Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Реферат

У рефераті подано відомості про організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

Функції бухгалтерів-аналітиків та розподіл обов'язків в бухгалтерії

Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах управління: в процесі планування діяльності він бере участь у складанні та узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат, надає інформацію про минулі події та складає розрахунки щодо можливих наслідків майбутніх дій

Функціональні обов'язки ведення управлінського обліку покладаються на бухгалтерів-аналітиків. Бухгалтер-аналітик – це працівник бухгалтерії, який готує інформацію для прийняття управлінських рішень.

Таким чином, бухгалтер-аналітик допомагає менеджерам у виконанні ними функцій планування, контролю, організації та мотивації.

Планування

В процесі планування бухгалтер-аналітик приймає участь в розробці перспективних планів шляхом надання інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень з питань про те, які товари продавати, на яких ринках і за якими цінами, а також для оцінки пропозицій по капіталовкладеннях.

Для складання кошторису бухгалтер-аналітик надає короткострокові плани. Він відповідає за формування даних про результати минулого періоду, які можуть знадобитися при прогнозуванні показників, встановлює процедуру (методику) складання кошторису і графіку роботи, координує розробку короткострокових планів всіма підрозділами підприємства і стежить за тим, щоб ці плани були тісно взаємопов'язані. Потім бухгалтер-аналітик зводить ці у плани загальний фінансовий кошторис), який подає для затвердження вищому керівництву.

Контроль і регулювання

     

Для здійснення процесу контролю і регулювання використовуються дані управлінського обліку, які зводяться у звіти про досягнуті результати, в яких наводиться порівняльний аналіз фактичних результатів і запланованих показників для кожного центру відповідальності, який очолюється менеджером, що володіє делегованими повноваженнями і відповідає за результати роботи цього сегменту.

Бухгалтер-аналітик відіграє велику роль в процесі контролю і регулювання, інформує менеджера про випадки відхилень окремих результатів виробництва від планових показників. Іншими словами, бухгалтер-аналітик допомагає здійснювати процес контролю і регулювання шляхом проведення оперативного аналізу виробничих результатів і визначення слабких місць виробництва.

Цей спосіб управління по відхиленнях звільняє менеджерів (керівників) від необхідності приділяти час і увагу тим операціям виробничого процесу, які здійснюються відповідно до планів. Крім того, цей спосіб дає можливість інформувати керівництво про те, на яких ділянках виробництва не можна досягнути планових показників.

Організаційна робота

Визначення елементів організаційної структури є досить суттєвим для ефективного функціонування системи управлінського обліку. Водночас система управлінського обліку представляє собою внутрішню систему звітності для цієї організаційної структури.

Управлінський облік сприяє здійсненню організаційної роботи шляхом створення і удосконалення ефективної системи обміну інформацією та звітності. Наприклад, плани надходять тим менеджерам (керівникам), які будуть відповідати за їх реалізацію, при цьому вони повинні чітко розуміти, які завдання постають перед ними на майбутній бюджетний період.

Крім того, інформація, що міститься в кошторисі, може бути корисною для менеджерів (керівників) різних організаційних підрозділів з точки зору організації взаємодії між ними, коли кожен з них знає, в яких умовах буде діяти його партнер (вимоги, які ставляться до нього, його потреби, можливі обмеження).

Бухгалтерські звіти про використання кошторису надають менеджеру (керівнику) важливу інформацію, з якої він може зробити висновки про те, наскільки вдало він здійснює керівництво і які питання вимагають детального розгляду за допомогою методу управління по відхиленнях.

Мотивація

Кошториси і звіти про їх використання, які складаються бухгалтером-аналітиком, відіграють важливу роль в стимулюванні діяльності працівників підприємства. Кошториси містять планові показники (завдання), які повинні спонукати менеджерів (керівників) будувати роботу так, щоб підприємство в цілому змогло досягти поставлених перед ним цілей, адже, чітке уявлення про планові показники (завдання) краще стимулює діяльність людей, ніж зрозумілість і невизначеність.

Звіти про виконання кошторису покликані інформувати, проте які показники повинні бути досягнуті. Крім того, бухгалтер-аналітик сприяє стимулюванню діяльності працівників підприємства, надаючи допомогу у визначенні потенційних управлінських проблем і кола питань, які вимагають детального розгляду. Він створює основу для підвищення ефективності здійснення керівниками процесу контролю і регулювання.

