Бухгалтерський облік на підприємстві: відображення практики. Реферат

У рефераті розглянуто відображення практики бухгалтерського обліку на прикладі конкретного підприємства

ТОВ "Клімат Індустрії" - недержавне колективне підприємство. Організаційно-правову основу підприємства визначає його юридичний статус, як товариства з обмеженою відповідальністю. Засновниками та акціонерами підприємства є фізичні особи.

Підприємство здійснює свою діяльність в наступних сферах:

 • виробництво продукції виробниче-технічного призначення;
 • будівництво;
 • науково-дослідні, а також проектної роботи.

Асортимент продукції підприємства здебільшого складається з конструкцій трубопроводів, які мають різне технологічне призначення. Це, насамперед, трубопроводи високого та низького тиску, а також спіралешовні труби різних діаметрів. Спіралешовні труби виробляються з гаряче або холоднокатаного сталевого листа. Найбільш перспективним напрямком виробництва є виготовлення офланцованих трубопроводів, які здебільшого використовуються у шахтах для дегазації, водовідливу, організації протипожежної безпеки.

Ці трубопроводи мають додаткові конструктивні властивості, які є необхідними для виробництв окремих галузей та особливо важливі за шахтних умов, наприклад, швидкість збирання-розбирання (трубопровід обладнаний фіксуючими фланцями не потребує зварювання, яке не можливе у вузьких гірничих виробках та у виробках з високою концентрацією метану), легкість транспортування (трубопровід виготовляється секціями, що мають довжину, яка необхідна замовнику).

Висока антикорозійна стійкість трубопроводів, яка необхідна для багатьох підприємств хімічної, видобувної, металургійної та іншої промисловості, раніш досягалося за рахунок оцинкації труб, але в останні декілька років підприємство веде активне співробітництво з науково-технічними інститутами Донбасу, метою якого є впровадження нової технології виготовлення антикорозійного покриття труб з полімерних матеріалів. Ця технологія передбачає напилювання таких матеріалів з зовнішнього і з внутрішнього боків трубопроводу, який виготовляється. Підприємством також планується освоєння виробництва металевих гірничих стійок.

Організаційна структура підприємства складається з наступних відділів та служб:

 • відділ матеріального постачання;
 • виробничі цехи;
 • відділ технологічного контролю;
 • відділ збуту продукції;
 • планово-нормативний відділ;
 • бухгалтерія підприємства.

Підприємство очолює керівник (директор).

Загальна організаційна структура підприємства ТОВ "Клімат Індустрії" представлена на наведеному нижче рисунку.

Рисунок 1. Організаційна структура підприємства.

Надходження сировини на підприємство відбувається за різними схемами відповідно до потреб підприємства в конкретний період часу: частіше за все це пряме придбання виробничих запасів у підприємств-виготовників (іноді підприємства користується послугами, що надаються третіми фірмами, тобто через посередників). В окремих випадках постачання сировини на підприємство може бути здійснено також за давальницькою схемою. За забезпечення підприємства сировиною несе відповідальність відділ матеріального забезпечення.

Проектна потужність підприємства нижче за досягнуту. Так за 2000 рік підприємством було вироблено продукції 44600 метрів трубопроводу на загальну суму 3947100 грн., проектна ж потужність обладнання підприємства дозволяє виробляти більш ніж 60000 метрів на рік.

Через економічну кризу значна частина галузевих конкурентів підприємства, якими переважно були ремонтно-механічні заводи, відмовилися від виробництва комплектних трубопроводів. Негнучкість виробничої структури цих підприємств призвела до великих накладних витрати при виробництві аналогічної продукції, тому зараз більшість РМЗ відмовилася від виробництва цієї продукції, тому що вона є для них нерентабельною.

