Osvita.ua Высшее образование Рефераты Военное дело, ДПЮ Механізм дії та патогенез інтоксикації ФОР. Реферат
Загрузка...

Механізм дії та патогенез інтоксикації ФОР. Реферат

Теорія неантихолінестеразної дії ФОР. Перебіг отруєння. Клінічний перебіг ран, які заражені ФОР

У механізмі дії ФОР розрізняють антихолінестеразну і неантихолінестеразну теорію токсичної дії.

Основною вважають антихолінестеразну дію, суть якої зводиться у пригніченні ферменту ацетилхолінестерази (АХЕ), яка міститься в тканинах нервової системи, еритроцитах, скелетних м'язах, що приводить до припинення або значного зменшення гідролізу медіатора-ацетилхоліну (АХ), накопичення якого в синапсах супроводжується наступним збудженням і перезбудженням холінергічної нервової системи.

Холінестераза (ХЕ) є простим білком-протеіном, який складається лише з одних амінокислот і вміщує у собі від 30 до 50 активних центрів. Кожен активний центр має 2 активні ділянки: аніонну (-), яка зв'язується з катіонною (+) групою ацетилхоліну, і естеразну, утворену гідроксилом амінокислоти серину і імідазольним кільцем гистидіну (акцептором і донором протону), яка зв'язується зі складноефірною групою ацетилхоліну з послідовним розривом в АХ ефірного зв'язку з утворенням холіну і оцтової кислоти.

Ацетилхолін є медіатором (передавачем) нервових імпульсів в холінергічній нервовій системі (нейронах). Синтез АХ здійснюється в пресинаптичному кінці шляхом переносу ацетильноі групи ацетіл-КоА на холін за допомогою ферменту холінацетилази за участю АТФ.

Холінорецептори являють собою білково-ліпідні комплекси. В залежності від чутливості до тієі чи іншої групи хімічних сполук, вони поділяються на мускариночутливі (М-холінорецептори) і нікотиночутливі (Н-холінорецептори).

М-холінорецептори розташовані на постсинаптичній мембрані у синапсах усіх постгангліонарних парасимпатичних нервів, симпатичних нервів, які іннервують потові залози, частково шлунок і матку, а також у нейронейрональних синапсах головного мозку, у клітинах Реншоу і блокуються холінолітиками. Н-холінорецептори знаходяться на постсинаптичній мембрані скелетних м'язів, гангліях, нейронах спинного мозку, в каротидному клубочці, хромофінних клітинах мозкової речовини наднирників і блокуються гангліоблокаторами, кураре, а в ЦНС - пентафеном.

Більш сильна антихолінестеразна дія є у фосфорілтіохолінів типу V - газів, які завдяки присутності аміногрупи здатні з'єднуватися як з естеразним гідроксилом серину, так і з аніонною ділянкою ферменту.

Тривалість дії ФОР, як і інших антихолінестеразних речовин, визначається швидкістю відновлення активності АХЕ, швидкістю розпаду комплексу ІФ (інгібітор - фермент). Поступова втрата фермент - інгібіторним комплексом здатності до дисоціації визначається як "старіння" АХЕ. Час повного "старіння" фосфорильованої АХЕ коливається від декількох хвилин до декількох діб. Особливо швидко проходить "старіння" зв'язку у зоману. У перші хвилини і часи після отруєння можливе відщеплення ОР від ферменту за допомогою реактиваторів АХЕ, але у пізній час, внаслідок "старіння" фосфорильованого фермента відщеплення ОР стає неможливим. Оборотні інгібітори АХЕ (прозерін, галантамін) зв'язуються з АХЕ неміцно і активність ії швидко відновлюється.

     

Існує пряма залежність між ступенем пригнічення холінестерази і токсичністю, таким чином, чим сильніша антихолінестеразна дія речовини, тим більша її токсичність. Так, при легкому ступені ураження активність АХЕ пригнічена на 30-50%, при середньому - на 50-70%, при тяжкому - більше 70%.

Визначення ступеню пригнічення АХЕ використовується в лабораторній практиці для діагностики отруєння ФОР, а також при індикації для визначення наявності отрути у воді, харчових продуктах та інших середовищах.

Теорія неантихолінестеразної дії ФОР

ФОР має безпосередню (пряму) дію на холінорецептори в силу схожості їх структури з АХ, внаслідок чого виникають такі ж самі ефекти, як і при дії ацетилхоліну.

Будова та фізико-хімічні властивості ФОР забезпечують здатність дії як на аніонний, так і на естерофільний центри ХР.

ФОР пригнічують ферменти, які беруть участь в енергетичному обміні, внаслідок чого знижується продукція макроергів (АТФ). В більшій мірі пригнічуються естерази, оксидази, трансамінази, гексенази, ліпази. Але пригнічення цих ферментів має менше значення в патогенезі інтоксикації порівняно до пригнічення ферменту АХЕ.

