Результати господарської діяльності: економічний аналіз. Реферат

Аналіз динаміки техніко-економічних показників. Аналіз обсягу випуску продукції. Аналіз обсягу реалізації продукції. Аналіз фінансових результатів

Термін "Аналіз" буквально означає розкладання об'єкта, що вивчається на окремі частини (елементи), на внутрішні властиві цьому об'єкту складові (уявні або реальні). Аналіз виступає в діалектичній єдності з поняттям "синтез" - з'єднання раніше розкладених елементів об'єкта, який вивчається, в єдине ціле.

Діалектичний тандем аналіз-синтез розуміється як синонім всілякого наукового дослідження. У будь-якій галузі наукових знань, в будь-якій сфері людської діяльності (політичної, міжнаціональній, суспільній, соціальній, екологічній та інші) обійтися без аналізу-синтезу неможливо.

Аналіз-синтез як головна сутність процесу пізнання комплексно застосовується багатьма науками. Але аналіз економіки, аналіз господарської діяльності та її кінцевих результатів - галузь виключно економічного аналізу. Аналізом в більш широкому значенні займається теорія економічного аналізу; в професійному - економічний аналіз фінансово-господарської діяльності.

Сучасне формування ринкової економіки зумовлює розвиток аналізу насамперед на мікрорівні - на рівні окремих підприємств, їх внутрішніх структур та підрозділів, оскільки ці найдрібніші ланки складають основу ринкової економіки.

Аналіз на мікрорівні наповнюється абсолютно конкретним змістом, тому що він безпосередньо пов'язаний з повсякденною фінансово-господарською діяльністю підприємств, конкретними виробничими задачами та проблемами.

У наш час, коли відбувається становлення ринкових відносин та налагоджуються механізми ринкової економіки, необхідно постійно здійснювати аналіз обґрунтування та виконання бізнес-планів, детальний аналіз можливостей виробництва та збуту, з'ясування внутрішніх і зовнішньоекономічних чинників, що впливають на обсяги випуску та збуту, аналізувати співвідношення попиту і пропозиції, аналізувати якість виробів, що випускаються, проводити аналіз витрат живого й матеріалізованого труда з необхідною їх деталізацією та аналіз кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства.

Отже, у цьому розділі роботи найбільша увага буде приділена саме аналізу фінансово-господарської діяльності конкретного виробничого підприємства.

Аналіз динаміки техніко-економічних показників. Процес переходу до ринкової економіки вимагає від керівництва підприємства постійного забезпечення конкурентоздатності продукції, досягнення якого можливе лише на основі максимального зниження витрат та підвищення якості продукції, що випускається. Отже, для забезпечення конкурентоспроможності необхідно вести постійний пошук потенційних внутрішніх резервів на основі проведення всебічного аналізу всієї виробниче-господарської діяльності підприємства.

Отже, головним змістом економічного аналізу на підприємстві є виявлення і вивчення всіх причинно-слідчих зв'язків, які складаються в процесі формування всіх техніко-економічних показників підприємства. При цьому складний показник повинен розглядатися як результат впливу великої кількості взаємозалежних чинників та обставин. При цьому економічний аналіз передбачає розкладання складного показника на прості елементи, які б дозволили виявити такі причини, щодо яких можна було б визначити конкретні заходи.

Таким чином, для загального аналізу такого комплексного показника, як собівартість одиниці продукції необхідно заздалегідь зробити аналіз його структурних елементів. При цьому необхідно визначити динаміку структури собівартості за допомогою визначення питомої ваги кожного елемента у загальній величині даного показника за кожний рік і розрахувати зміни цієї питомої ваги протягом періоду, що аналізується.

Загальний аналіз полягає у визначенні загальної оцінки виконання плану і задач, поставленого перед підприємством. Загальна оцінка визначається як абсолютне і відносне відхилення (виражене, як правило в процентах) фактичного показника від плану або величини аналогічного показника за минулий період. Такі відхилення визначаються загалом по підприємству, дільницям, цехам і видам продукції, що випускається. Отже, проведення економічного аналізу вимагає поглибленої деталізації не лише показника, який аналізується, але й організаційної структури підприємства.

Оскільки більшість техніко-економічних показників роботи підприємства виражені в грошових одиницях (див. таблицю 1), то для проведення загального аналізу цих показників за останні п'ять років, необхідно привести їх до порівнянних одиниць вимірювання.

Таблиця 1. Техніко-економічні показники.

Найменування показника

одиниці виміру

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обсяг випуску продукції

м

39640

42300

42420

42840

44600

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

1941,3

2286,4

2723,4

3237,7

3947,1

3.

