Кредитний ризик та його якісний аналіз. Реферат

Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу. Забезпечення кредиту

Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу

Дуже великий вплив на кредитний ризик має діловий ризик з яким у процесі ведення справи зустрічаються позичальники. Даний ризик витікає з того, що компанія інколи не може завершити обіг своїх активів, що може бути пов’язано як з діяльністю компанії так і з характером галузі.

Діловий цикл як правило складається з декількох фаз, для кожної з яких притаманні власні фактори впливу. Загальний діловий ризик визначається як сума впливів кожного окремого фактора.

Придбання матеріалів та сировини. Фактори впливу на дану категорію наступні:

 • Надійність постачальників
 • Сезонність поставок
 • Термін зберігання товарів
 • Наявність приміщень для зберігання
 • Наявність транспортної інфраструктури
 • Географічне розташування по відношенню до постачальника сировини
 • Застосування послуг посередників
 • Екологічні проблеми
 • Зміна моди, уподобань та ін.
 • Зміна валютних курсів
 • Виникнення обмежень на імпорт сировини
 • Диверсифікація постачальників
 • Стабільність цін на сировину

Виробництво. На протязі цієї фази основними факторами ризику є:

 • Вік, потужність та коефіцієнт використання основних фондів.
 • Робоча сила. Людський фактор через свою непостійність чинить влив і підсилює дію інших факторів ризику.

Процес продажу. Ризики на цій стадії найбільш невизначені і непрогнозовані. Це пояснюється дуже високою залежністю цієї стадії від зовнішніх факторів таких як попит та пропозиція, рівень конкуренції, демографічні проблеми, проблеми каналів розповсюдження продукції та інших.

Але на цій стадії не завершується діловий цикл. Важливо не тільки поставити продукт але й добитися оплати поставлених товарів для того щоб завершити обіг активів.

Поряд з факторами ризику ділового циклу існує такий небезпечний фактор як менеджмент компанії.

     

Якість управляння компанії, що звернулася за кредитом до банку є критичним при оцінці кредитного ризику. Вплив цього фактору напряму відображається на діяльності компанії. Дуже важливою є компетентність менеджменту, вік керівників, їх попередній діловий досвід, а також доля капіталу фірми, що знаходиться у власності менеджерів. Але ще більше важлива чесніть та порядність керівників.

Забезпечення кредиту

Забезпечення кредиту - це остання лінія оборони для банку і рішення про надання кредиту повинно завжди базуватися на привабливості проекту, що фінансується, а не на привабливості забезпечення. Якщо сама основа кредитної угоди пов’язана з підвищеним ризиком, було б великою помилкою видавати кредит під гарне забезпечення, маючи на увазі використати її як джерело погашення боргу.

Тому питання про забезпечення повинно вирішуватися вже після того як кредитна угода визначена як прийнятна для банку.

Без забезпечення кредит може надаватися тільки коли джерело погашення суди високо надійний. Взагалі питання про наявність або відсутність забезпечення є дуже дискусійним. Якщо при видачі кредиту банк вирішив, що позичальник є високонадійною особою і кредит видається без забезпечення, то забезпеченням фактично є ім’я, репутація позичальника. Якщо репутація фірми є дуже високою в діловому світі, то будь-які проблеми з поверненням кредиту, підірвуть її і створять перешкоди для подальшого отримання кредитів.

Забезпечення може виступати в таких формах:

 • застава
 • поручительство

Застава – це певні цінності які банк має право реалізувати у випадку неповернення позичальником процентів та/або основного боргу для відшкодування своїх збитків.

Застава повинна виконувати дві функції. Перша і основна – це спонукати позичальника повернути борг та виплатити проценти, і друга – гарантувати банку повне або часткове відшкодування збитків, які понесе банк у випадку невиконання зобов’язань позичальником.

Найбільш прийнятною заставою для банку є високоліквідні цінні папери, особливо державні, а також вільноконвертована валюта. Товарно-матеріальні цінності також можуть бути заставою, але у цьому випадку банк має нести витрати на їх зберігання при якому можуть виникнути певні проблеми пов’язані з вичерпанням терміну зберігання, псуванням та ін..

При вирішенні питання про заставу необхідно враховувати наступні фактори:

 • Ліквідність застави
 • Унікальність застави
 • Особливі умови зберігання застави
 • Ступінь зносу
 • Ринкова вартість застави, як часто вона змінюється, чи мають зміни сезонний характер
 • Відношення ринкової вартості та суми кредиту
 • Попит на заставу на ринку
 • Захист застави від інфляції
 • Чи може застава бути відчуженою
 • Чи є претензії на активи з боку інших осіб
 • Чи є можливість періодично перевіряти стан застави, якщо банк не візьме на себе її зберігання
 • При зберіганні застави банком треба ретельно обрахувати вартість зберігання

Треба також зазначити, що в більшості розвинутих країн прийнята практика, що сума кредиту разом з відсотками не повинна перевищувати 80% від суми застави у найкращому з випадків.

Наступною формою забезпечення є поручительство. Це договір з одностороннім зобов’язанням поручителя перед кредитором оплатити в разі необхідності заборгованість кредитора. Треба зазначити, що поручительство є додатком до основної угоди і пов’язана з нею юридично.

Особливим видом поручительства є гарантія.

Вона відрізняється тим, що є самостійною угодою за якою гарант зобов’язується виплатити певну суму при настанні гарантійного випадку. Гарантію може видати будь-яка особа. Але в більшості випадків банки вимагають гарантії іншого банка, при умові що цей банк з надійною репутацією і стабільним фінансовим положенням.

Виходячи з вищесказаного на мою думку застава може виступати як позитивний фактор впливу на рівень ризику лише у випадках коли вона виступає у формі безумовної банківської гарантії. У всіх інших випадках рівень ризику повинен визначатися через оцінку клієнта, його проекту та інших факторів.


26.06.2011