Висновки про роботу підприємства за результатами матеріалів ревізії. Реферат

У рефераті подано відомості про висновки за матеріалами ревізії і прийняття заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків

Одним із важливих етапів ревізії є складання висновків про роботу підприємства, а також розробка заходів, направлених на усунення недоліків у його роботі, та організація контролю за виконанням прийнятих рішень.

У висновках дається коротка оцінка встановлених фактів і порушень. Висновки за підсумками ревізії не повинні переказувати зміст акта ревізії, а покликані давати характеристику стану роботи підприємства, що обревізоване. Оцінка недоліків повинна бути об’єктивною, необхідно вказати розміри матеріального збитку, втрат і безгосподарських витрат. У висновках наводять найважливіші факти і положення із акта ревізії. Висновки повинні розкривати причини порушень і зловживань.

Пропозиції за актом ревізії повинні бути направлені на усунення виявлених порушень і недоліків, покращання роботи підприємства, забезпечення збереження цінностей; відрізнятися стислістю та конкретністю.

У пропозиціях необхідно викласти практичні заходи щодо усунення недоліків і порушень, попередження можливості їх повторення. За кожним пунктом потрібно вказувати, що необхідно зробити для усунення недоліків, конкретні терміни і відповідальних осіб за виконання цих пропозицій. У пропозиціях не повинно бути загальних фраз, а важливо викласти, що необхідно зробити для попередження порушень, покращання господарської діяльності і збереження товарно-матеріальних і грошових цінностей. Щоб уникнути дублювання в оформленні ревізійних матеріалів, висновки і пропозиції подають у формі проектів наказу за результатами ревізії.

Керівник відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби повинен забезпечити належний контроль за виконанням прийнятих рішень. Керівники підприємств, що обревізовані, зобов’язані у встановлений термін представити звіти про результати здійснених ними заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків, про що в журналі обліку проведених ревізій контрольно-ревізійного управління (відділу) робиться відмітка. Найбільш дієвим способом контролю за виконанням рішень за результатами ревізії є їх перевірка безпосередньо на об’єктах ревізії. У цьому випадку ревізор або другий спеціаліст (представник ревізуючого органу) складає на об’єкті ревізії акт про виконання рішення за результатами ревізії. У випадку невиконання рішень ревізуючий орган приймає відповідні заходи, щоб забезпечити виконання даного рішення.

Якщо є підстава для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, то матеріали ревізії передаються слідчим органам. Передачу матеріалів слідчим органам може проводити в необхідних випадках безпосередньо керівник ревізійної групи, який проводив ревізію.

Матеріали, що передаються до судово-слідчих органів, повинні містити:

 • заяву (лист), де повинно бути викладено, в чому полягає суть зловживання, які закони порушені, розмір нанесеного державі збитку, винні особи;
 • акт ревізії, підписаний необхідними особами;
 • оригінали документів чи копії документів, що підтверджують факти виявлених зловживань;
 • пояснення тих осіб, діяльність яких ревізують, а також інших осіб, чиї свідчення мають значення для перевірки обставин здійснення зловживань;
 • заключення ревізуючих за цими поясненнями.

При передачі матеріалів ревізії судово-слідчим органам у справах контрольно-ревізійного органу повинні бути залишені: копія акта ревізії; копія пояснень посадових осіб обревізованої організації, винних у встановлених ревізією порушеннях і зловживаннях; копії основних документів, які підтверджують вказані в акті зловживання і порушення; документ, що підтверджує передачу матеріалів слідчим органам.

     

При передачі матеріалів судово-слідчим органам для притягнення винних до відповідальності перед слідчими органами одночасно ставиться питання про прийняття заходів щодо забезпечення громадянських позовів, а керівнику підприємства, що ревізується, пропонується пред’явити до винних осіб громадянські позови про відшкодування нанесеного збитку.

Якщо нанесено матеріальний збиток, але винні особи не притягуються до кримінальної відповідальності, чи кримінальну справу припинено, необхідно запропонувати керівнику підприємства, що ревізується, пред’явити громадянські позови до осіб, винних у нанесенні матеріального збитку.

Контрольно-ревізійні органи повинні встановлювати ділові контакти з органами слідства при розслідуванні ними справ за матеріалами ревізії. Відмова про порушення кримінальної справи чи постанова слідчих органів про припинення кримінальної справи, порушеної за матеріалами ревізії, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Контрольно-ревізійні органи повинні здійснювати контроль за впровадженням у життя заходів щодо усунення виявлених ревізіями недоліків і порушень та виконанням прийнятих рішень, визначених наказом (додаток 2).

Додаток

НАКАЗ

"___" ____________200_ р. №_________

Про результати комплексної ревізії виробничої і фінансово-господарської

діяльності.

________________________________________________________________

(найменування підприємства)

за період з "____" _____________200_ р. до "_____" _____________200_ р.

Проведеною комплексною ревізією виробничої і фінансово-господарської діяльності________________________________________________________

________________________________________________________________

(найменування проревізованого підприємства)

за період з "____" _____________200_ р. до "____" _______________200_ р.

ревізійною бригадою________________________________________________________

(найменування органу, що призначив ревізію)

встановлено______________________________________________________

(основні результати ревізії)

На підставі викладеного наказую:

1. Директору_____________________________________________________

(найменування проревізованого підприємства,

________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові)

за допущені_____________________________________________________

(зміст порушень, недоліків, за які несе відповідальність керівник підприємства)

оголосити________________________________________________________

(дисциплінарне стягнення)

2. Заступнику директора __________________________________________

(аналогічно п. 1)

3. Головному бухгалтеру___________________________________________

(аналогічно п. 1)

4. Начальнику планово-економічного відділу__________________________

(аналогічно п. 1)

5. Директору_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

для ліквідації недоліків у виробничій і фінансово-господарській діяльності, виявлених ревізією, і запобігання повторенню їх у майбутньому вжити заходів.

5.1. Накласти адміністративні стягнення на посадових осіб, відповідальних за недоліки і порушення у виробничій і фінансово-господарській діяльності.

5.2. Вжити необхідних заходів щодо відшкодування заподіяного збитку працівниками підприємства________________________________________

________________________________________________________________

(причини збитку, розмір їх і відповідальні особи)

5.3. Розробити і впровадити в строк до "___" _________________200__ р.

заходи щодо ліквідації недоліків і порушень у виробничій і фінансово-господарській діяльності і запобігання повторенню їх у майбутньому.

5.4. Забезпечити виконання заходів, про що доповісти _________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Керівник органу, який приймає

рішення за результатами ревізії_____________________________________

(ініціали, прізвище)

Література

 1. Атанасян Г. А., Голубятников С. П. Судебная бухгалтерия: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1989. – 352 с.
 2. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю: Підручник. – К.: Вища школа, 1994.
 3. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1992.
 4. Белуха Н. Т. Ревизия и контроль в торговле. – М.: Экономика, 1998.
 5. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. – Житомир, 2000.
 6. Вітвіцька М. О. Контроль і ревізія. – К., 1999.
 7. Егорова С. К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании. – М.: Финансы и статистика, 1990.
 8. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – К.: БМУ Інформ, 1995.


11.03.2011