У теперішній час серед основних конкурентів ТОВ "Клімат Індустрії" в області виготовлення трубопроводів можна визначити такі підприємства: Петровський, Селідовський, Червоно-гвардійський РМЗ, АТ "Буран", АТ "Гормаш". Але більшість з цих підприємств не складають істотної конкуренції ТОВ "Клімат Індустрії" через брак широкого асортименту продукції та недостатню спеціалізацію робочих цих підприємств.

Серед головних вимог до робітників підприємства (вони передусім зумовлені не дуже великим штатом працюючих) "Клімат Індустрії", можна визначити наступні:

 • висока продуктивність труда;
 • якісне виконання поставлених задач;
 • універсальність робітників (їх здатність виконувати декілька видів робіт).

Обробка матеріалів здійснюється за допомогою плазморіжучих пристроїв, апаратів електродугового зварювання у середовищі оксиду вуглеводу (CO2). На підприємстві також є обладнання з виробництва кривошовних труб, але зараз воно працює не на повну потужність. Механічна обробка труб також здійснюється за допомогою токарних, фрезерних та свердлувальних станків. Випробування матеріалів та готової продукції здійснюється в лабораторії (аналіз металу по хімічному складу, вхідний контроль) та на гідровипробувальному стенді.

Бухгалтерія підприємства "Клімат Індустрії" має централізовану організаційну структуру, тобто бухгалтерія підприємства складається з декількох відділів, кожний з яких відповідає за окрему сферу обліку, при цьому усіх відділи безпосередньо підпорядковані Головному бухгалтеру підприємства.

Загальна організаційна структура бухгалтерії підприємства ТОВ "Клімат Індустрії" зображена на наведеному нижче рисунку.

Структура бухгалтерії підприємства складається з наступних відділів та облікових груп:

 • група обліку основних засобів;
 • група обліку виробничих запасів;
 • група обліку розрахункових і касових операцій;
 • група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості;
 • група зведеного обліку.

Рисунок 2. Організаційна структура бухгалтерії.

Групою обліку основних засобів ведеться облік основних засобів та нематеріальних активів підприємства. До обов'язків обліковців цієї групи входить: синтетичний та аналітичний облік власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів основних засобів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів; облік нематеріальних активів; нарахування та облік зносу (амортизації) основних засобів та нематеріальних активів; контроль за станом незавершеного будівництва; аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.

Групою обліку виробничих запасів ведеться синтетичний та аналітичний облік запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів, інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. Крім того, до обов'язків цієї облікової групи входить синтетичний та аналітичний облік готової запасів готової продукції на складі та контроль за витрачанням матеріалів.

Група обліку розрахункових і касових операцій призначена для ведення обліку заробітної плати та її розподілення, безпосереднє здійснення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками та обліку касових операцій підприємства. Крім того, цією обліковою групою здійснюється аналітичний та синтетичний облік дебіторської й кредиторської заборгованості та розраховується резерв сумнівних боргів.

Група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості здійснює обробку та групування інформації щодо витрат підприємства відповідно до економічних елементів та калькуляційних статей та здійснює калькуляцію собівартості продукції. Цим обліковим підрозділом також здійснюється структурний аналіз собівартості продукції та контролюються відхилення від запланованих нормативів.

Група зведеного обліку здійснює зведення усієї облікової інформації щодо діяльності підприємства, визначає фінансових результатів та складає статистичну та фінансову звітність. Ця група також здійснює загальний аналіз ефективності господарської діяльності підприємства та контролює виконання виробничих планів та нормативів.

Бухгалтерія очолюється головним бухгалтером, який відповідає за стан та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. До обов'язків головного бухгалтеру підприємства "Клімат Індустрії", відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", входить:

 • забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
 • контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

З головним бухгалтером також повинен узгоджуватися прийом (призначення), переклад і звільнення матеріально відповідальних працівників.

Загальні відомості щодо обліку на підприємстві за грудень 2000 року відображені в облікових регістрах (журнал господарських операцій, шахова відомість, оборотна відомість), що наводяться нижче за текстом цієї роботи.

