Загрузка...

Наказ як розпорядчий документ. Реферат

Наказ - розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань

Накази охоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організація праці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо.

За призначенням усі накази поділяються на накази щодо особового складу (кадрові) та накази із загальних питань (організаційні, із питань основної діяльності).

У наказах щодо особового складу оформляють призначення, переміщення, звільнення, відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. Ці накази укладаються на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів тощо.

Серед організаційних наказів розрізняють:

 • ініціативні, які видаються для оперативного впливу на процеси, що виникають усередині організації (керівні);
 • на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів (виконавчі).

Реквізити:

1. Назва міністерства, якому підпорядковується організація.

2. Повна назва організації, установи.

3. Назва документа.

     

4. Індекс (до номера через дефіс додають літери (ВК відділ кадрів), номер наказу (посередині).

5. Дата укладання (ліворуч).

6. Назва населеного пункту, де розташоване підприємство, установа (праворуч).

7. Заголовок "про...".

8. Текст:

Констатуюча частина містить такі складові: вступ (причина видання наказу); доведення (основні факти); висновок (мета видання наказу). Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищого органу (установи), то в констатуючій частині вказується назва, номер, дата й заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передається зміст певного розділу статті документа вищого органу (установи).

Розпорядча частина починається словом "Наказую" і складається з пунктів, що поділяються на такі складові: дія, термін виконання та відповідальність за виконання. Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами. Текст викладу розпорядчої частини повинен мати наказову форму. Зокрема, кожний пункт починається з дієслова в інфінітивній формі ("Призначити", "Здійснити", "Звільнити" та ін.).

Як виконавець указується назва організації, підрозділу, службова особа із зазначенням у давальному відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пункті перелічуються декілька осіб, то їхні прізвища вказуються за абеткою.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають службових осіб, на яких покладено контроль за виконанням наказу (відповідно до службової ієрархії).

9. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його укладання (службова записка, рапорт, заява тощо).

10. Посада першого керівника установи (ліворуч), його підпис, ініціали та прізвище (праворуч).

11. Візи (якщо є) "Проект наказу внесено...", "Проект наказу погоджено,..".

Проект наказу погоджується:

 • із заступником керівника установи (підприємства);
 • з куратором питань, які зазначені в документі;
 • з керівником структурного підрозділу, якого стосується пункт наказу;
 • з юристом організації, який засвідчує узгодження наказу із чинними правовими актами та розпорядженнями керівних установ.

Накази щодо особового складу залежно від їх змісту укладаються за певними вимогами:

1. У наказах про призначення, зарахування на роботу вказують:

 • на яку посаду;
 • до якого структурного підрозділу (відділу);
 • вид прийняття (переведенням, відповідно до контракту, на постійну, тимчасову роботу або за сумісництвом);
 • особливі умови (із прийняттям матеріальної відповідальності', зі скороченим робочим днем та ін.);
 • умови платні (відповідно до штатного розк;

2. У наказах про переведення на іншу роботу:

 • з якої посади на яку;
 • вид, термін (постійно, тимчасово); мотивування (реорганізація, скорочення, ліквіду підрозділу, дільниці, філії та ін.).

3. У наказах про надання відпустки вказують:

 • а) вид відпустки:
 • б) загальна кількість робочих днів;
 • в) дата (з якого числа, місяця, року до якого числа, року включно);
 • г) період, за який надається відпустка

4. У наказах про звільнення зазначають:

 • дату звільнення;
 • мотивування із зазначенням відповідної статті КЗпП чи інших законів.

Начальник чи інспектор відділу кадрів або посадова зобов'язані ознайомити зі змістом наказу осіб, прізвища фігурували в документі, а ті повинні розписатися зазначивши дату ознайомлення.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання керівником.

Приклад наказу

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет їм. В. Каразіна

Наказ ОС 94-ВК

17.10. 2002 м. Харків

про зміни у штатному розкладі

1. ЗАРАХУВАТИ:

1.1 Біленко Ларису Глібівпу на посаду викладача історії України з 17.10. 2002 з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава - заява Біленко Л. Г.

1.2 Кардаша Григорія Юрійовича на посаду старій, лаборанта каф. соціології за сумісництвом з 18.10. 2002 з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава - заява Кардаша Г. Ю.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

Вєтрову Ганну Іллівну, вахтера гурт. № 3, на посаду гардеробниці навч. корпусу з 19.10. 2002 до 30.03. 2002 у зв'язку з капітальним ремонтом гуртожитку. Підстава: доповідна записка коменданта гурт. № 3 Фе-сенко С. О. й заява Вєтрової Г. І.

3. НАДАТИ:

3.1 Беремесенкові Антону Олександровичі/, водієві ванта-жівки ГАЗ-53, тарифну відпустку з 20.10 до 21.11. 2002 (на 24 робочі дні) за період роботи.

Підстава графік відпусток і заява Беремесенка А. О.

3.2 Завалій Валерії Корніївні, доц. каф. української мови, декретну відпустку з 19.10. 2002.

Підстава - заява Завалій В. К.

4. ЗВІЛЬНИТИ:

Комар Олександру Михайлівну, проф. каф. історії України, у зв'язку із закінченням терміну дії контракту з 11.10. 2002. Підстава контракт від 26.08. 99 та заява Комар О. М.

Ректор (підпис) Г. Б. Лобан


19.09.2011

Загрузка...