З патофізіологічної точки зору, всі симптоми отруєння ФОР поділяють на 3 групи: мускариноподібні, нікотиноподібні, центральні. До мускориноподібних симптомів відносяться: бронхоспазм, посилення тонусу та перистальтики кишечника, посилення секреції слини, сльозотеча, міоз, брадикардія та зниження артеріального тиску.

До нікотиноподібних симптомів відносять: м’язові фібриляції, посмикування м'язів обличчя, вій, язика, шиї, м’язова слабкість, тахікардія, підвищення артеріального тиску, гіперадреналінемія.

Центральні симптоми виражаються: головним болем, порушенням свідомості, судомами, порушенням дихання, коматозним станом.

Патогенез ураження ФОР достатньо складний: порушуються діяльність нервової, серцево-судинної, дихальної систем організму, значні порушення виникають також у білковому та вуглеводному обміні, обміні катехоламінів та серотоніну, пригнічується багато ферментних систем. Такі порушення виникають на фоні вираженого кисневого голодування тканин організму, у тому числі і ЦНС.

Перебіг отруєння

ФОР викликають в основному однакову клініку ураження. У клініці поряд з загальною резорбтивною дією, яка визначає тяжкість інтоксикації, відмічаються різного ступеню проявлення місцевих симптомів, які виникають у першу чергу.

У зв'язку з цим, існують свої особливості розвитку клінічних симптомів, в залежності від надходження ОР в організм.

При інгаляційній дії, як правило, прихованого періоду немає і симптоми інтоксикації настають відразу (у перші хвилини), виражені симптоми ураження органів дихання (рінорея, гіперсалівація, стиснення за грудиною, утруднення дихання) і органів зору (міоз, сльозотеча).

При попаданні ОР на шкіру симптоми проявляються через 20-30хв при дії зарину і зоману, і 1-3 години при дії V-газів. Відмічається посмикування окремих м’язових волокон (фібриляції), місцеве посилення потовиділення на місці попадання ОР. Загальнорезорбтивна дія наступає пізніше, ніж при інгаляційних формах ураження, міоз спочатку може бути відсутнім.

При попаданні у шлунково-кишковий тракт симптоми отруєння виникають через декілька хвилин: нудота, блювання, спазматичні болі у животі, потім досить швидко виникають симптоми загальнорезорбтивної дії. Міоз з'являється пізніше.

При попаданні ОР на поверхню ран чи опіків у перші хвилини відмічаються міофібріляції у рані.

По вираженості інтоксикації виділяють ураження легкого, середнього і тяжкого ступеню.

Легкий ступінь ураження виникає при дії концентрації (0,001 - 0, 00001г/м3 повітря) при коротких експозиціях. Через декілька хвилин або зразу уражений відмічає відчуття стиснення за грудиною, утруднення дихання. Швидко виникають занепокоєність, напруженість, емоційна лабільність. Через 5-7 хв., внаслідок розвитку міозу уражений відмічає погіршення зору (сутінкового і удалину), а також неприємні відчуття в очах. З'являється сльозо- і слинотеча.

Відмічається тахікардія, яка переходить у брадикардію, підвищення артеріального тиску у помірних межах, а також біль у животі спастичного характеру.

У залежності від вираженості симптомів зі сторони тих чи інших органів або систем у легкому ступені інтоксикації виділяють:

  • міотичну форму, при якій переважають симптоми порушення зору;
  • диспноетичну форму, при якій ведучою ознакою є ураження органів дихання;
  • невротичну форму - тут ведучими є легкі розлади нервово-психічної сфери;
  • кардиальну форму - з переважанням серцевої симптоматики;
  • шлунково-кишкову форму, коли ведучим є больовий кишковий синдром і помірні діспептичні розлади.

При аналізі крові в уражених відмічається зниження активності АХЕ на 30-50%.

Симптоми ураження відмічаються протягом 1-3 діб. Час лікування не перевищує 5-7 діб. Прогноз благополучний, як правило, видужання без ускладнень. Лікування легкоуражених можна проводити в мед. роті або військових госпіталях.

У структурі санітарних втрат уражених легкого ступеню в хімічному вогнищі очікується до 30%.

Середній ступінь ураження (бронхоспастична форма) виникає від більш високих концентрацій ОР або більш тривалого дихання отруйним повітрям невисокої концентрації ОР. У клінічній картині характерний більш швидкий розвиток симптомів інтоксикації і відсутність прихованого періоду.

Симптоми, характерні для легкого ступеню, підсилені, приєднуються приступи бронхоспазму і міофібриляції. У період приступу бронхоспазму, який виникає через декілька десятків хвилин, уражений приймає вимушене положення, - сидячи, він збуджений, відчуття страху, як перед смертю. Нагадує хворих на бронхіальну астму під час приступу.

Шкірні покриви вологі, блідо-сині, губи ціанотичні, зіниці звужені, на світло не реагують, із роту виділяється слина у великій кількості. Інколи спостерігаються фібрилярні посмикування окремих м'язових груп обличчя, верхніх кінцівок і верхньої половини тулуба. Дихання шумне, вдих короткий 0,5-1 сек., видих подовжений до 10 сек. Тахікардія змінюється на брадикардію, артеріальний тиск значно підвищений, у животі перейминоподібний біль, нудота, блювання, інколи пронос.

