Підприємства малого бізнесу: облік та контроль. Реферат

Входження України в європейську співдружність країн потребує докорінної перебудови господарського механізму переважно щодо розвитку підприємств малого бізнесу. У розрахунках Науково-дослідного інституту економіки в Україні повинно бути організовано до 2008 року не менше як 3 млн. підприємств малого бізнесу, що складатиме тільки 82 відсотки щодо виробничої структури готової продукції і послуг малими підприємствами в розвинених країнах Європи

Для широкого розвитку підприємств малого бізнесу по всіх напрямах господарської діяльності, в тому числі актуальному і перспективному розвитку підприємств зеленого туризму, необхідно розробити цілий комплекс заходів, які сприятимуть цьому.

Одним із головних заходів з розвитку малого підприємництва є спрощення обліку, оподаткування, оцінка, документальне оформлення господарських операцій і мінімізація звітності.

Підприємства туризму по наданню традиційних послуг як для співвітчизників, так і для іноземних громадян є найбільш динамічними і мобільними в розвитку з досить високим рівнем рентабельності порівняно з підприємствами інших галузей народного господарства.

Традиційні форми туристичних послуг вимагають класичного матеріально-технічного і кадрового забезпечення (готельне господарство, об’єкти харчування і побутове обслуговування). Україна на сучасному етапі поступається перед багатьма країнами, хоча в сільському господарстві, зеленому туризмі як в обсягах, так і в потенційних можливостях держава має значні можливості.

Тільки через непорозуміння та невідповідальне відношення до справи керівних кадрів на регіональному рівні не повною мірою використовується природні потенційні можливості з організації зеленого туризму і державою втрачається великі гроші, що "валяються під ногами", які можна використати саме для подальшого розвитку сільського туризму і матеріального забезпечення мешканців сіл, так і надходжень до бюджету країни у вигляді податків.

Потенційні можливості розвитку зеленого туризму, практично у всіх регіонах України безмежні як щодо іноземних туристів, так і щодо вітчизняних – жителів урбанізованих міст.

Прикладом інтенсивного розвитку сільського, зеленого туризму можне слугувати Францію [1]. За останні роки у Франції зелений туризм набув широких масштабів. У 1971р. в Франції була створена асоціація "Туризм в сільській місцевості", яка координує організацію сільського, зеленого туризму в національному масштабі всієї державі. Як наслідок, у 1986 році 8 мільйонів французів (більше чверті всіх відпочиваючих) віддали перевагу проведенню відпочинку у сільській місцевості, а в 1997 р. кількість відпочиваючих в сільській місцевості збільшилася вдвоє і, крім того, вибрали зелений туризм майже 10 мільйонів іноземців (німці, бельгійці, англомани та ін.).

Чому ж в Україні не можна розвинути цей вид туризму? У державі є ентузіасти в кожному регіоні, які можуть організувати туристичні центр там, де їх немає. В окремих містах обласного упорядкування, де є потенційні можливості для зеленого туризму, необхідно створити тільки управління чи відділи.

     

Основними недоліками в розвитку туризму в Україні, і особливо нового напряму – зеленого туризму – є відсутність спрощеного обліку, звітності і оподаткування – мінімізованого до рівня" домогосподарки", яка має середню, а в окремих випадках і неповну середню освіту.

Розроблений спрощений План рахунків бухгалтерського обліку (затверджено наказом Міністерством фінансів України від 19.04. 2001 № 186) занадто великий для підприємств малого бізнесу, а для підприємств зеленого туризму – зовсім непридатний.

Згідно з цим наказом спрощений План рахунків можуть застосовувати суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, та юридичні особи, які не займаються цією діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництвами іноземних підприємств. Суб’єкти підприємницької діяльності цей спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва".