Журнал господарських операцій містить інформацію про здійснені протягом звітного періоду господарські операції, зміст яких заносяться до журналу у хронологічному порядку за відповідним порядковим номером. Щодо кожної господарської операції у журналі вказується її сума та відповідна кореспонденція рахунків. Підсумок з журналу господарських операцій повинний дорівнювати сумі дебетовому та кредитовому обороту з оборотної відомості.

Таблиця 1. Журнал господарських операцій.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Жур-налу

Сума

№ кор. рахунку

Д

К

1.

Оприбутковані придбані у постачальників матеріали:

сировина

комплектуючі вироби

будівельні матеріали

разом

Рахунки № 361, № 363, № 365

№ 3

(I)  

52000

11200

8400

71600

201

202

205  

631

631

631  

2.

Відображений податковий кредит за рахунками постачальників матеріалів

Податкові накладні № 362, № 364, № 366

№ 3

(I)

14320

641

631

3.

Акцептований рахунок транспортної організації за доставку матеріалів:

сировини

комплектуючих виробів

будівельних матеріалів

разом

Рахунок № 367

№ 3

(I)

2615

563

422

3600

201

202

205  

685

685

685  

4.

Відображений податковий кредит за рахунком транспортної організації

Податкова накладна № 368

№ 3

(I)

720

641

685

5.

Відпущено зі складу у виробництво:

сировина

комплектуючі вироби

МШП

ЛЗК № 412

ЛЗК № 413

Вимога № 414

№ 5

(III)

82600

14400

4200

23

23

23

201

202

22

6.

Відпущено зі складу на обслуговування виробничого устаткування:

паливо

запасні частини

МШП

Вимога № 415

Вимога № 416

Вимога № 417

№ 5

(III)

638

1800

3400

91

91

91

203

207

22

7.

Відпущено зі складу на адміністративні потреби:

паливо

будівельні матеріали

МШП

Вимога № 418

Вимога № 419

Вимога № 420

№ 5

(III)

6200

1100

860

92

92

92

203

205

22

8.

Відпущено зі складу паливо на потреби збуту продукції підприємства

Вимога № 421

№ 5

(III)

880

93

203

9.

Акцептовані рахунки за електроенергію, спожиту на:

потреби виробництва

загальновиробничі потреби

адміністративні потреби

потреби збуту продукції

разом

Рахунок № 369

№ 3

(I)

7600

2800

1200

1100

12700

23

91

92

93  

631

631

631

631  

10.

Відображений податковий кредит по рахунках за електроенергію

Податкова накладна № 370

№ 3

(I)

2540

641

631

11.

Нарахована заробітна плата виробничим робітникам за виготовлення продукції

Розрахункова відомість № 514

№ 5

(III)

42200

23

661

12.

Зроблені нарахування на заробітну плату виробничих робітників:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 514

№ 5

(III)

13504

1688

633

23

23

23

651

652

653

13.

 

 

 

 

Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу підприємства

Розрахункова відомість № 515

№ 5

(III)

14200

91

661

14.

Зроблені нарахування на заробітна плату загальновиробничого персоналу:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 515

№ 5

(III)

4544

568

213

91

91

91

651

652

653

15.

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства

Розрахункова відомість № 516

№ 5

(III)

15600

92

661

16.

Зроблені нарахування на заробітна плату адміністративному персоналу:

до пенсійного фонд (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 516

№ 5

(III)

4992

624

234

92

92

92

651

652

653

17.

Нарахована заробітна плата робітникам відділу збуту продукції

Розрахункова відомість № 517

№ 5

(III)

6400

93

661

18.

Зроблені нарахування на заробітна плату робітникам відділу збуту продукції:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 517

№ 5

(III)

2048

256

96

93

93

93

651

652

653

19.

Зроблені відрахування до фонду забезпечення виплат відпусток:

виробничим робітникам

загально виробничому персоналу

адміністративному персоналу

працівникам відділу збуту

Розрахунок бухгалтерії

№ 6

4680

1570

1730

710

23

91

92

93

471

471

471

471

20.

