Сільськогосподарські підприємства: особливості бухгалтерського обліку. Реферат

Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

З 1 грудня 2003 року встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 205 грн. на місяць.

На відміну від раніше чинної норми, до мінімальної заробітної плати включаються доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Формування тарифної сітки провадиться на основі тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок, що встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною) угодою.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються госпрозрахунковими підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами.

При цьому власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

У разі реорганізації сільськогосподарського підприємства чи господарства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства чи господарства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоутворених сільськогосподарських підприємствах чи в господарствах колективні договори укладаються за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний термін після реєстрації підприємства.

У кооперативах усіх видів допускається асоційоване членство. Асоційованими членами кооперативу можуть бути фізичні чи юридичні особи, які визнають його статут та зробили пайовий внесок у створення та розвиток кооперативу. Трудова участь асоційованих членів у діяльності виробничого кооперативу не обов’язкова. Якщо асоційованих членів кооперативу залучено до робіт по робітничих професіях, вони одночасно є найманими працівниками. У такому випадку з ними повинен укладатися трудовий договір. Як дійсні, так і асоційовані члени кооперативу мають право на виплату частки доходу на свої паї – до 20 відсотків обсягу доходу, визначеного до розподілу.

Відповідно до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" умови та розміри оплати праці членів селянського (фермерського) господарства встановлюються цими господарствами самостійно. Оплата праці працівників селянських (фермерських) господарств, залучених до роботи за трудовим договором, провадиться у відповідності до пунктів 3 та 4 статті 23 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" і не залежить від кінцевих результатів роботи господарства.

Сільськогосподарські підприємства, господарства усіх форм, власності та господарювання повинні здійснювати індексацію заробітної плати та нараховувати компенсацію на втрату її частини у зв'язку з порушенням термінів виплати.

Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві, як і будь-якого іншого виробництва, полягають в обліку витрат на виробництво, готової сільськогосподарської продукції, реалізації сільськогосподарської продукції. Крім того, специфічністю бухгалтерського обліку в сільському господарстві є порядок обліку молодняку на вирощуванні та відгодівлі.

По дебету рахунка 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі" відображається надходження тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; збільшення ваги живої маси молодняку тварин; по кредиту – вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

При відображенні в бухгалтерському обліку надходження тварин на вирощування і відгодівлю слід керуватися положеннями ПБО 9 "Запаси".

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, що складається з таких фактичних витрат:

  • сум, сплачуваних згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  • сум ввізного мита;
  • сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
  • транспортно-заготівельних витрат за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
  • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Надходження на сільськогосподарське підприємство тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаються такими записами (таблиця 1).

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі.

з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

У випадку наступної оплати

1

 

Оприбутковано молодняк тварин, закуплений

у постачальників

211

 

631

2

 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641

 

631

 

3

 

Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством

211

 

631

 

4

 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641

 

631

 

5

Оплачено вартість отриманого молодняку тварин

631

311

6

 

Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг

631

 

311

 

У випадку попередньої оплати

7

Перераховано передоплату постачальнику тварин

371

311

8

 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

 

644

 

9

 

Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству

371

 

311

 

10

 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

 

644

 

11

 

Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників

211

 

631

 

12

 

Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування

211

 

631

 

13

Списано суму ПДВ

644

631

14

Проведено зарахування заборгованостей

631

371

 

Постачальниками тварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населення відображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. У випадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція в бухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредиту субрахунку 685.

Крім того, тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарське підприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадку первісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 "Робоча і продуктивна худоба" до дебету субрахунку 211.

Накопичення витрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232 "Тваринництво".

Схема кореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби, має вигляд (таблиця 2).

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби.

з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Відгодівля тварин на вирощуванні

1

Витрачено комбікорм для годування тварин

23

208

2

 

Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин

23

 

661

 

3

 

Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів

23

 

651, 652, 653

4

Нараховано знос основних засобів

23

131

5

Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво

23

91

6

Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю)

211

23

Приплід тварин

7

Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби

21

23

 

Вибуття тварин, що перебувають на відгодівлі та вирощуванні, може відбуватися у результаті:

  • продажу тварин;
  • переведення тварин до основного стада;
  • виявлення нестачі та розкрадання тварин;
  • падежу у зв’язку з епідемією і стихійним лихом.

Операції, пов'язані з вибуттям тварин, відображаються такими записами (таблиця 3).

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин.

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

Переведено молодняк тварин до основного стада

155

21

2

 

Оприбутковано тварини, переведені до основного стада

107

 

155

 

3

 

Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі

361

 

701

 

4

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ

701

641

5

Списано собівартість реалізованих тварин

901

21

6

 

Сформовано фінансовий результат:

- списано собівартість реалізованих тварин

791

901

- списано дохід від реалізації готової продукції

701

791

7

Отримано грошові кошти за реалізованих тварин

311

361

8

 

Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі:

- підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами"

947

 

21

 

9

 

Зараховано балансову вартість тварин на забалансовий рахунок 07 "Списані активи" одночасно зі списанням таких цінностей

072

 

 

10

 

Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно з Порядком № 116*

375

 

716

 

11

 

Списано із забалансового рахунка 07 "Списані активи" балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу

 

072

 

 

Список використаних джерел

1. Інструкція по веденню бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджене наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 5.02. 97№ 34.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.


20.03.2011