Кожний приступ бронхоспазму продовжується біля 5-10 хв. Відновлюються приступи у перші години ураження через кожні 10-15хв., потім поступово рідшають. Приступи можуть спостерігатися протягом 1-2 діб. У крові понижена активність АХЕ сироватки і еритроцитів на 50-70%. Гострі явища інтоксикації спостерігаються 5-10 діб, видужання наступає через 2-3 тижні. Із ускладнень можуть бути рецедивуючий бронхоспазм, астматичний бронхіт, астеновегетативний синдром.

Лікування уражених середнього ступеню здійснюється, як правило, у військових госпіталях. У структурі санітарних втрат вони складають біля 10%.

Тяжкий ступінь ураження (генералізована або судомно-паралітична форма). Тяжке ураження може розвиватися стрімко і швидко (через декілька хвилин до десятків хвилин), може призвести до смерті. Це так звана блискавична форма ураження. Уражений майже зразу втрачає свідомість, судомний синдром короткочасний, або взагалі відсутній. Через 10-12 хвилин настає смерть. Такі уражені гинуть у вогнищі, де неможливо провести необхідні реанімаційні заходи.

У клініці затяжної форми тяжкого ураження виділяють три стадії: початкову, судомну і паралітичну.

У початковій стадії через декілька хвилин після дії ОР стан ураженого різко погіршується. За лічені хвилини до звичайних симптомів ураження (салівація, бронхоспазм, підвищене потовиділення, нудота, блювання, біль у животі, гіпертензія і т. п.), які інтенсивно наростають, приєднується виражена занепокоєність, загальне рухове збудження. Стають розповсюдженими м’язові фібриляції - спочатку жувальних м'язів, потім верхньої частини тулуба, гомілок. Шкіряний покрив блідий, вологий з різко вираженим акроцианозом. Під час приступу бронхоспазму дихання утруднене, після чого дихання частішає до 30-40 р/хв.

Невздовзі розвивається судомна стадія, для якої характерні втрата свідомості і напади клоніко-тонічних судом. У момент нападу судом свідомість втрачена, шкіра ціанотична, волога. Із рота виділяється піниста слина та слиз. Дихання судомне, під час судом послаблене, у перервах між судомами глибоке, бурляче. Пульс частий, аритмічний, артеріальний тиск поступово понижується, тони серця приглушені. Під час приступу судом можлива зупинка дихання і серцевої діяльності.

Судомна стадія може продовжуватися від кількох хвилин до декількох годин (до 8 год.). При відсутності лікування вона переходить у наступну стадію, яка називається паралітичною або коматозною. Судоми слабшають по частоті і силі, потім закінчуються. Розвивається глибока кома. Дихання рідке, аритмічне. Підсилюється ціаноз. Пульс стає рідким, ниткоподібним. Спостерігається відходження сечі і калу. Понижується температура тіла. Після зупинки дихання серце ще продовжує роботу декілька хвилин. Потім настає смерть.

При сприятливому перебігу і після надання допомоги судоми зникають, відновлюється свідомість, загальний стан ураженого покращується. Однак, протягом 2-3 діб такі уражені нетранспортабельні через тяжкий загальний стан і можливості рецидиву судом. Лікування таких уражених здійснюється у госпітальних умовах, термін лікування 4-8 і більше тижнів. У структурі санітарних втрат тяжкі ураження можуть складати 60% (25% блискавична форма і 35% затяжна). Із ускладнень найбільш частими є пневмонії, гостра серцево-судинна слабкість, психози, психоорганічний синдром, поліневрити, астенічний синдром та ін.

Для тяжких форм ураження ФОР характерно пригнічення активності ХЕ крові на 70-95%.

Клінічний перебіг ран, які заражені ФОР

ФОР не змінює зовнішній вигляд і перебіг рани. Характерними ознаками при цьому є фібрилярні посмикування м'язів у рані і симптоми загальнорезорбтивної дії, які розглянуті вище. Міоз може бути відсутній або виникає пізніше.

Діагностика ураження ФОР основана на клінічній картині інтоксикації, даних хімічної розвідки і результатах лабораторних досліджень - понижена активність АХЕ.

При встановленні діагнозу необхідно диференціювати ураження ФОР від схожих по клінічному перебігу уражень синильною кислотою і оксидом вуглецю.

Література

  1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю. М. Скалецького, І. Р. Мисули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 165-171, 199-215, 312-329.
  2. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів. – К.: УВМА, 2003. – С. 30-36, 78 – 86.
  3. Каракчиев Н. И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. – Ташкент: Медицина, 1978. – С. 318-321, 359-365, 406-418.
  4. Защита от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. В. В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1984. – С. 135-139, 181-327.
  5. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н. В. Саватеева. - Л.: ВМА им. С. М. Кирова, 1987. - С. 284-296, 304-308.


25.09.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!