Обсяг реалізації продукції

тис. грн.

1939,2

2289

2720

3238

3926,6

4.

Середня ціна одиниці продукції

грн. /м

48,973

54,052

64,201

75,577

88,5

5.

Індекс цін

 

1

1,1037

1,1878

1,1772

1,171

6.

Індекс інфляції

 

1

1,102

1,2

1,192

1,18

7.

Чисельність трудящих ПВП

чол.

242

258

260

264

280

8.

Облікова чисельність робітників

чол.

184

195

195

197

205

9.

Явочна чисельність робітників

чол.

138

145

146

148

152

10.

Продуктивність труда трудящого[1]

м/чол.

13,6501

13,6628

13,5962

13,5227

13,2738

11.

Продуктивність труда робочого1

м/чол.

17,9529

18,0769

18,1282

18,1218

18,219

12.

Коефіцієнт облікового складу

 

1,3333

1,3448

1,3356

1,3311

1,3421

13.

Загальна собівартість продукції

тис. грн.

1768

2086,2

2478

2945,2

3542

14.

Собівартість одиниці продукції:

грн. /м

44,6

49,32

58,42

68,75

79,42

15.

матеріальні витрати

грн. /м

16,84

19,58

23,34

27,32

31,24

16.

витрати на оплату труда

грн. /м

12,68

13,82

16,35

19,45

22,97

17.

нарахування на зарплату

грн. /м

4,75

5,18

6,13

7,22

8,61

18.

амортизація

грн. /м

6,14

6,21

7,32

8,62

9,68

19.

інші витрати

грн. /м

4,19

4,53

5,28

6,14

6,92

20.

Величина основних фондів

тис. грн.

1958,2

2378,4

2854,5

3402,6

4168,4

21.

в тому числі активної частини

тис. грн.

966,7

1164,6

1398,1

1688,5

2146,2

22.

Величина амортизаційного фонду:

тис. грн.

113,8

138,4

168,6

201,2

248,5

23.

на реновацію

тис. грн.

44,14

53,6

66,12

79,46

99,42

24.

на капітальний ремонт

тис. грн.

69,66

84,8

102,48

121,74

149,08

25.

Величина прибутку (+) / збитків (-)

тис. грн.

171,2

202,8

242

292,8

384,6

26.

Рентабельність

%

9,68%

9,72%

9,77%

9,94%

10,86%

 

Таблиця 2. Аналіз структури собівартості одиниці продукції,%

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

1.

Собівартість одиниці продукції:

100

100

100

100

100

2.

матеріальні витрати

37,76

39,7

39,95

39,74

39,34

3.

витрати на оплату труда

28,43

28,02

27,99

28,29

28,92

4.

нарахування на зарплату

10,65

10,5

10,49

10,5

10,84

5.

амортизація

13,77

12,59

12,53

12,54

12,19

6.

інші витрати

9,39

9,19

9,04

8,93

8,71

Рисунок 1. Динаміка структури собівартості продукції.

Приведення техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання будемо здійснювати за допомогою методики обчислення питомих витрат, основу якої складає визначення питомих витрат по роках з розрахунку на грошову одиницю продукції, що випускається.

Результати розрахунку питомих витрат підприємства по кожному року періоду, що аналізується, наведені в таблиці 5.

На основі отриманих показників питомих витрат розраховуються показники зміни питомих витрат шляхом зіставлення питомих витрат по кожному року і питомих витрат останнього року або року до рівня цін якого необхідно привести відповідні техніко-економічні показники.

У розрахунку коефіцієнтів зміни питомих витрат за базовий період буде прийнятий 2000 рік. Результати розрахунків по кожному року періоду, що аналізується приведені в таблиці 5.

Використовуючи коефіцієнти зміни питомих витрат розрахуємо приведені витрати для кожного року. Результати розрахунків приведених витрат по кожному року періоду, що досліджується також наведені в таблиці 5.

Таким чином, для приведення вартісних техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання необхідно визначити коефіцієнти коректування для кожного року.

Розраховані по вищезазначеній методиці коефіцієнти коректування вартісних техніко-економічних показників наведені в таблиці 5.

Таблиця 3. Приведення показників до порівнянних одиниць вимірювання.

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

1.

Коефіцієнт питомих витрат

0,9107

0,9124

0,9099

0,9097

0,8974

2.

Коефіцієнт зміни питомих витрат

1,0148

1,0167

1,0139

1,0137

1

3.

Приведені витрати, тис. грн.

3594,42

3601,15

3591,23

3590,53

3542

4.