Придбане у машинобудівного заводу металообробляюче обладнання

Рахунок № 371

№ 3

(I)

100000

152

631

21.

Відображений податковий кредит за придбанням металообробляючого обладнання

Податкова накладна № 372

№ 3

(I)

20000

641

631

22.

Акцептований рахунок транспортної організації за доставку металообробляючого обладнання

Рахунок № 373

№ 3

(I)

6000

152

685

23.

Відображений податковий кредит за рахунком транспортної організації

Податкова накладна № 374

№ 3

(I)

1200

641

685

24.

Відпущено зі складу на монтаж придбаного металообробляючого обладнання:

будівельні матеріали

запасні частини

Вимога № 421

Вимога № 422

№ 5

(III)

3400

4150

152

152

205

207

25.

Нарахована заробітна плата робітникам підприємства за монтаж обладнання

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

1200

152

661

26.

Зроблені нарахування на заробітну плату робітників, нараховану за монтаж обладнання:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

в фонд страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

384

48

18

152

152

152

651

652

653

27.

Змонтоване металообробляюче обладнання прийнято до експлуатації

ОЗ-1 № 126

№ 4

(II)

115200

104

152

28.

 

 

 

 

Акцептований рахунок АТС за надані підприємству послуги зв'язку

Рахунок № 373

№ 3

(I)

420

92

685

29.

Відображений податковий кредит за отриманим рахунком АТС

Податкова накладна № 374

№ 3

(I)

84

641

685

30.

Відпущено зі складу запасні частини на ремонт виробничого устаткування

Вимога № 423

№ 5

(III)

860

91

207

31.

Нарахована заробітна плата робітникам за ремонт виробничого устаткування

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

400

91

661

32.

Зроблені нарахування на заробітну плату робітників, нараховану за ремонт виробничого устаткування:

до пенсійного фонд (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

128

16

6

91

91

91

651

652

653

33.

Акцептований рахунок рекламного агентства за надані рекламні послуги

Рахунок № 375

№ 3

(I)

8000

93

685

34.

Відображений податковий кредит за рахунком рекламного агентства

Рахунок № 376

№ 3

(I)

1600

641

685

35.

Одержаний короткостроковий банківський кредит

Виписка банку

№ 560

№ 2

100000

311

601

36.

Перераховано з поточного рахунка грошові кошти до каси підприємства

ПКО № 256

№ 1

82000

301

311

37.

Видані з каси підзвітній особі грошові кошти

ВКО № 257

№ 1

800

372

301

38.

Підзвітною особою оформлена підписка на періодичні видання

Звіт підзвітної особи

№ 3

(I)

200

39

372

39.

Підзвітною особою придбані запасні частини

Звіт підзвітної особи

№ 3

(I)

400

207

372

40.

Відображений податковий кредит згідно зі звітом підзвітної особи

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

120

641

372

41.

Підзвітною особою був повернений залишок підзвітної суми

ПКО № 258

№ 3

(I)

80

301

372

42.

Нарахований знос (амортизація):

устаткування, задіяне у виробництві продукції

обладнання, загальновиробничого призначення

основних фондів, адміністративного призначення

основних фондів, задіяних у збуті продукції

Розрахунок бухгалтерії

№ 4

(I)

17500

10350

4870

2080

23

91

92

93

131

131

131

131

43.

Нарахований знос (амортизація) нематеріальних активів

Розрахунок бухгалтерії

№ 4

(I)

800

92

133

44.

Акцептований рахунок за надані консультаційні послуги

Рахунок № 377

№ 3

(I)

4600

92

685

45.

Відображений податковий кредит по рахунку за консультаційні послуги

Податкова накладна № 378

№ 3

(I)

920

641

685

46.

Орендна плата за оренду приміщення адміністрації, яка була сплачена авансом у попередньому періоді, відноситься на витрати звітного періоду

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

4200

92

39

47.

