Бухгалтерська звітність: завдання та вимоги, види та порядок складання. Реферат

Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги. Види звітності та їх основний зміст. Порядок складання, подання та затвердження звітності. Основні показники господарської діяльності підприємства. Оцінка матеріальних цінностей. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги

Бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік).

Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення й розкриття її елементів.

Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин.

Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку.

Вимоги до бухгалтерської звітності:

 • гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обґрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;
 • забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

Види звітності та їх основний зміст

     

За видами звітність організацій і підприємств поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), статистичну та податкову.

За обсягом даних, які містяться у звітах, виокремлюють внутрішню та зовнішню звітність: внутрішня містить інформацію про роботу окремого підрозділу, а зовнішня відображає господарську діяльність підприємства в цілому.

Залежно від періоду, що охоплює звітність, її поділяють на періодичну (за місяць, квартал) і річну (за рік).

Розглянемо, у чому полягає основний зміст звітності. Так, баланс показує зв'язок складу і розміщення господарських засобів у активі із джерелами їх формування й цільовим призначенням у пасиві; забезпечує контроль і аналіз наявності майна підприємств, його стану, розміщення і джерел формування, стану зобов'язань за розрахунками, фінансової стійкості, платоспроможності підприємств. Звіт про фінансові результати містить інформацію про формування фінансових результатів підприємств, зокрема від реалізації продукції, від інших видів реалізації та позареалізаційних операцій; про використання одержаного прибутку (платежів до бюджету).

Звіт про фінансово-майновий стан містить інформацію про рух фондів підприємств протягом звітного року, спрямування коштів до цільових, позабюджетних фондів і на споживання, а також про наявність і рух основних засобів.

Порядок складання, подання та затвердження звітності

Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу роботу:

 • перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;
 • уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;
 • перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну дебіторську, а також кредиторську заборгованість, за якою минули строки давності позову;
 • розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;
 • визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та реалізованої продукції;
 • визначають та списують фінансовий результат від реалізації продукції та позареалізаційних операцій;
 • списують прибуток, використаний протягом року;
 • перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного та аналітичного обліків;
 • перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.

Усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними інвестиціями, квартальну та річну звітність подають засновникам відповідно до установчих документів; органам, до сфери яких належать; органу державної статистики; фінансовому органу в разі одержання асигнувань з бюджету; іншим адресатам відповідно до законодавства.

Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, річну — не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.

Розгляд і затвердження звітності здійснюють у порядку, передбаченому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та відповідною інструкцією Міністерства фінансів України.

Річний бухгалтерський фінансовий звіт підприємства подають за такими типовими формами:

 • № 1 — баланс підприємства;
 • № 2 — звіт про фінансові результати;
 • № 3 — звіт про рух грошових коштів;
 • № 4 — звіт про власний капітал;
 • примітки та пояснення до звітів.

Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У пояснювальній записці до звіту викладають основні фактори, що вплинули на господарські та фінансові результати підприємства.

Склад господарських засобів швейної фабрики "Вододарка" на 1 січня.

Основні показники господарської діяльності підприємства

Для характеристики господарської діяльності підприємств використовують певну систему показників. За способом обчислення ці показники поділяють на первинні, які визначають зведенням даних спостереження і подають у вигляді абсолютних величин, і похідні, що утворюються від первинних. За ознакою часу виокремлюють інтервальні показники, які характеризують явище за певний час, і моментні, які характеризують діяльність підприємства на певний момент часу. Зазначимо, що інтервальні й моментні показники можуть бути як первинними, так і похідними.

Залежно від того, який напрямок діяльності підприємства характеризують показники, їх поділяють на кількісні та якісні.

До кількісних належать показники обсягу чи певних процесів (обсяг заготовлених виробничих запасів, виробленої та реалізованої продукції). Якісні показники характеризують економічну ефективність діяльності підприємства. Виокремлюють такі якісні показники:

 • прибуток — різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою витрат на виконання господарської діяльності;
 • рентабельність — процентне відношення суми прибутку до обсягу реалізованої продукції (вартості капіталу, вкладеного в підприємство);
 • ефективність —порівняння показників рентабельності з плановими показниками підприємства чи в динаміці за певну кількість звітних періодів або з показниками інших підприємств, що працюють у таких самих умовах;
 • собівартість продукції (виробленої та реалізованої);
 • рівень витрат обігу.

Оцінка матеріальних цінностей

Оцінка — це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою їх узагальнення по підприємству в цілому.

Оцінка матеріальних цінностей пов'язана з визначенням собівартості продукції. У бухгалтерського обліку таку оцінку можна здійснювати за купівельними цінами, фактичною собівартістю, ринковими та обліковими цінами.

Фактична собівартість матеріальних цінностей дорівнює сумі заготівельної собівартості товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство, і транспортно-заготівельних витрат. Транспортно-заготівельні витрати охоплюють витрати на транспортування, комісійні та відрядні, природні втрати під час транспортування, витрати зі страхування платежів і транспортних засобів.

Купівельними цінами можуть бути прейскурантні чи договірні, прейскурантні зі знижкою чи надбавкою, фактичні (що визначаються за прейскурантними чи договірними цінами з урахуванням різних націнок, знижок, вартості допоміжних і транспортних витрат).

Фактична вартість одержуваних матеріалів може бути різною залежно від умов їх постачання (наприклад, включення до неї залізничного тарифу).

Для поточної оцінки руху матеріальних цінностей протягом певного періоду застосовують облікові ціни.

Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

Загальним принципом оцінки господарських засобів є врахування їх фактичної собівартості. Основні засоби обліковуються за початковою вартістю.

Калькуляція — це обчислення собівартості одиниці виготовленої продукції чи виконаних робіт за елементами праці.

Література

1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.

2. Горелкин В. Г., Головко Т. В., Аксимова А. Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. — К.: Вища шк., 1992.

3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.

4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-Інформ, 1995.

5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С. Пушкар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф. Шепітко, С. В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.


28.02.2011