Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Кучинська Юлія
«Чи знаєш ти фразеологізми?» На місці крапок уставте відповідні слова, щоб утворилися фразеологізми. За потреби скористайтеся довідкою. … з неба хапати, не чути … під ногами, схопитися за …, вилами по … писано, золоті … ростуть, підвести під …, дивитися крізь …, … во язицех, не відчувати ні … ні …, кидати слова на … . Д о в і д к а. Вітер, зорі, голова, вода, верба, монастир, нога, рука, притча, пальці, земля. «Одним словом». Замініть фразеологічні сполучення одним словом. За потреби скористайтеся довідкою. Брати на кпини, як нова копійка, як кіт наплакав, викидати білий прапор, за царя Гороха, не з руки, як на пожежу, хоч в око стрель, на широку ногу, нога за ногою. Д о в і д к а. Здаватися, кепкувати, чистий, давно, мало, темно, швидко, незручно, повільно, розкішно. «Фразеологічна розсипанка». Відтворіть фразеологізми, відновивши правильні сполучення слів. Ведмежа пісня, лебедині сльози, крокодиляча послуга, раків піймати, пекти облизня, як ґави після дощу, ловити гриби, як кіт язиком з?...
Поліна
М. Хвильовий — письменник-новатор, письменник самобутній і своєрідний. Його твори є дещо незрозумілими для багатьох читачів, адже вони відпізняються від робіт письменників того часу. Новела «Я-Романтика» торкається теми роздвоєння людської особистості. Свого героя М. Хвильовий ставить перед вибором: або служіння комуні, або життя матері, яка до останньої миті вірить у перемогу добра над злом у душі свого сина. У душі головного героя, революціонера, чекіста боряться добро і зло, гуманізм і фанатизм. Але навряд чи його можна назвати фанатиком, як дегенерата адже він прекрасно розуміє, що робить. Герой свідомо вбиває свою матір, він робить це заради комуни, якій служить. Але чи варте це смерті рідної людини. Я вважаю, що це неприпустимо. Він сліпо рветься до майбутньої революції і при цьому втрачає найближчу йому людину. Ідея новели не про прагнення до чогось кращого, а скоріше про нелюдяність радянської влади та безглуздість ідеології, яку ця влада прагне нав‘язувати людям. Герой-фанатик революції нічого не досягає, а втрачає все
Людмила
Васьковицький ліцей Коростенської міської ради ЗОШИТ-ЛЕПБУК зарубіжної літератури для 5 класу (відповідно до нової української школи з урахуванням Типової освітньої програми з зарубіжної літератури для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021р. № 235)) Коростень 2021 УДК схвалено на засіданні педагогічної ради Васьковицького ліцею Коростенської міської ради (протокол № 5 від 06.12.2021 року Укладач: Бордюг Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Васьковицького ліцею Коростенської міської ради Рецензент: Макарчук Сергій Федорович, директор Васьковицького ліцею Зо... шит-лепбук... складений відповідно до нової української школи з урахуванням Типової освітньої програми з зарубіжної літератури для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021р. № 235) та призначений для роботи навчальних досягнень учнів. Використа...
Світлана
Актуальність теми обумовлена тим, що вона є мало досліджена. Ми вважаємо, що ступінь вивчення даної теми є недостатньо високим і тому вона потребує уваги. Об’єкт дослідження – драми М. Старицького «Не судилось» та М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». Предмет дослідження – історія написання п’єс, характеристика головних героїв. Мета дослідження полягає у з’ясуванні спільних та відмінних рис у творах, шляхом компаративного аналізу. Визначена мета передбачає реалізацію таких основних завдань роботи: • З’ясувати історії написання драм М. Старицького «Не судилось» та М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» • Подати характеристику головних персонажів п’єс • Знайти і співставити спільні моменти у творах • Визначити відмінність драм • Подати висновки Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, систематизації й узагальнення матеріалу, що надало змогу здійснити обробку літературних і літературно-критичних джерел, залучених до комплексу аналізу. Застосовувалися також описовий і порівняльно-типологічний методи. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці Франка І., Олени Пчілки, Зерова М., Цибаньової О. і літературно-теоретико-аналітичні розвідки дослідників Поліщук В., Скрипник І, Коломієць В., Стеценко О., Дем’янківська Л., Мамотіна Н. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.