Списується за рахунок резерву сумнівних боргів дебіторська заборгованість, яка була визнана безнадійною

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

24000

38

361

48.

Нараховані відсотки за довгостроковим банківським кредитом

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

10000

951

684

49.

 

 

 

 

Сплачені нараховані відсотки за довгостроковим банківським кредитом

Виписка банку

№ 561

№ 1

10000

684

311

50.

Видані з каси грошові кошти працівнику підприємства на відрядження

ВКО № 259

№ 1

620

372

301

51.

Витрати на відрядження відповідно до авансового звіту включаються у склад адміністративних витрат

Авансовий звіт

№ 3

(I)

560

92

372

52.

Повернений до каси підприємства залишок підзвітної суми

ПКО № 260

№ 3

(I)

60

301

372

53.

Надійшла передплата від покупців за продукцію підприємства

Виписка банку

№ 562

№ 3

(I)

54000

311

681

54.

Відображене податкове зобов'язання

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

9000

643

641

55.

Повернений довгостроковий кредит банку

Виписка банку

№ 563

№ 1

200000

501

311

56.

Акцептований рахунок провайдерської організації за користування мережею Internet

Рахунок № 379

№ 3

(I)

200

92

685

57.

Відображений податковий кредит за рахунком провайдерської організації

Рахунок № 379

№ 3

(I)

40

641

685

58.

Нараховані відсотки за короткостроковий банківським кредитом

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

4500

92

684

59.

Сплачені відсотки за короткостроковий банківським кредитом

Виписка банку

№ 564

№ 1

4500

684

311

60.

Нарахована орендна плата за операційну оренду:

приміщення адміністрації підприємства

приміщення реалізаційного складу

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

800

640

92

93

685

685

61.

Сплачена нарахована орендна плата

Виписка банку

№ 565

№ 1

1440

685

311

62.

Акцептований рахунок транспортної організації за транспортування готової продукції

Рахунок № 382

№ 3

(I)

980

93

685

63.

Перерахована з розрахункового рахунку передплата постачальнику за паливо

Виписка банку

№ 566

№ 1

18000

371

311

64.

Відображений податковий кредит за передплатою

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

3000

641

644

65.

Надійшло передплачене паливо:

вартість палива

сума ПДВ

Прибутковий ордер № 115

№ 3

(I)

15000

3000

203

644

631

631

66.

Списується сума передплати за паливо

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

18000

631

371

67.

З виробництва повернені на склад:

матеріали

комплектуючі вироби

Прибутковий ордер № 116,

№ 117

№ 5

(III)

4100

2600

201

202

23

23

68.

Зроблені відрахування до створеного резерву сумнівних боргів

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

8000

944

38

69.

Зроблені утримання із заробітної плати робітників підприємства:

подоходний податок

до пенсійний фонду (2%)

до фонду страхування на випадок безробіття (0,5%)

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II),

№ 5

(III)

14400

1600

400

661

661

661

641

651

653

70.

Виплачена заробітна плата працівникам підприємства

ВКО № 262

№ 1

62000

661

301

71.

 

 

 

 

Депонується не видана робітникам підприємства заробітна плата

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

1600

661

662

72.

Залишок грошових коштів каси перерахований на розрахунковий рахунок підприємства

Виписка банку

№ 567

№ 1

18720

311

301

73.

Надійшла на склад з виробництва виготовлена продукція

Прибутковий ордер № 118

№ 5

(III)

196488

26

23

74.

Списуються загальновиробничі витрати, які підлягають розподілу

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

41493

23

91

75.

Відпущена зі складу готова продукція за попередньою передплатою:

виставлений рахунок покупцям

сума податкового зобов'язання вилучається з доходу

Рахунок № 382, Розрахунок бухгалтерії

№ 6,

№ 3

(II)

54000

9000

361

701

701

643

76.

Списується сума одержаного авансу (передплати)

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

54000

681

361

77.

