або фізичні особи, які мають у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів).

До інших державних органів Закон, зокрема, відносить: органи місцевого самоврядування або центральні органи виконавчої влади (п. 2 ст. 42; п. 2 ст. 43); державні органи з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з питань геології та використання надр (п. 2 ст. 43); державний орган у справах нагляду за страховою діяльністю (п. 1 ст. 45); державний орган з питань регулювання ринку цінних паперів (п. 1 ст. 46).

Література

 1. Економіка підприємства (Том ІІ) /За ред. проф. С. Ф. Покропивного, -Київ:" Видавництво "Хвиля-Прес"", -1995
 2. Основы предпринимательского дела /Под ред. проф. Ю. М. Осипова, Е. Е. Смирновой, -Москва:БЕК, -1996
 3. Сергеев И. В. Экономики предприятия, -Москва:" Финансы и статистика", -1997
 4. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность, -Москва:" Экономика", -1997
 5. Шмален Г. Основы и проблеми экономики предприятия / Под. ред. проф. А. Г. Поршнева, -Москва:" Финансы и ста-тистика", -1996
 6. Экономика предприятия /Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара, -Москва:" Банки и биржи", -1998
 7. Экономика предприятия (Книга 3 (18)) /Под ред. проф. В. М. Семенова-Москва:Центр экономики и маркетинга, -1998
 8. Бусигін А. Підприємництво: Основний курс - М., 1997
 9. Підприємницьке право: Навч. посібн. / Ніколаєва Л. В., Старцев О. В., Пальчук П. М., Іванченко Л. М. – Київ: Істина, 2001
 10. Курс экономики: Учебник 2-е издание дополненное/Под ред. Б. А. Райзберга. -М.:Инфра-М, 1999. -716с.


22.03.2011

Загрузка...