лора
Тема досвіду: «Використання прийомів мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення дошкільників» Автор досвіду: Бондаренко Лариса Анатоліївна, вихователь Першотравенського ЗДО « Мрія». Актуальність досвіду: Проналізувавши, результат мовленнєвого розвитку сучасних дошкільнят, я спостерігаю тривожну тенденцію: Обмеженість дитячого словника;  Вживання не літературних слів та виразів;  Бідна діалогічна мова: побудувати коротку або розгорнуту відповідь. нездатність грамотно і доступно сформулювати питання,  Труднощі в побудові монологу: наприклад, сюжетну або описову розповідь на запропоновану тему, переказ тексту своїми словами;  Відсутність логічного обґрунтування своїх тверджень і висновків;  Відсутність навичок культури мовлення: діти не вміють регулювати гучність голосу і темп мови і т.д.; Ця проблема не може не турбувати педагогів, батьків, так як мовленнєвий розвиток - це цілісний розвиток всієї особистості дитини. Під час спостереження за своїми вихованцями, я відзнач...
Людмила
Насамеред йдеться про побудову в умовах бездержавності українського громадянського суспільства культурними елітами Східної Галичини другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Процес націобудування відбувався у правничо-політичних, соціально-економічних, мистецьких, культурних, літературотворчих вимірах. Етнічний ренесанс, самопізнання, етнічну самосвідомість галицьких українців у ХІХ ст. започаткували представники давніх шляхетських греко-католицьких родів. Перш ніж українське шляхетство побачило в галицьких українцях майбутню націю, воно саме пройшло складний еволюційних шлях національного становлення, сформувавшись у духовний культурний провід. Не маючи вагомого політичного впливу, економічного капіталу, шляхта використала синергію станового, соціального, культурного, символічного, мистецького капіталу і виховала освічений, національно свідомий середній клас, який становив основу нації, що плекалася кращими пасіонаріями і патріотами, в тому числі й у родинному просторі...
sahadan86@ukr.net
За всієї своєї значущості проблема світоглядної культури в добу глобалізації ще не стала самостійним предметом філософсько-освітніх досліджень. Залишається недостатньо розробленим сам теоретичний конструкт світоглядної культури. Увага дослідників переважно обмежується або загальнофілософськими розвідками щодо взаємодії культури і особистості у контексті дослідження інших філософських проблем (М. Абаньяно, Т. Адуло, Л. Баткін, О. Больнов, М. Бердяєв, Є. Бистрицький, В. Біблер, В. Іванов, М. Гайдеггер, Й. Гейзінга, Дж. Дьюї, О. Золотухіна - Аболіна, М. Каган, С. Кримський, В. Лозовой, Г. Марсель, В. Малахов, М. Мамардашвілі, А. Моль, Х. Ортега-і-Гассет, І. Степаненко, Ч. Тейлор, А. Швейцер, В. Шинкарук, В. Табачковський, Л. Шестов, К. Ясперс та інші), або спеціально науковими дослідженнями окремих аспектів формування світоглядної культури особистості. Слід зазначити, що у психологічній науці були отримані суттєві напрацювання, які сягають рівня філософських узагальнень, при дослідженні психологічних механізмів формування культури особистості (Л. Божович, Д. Леонтьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Зінченко, Є. Клімов, А. Петровський, В. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштей та інші). Різні педагогічні аспекти формування не стільки світоглядної, скільки загальної та професійної культури особистості досліджувались цілим рядом вітчизняних науковців, починаючи із класиків педагогічної науки – К. Ушинського, В. Сухомлинського, А. Макаренка, і закінчуючи нашими сучасниками – Ш. Амонашвілі, Ю. Бойчуком, Є. Бондаревською, Н. Гриньовою, І. Зязюном, Н. Криловою, О. Микитюком, В. Лозовою, Л. Мітіною, І. Прокопенко, В. Сластьоніним, П. Щедровицьким та іншими.
rumertt
В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна&q... uot; відображає... мету її створення і функціонування.  Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.  Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.  У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юрид...
alinakalyuzhka@gmail.com
Артеріальная гіпертонія (АГ) вагітних займає особливе місце серед актуальних питаннь сучасної медицини. Артеріальна гіпертонія  у вагітних на даний момент по-прежнему залишається основною причиною як материнської, так і перинатальної захворюваності і летальності, а також ряду акушерских ускладненнь. За даними ВООЗ, частка гіпертонічних синдромів у структурі материнської смертності становить 20-30%, а щороку в усьому світі вмирають понад 50 000 жінок під час вагітності через ускладнення, пов’язані з АГ у матері.
