Загрузка...

Структура науки про довкілля, місце екології в системі наук. Реферат

Оскільки екологія сформувалася в принципово нову інтегровану дисципліну, то не дивно, що існує кілька класифікацій основних складових частин екології. Одні автори приділяють більше уваги загально-філософським і культурним аспектам, другі - соціальним, треті - еколого-економічним, четверті - біоекологічній деталізації

З виходом екології на глобальний – біосферний рівень, унаслідок появи нових практичних потреб, обумовлених розвитком технологій, йдеться про інтеграцію та диференціацію екологічних знань.

Унаслідок цих двох протилежних, але взаємообумовлених процесів ускладнюється структура екології, з’являються нові підрозділи, а сама наука поширює свої межі пізнання за рамки біологічної науки.

Оскільки екологія сформувалася в принципово нову інтегровану дисципліну, то не дивно, що існує кілька класифікацій основних складових частин екології. Одні автори приділяють більше уваги загально-філософським і культурним аспектам, другі - соціальним, треті - еколого-економічним, четверті - біоекологічній деталізації.

Як міждисциплінарна наука екологія взяла на озброєння всі методи теорії систем та на цій основі опинилася на перехресті біологічних та гуманітарних наук. При цьому екологія залишилася точною біологічною наукою в тому розумінні, що вона досліджує живі об’єкти та їх сукупність, але вона стала й гуманітарною наукою, тому що визначає місце людини в природі, формує її світогляд та сприяє оптимізації розвитку соціальних та виробничих процесів.

До цього часу не вироблена єдина класифікація розділів, які входять в екологічну науку.

Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов’язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об’єктів вивчення:

 • Аутекологія (екологію організмів) вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Цей розділ екології займається, головним чином, визначенням меж стійкості виду і його ставленням до різних екологічних факторів. Аутекологія вивчає також вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів.
 • Демекологія (екологію популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Цей розділ ще називають динамікою популяцій, або популяційною екологією.
 • Синекологія (екологію угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.
 • Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.

Існують й інші способи розділу екології.

К. М. Ситник та М. І. Будико (1990 – 1992) розділяють екологію на три частини:

 • загальна екологія, що вивчає основні закономірності функціонування екологічних систем;
 • глобальна екологія, що вивчає біосферу в цілому;
 • прикладна екологія, об’єктом вивчення якої є взаємовідносини живих організмів із середовищем.
     

Г. Білявського та М. Падуна (1991) виділяють в екології п’ять основних блоків:

 • біоекологія;
 • геоекологія;
 • техноекологія;
 • соціоекологія;
 • космічна екологія.

М. Ф. Реймерс (1990) вважає, що до складу сучасної екології входять 39 основних розділів, а сама вона тісно пов’язана з 70 великими науковими дисциплінами.

Таким чином, схема нарис. 1 демонструє лише найголовніші з існуючих напрямків розвитку екології як мета науки, а рис. 2 – більш детальні її галузі.

 

Рис. 1. Місце екології в системі наук

 

Рис. 2. Структурна схема науки про довкілля

За відношенням до предмета вивчення біоекологію поділяють на:

 • екологію мікроорганізмів;
 • екологію грибів;
 • екологію рослин;
 • екологію тварин;
 • екологію людини.

Прикладну екологію за відношенням до предмета вивчення поділяють на:

 • промислову, або інженерну;
 • транспортну;
 • сільськогосподарську;
 • медичну.

Екологія як наука постійно розвивається, з’являються все нові її розділи, найважливішими з яких є:

 • соціоекологія;
 • мілітаризаційна екологія;
 • радіоекологія;
 • космічна екологія;
 • урбоекологія;
 • ландшафтна екологія тощо.


30.04.2011

Загрузка...