Коефіцієнт коректування

2,033

1,7262

1,4492

1,2191

1

 

Таблиця 6. Техніко-економічні показники, приведені до порівнянних одиниць вимірювання.

Найменування показника

одиниці виміру

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обсяг випуску продукції

м

39640

42300

42420

42840

44600

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

3946,66

3946,78

3946,75

3947,08

3947,1

3.

Обсяг реалізації продукції

тис. грн.

3942,39

3951,27

3941,82

3947,45

3926,6

4.

Чисельність трудящих ПВП

чол.

242

258

260

264

280

5.

Облікова чисельність робітників

чол.

184

195

195

197

205

6.

Явочна чисельність робітників

чол.

138

145

146

148

152

7.

Продуктивність труда трудящого

м/чол.

13,6501

13,6628

13,5962

13,5227

13,2738

8.

Продуктивність труда робочого

м/чол.

17,9529

18,0769

18,1282

18,1218

18,219

9.

Коефіцієнт облікового складу

 

1,3333

1,3448

1,3356

1,3311

1,3421

10.

Загальна собівартість продукції

тис. грн.

3594,42

3601,15

3591,23

3590,53

3542

11.

Собівартість одиниці продукції:

грн. /м

90,6718

85,1362

84,6623

83,8131

79,42

12.

матеріальні витрати

грн. /м

34,2357

33,799

33,8243

33,3058

31,24

13.

витрати на оплату труда

грн. /м

25,7784

23,8561

23,6944

23,7115

22,97

14.

нарахування на зарплату

грн. /м

9,6568

8,9417

8,8836

8,8019

8,61

15.

амортизація

грн. /м

12,4826

10,7197

10,6081

10,5086

9,68

16.

інші витрати

грн. /м

8,5183

7,8197

7,6519

7,4853

6,92

17.

Величина основних фондів

тис. грн.

3981,02

4105,59

4136,74

4148,11

4168,4

18.

в тому числі активної частини

тис. грн.

1965,3

2010,33

2026,13

2058,45

2146,2

19.

Величина амортизаційного фонду:

тис. грн.

231,36

238,91

244,34

245,28

248,5

20.

на реновацію

тис. грн.

89,74

92,52

95,82

96,87

99,42

21.

на капітальний ремонт

тис. грн.

141,62

146,39

148,52

148,41

149,08

22.

Величина прибутку (+) / збитків (-)

тис. грн.

347,97

350,12

350,59

356,92

384,6

23.

Рентабельність

%

9,68%

9,72%

9,77%

9,94%

10,86%

 

Результати приведення вартісних техніко-економічні показники до порівнянних одиниць вимірювання за допомогою обчислених коефіцієнтів коректування для кожного року (див. таблицю 3) наведені в таблиці 4.

Загальний аналіз результатів розрахунків, наведених в таблиці 5 показує, що підприємство починаючи з 1996 року (тобто з першого року періоду, що аналізується) щорічно має незначний приріст прибутку. Про це свідчить величина коефіцієнта питомих витрат, яка протягом всьому періоду дослідження менший за одиницю, і має стійку тенденцію до незначного зниження.

Для більш детального відображення динаміки основних техніко-економічних показників роботи підприємства розрахуємо базисні індекси зміни динних показників протягом періоду, що аналізується, обравши за базис розрахунків 1996 рік. Результати розрахунків, виражені у відсотках, представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця 4. Динаміка техніко-економічних показників.

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

1.

Обсяг випуску продукції

100%

106,71%

107,01%

108,07%

112,51%

2.

Обсяг товарної продукції

100%

100%

100%

100,01%

100,01%

3.

Обсяг реалізації продукції

100%

100,23%

99,99%

100,13%

99,6%

4.

Чисельність трудящих ПВП

100%

106,61%

107,44%

109,09%

115,7%

5.

Облікова чисельність робітників

100%

105,98%

105,98%

107,07%

110,87%

6.

Явочна чисельність робітників

100%

105,07%

105,8%

107,25%

110,14%

7.

Продуктивність труда трудящого

100%

100,09%

99,61%

99,07%

97,24%

8.

Продуктивність труда робочого

100%

100,69%

100,98%

100,94%

101,48%

9.

Коефіцієнт облікового складу

100%

100,86%

100,17%

99,83%

100,66%

10.

Загальна собівартість продукції

100%

100,19%

99,91%

99,89%

98,54%

11.

Собівартість одиниці продукції:

100%

93,89%

93,37%

92,44%

87,59%

12.

матеріальні витрати

100%

98,72%

98,8%

97,28%

91,25%

13.

витрати на оплату труда

100%

92,54%

91,92%

91,98%

89,11%

14.