Саша
Гармонія людини і природи - велика духовна цінність. "Якщо людина залежить від природи, то і природа від неї залежить: природа людину створила - людина її переробляє", - сказав французький письменник Анатоль Франс. З самого початку існування людини природа ставила перед нею певні вимоги. Клімат, рельєф, оточення - з усім цим людина змушена була рахуватися, пристосовуватися. Природа таким чином впливала на становлення національного характеру. Ознакою здоров’я людини і природи є краса, гармонія, приємні пахощі, краєвиди. Тому нас неприємно вражає, коли, мандруючи лісом, ми раптом натикаємося на залишки "цивілізації": пластикові пакети, посуд, ганчір"я, пляшки... Це безладдя псує красу, воно відбирає в людини те здоров"я, яке вона могла б отримати від здорової природи. Природа дуже хвора, земля потребує твоєї, людино, турботи й заслуговує на твою любов.
Лера
Організація роботи, успішне функціонування, якісний документообіг будь – якого підприємства, установи чи організації, у тому ж числі і готельного підприємства перш за все залежить від налагодженої та організованої роботи з кадровою документацією підприємства [2]. Кадрова документація готельного підприємства являє собою документи, що містять дані кадрового складу певного готелю, що зафіксовані у наказах, заявах, трудових угодах, контрактах, розпорядженнях про прийняття, переведення чи звільнення працівників та відображають рух кадрів готельного підприємства. У готельному підприємстві кадровим діловодством займається переважно відділ кадрів, що є обов’язковим елементом у організаційній структурі підприємства та є одним із най більш важливих її структурних елементів готелю. Кадрове діловодство, або робота з кадрами у готельному підприємстві спрямована перш за все на уміння націлити працівників на продуктивну працю. Загалом, термінологія кадрового діловодства зазначає, що к...
Mish
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: «ТВОРЧЕСТВО СЕСТЕР БРОНТЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВВЕДЕНИЕ.3 ГЛАВА I. КОНЦЕПТ КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ПАРАДИГМЕ ЯЗЫКА 1.1. Когнитивная лингвистика как направление исследования связи языка и мышления.7 1.2. Понятие «концепта» и «концептосферы».9 1.3. Особенности художественного концепта.14 1.4. Понятие концептуального анализа и концептуальной модели………….16 1.5. Дискурс как лингвистическое понятие.23 ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТОСФЕРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕСТЕР БРОНТЕ 2.1. Литературно-критическая рецепция творчества сестер Бронте……….28 2.2 Истоки и развитие концепта ENGLISHNESS (АНГЛИЙСКОСТЬ) в ментальной культуре Англии….….……36 2.3. Концептосфера романа Шарлотты Бронте «Jane Eyre» («Джейн Эйр») 2.3.1. Структура комплексного художественного концепта HOME (ДОМ)….45 2.3.2. Моделировани
Владимир
РОЗДІЛ 1 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ЇЇ СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ 1.1 Економічна сутність роздрібної торгівлі Світова економіка має великий спектр ринків та ніш для задоволення найрізноманітніших потреб споживач, зокрема сектор оптової торгівлі має на меті задоволення потреб бізнесу, змагаючись у ціновій політиці, якості доставки та інших фокусів, що дадуть безумовну конкурентну перевагу. Своєю чергою ― роздрібна торгівля займається напряму підприємницькою діяльність, що находить своє виявлення саме у продажі та наданні послуг дрібним покупцям та фізичним особам, які здійснюють ту чи іншу покупку та споживають ту чи іншу послугу заради задоволення особистих потреб. Також використовуючи продукти у господарстві ― виключаючи подальшу господарську діяльності економічного виду. Слід розуміти що торгівля роздрібної форми за своїм місцем у економічного ланцюгу товарообігу є вирішальним та замикаючим так би мовити каналом товару, який реалізується. Сам ринок торгівлі (роздрібної) має на меті в пе?...
