Загрузка...

Поняття цивілізації, формації та культури

Цивілізація й культура. Поняття формації. Поняття цивілізації. Цивілізація і формація як різні зрізи в розвитку суспільства

Цивілізація, формація й культура є найважливішими поняттями при вивченні історії людства, причому в повсякденній свідомості цивілізація й культура або імітуються або спрощуються так, поняття «цивілізація» нерідко примножується поняттям технічного и наукового прогресу й навіть технологи, культура розуміється вузько тільки сукупність мистецтв або a в тлумаченні матеріальної культури. Поняття «формація» неочевидне для повсякденної свідомості й не рідко плутається з економіко соціальними умовами життя.

Цивілізація часто протиставляється культурі До цивілізації зараховують усе матеріальне часто зводячи її до комфорту й набору соціальних умовностей, тоді як культура розуміється як діяльність людського духу Філософи у XX ст. часто зверталися до понять цивілізації й культури, порівнюючи їхній зміст, і зазвичай цивілізація одержувала рідко негативну оцінку на противагу культурі Освальд Шпеніпер, автор книги «Занепад Європи» писав «Цивілізація є неминучою долею культури, повний наслідок, завершення й результат культури».

Однак таке протиставлення скоріше потрібно сприймати як ефектне вираження розчарувань автора у власному часі, перевагах і цінностях тієї частини суспільства яку він несвідомо асоціює з людством загалом. Погляд на цивілізацію як на якогось монстра, що руйнує духовні цінності, неправомірний уже тому, що тут відбувається підміна понять.

Цивілізація - це соціокультурне утворення. Якщо формація включає суспільні зв'язки, обумовлених способом виробництва, безвідносно до культури, то цивілізація є ключовим поняттям, що характеризує локально-історичні Утворення які відрізняються неповторними рисами. Тому в рамках однієї форматі можуть існувати кілька цивілізацій з різними характерними рисами, і навпаки цивілізація може зберігати стійкість і прикметні ознаки, характерні саме для неї. Проходячи послідовно через кілька формацій таким стійким утворенням відомим усім була. наприклад, єгипетська цивілізація, яку ми сприймаємо як цілісність на всіх етапах розвитку.

Розвиток цивілізації сповнений протиріч очевидних для людей, що належать до неї. Причому протиріччя виявляються в повсякденному житті, у практиці людей, в існуванні суспільно-економічних утворень, але їхня причина прихована від повсякденної свідомості. Тому для людини на перший план виступають руйнівні сили цивілізації, які знищують безумовно прекрасне — як культуру, так і людське життя.

Насильство, що супроводжує будь-який рух суспільства, загибель духовного надбання, протиріччя між бідністю й багатством супроводжують ріст цивілізацій — як локальних, так і вселюдської. Але парадокс полягає в тому, що для розвитку й відтворення цивілізації необхідний суб'єкт. Цим суб'єктом є людина, здатна відтворювати й розвивати цивілізацію. А для формування такої людини необхідною умовою є існування культури. Без культури немає цивілізації, але й цивілізація впливає на розвиток культури як безпосередньо — звільняючи тимчасові, матеріальні й людські ресурси для занять непродуктивною працею, корисність якої віднесена в якусь умовну сферу, так і опосередковано, даючи можливість використовувати для створення культурних цінностей досконаліші матеріали й інструменти.

У кожен певний момент часу на нашій планеті можуть співіснувати як безліч цивілізацій у рамках земної цивілізації, так і безліч культур у рамках конкретних цивілізацій. їхня своєрідність припускає як унікальність кожної культури, так і наявність спільних рис, обумовлених загальними передумовами виникнення й розвитку. Такими передумовами можна вважати як біологічні й еволюційні закони, так і загальні в найширшому розумінні геофізичні умови існування культур і цивілізацій. Тому при всьому розходженні в культурах можна знайти щось спільне, що дозволяє встановлювати продуктивні зв'язки між ними. Будь-яка культура містить у собі принцип подолання й засвоєння чужого, завдяки чому можливі процеси взаємопроникнення, взаємообміну культур. Складність цих процесів не применшує їхньої значущості для розвитку цивілізації.

Поняття формації

     

Так само, як будь-яка культура робить свій внесок у скарбничку загальнолюдської цивілізації, так і будь-яка формація в кінцевому рахунку стає сходинкою розвитку цивілізації, вносячи щось нове.

І формація, і цивілізація являють собою особливий зріз розвитку суспільства. Формація — соціоекономічна категорія, цивілізація — соціокультурна, але обидві вони пов'язані з поняттям соціуму і включаються в опис законів його розвитку. На цьому перетинаються матеріальне і позаматеріальне в складному процесі розвитку нерівноважної системи, якою є людське суспільство в його цілісності.

