Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік основних засобів: капітальні інвестиції та амортизація. Реферат

Облік основних засобів: капітальні інвестиції та амортизація. Реферат

Облік капітальних інвестицій та облік амортизації основних засобів

Облік капітальних інвестицій

Під капітальними інвестиціями розуміють затрати на спорудження, виготовлення або придбання основних засобів, а також реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій в порядку пайової участі у будівництві та ін.), так і залучені кошти (банківські кредити та інші позикові кошти).

Капітальні роботи можуть виконуватися або підрядним способом (тобто спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями на договірних засадах), або господарським способом (тобто самим підприємством).

Порядок обліку затрат на капітальні інвестиції регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Синтетичний облік затрат на капітальні інвестиції (незалежно від способу виконання робіт) ведеться на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" за субрахунками:

 • 151 "Капітальне будівництво";
 • 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";
 • 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів";
 • 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів";
 • 155 "Формування основного стада".

По дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і його субрахунків відображають затрати (на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів), по кредиту - списання зазначених затрат на закінчені та здані в експлуатацію об'єкти.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень.

     

На організацію обліку затрат на капітальні інвестиції впливає спосіб виконання будівельно-монтажних робіт.

При підрядному способі виконання робіт облік матеріальних, трудових і фінансових затрат на будівельно-монтажні роботи здійснює сам підрядчик. Підприємство-забудовник у цьому разі здійснює тільки облік затрат на капітальні інвестиції і розрахунки з підрядчиком за виконані і прийняті за актами роботи.

Виходячи з цього, підприємство-забудовник на вартість виконаних будівельно-монтажних і прийнятих за актами робіт робить запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Така сама проводка складається на вартість придбаних об'єктів основних засобів, які не потребують монтажу (транспортні засоби, верстати, вимірювальні прилади, інвентар тощо).

Облік обладнання, яке потребує монтажу, ведеться в складі виробничих засобів на субрахунку 205 "Будівельні матеріали". Вартість такого обладнання, переданого в монтаж, списується на дебет рахунка 151 "Капітальне будівництво" з кредиту рахунка 205 "Будівельні матеріали".

Сума ПДВ, включена в рахунки підрядних організацій за виконані будівельні роботи, постачальників за придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, відображається записом по дебету рахунка 641 "Розрахунки по податках" і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Погашення заборгованості підрядним організаціям за виконані роботи і постачальникам за поставлені основні засоби, інші необоротні матеріальні і нематеріальні активи (включаючи ПДВ) відображається записом по дебету рахунка 63 "Рахунки з постачальниками і підрядчиками" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках".

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт затрати на капітальні інвестиції підприємство-забудовник відображає на дебеті рахунка 15 "Капітальні інвестиції" у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків:

 • 205 "Будівельні матеріали" (на вартість витрачених будівельних матеріалів і обладнання, переданого для монтажу, на об'єктах будівництва);
 • 66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати, нарахованої робітникам, що зайняті на будівельних роботах, і нарахованих сумах збору на соціальні заходи) та ін.

За даними рахунками 15 "Капітальні інвестиції" визначають фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва (реконструкції, придбання). Введення в експлуатацію кожного об'єкта оформляється Актом приймання-передачі основних засобів (ф. № 03-І), який є підставою на списання вартості об'єктів капітальних інвестицій на закінчені об'єкти, а також зарахування їх на баланс до складу основних засобів.

Оприбуткування на баланс введених в експлуатацію основних засобів за фактичною собівартістю, їх будівництва (виготовлення, придбання) в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" в кореспонденції з кредитом рахунка 15 "Капітальні інвестиції".

Оприбуткування на баланс об'єктів основних засобів, внесених учасниками (засновниками) до статутного капіталу підприємства, за справедливою вартістю, узгодженою сторонами, відображається записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 40 "Статутний капітал".

Основні засоби, одержані від інших юридичних осіб у порядку безоплатної передачі, в бухгалтерському обліку відображаються записами:

на справедливу вартість прийнятих об'єктів (за даними сторони, яка передає):

 • Д-т рах. 10 "Основні засоби"
 • К-т рах. 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".

на суму витрат по доставці:

 • Д-т рах. 15 "Капітальні інвестиції"
 • К-т рах. 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.

на суму визнаного доходу (в міру нарахування амортизації) по безоплатно одержаних об'єктах основних засобів:

 • Д-т рах. 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
 • К-т рах. 745 "Доход від безоплатно одержаних активів".

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються по дебету рахунка 31 "Рахунки в банках" (або рахунка 205 "Будівельні матеріали") і кредиту рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика й об'єкт будівництва.

Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта забудовник на відповідну вартість відображає використання коштів за цільовим призначенням записом по дебету рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" в кореспонденції з кредитом рахунка 15 "Капітальні інвестиції".

Пайовик передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта відображає по дебету рахунка 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках". Після одержання належно оформлених документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта (квартиру, нежитлове приміщення) робить запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунка 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції".

Облік амортизації основних засобів

У процесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну форму, поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частками свою вартість на собівартість заново створеного продукту. З метою накопичення коштів для повного відновлення зношених об'єктів вартість зношуваної частки основних засобів у вигляді амортизаційних відрахувань включається до затрат виробництва або обігу.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" амортизацію визначено як систематичний розподіл вартості об'єкта основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом строку його корисного використання.

Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як різниця між собівартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю. Під ліквідаційною вартістю, як відомо, розуміють суму, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) об'єкта після закінчення строку його корисного використання (експлуатації) після вирахування очікуваних затрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією) об'єкта.

Об'єктом амортизації є основні засоби) які мають обмежений строк корисного використання (земля, наприклад, строк корисного використання якої не обмежений, не підлягає амортизації).

Строком корисної експлуатації основних засобів є період, протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує одержати від Його використання. Строк корисного використання об'єктів основних засобів визначається самим підприємством.

Для нарахування амортизації підприємства можуть застосовувати як метод рівномірної, так і прискореної амортизації.

Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу прямолінійного списання. При цьому методі вартість об'єкта основних засобів списується рівними частками протягом всього періоду його експлуатації.

Перевагою такого методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність собівартості продукції з доходом від реалізації. Проте при цьому методі не враховується моральний знос, різні виробничі потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації.

При використанні методів прискореної амортизації у перші роки експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх вартості, з щорічним зниженням амортизаційних відрахувань. Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється тим, що найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і морально є новими, а також тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміни об'єкта в разі швидкого морального старіння та інфляції.

Метод нарахування амортизації визначається підприємством самостійно й періодично переглядається.

Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктів основних засобів з підприємства. На період переведення основних засобів на консервацію, а також реконструкції і модернізації нарахування амортизації призупиняється.

Розрахунок амортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств), ф. 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій), ф. 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".

Сума нарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні засоби, і в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту рахунка 131 "Знос основних засобів" у. кореспонденції з дебетом рахунків:

 • 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованої амортизації об'єктів виробничого призначення);
 • 92 "Адміністративні витрати" (на суму амортизації об'єктів загальногосподарського призначення);
 • 93 "Витрати за збут" (на суму амортизації об'єктів, які використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції);
 • 949 "Інші витрати операційної діяльності" (на суму амортизації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.

Якщо підприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами", то на суму нарахованої амортизації роблять запис по дебету рахунка 83 "Амортизація" в кореспонденції з кредитом рахунка 131 "Знос основних засобів".


08.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!