У цих суб’єктах малого підприємництва можуть передбачатись також позабалансові рахунки для узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання. Поряд з цим, з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичної обліково-економічної інформації підприємства вводять до цього спрощеного Плану рахунків необхідні субрахунки для оперативного контролю і управління. Але незважаючи на те, що кількість рахунків (крім субрахунків) зменшена з 81 до 26, цей спрощений План нічим не відрізняється від загального Плану рахунків, передбаченого для середніх і великих підприємств. Зменшена кількість рахунків, тобто зменшена кількісно-аналітична розбивка рахунків, але їх ведення потребує спеціальної бухгалтерської підготовки.

Вважаємо за доцільне впровадження на підприємствах зеленого туризму ведення оперативно-аналітичного обліку, який не потребує спеціальної бухгалтерської підготовки, Для цього відкривається книга аналітичного обліку предметів матеріально-технічного забезпечення. Всі придбані предмети, незалежно від того малоцінний інвентар це чи основні засоби, заносяться у книгу.

Для складання мінімізованої звітності один раз у квартал ведеться оперативна книга.

На підприємстві ведеться касова книга в установленому порядку (пронумерована, прошнурована) з випискою прибуткових і видаткових касових ордерів, а також відкривається поточний рахунок, при реєстрації юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю чи приватного підприємства). Рахунок коштів по касі чи поточному рахунку згідно з випискою банка розносять в книгу оперативного обліку оборотних активів.

Залишок грошових коштів у книгу оперативного обліку не заноситься, оскільки він відображений у касовій книзі та у виписці банку з поточного рахунку.

Не стимулює розвиток сільського, зеленого туризму і взагалі всіх підприємств малого бізнесу податкова політика в Україні.

Форма спрощеного оподаткування, тобто єдиний податок за діючим законодавством, застосовується тільки на рік. Якщо ж підприємець пропустив термін пролонгації дозволу на наступний рік до 15 грудня поточного року, то він автоматично переводиться на загальний порядок оподаткування, що потребує ведення складного бухгалтерського обліку.

Діюча податкова політика не завжди є послідовною в змінах форм оподаткування. Єдиний податок з незатверджених ставок 6 і 10 відсотків від усіх надходжень є найоптимальнішим варіантом як для малих підприємств, так і для податкових органів.

Головною перевагою єдиного податку є простота його нарахування як для підприємств, так і для перевірки податковими органами.

Невпевненість у повноті нарахування єдиного податку порівняно з загальною системою оподаткування відкидається проведеними розрахунками. У процесі перевірок на багатьох підприємствах виявляється, як показують аудиторські перевірки, велика кількість, якщо не більшість, малих підприємств в Україні "засвоїли науку" працювати без прибутку і без заробітної плати (офіційно). І якщо розглянути будь-який "безприбутковий" і "беззаробітний" варіант, то сума всіх податкових відрахувань за загальною системою оподаткування складає 2,4–2,8 відсотка від виторгу товарів чи послуг, замість 10 відсотків з єдиного податку.

З метою прискореного розвитку такої важливої ділянки надання послуг як сільський, зелений туризм, пропонується:

  • розробити у централізованому порядку методичне забезпечення віднесення підприємств зеленого туризму до відповідної категорії (за десятибальною системою оцінки). Присвоєння категорії необхідне для обов’язкового матеріально-технічного оснащення підприємств, відповідних умов надання послуг і розцінок у розрахунку на один день відпочинку;
  • розробити рецептурні довідники і меню для харчування туристів відповідно до категорії підприємства;
  • розробити розрахунок (калькуляцію) відрахувань від валових доходів підприємства на утримання Центру зеленого туризму і відрахувань місцевим органам управління туристичного збору, на розвиток благоустрою території в місцях відпочинку туристів;
  • розробити методичні рекомендації з ведення спрощеного оперативно-аналітичного обліку і звітності підприємств зеленого туризму;
  • внести зміни в систему оподаткування і контролю підприємств зеленого туризму.

Література

1. Николенко Т. Мифология туризма // Альманах" Остров Крым". – 2002.

2. Озеров А. М. Бухгалтерский учет и налогообложение в туристических фирмах. – М: ФБК – ПРЕСС, 1999.

3. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002.

4. Финансы и бухгалтерский учет в туризме / Авторский коллетив. – М.: Финансы и статистика, 2001.


02.03.2011