І формація, і цивілізація можуть перекривати одна одну » часі, можуть бути віддаленими за рівнем на значній відстані. З погляду ефективності, і формація давніх греків, і формація сучасних нащадків завойовників Австралії є оптимальною в конкретний час і в конкретних умовах. Але їхню культуру не можна порівнювати за складністю і впливом на розвиток загальнолюдської цивілізації.

Поняття формації стає базовим тоді, коли ми говоримо про соціально-економічний і політичний розвиток суспільства. Формацію можна розглядати як системотвірне начало суспільства, що розуміється як сукупність економічних, соціальних і політичних зв'язків. Класифікація формацій традиційно проводиться за панівними формами власності, хоча розподіл Маркса зараз визнаний спрощеним і таким, що це відповідає історичним фактам. Змінюваність формація, обумовлена розвитком продуктивних сил, зміною природних умов, появою нових матеріальних можливостей для людської діяльності або втратою колишніх, а також спрощенням суспільно-економічних структур у результаті катастроф як політичного, так і природного характеру.

Поняття цивілізації

У поняття цивілізації входять соціальна й культурна складові життя суспільства. У сучасному уявленні цивілізація починається одночасно з переходом людини з первісного стану до розумного існування. З цього моменту вона розвивається за своїми внутрішніми законами, виходячи зі створюваних нею самою передумов. Інакше кажучи, необхідною умовою для розвитку цивілізації є лише її виникнення. Поняття цивілізації пов'язане зі спадковістю в житті суспільства, наявністю культурних традицій у широкому розумінні — як мистецтва, так і навичок виробництва предметів утилітарного призначення.

Цивілізація і формація як різні зрізи в розвитку суспільства

Марксистська історична наука зробила поняття формації винятковим, виділивши його як єдину принципову силу, що керує й спрямовує рух людської історії. Звідси абсурдні визначення «капіталістичної», «рабовласницької», «соціалістичної» цивілізацій. Твердження переваги базису над надбудовою призвело до підпорядкування всіх понять, що характеризують устрій і рух суспільства, поняттю суспільно-економічної формації. Тим часом зв'язок цивілізації, культури й формації далеко не такий прямий і однозначний. Тому вивчати ці структури необхідно окремо, хоча й не втрачати цілісності.

Теорія формацій цікавиться структурою суспільства на кожному етапі розвитку й закономірностями його існування. Теорія цивілізації займається аналізом тих механізмів, що забезпечують існування самої цивілізації, не дозволяючи суспільству знову повернутися до первісного стану. Стає зрозумілим, що наявність цих механізмів не є якоюсь системною даністю, вони змінюються, розвиваються, деградують і руйнуються. Оскільки .Кожен із таких механізмів пов'язаний з різними соціальними структурами, оскільки його руйнування або деградація зумовлюють аналогічні процеси в цих структурах. Відомо, що чим більше зв'язків усередині системи й більше елементів, що її складають, тим система стійкіша, тому руйнування будь-якої соціальної структури призводить до спрощення структури людського співтовариства загалом і конкретної цивілізації зокрема.

А це робить цивілізацію хиткою й надзвичайно вразливою. Існує думка, що прогрес згубний для культури, а найпримітивніші цивілізації були найстабільнішими. Обидва ці уявлення здаються невидними, і обидва вони неправильні. Людство розвивається не як єдине ціле, як система з відносною свободою елементів. Тому і розквіт, і загибель окремої цивілізації не можуть бути надзначущими для людства, якою б високорозвиненою ця цивілізація не була. Катастрофа цивілізацій — локальна катастрофа, і система, утративши набір складних зв'язків в одному елементі, створює зв'язок в іншому. Так народжується нова цивілізація, так чи інакше використовуючи нерівності, накопичені попередньою.

Зміна формацій також не призводить до загибелі цивілізації, вона стає новим кроком на шляху розвитку. Формації вищого рівня, пов'язані з подальшим розвитком продуктивних сил створюють могутню матеріальну базу, вимагають швидкого розвитку науки и удосконалювання технологій а це створює передумови для формування нових механізмів що підтримують існування цивілізації сприятливо ускладнюють систему суспільних розвитків і кінець кінцем розвивають людську особистість суб’єкту, що забезпечує подальший розвиток цивілізації й культури

Культура також не вичерпується тільки творчо-духовним змістом загального тлумачення, це міра розвитку людини й здатність її до дії а також змістовна наповненість людської діяльності.


15.10.2010