Проте, аналіз кошторисів і звітів про виконання кошторису можуть викликати серйозні ускладнення в психологічному кліматі колективу і негативно вплинути на процес стимулювання, якщо їх використовують і інтерпретують без достатнього усвідомлення проблеми поведінки, які можуть виникнути на підприємстві.

Розподіл обов'язків в бухгалтерії

Обов'язки бухгалтерів-аналітиків повинні бути закріплені в посадових інструкціях. Головний бухгалтер в структурі управління підприємством здійснює функціональне керівництво, хоча й теоретично, безпосередньо через директора, його рішення про облікові процедури беруть свій початок внизу лінійного ланцюга команд.

Головний бухгалтер - це фінансовий керівник, який звичайно координує діяльність як у сфері фінансового, так і управлінського обліку. До сфери управлінського обліку відноситься планування і контроль, звітність та її аналіз, оцінка і консалтинг. Посадовий рівень і обов'язки головного бухгалтера на різних підприємствах різні. В малих підприємствах його функції мало відрізняються від функцій рахівника, який поєднує факти переважно для складання балансу і звіту про фінансові результати.

На великих підприємствах головний бухгалтер є ключовим адміністратором, який допомагає управлінню декількох сотень підрозділів. У більшості фірм статус головного бухгалтера - дещо середнє між двома описаними ситуаціями.

Отже, головний бухгалтер відіграє подвійну роль в організації. По-перше, він подає вищому апарату управління повні фінансові звіти по підрозділах, по-друге - надає допомогу менеджерам в плануванні і контрольних операціях.

Для потреб управлінського обліку в структурі бухгалтерії доцільно виділити:

 • відділ підготовки спеціальних даних для прийняття проблемно-орієнтовних рішень;
 • відділ поточного планування і контролю, що включає групу аналізу.

Функції цих відділів (наприклад, пояснення розбіжностей між бюджетними і фактичними показниками) звичайно здійснюються досвідченим бухгалтером, який, досягнувши певного досвіду, може пояснити все з точки зору працівників управління.

Управлінський облік пов'язує процес управління з обліковими процесами. Щоб підняти свій статус, бухгалтер повинен правильно зрозуміти потреби керівників і сприяти їх задоволенню так само, як і покращувати техніку облікових розрахунків.

Організація бухгалтерського управлінського обліку відбувається в три етапи. На першому, методологічному етапі, обирається модель управлінського обліку в залежності від його мети, визначаються об'єкти та методи обліку витрат, елементи методу бухгалтерського обліку, які будуть служити для формування інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень (план рахунків управлінського обліку, склад калькуляційних статей тощо).

На другому, технічному етапі, обираються склад регістрів аналітичного обліку форми внутрішньої звітності, визначаються напрямки руху інформації в середині підприємства.

Третій, організаційний етап передбачає розподіл обов'язків між працівниками в системі управлінського обліку.

Виробнича структура підприємства відображає склад та структуру цехів, служб, їх потужність, форми побудови та взаємозв'язку на кожному рівні управління виробництвом. Побудова виробничої структури підприємства обумовлена типом і масштабами виробництва, складністю технологічних процесів, ступенем та видами спеціалізації цехів. Розрізняють два типи виробничих структур: за продуктом і технологічну.

Виробнича структура за продуктом передбачає створення самостійних виробничих підрозділів, орієнтованих на виробництво та збут конкретних видів продукції.

Виробнича структура, організована за однорідними технологічними операціями, передбачає створення виробничих підрозділів, орієнтованих на виконання спеціальних технологічних операцій на однотипному обладнанні.

Загальними принципами організації управлінського обліку є наступні:

 • задоволення потреб персоналу різних рівнів управління в необхідній для прийняття рішень інформації;
 • обґрунтованість по відношенню до кожного виробничого підрозділу, де виникають відносини типу "витрати - обсяг діяльності - прибуток";
 • узагальнення інформації за центрами виникнення витрат, відповідальності та рентабельності;
 • контроль за обсягами виробництва, власними витратами та прибутком кожного підрозділу базується на. використанні планів та кошторисів.