Владимир
РОЗДІЛ 1 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ЇЇ СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ 1.1 Економічна сутність роздрібної торгівлі Світова економіка має великий спектр ринків та ніш для задоволення найрізноманітніших потреб споживач, зокрема сектор оптової торгівлі має на меті задоволення потреб бізнесу, змагаючись у ціновій політиці, якості доставки та інших фокусів, що дадуть безумовну конкурентну перевагу. Своєю чергою ― роздрібна торгівля займається напряму підприємницькою діяльність, що находить своє виявлення саме у продажі та наданні послуг дрібним покупцям та фізичним особам, які здійснюють ту чи іншу покупку та споживають ту чи іншу послугу заради задоволення особистих потреб. Також використовуючи продукти у господарстві ― виключаючи подальшу господарську діяльності економічного виду. Слід розуміти що торгівля роздрібної форми за своїм місцем у економічного ланцюгу товарообігу є вирішальним та замикаючим так би мовити каналом товару, який реалізується. Сам ринок торгівлі (роздрібної) має на меті в пе?...
Наталья Левая
Наступною прикметною особливістю, логічно доповнюючою щойно згадані риси неповторної індивідуальності композитора, були його віра й філософія. Лише тепер, на початку XXI століття, завдяки публікаціям Н. Савкіної [див.: 14] та І. Вишневецького [3], ми отримали нагоду дізнатися про вірність С. Прокофʼєва впродовж всього життя постулатам так званої «християнської науки» – саєнтизму (Christian science). Щоправда, ще у 1970-ті роки Ф. Розинер на сторінках своєї монографії робить щодо цього невиразні натяки: «Порівняно недавно за кордоном, серед виявлених там паперів Прокофʼєва, були знайдені сторінки, написані рукою композитора. Вони містять рідкісні у Прокофʼєва самовизнання про свій світогляд, про погляди на те, що ж таке життя і що є людина в цьому житті» [20, с. 194-195]. Автор наводить лише декілька занотованих композитором тез, які, втім, не дають повної картини його духовних вподобань. Значно ясніше уявлення щодо релігійних поглядів Прокофʼєва дають Н. Савкіна та І. Вишневецький. У 1930-ті роки С. Прокофʼєвим були напи?...
Наталя
Наступною прикметною особливістю, логічно доповнюючою щойно згадані риси неповторної індивідуальності композитора, були його віра й філософія. Лише тепер, на початку XXI століття, завдяки публікаціям Н. Савкіної [див.: 14] та І. Вишневецького [3], ми отримали нагоду дізнатися про вірність С. Прокофʼєва впродовж всього життя постулатам так званої «християнської науки» – саєнтизму (Christian science). Щоправда, ще у 1970-ті роки Ф. Розинер на сторінках своєї монографії робить щодо цього невиразні натяки: «Порівняно недавно за кордоном, серед виявлених там паперів Прокофʼєва, були знайдені сторінки, написані рукою композитора. Вони містять рідкісні у Прокофʼєва самовизнання про свій світогляд, про погляди на те, що ж таке життя і що є людина в цьому житті» [20, с. 194-195]. Автор наводить лише декілька занотованих композитором тез, які, втім, не дають повної картини його духовних вподобань. Значно ясніше уявлення щодо релігійних поглядів Прокофʼєва дають Н. Савкіна та І. Вишневецький. У 1930-ті роки С. Прокофʼєвим були напи?...
Наталя
Наступною прикметною особливістю, логічно доповнюючою щойно згадані риси неповторної індивідуальності композитора, були його віра й філософія. Лише тепер, на початку XXI століття, завдяки публікаціям Н. Савкіної [див.: 14] та І. Вишневецького [3], ми отримали нагоду дізнатися про вірність С. Прокофʼєва впродовж всього життя постулатам так званої «християнської науки» – саєнтизму (Christian science). Щоправда, ще у 1970-ті роки Ф. Розинер на сторінках своєї монографії робить щодо цього невиразні натяки: «Порівняно недавно за кордоном, серед виявлених там паперів Прокофʼєва, були знайдені сторінки, написані рукою композитора. Вони містять рідкісні у Прокофʼєва самовизнання про свій світогляд, про погляди на те, що ж таке життя і що є людина в цьому житті» [20, с. 194-195]. Автор наводить лише декілька занотованих композитором тез, які, втім, не дають повної картини його духовних вподобань. Значно ясніше уявлення щодо релігійних поглядів Прокофʼєва дають Н. Савкіна та І. Вишневецький. У 1930-ті роки С. Прокофʼєвим були напи?...
