Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Оформлення результатів ревізій для правоохоронних органів. Реферат

Оформлення результатів ревізій для правоохоронних органів. Реферат

У рефераті подано відомості про оформлення результатів ревізій, що проводяться за вимогами правоохоронних органів

Результати ревізії оформляються спеціальним актом, що разом з іншими матеріалами є додатковим джерелом до справи. На відміну від загальних вимог щодо оформлення акта ревізії, в акт ревізії, що проводиться на вимогу слідства, повинні бути включені виявлені недостачі, а також дії посадових осіб, що суперечать законодавству, інструкціям, положенням, наказам і нанесли матеріальну шкоду, порушили нормальну діяльність підприємства, організації чи установи або законні права та інтереси громадян.

Не рекомендується включати в акт ревізії незначні порушення, відносно яких під час ревізії прийняті необхідні міри щодо їх усунення, а також статистичні дані про роботу підприємства, що є у відповідній звітності. Захаращення акта такими матеріалами знижує його мобілізуюче значення, ускладнює розуміння головного, викликає зайву роботу з переперевірки фактів другорядного значення, або тих, що зовсім не відносяться до справи в процесі слідства. У той же час ініціатора проведення ревізії потрібно інформувати і про нестачі в малих розмірах і порушеннях, які можна вважати незначними. Питання про включення чи невключення до акта цих відомостей необхідно вирішувати разом з ініціатором ревізії.

Неможливо включати до акта ревізії також не перевірені до кінця факти порушень і зловживань, які ніби мали місце, але не підтверджуються відповідними документами або обґрунтовані лише на заявах та поясненнях посадових осіб. Не допускається також включення в акт даних з матеріалів слідства і посилання на зізнання матеріально відповідальних та посадових осіб. У виняткових випадках, при знищенні документів, створення обставин, що виключає можливість розмежування відповідальності за збереження матеріальних цінностей, наявність підробних документів, в акт ревізії можуть бути включені факти про недостачі товарно-матеріальних цінностей і зловживання без встановлення конкретних винуватців з одночасним висвітленням причин такої ситуації.

Складання акта ревізії, що проводиться за завданням слідства, як правило, відрізняється від схеми, передбаченої відомчими інструкціями щодо проведення ревізій і перевірок, за винятком загального розділу, в якому вказуються прізвища та ініціали ревізорів, номер, дата постанови та назва органу, що призначив ревізію; хто з посадових осіб та матеріально відповідальних осіб був присутній при ревізії і давав пояснення; вид ревізії і за який період фінансово-господарської діяльності вона проведена; коли розпочато і закінчено ревізію; метод охоплення перевіркою документів і регістрів бухгалтерського обліку; ким і за який час була проведена попередня ревізія; вказуються особи, що відповідають за виробничу і фінансово-господарську діяльність за обревізований період.

Надалі в акті викладаються результати перевірки за такими питаннями, які зазначені в постанові слідчого органу про призначення документальної ревізії.

Якщо на вимогу слідства проводиться комплексна ревізія, що охоплює перевіркою всю виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, то поряд із ревізорами вказується спеціалісти, що беруть участь у ревізії. Результати ревізії викладаються в акті за розділами:

 • виробнича діяльність підприємства;
 • економічна робота;
 • собівартість продукції;
 • реалізація, виконання договірних зобов’язань;
 • акціонування, здача в оренду, реалізація та передача безкоштовно основних засобів;
 • стан приватизації основних засобів та інших цінностей;
 • грошові кошти;
 • банківські операції і підзвітні суми;
 • фонди, заробітна плата і розрахунки з працівниками;
 • розрахунки з дебіторами і кредиторами, фінорганами та за позичками банків;
 • складське господарство й операції з товарно-матеріальними цінностями;
 • капітальні вкладення і джерела їх фінансування;
 • підсобні господарства;
 • взаєморозрахунки з малими та спільними підприємствами, що діють у межах підприємства;
 • закордонні відрядження та джерела їх фінансування;
 • науково-дослідні та конструкторські організації, навчальні заклади, дитячі садки та ясла;
 • стан бухгалтерського обліку і звітності;
 • виконання вказівок за попередніми ревізіями.

Викладаючи в акті ревізії окремі факти чи епізоди, необхідно вказати яке і ким допущено порушення діючого законодавства, інші нормативні відомчі та міжвідомчі нормативні документи; в якому розмірі і кому нанесено матеріальні збитки, хто з матеріально відповідальних або службових осіб є відповідальним за це; які недоліки в управлінні господарством, обліку і контролі сприяли скоєнню порушень, а також нанесенню матеріальних збитків.

Іноді в актах ревізії відображаються недоліки і порушення при оформленні документів на списання грошових коштів та матеріальних цінностей. Однак не визначається, чи допущені в даному випадку тільки формальні порушення при складанні документів, чи в них відображені невірогідні господарські операції. В окремих випадках ревізори неправильно визначають наявність і розмір матеріальних збитків, період їх виникнення та осіб, відповідальних за своїм посадовим положенням за їх нанесення. Часто виявлені в процесі ревізії недостачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у момент їх виявлення не фіксуються. За цих причин, нерідко, слідчі органи відмовляють у порушенні кримінальних справ або повертають матеріали ревізії для проведення додаткових перевірок та їх дооформлення.