В практиці підприємств, що працюють в умовах ринку, намітилися наступні підходи до побудови аналітичних рахунків управлінського обліку:

 • за центрами виникнення витрат;
 • за центрами відповідальності за витрати, що виникають;
 • за центрами рентабельності.

Центри виникнення витрат - це окремі структурні підрозділи підприємства, в яких можна організувати нормування, планування та облік витрат виробництва з метою спостереження, контролю та управління витратами виробничих ресурсів, а також оцінки їх використання.

В економічній літературі та на практиці розглядаються два підходи до вибору складу витрат, що групуються за місцями їх виникнення:

 • прямі та непрямі витрати, пов'язані із роботою даного підрозділу, служби, видом діяльності;
 • непрямі витрати, що виникають в даному підрозділі та носять загальний для всіх видів продукції характер і не можуть бути віднесені на окремий вид продукції прямим шляхом.

Прямі витрати обліковують за видами продукції без їх узагальнення за місцями виникнення витрат.

Центр відповідальності — це таке групування витрат, яке дозволяє поєднувати в одному обліковому процесі місця виникнення витрат: (виробництво, цех, дільницю, бригаду) з відповідальністю їх керівників.

Центр рентабельності - різновид центрів відповідальності, в яких дохід е грошовим виразом виготовленої продукції; витрати - грошовий вираз використаних ресурсів, а прибуток - різниця між доходом та витратами.

Міжнародна практика створила два основні підходи до структури плану рахунків:

 • двокруговий принцип, тобто виділення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей фінансового і управлінського обліку;
 • інтегрований принцип, за яким рахунки управлінського обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку в межах єдиної системи рахунків.

В процесі історичного розвитку сформувались і розвивалися три основні системи рахунків:

 • загальна;
 • інтегрована;
 • переплетена.

Загальну систему обліку застосовують підприємства сфери' послуг, торгівлі, а також невеликі промислові підприємства, які випускають однорідну продукцію. Ця система базується на періодичному обліку запасів, тобто протягом звітного періоду на рахунках запасів не відображається їх зміна (відпуск, надходження).

Облік витрат підприємства ведеться за елементами, кількість та склад яких визначається самим підприємством. Доходи обліковуються за їх видами: від реалізації продукції (товарів), інвестицій в цінні папери тощо.

Наприкінці звітного періоду всі рахунки витрат і доходів закриваються через списання їх сальдо на рахунок "Прибутків та збитків" (в американській практиці він називається "Зведений рахунок прибутку"), за даними якого визначається фінансовий результат діяльності підприємства.

Інтегрована система обліку забезпечує калькулювання собівартості окремих видів продукції та контроль витрат на її виробництво.

Це досягається через "включення" рахунків виробничого обліку в загальну систему рахунків, в результаті чого вони кореспондують з рахунками фінансового обліку. Інтегрована система обліку базується на безперервному обліку запасів, тобто всі поточні зміни запасів сировини, готової продукції та виробництва відображаються на рахунках відповідних запасів.

В основу відокремлення рахунків для обліку витрат підприємства в інтегрованій системі обліку покладено функціональну ознаку.

Переплетена система обліку передбачає відокремлене ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не кореспондують один одним.

В системі рахунків виробничого обліку ведеться облік запасів, здійснюється калькулювання собівартості продукції та визначається фінансовий результат основної діяльності підприємства.

В системі рахунків фінансового обліку відображаються розрахунки з дебіторами і кредиторами, визначається загальний фінансовий результат діяльності підприємства.

Взаємозв'язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків.

Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах управління: в процесі планування діяльності він бере участь у складанні та узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат, надає інформацію про минулі події та складає розрахунки щодо можливих наслідків майбутніх дій.

Головний бухгалтер відіграє подвійну роль. в організації. Перше його призначення - це подання вищому апарату управління повних фінансових звітів по підрозділах. Друге - надання допомоги менеджерам в плануванні і контрольних операціях,

В структурі бухгалтерії доцільно виділити відділ підготовки спеціальних даних для прийняття проблемно-орієнтовних рішень та відділ поточного планування і контролю, що включає групу аналізу. Функції цих відділів (наприклад, пояснення розбіжностей між бюджетними і фактичними показниками) звичайно виконуються досвідченим бухгалтером, який, набувши певного досвіду, може пояснити все з точки зору управлінців.


27.02.2011