Діма Петриченко
Ця метoдикa мoже бути викopистaнa для дoвгoстpoкoвoгo (oпеpaтивнoгo) і aвapійнoгo пpoгнoзувaння пpи aвapіях нa ХНO і тpaнспopті, a тaкoж для визнaчення ступеня хімічнoї небезпеки ХНO і aдміністpaтивнo-теpитopіaльних oдиниць. Метoдикa зaстoсoвується тільки для НХP, які збеpігaються у гaзoпoдібнoму aбo pідкoму стaні і які в мoмент викиду, виливу пеpехoдять у гaзoпoдібний стaн і ствopюють пеpвинну aбo втopинну хмapу НХP тa пеpедбaчaє пpoведення poзpaхунків для плaнувaння зaхoдів щoдo зaхисту нaселення тільки нa висoтaх дo 10 м. нaд пoвеpхнею землі (пpиземнoму шapі пoвітpя). Вoнa пoдaється у вигляді тaблиць, щo унемoжливлює тpивaлі poзpaхунки і дaє змoгу oпеpaтивнoгo здійснювaти пpoгнoзувaння мaсштaбів зaбpуднення [
Оксана
Практична робота 5 РОЗПІЗНАВАННЯ ЇСТІВНИХ ТА ОТРУЙНИХ ГРИБІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ... Мета: навчитися розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості. Гриби являються одним із цікавіших і невивчених царств природи. Варто знати правила збору грибів, вивчати зовнішній вигляд їстівних та отруйних грибів, застерігати від небезпеки вживання отруйних грибів. Назва гриба Їстівний чи отруйний Ознака гриба 1 Білий гриб їстівний вид грибів, який відноситься до відділу базидіоміцети, класу агарикоміцети, порядку болетових, сімейству болетових, роду боровик. Це самий колоритний представник царства грибів. Шапка білого гриба 3-15(25) см у діаметрі, сірувато-рудувато- або червонувато-коричнювата чи кольору горіха різних відтінків, тонкозморшкувата. Пори білого гриба світло-сіруваті, згодом жовтувато- або зеленувато-оливкуваті, оливкувато-коричнюваті. Спори видовжено-неретеноподібні, жовтувато-оливкуваті. 2 Лисичка звичайна їстівний Шапка 2,5-5 см у діаметрі, опукла, плоска або увігнута, лійкоподібн...
Василь
2.2.Соціокультурна сфера та соціокультурна діяльність . Соціокультурну діяльність можна визначити як якісно новий рівень використання людиною своїх здібностей, що виявляються у створенні культурних цінностей і спрямовуються на особистий розвиток людини через засвоєння нею певної системи знань, норм, зразків і цінностей. Це та діяльність, що забезпечує стійку рівновагу між суспільним і культурним, оскільки культурне відставання від постійних соціальних змін призводить до дезорганізації життєдіяльності, зокрема й вільного часу, особливо у молодіжному середовищі. Одним з базових механізмів існування і розвитку суспільства, який забезпечує можливість формування соціальних зв’язків, управління спільною життєдіяльністю людей, накопичення та трансляцію досвіду є соціокультурна комунікація. Загальновідомо, що технологічний фактор завжди відігравав значну роль у соціальному прогресі людства. Технологізація суспільства, включення її до сфери соціального управління стали визначними факторами глобальних змін у суспільному житті. Тим не менш, роль цих факторів не мала б таких серйозних наслідків для людства, якби вони не викликали структурних змін в системі суспільних зв’язків та відносин. Суспільна практика та пізнання все більше набувають ознак виробництва, що займається обробкою і переробкою величезних масивів інформації та знань, накопичених людством, а також стають опосередкованими наслідками соціальної діяльності сучасного покоління. Все це відбувається фактично у реальному часі, спостерігається усіма учасниками процесу, оскільки межі виробників та споживачів продуктів цього виробництва майже розмиті.