Реалізована готова продукція підприємства, виставлений рахунок постачальникам

Рахунок № 383

№ 6

338340

361

701

78.

Сума податкового зобов'язання вилучається з суми доходу від реалізації

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

56390

701

641

79.

Списується собівартість реалізованої продукції

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

195770

901

26

80.

Нараховані місцеві податки і збори:

комунальний податок

податок за землю

збір за використання водяних ресурсів

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

1650

2140

1460

92

92

92

641

641

641

81.

Сплачені рахунки постачальників

Виписки банку

№ 568, № 579,

№ 580, № 581

№ 1

197160

631

311

82.

Сплачені рахунки інших кредиторів

Виписки банку

№ 582, № 583,

№ 584

№ 1

28364

685

311

83.

Отримані грошові кошти від покупців за реалізовану продукцію

Виписки банку

№ 585, № 586,

№ 587

№ 3

(I)

384000

311

361

84.

З розрахункового рахунку перераховано заборгованість:

за податками

перед пенсійним фондом

перед фондом соціального страхування

перед фондом страхуванням на випадок безробіття

Виписки банку

№ 588, № 589,

№ 590

№ 1

44837

27200

3200

1600

641

651

652

653

311

311

311

311

85.

На фінансовий результат звітного періоду відноситься дохід від реалізації готової продукції

Розрахунок бухгалтерії

№ 6

326950

701

791

86.

На фінансовий результат звітного періоду списуються:

собівартість реалізованої готової продукції

адміністративні витрати

витрати на збут

сумнівні та безнадійні борги

відсотки за кредит

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(I)  

195770

58740

23190

8000

10000

791

791

791

791

791

901

92

93

944

951

87.

 

 

 

 

Нарахований податок на прибуток

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

11560

98

641

88.

Податок на прибуток відноситься на фінансовий результат

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(I)

11560

791

98

89.

Списується фінансовий результат (прибуток)

Розрахунок бухгалтерії

№ 7

19690

791

441

 

 

Разом:

 

3624394

 

 

 

Шахова відомість складається після відображення усіх сум господарських операцій за дебетом та кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку. Вона має вигляд таблиці з однаковою кількістю рядків та колонок. По вертикалі цієї таблиці відображаються номера рахунків, що дебетуються відповідно до кореспонденцій у журналі господарських операцій, а по горизонталі – номера рахунків, що кредитуються та відповідні суми за кредитом цих рахунків.

Шахова відомість призначена для деталізації сальдового балансу та перевірки оборотів по рахункам, що дозволяє визначати помилки в обліку господарських операцій. Згідно з принципом подвійного запису, за яким сума одної господарської операції відображається за кредитом та дебітом відповідних рахунків, обороти по дебету та кредиту, які визначаються у підсумковій колонці та рядку шахової відомості повинні дорівнювати один одному, а також співпадати з загальним підсумком у журналі господарських операцій.

Для узагальнення інформації за рахунками бухгалтерського обліку, а також для додаткової деталізації сальдового балансу складається оборотна відомість. Оборотна відомість містить номер (найменування) початкове сальдо, оборот та кінцеве сальдо за кожним рахунком, що мав сальдо на початок звітного періоду або був використаний для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій за звітний період.

Дебетові та кредитові обороти рахунків в оборотній відомості заповнюються відповідно до підсумкової колонки (за дебетом) та строки (за кредитом) шахової відомості.

Таблиця 2. Оборотна відомість.

№ з/п

Найменування (номер) рахунку

Початкове сальдо

Оборот

Кінцеве

сальдо

Д

К

Д

К

Д

К

1.

Будинки та споруди 103

2022200

 

 

 

2022200

 

2.

Машини та обладнання 104

1601760

 

115200

 

1716960

 

3.

Транспортні засоби 105

236080

 

 

 

236080

 

4.

Інструменти, прилади та інвентар 106

193160

 

 

 

193160

 

5.

Інші нематеріальні активи 127

24000

 

 

 

24000

 

6.