     

Особливо ретельно обґрунтовуються внесені в акт факти щодо недостач. В акті ревізії також необхідно вказати лишки, тому що часто крадіжкам передує створення лишків. Для цього повинні бути наведені такі дані: період роботи матеріально відповідальної особи, дата укладення договору про матеріальну відповідальність; від кого і за якими документами були прийняті майнові цінності; як звітувалась матеріально відповідальна особа перед бухгалтерією підприємства і який нею особисто здійснювався облік цінностей, що знаходились у неї в підзвіті; наслідки проведених інвентаризацій та прийняті за ними рішення; якими документами підтверджується недостача, чи застосовані норми природних втрат. Старанно повинні бути висвітлені причини неприйняття до обліку бухгалтерією підприємства і ревізією документів, представлених матеріально відповідальними особами.

При викладенні акта ревізії не можна допускати виразів образливого характеру та застосовувати вислови, що не допускаються в офіційному листуванні. Не можна перебільшувати виявлені ревізією порушення. Застосовані методи перевірки і виявлені зловживання повинні описуватись просто, дохідливо, без зайвого застосування спеціальної термінології, щоб акт ревізії був зрозумілий особам, що не мають фінансових та бухгалтерських знань. Цей документ повинен бути складений належним чином, із дотриманням при цьому суворої об’єктивності при описуванні виявлених фактів.

Без відповідного дозволу ревізори не можуть розголошувати даних попереднього слідства і дізнання. За розголошення цих даних винні притягаються до відповідальності згідно з діючим законодавством.

Керівник і головний бухгалтер, як і інші особи, діяльність яких розкривається в акті, не мають права відмовитись від підписання акта. При наявності заперечень або зауважень щодо акта керівник, головний бухгалтер та інші особи роблять застереження перед своїми підписами і не пізніше п’яти днів з дня підписання акта додають письмові пояснення. До акта додаються також пояснення інших посадових осіб підприємства, що ревізувалось, які безпосередньо винні у встановлених ревізією порушеннях. Вірогідність фактів, викладених у поясненнях ревізором, повинна бути перевірена, а за ними зроблені письмові висновки.

У випадках відмови посадових і матеріально відповідальних осіб від підписання акта ревізії ревізор повинен скласти відповідну довідку на ім’я посадової особи, що призначила ревізію.

Складання акта ревізії не потрібно відкладати на останні дні ревізії, бо це призводить до того, що у ревізорів не залишається часу для ретельного його оформлення. Краще всього складати акт у процесі проведення ревізії, по мірі перевірки і вивчення окремих питань. Для цього реєстрацію виявлених під час ревізії фактів порушень і зловживань необхідно проводити за запитаннями слідчого, внаслідок чого систематизовані матеріали для складання акта ревізії будуть накопичуватись із першого дня ревізії.

Акт ревізії складається в трьох примірниках, а на вимогу слідчих органів – в більшій кількості. Один примірник з них під розписку вручається керівнику підприємства після оформлення акта відповідними підписами перевіряючих та присутніх при ревізії посадових та матеріально відповідальних осіб.

Якщо виявлене порушення чи зловживання може бути приховане, або за виявленими фактами необхідно вжити термінові заходи щодо ліквідації порушень або притягнення до відповідальності винних у зловживаннях до закінчення ревізії, в таких випадках складається окремий проміжний акт і вимагаються від посадових осіб необхідні пояснення за виявленими фактами.

Проміжні акти складаються також за результатами ревізій кас, окремих складів, цінних паперів і бланків суворої звітності; виявлених недоліків у збереженні готової продукції, обладнання і матеріалів; зовнішніх зустрічних перевірок, за результатами яких встановлено порушення і зловживання.

Проміжні акти підписуються ревізорами, посадовими та матеріально відповідальними особами, що безпосередньо несуть відповідальність за допущені порушення. У необхідних випадках вони дають письмові пояснення. Внесені в акт ревізії дані про нестачі та інші суттєві порушення діючого законодавства повинні бути підтвердженні відповідними документами, що додаються до акта ревізії. До них належать в оригіналах:

 • договори,
 • контракти,
 • коносаменти,
 • митні декларації,
 • комерційні рахунки,
 • сертифікати якості та походження товарів,
 • накладні,
 • розписки,
 • чеки,
 • касові ордери,
 • платіжні відомості,
 • документи з нарахування заробітної плати,
 • виписки рахунків банку та платіжні документи,
 • інші бухгалтерські, виробничі та статистичні документи, на які є посилання в акті ревізії,
 • проміжні акти,
 • інвентаризаційні описи,
 • порівняльні відомості,
 • підписки матеріально відповідальних осіб,
 • протоколи та інші матеріали інвентаризації, виписки з них,
 • офіційні довідки підприємств,
 • висновки експертиз та лабораторні аналізи,
 • пояснення посадових та матеріально відповідальних осіб,
 • висновки ревізорів на пояснення посадових та матеріально відповідальних осіб у разі спростування ними наведених в акті ревізії фактів.

До акта ревізії також додаються документи, що підтверджують прийняття мір щодо забезпечення явки посадових та матеріально відповідальних осіб для участі в перевірці та причини їх відсутності.

Література

 1. Атанасян Г. А., Голубятников С. П. Судебная бухгалтерия: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1989. – 352 с.
 2. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю: Підручник. – К.: Вища школа, 1994.
 3. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1992.
 4. Белуха Н. Т. Ревизия и контроль в торговле. – М.: Экономика, 1998.
 5. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. – Житомир, 2000.
 6. Вітвіцька М. О. Контроль і ревізія. – К., 1999.
 7. Егорова С. К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании. – М.: Финансы и статистика, 1990.
 8. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – К.: БМУ Інформ, 1995.
 9. Казарина А. Х. Выявление скрытых хищений путем ревизий и проверок, организуемых в процессе осуществления общественного надзора прокуратуры // Выявление скрытых хищений. – М., 1981.


11.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!