нарахування на зарплату

100%

92,59%

91,99%

91,15%

89,16%

15.

амортизація

100%

85,88%

84,98%

84,19%

77,55%

16.

інші витрати

100%

91,8%

89,83%

87,87%

81,24%

17.

Величина основних фондів

100%

103,13%

103,91%

104,2%

104,71%

18.

в тому числі активної частини

100%

102,29%

103,1%

104,74%

109,2%

19.

Величина амортизаційного фонду:

100%

103,26%

105,61%

106,02%

107,41%

20.

на реновацію

100%

103,1%

106,78%

107,95%

110,79%

21.

на капітальний ремонт

100%

103,37%

104,87%

104,79%

105,27%

22.

Величина прибутку (+) / збитків (-)

100%

100,62%

100,75%

102,57%

110,53%

 

Динаміка техніко-економічних показників, які приведені до рівня цін 2000 року, свідчить що економічна ситуація на підприємстві є відносно стабільною, та має тенденції до поступового поліпшення. По абсолютній більшості важливих показників (обсяг здобичі, обсяг реалізації продукції, продуктивність труда і т. д.) спостерігається щорічне зростання, в також час такі показники, як собівартість одиниці продукції, коефіцієнт облікового складу, питомі витрати здебільшого мають тенденцію до зниження. Загальне поліпшення практично усіх техніко-економічних показників протягом періоду, який аналізується, також відображено позитивною динамікою фінансового результату підприємства та показника рентабельності.

Аналіз динаміки базисних індексів зміни техніко-економічних показників, наведений в таблиці 3.5, дозволяє більш чітко визначити загальні тенденції основних показників і стану підприємства загалом.

Як бачимо, щорічне збільшення обсягу випуску протягом періоду, який аналізується, є свідченням доброго налагодження організації виробництва та збуту продукції. Поступове збільшення виробництва дозволило здебільшого за рахунок зменшення питомої ваги умовно-постійних витрат знизити в 2000 році собівартість одиниці на 12,41% у порівнянні з 1996 роком (див. таблицю 5).

Протягом періоду, що аналізується, також спостерігається зростання середньооблікової та явочної чисельності працівників, при цьому показник продуктивності праці робочих зростає (у порівнянні з 1996 роком цей показник зріс у 2000 році на 1,48%). Це свідчить про задовільну кадрову політику підприємства відносно виробничих робітників. Але фактичний коефіцієнт облікового складу у періоді, що аналізується, здебільшого вищий від нормативного значення (у 2000 році коефіцієнт облікового складу перевищував на 14,71% ((1,3421/1,17-1) Ч100%) своє нормативне значення). Отже, це є свідченням того, що організація та дисципліна праці на підприємстві не є зразковою.

Крім того, на тлі збільшення продуктивності праці виробничих робітників в останні роки (особливо у 2000 році) спостерігається зниження продуктивності праці робітників загального персоналу підприємства (у 2000 році цей показник впав на 2,76% у порівнянні з 1996 роком). Таким чином, підвищення чисельності робітників (особливо позавиробничого персоналу) призвело до загального зниження продуктивності праці. Підчас вивчення кадрової структури підприємства було встановлено, що зазначене збільшення позавиробничого персоналу значною мірою є наслідком розширення маркетингової служби підприємства, але труднощі реалізації продукції у 2000 році, коли було реалізовано продукції на 20,5 тис. грн. менше ніж вироблено, свідчать про не дуже високу ефективність роботи цієї служби.

Аналіз структури собівартості продукції показав збільшення у періоді, що аналізується, питомої ваги витрат на оплату праці робітників й, відповідно, нарахувань на заробітну плату. Таке збільшення значною мірою є наслідком недоліків кадрової політики підприємства, які були зазначені вище.

Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі собівартості продукції, яка у 2000 році дорівнювала 12,19%, у порівнянні з показниками інших підприємств цієї галузі є відносно високою. Це свідчить про не досить високу ефективність використання основних фондів підприємства, особливо на тлі того, що підприємство зараз працює лише на 74,33% ((44600/60000) Ч100%) від своєї проектної виробничої потужності.

Величина ж основних фондів підприємства, як бачимо з таблиці 6, має тенденцію до збільшення. Це збільшення відбувалося на протязі періоду, що аналізується, значною мірою завдяки надходження об'єктів активної частини основних засобів. Отже, прибутки підприємства дозволяють своєчасно поповнювати парк устаткування підприємства новими об'єктами.

Збільшення протягом періоду, що аналізується, загальної величини прибутків підприємства на 10,53%, а показника рентабельності на 1,18% є засвідчення позитивних тенденцій більшості техніко-економічних показників.


20.03.2011