Знос основних засобів 131

 

214900

 

34800

 

249700

7.

Знос нематеріальних активів 133

 

2700

 

800

 

3500

8.

Придбання (виготовлення) ОЗ 152

 

 

115200

115200

 

 

9.

Сировина й матеріали 201

58200

 

58715

82600

34315

 

10.

Комплектуючі вироби 202

34600

 

14363

14400

34563

 

11.

Паливо 203

8400

 

15000

7718

15682

 

12.

Будівельні матеріали 205

6200

 

8822

4500

10522

 

13.

Запасні частини 207

6410

 

400

6810

 

 

14.

Малоцінні та швидкозношувані предмети 22

12460

 

 

8460

4000

 

15.

Виробництво 23

42200

 

230498

203188

69510

 

16.

Готова продукція 26

18300

 

196488

195770

19018

 

17.

Каса в національній валюті 301

 

 

82140

82140

 

 

18.

Поточні рахунки в національній валюті 311

115100

 

556720

618301

53519

 

19.

Розрахунки з вітчизняними покупцями 361

94600

 

392340

462000

24940

 

20.

Розрахунки за виданими авансами 371

 

 

18000

18000

 

 

21.

Розрахунки з підзвітними особами 372

 

 

1420

1420

 

 

22.

Резерв сумнівних боргів 38

 

18000

24000

8000

 

2000

23.

Витрати майбутніх періодів 39

58240

 

200

4200

54240

 

24.

Статутний капітал 40

 

3700000

 

 

 

3700000

25.

Прибуток нерозподілений 441

 

352500

 

19690

 

372190

26.

Забезпечення виплат відпусток 471

 

43810

 

8690

 

52500

27.

Довгострокові кредити банків 501

 

200000

200000

 

 

 

28.

Короткострокові кредити банків 601

 

 

 

100000

 

100000

29.

Розрахунки з постачальниками 631

 

 

215160

239160

 

24000

30.

Розрахунки за податками 641

 

 

89381

96600

 

7219

31.

Податкові зобов'язання 643

 

 

9000

9000

 

 

32.

Податковий кредит 644

 

 

3000

3000

 

 

33.

Розрахунки за пенсійним забезпеченням 651

 

 

27200

27200

 

 

34.

Розрахунки за соціальним страхуванням 652

 

 

3200

3200

 

 

35.

Страхуванням на випадок безробіття 653

 

 

1600

1600

 

 

36.

Розрахунки за заробітною платою 661

 

 

80000

80000

 

 

37.

Розрахунки з депонентами 662

 

 

 

1600

 

1600

38.

Розрахунки за авансами одержаними 681

 

 

54000

54000

 

 

39.

Розрахунки за нарахованими відсотками 684

 

 

14500

14500

 

 

40.

Розрахунки з іншими кредиторами 685

 

 

29804

29804

 

 

41.

Дохід від реалізації готової продукції 701

 

 

392340

392340

 

 

42.

 

 

 

 

Результат основної діяльності 791

 

 

326950

326950

 

 

43.

Собівартість реалізованої продукції 901

 

 

195770

195770

 

 

44.

Загальновиробничі витрати 91

 

 

41493

41493

 

 

45.

Адміністративні витрати 92

 

 

58740

58740

 

 

46.

Витрати на збут 93

 

 

23190

23190

 

 

47.

Сумнівні та безнадійні борги 944

 

 

8000

8000

 

 

48.

Відсотки за кредит 951

 

 

10000

10000

 

 

49.

Податки на прибуток 98

 

 

11560

11560

 

 

 

Разом:

4531910

4531910

3624394

3624394

4512709

4512709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці цього розділу слід зазначити, що визначення фінансового результату, розрахунок нарахувань й утримань із заробітної плати, а також складання шахової та оборотної відомостей було зроблено за допомогою бухгалтерської програми "Макро Баланс" (версія від 10.02. 2001), короткий опис якої можна знайти у наступному розділі цієї роботи.


20.03.2011