Облік розрахунків за допомогою векселів. Реферат

Облік розрахунків за векселями регламентується постановою Верховної Ради України "Про застосування векселів в господарському обороті України" від 17.06. 92, Указом Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26.07. 95, листом Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08. 92 № 18-4116 (з доповненнями і змінами від 26.07. 94 № 65, від 23.01. 96 313, від 10.02. 97 № ЗО) і листом ДПА України від 17.01. 97 № 15-0214 (10-372)

Вексель являє собою письмове боргове зобов'язання векселедавця сплатити векселедержцю (власнику векселя) по настанні строку суму, вказану у векселі. Вексель є не тільки зручною формою розрахунків, а й видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця. Вексель може бути переданий першим векселедержцем іншій особі, боржником якої він є.

Розрізняють векселі прості і переказні. У простому векселі беруть участь дві сторони: векселедавець і векселедержєць. У ньому фіксується безумовне зобов'язання векселедавця сплатити вказану суму пред'явнику векселя або особі, зазначеній у векселі, через певний час. Насправді він є борговою розпискою.

Переказний вексель (тратта) виписується кредитором, тобто постачальником (трасантом). Він містить наказ векселедавця платнику (трасату) сплатити пред'явнику векселя певну суму у вказаний у векселі строк. Переказний вексель має бути акцептований платником (трасатом), і тільки в цьому разі він набуває юридичну силу.

При одержанні векселів від покупців (замовників) за відвантажені (відпущені) товари (виконані роботи, послуги) в бухгалтерському обліку постачальника роблять запис по дебету рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" і кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно роблять запис на списання відвантажених товарів (робіт, послуг) по дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" в кореспонденції з кредитом рахунків 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 23 "Виробництво" тощо. Погашення покупцями (замовниками) заборгованості, забезпеченої векселями, в бухгалтерському обліку постачальника відображається записом по дебету рахунка ЗІ "Рахунки в банках" і кредиту рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані".

У разі, якщо векселедержцю (постачальнику) знадобляться гроші раніше настання строку оплати векселя, він може одержати в установі банку позику під заставу векселя із сплатою банку відповідного відсотка (дисконтовий вексель). Вексель передається банку по індосаменту (передавальному надпису). Дисконтовий вексель знаходиться в банку, але рахується на обліку підприємства (векселедержця). При цьому векселедержець одержує вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка (дисконту), що складає доход банку від операції, і робить запис по дебету рахунків: 31 "Рахунки в банках" (на вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка), 951 "Відсотки за кредити" (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 60 "Короткострокові позики" (на суму кредиту, виданого банком по дисконтових векселях).

По закінченні строку оплати по векселю підприємство погашає позику банку, а у разі, якщо векселедавець не заплатив у строк по векселю, пред'являє позов платнику. Витрати, пов'язані з протестом по векселю, відносяться на витрати діяльності підприємства. У разі продажу векселів банку (із сплатою облікового відсотка за встановленою ставкою) роблять запис по дебету рахунків: ЗІ "Рахунки в банках" (на суму, сплачену банком за продані векселі), 951 "Відсотки за кредит" (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" (на вексельну суму).

Аналітичний облік розрахунків по одержаних векселях ведеться на підставі одержаних векселів і платіжних доручень, за якими погашається заборгованість по векселю.

Облік ведуть в розрізі покупців-векселедавців за заборгованостями, забезпеченими векселями. При цьому окремо виділяють векселі, дисконтовані в банку, і векселі, по яких не погашена заборгованість в зазначений строк.

Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, забезпечена виданими векселями, обліковується на пасивному рахунку 62 "Короткострокові векселі видані". На суму виданих векселів підприємство-покупець (векселедавець) робить запис по дебету рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін. і кредиту рахунка 62 "Короткострокові векселі видані".

При погашенні заборгованості по виданих векселях покупець робить запис по дебету рахунка 62 і кредиту рахунка ЗІ "Рахунки в банках".

У разі необхідності покупець і постачальник можуть домовитися про відстрочення платежу (із сплатою договірного відсотка за відстрочення платежу). У цьому разі сума доходу, отримана по векселю продавцем (векселедержцем) за відстрочення платежу, відображається в доходах від операційної діяльності (кредит рахунка 71 "Інший операційний доход"), а покупцем (векселедавцем) - у витратах операційної діяльності (дебет рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності").

Аналітичний облік по рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться по кожному виданому векселю і векселедержцю з виділенням векселів, не погашених в строк. Оперативний контроль за платежами по одержаних і виданих векселях ведеться за допомогою картотеки, організованої за строками погашення заборгованості.

Векселі можуть зберігатися на підприємстві або передаватися на зберігання банку. Векселі, що знаходяться на підприємстві, зберігаються в його касі разом з готівкою відповідно до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України. На всі векселі, що зберігаються на підприємстві, складається опис, де вказуються найменування платника, сума і строк погашення заборгованості по векселю. При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, в опису робиться відповідна відмітка з зазначенням дати виписки банку або іншого відповідного документа. Якщо одержані підприємством векселі здаються на зберігання в банк, то в регістрах аналітичного обліку робиться помітка про відповідний документ, одержаний від банку. Витрати на оплату банку винагороди за послуги по зберіганню векселів відносяться на витрати операційної діяльності.

Таблиця 1. Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків за допомогою векселів.

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Одержано вексель в оплату за відвантажену продукцію (виконані роботи, послуги)

34

36

Одержано короткостроковий вексель за товари, продані в кредит (з відстроченням платежу):

 

 

- на суму основного боргу (вказану у векселі)

34

36

- на суму відсотків за відстрочення платежу

94

69

Одержано позичку банку під вексель,

 

 

строк оплати по якому не настав:

 

 

- на суму позички

31

60

- на суму відсотка, оплаченого банку

94

60

Враховано векселі векселедавцем в

 

 

банку:

 

 

- на суму, одержану за векселем

31

60

- на суму облікового відсотка, сплаченого банку (дисконту)

 

 

94

60

На суму поштових витрат і комісійної

 

 

винагороди Іногороднім банкам за

 

 

інкасування іногородніх векселів

94

60

На підставі повідомлення банку про

 

 

оплату векселів (закрита операція дисконту):

 

 

 

 

- по позичках виданих

60

34

- покупців і замовників

60

34

- одержаних по претензіях

60

37

- одержаних від інших дебіторів

60

37

Списання на збиток векселів, по яких

 

 

прострочені строки позовної давності

94

34

Видано короткостроковий вексель постачальнику за поставлені в кредит

 

 

 

 

матеріальні цінності (виконані роботи)

63

62

Одержано короткострокову позичку

 

 

під виданий вексель

31

60

Списано (у платника) рівними частина-

 

 

ми протягом строку позички відсотки,

 

 

включені до суми заборгованості по

 

 

векселю

95

60

Акцентовано її реказний вексель за то-

 

 

вари, одержані в кредит з відсотками:

 

 

- на суму основного боргу

63

62

- на суму відсотків за кредит

95

62

Одержано оплату по векселю

31

34

Оплачено пред'явлений векселедержцем вексель

 

 

62

31

Оплачено за рахунок позички акцептований банком вексель

 

 

62

60

 

Погашено належні до оплати відсотки

 

 

 

по виданому векселю

68

31

Оплачено послуги банку за зберігання

 

 

та інкасацію векселів

94

 

 


08.03.2011