Новый порядок присуждения научных степеней: изменения

Изменения в порядке присвоения ученых степеней, требований к соискателям ученых степеней

Новый порядок присуждения научных степеней: изменения

Общая характеристика документа. Как изменится порядок присвоения ученых степеней? Кто будет утверждать форму дипломов доктора философии и доктора наук? Как изменятся требования относительно публикаций?

Загальна характеристика документу

6 липня 2020 року Міністерство освіти і науки України розмістило для громадського обговорення на своєму сайті проект нового Порядку присудження наукових ступенів, який розроблено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У проекті запропоновано низку змін щодо порядку присвоєння наукових ступенів, вимог щодо здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук (зокрема щодо публікацій) тощо. Цей порядок повинен замінити чинний Порядок присвоєння вчених ступенів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (редакція від 26.11.2019), який втрачає чинність 31.12.2020 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567.

Пропозиції, доповнення та зауваження можна надсилати до 17 серпня 2020 року на електронну пошту: dak@mon.gov.ua.

Порядок присудження наукових ступенів містить наступні розділи:

 • Загальні положення;
 • Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії;
 • Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора наук;
 • Підготовка до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії;
 • Підготовка до захисту наукового досягнення на здобуття ступеня доктора наук;
 • Процедура захисту наукового досягнення (дисертації);
 • Забезпечення дотримання академічної доброчесності;
 • Організаційне та фінансове забезпечення роботи спеціалізованих вчених рад;
 • Розгляд апеляцій та скасування рішення спеціалізованої вченої ради.
Як зміниться порядок присвоєння наукових ступенів?

Згідно з чинним порядком, наукові ступені доктора і кандидата наук присуджують спеціалізовані вчені ради за результатами прилюдного захисту дисертацій, а МОН затверджує такі рішення і видає дипломи доктора та кандидата наук (п.6). Дисертація на здобуття наукового ступеня може бути виконана у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії (п.9, 10).

У проекті (п.2) визначено, що ступінь доктора філософії присуджується разовою або постійно діючою спеціалізованою вченою радою закладу (установи) в результаті успішного виконання здобувачем ступеня доктора філософії відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації, яка подається до захисту у вигляді:

 • або спеціально підготовленого здобувачем ступеня доктора філософії рукопису, який характеризується цілісним змістом і за підсумком захисту може бути оцінений як такий, що має наукову новизну, теоретичне та практичне значення;
 • або не менше трьох наукових статей одноосібного авторства, опублікованих у міжнародних рецензованих виданнях, віднесених до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, у яких розкрито основні наукові результати, отримані здобувачем ступеня доктора філософії за темою його дисертації і до яких додається вступний і заключний розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих статей та новизну викладених наукових положень.

Ступінь доктора наук присуджується постійно діючою радою закладу (установи) (за чинним порядком це може робити разова рада) за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді:

 • дисертації;
 • опублікованої монографії;
 • за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН.

Сукупність статей на здобуття ступеня доктора наук передбачає не менше 10 наукових публікацій, що містять основні результати наукового дослідження автора, у виданнях, що входять до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення, відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.

Якщо наукові досягнення подано у вигляді монографії або сукупності статей, до публічного захисту подається наукова доповідь з узагальненими результатами наукових досліджень автора, представлених у цих публікаціях. Наукова доповідь готується здобувачем ступеня доктора наук без співавторів.

У проекті немає згадки про автореферат дисертації, тож його підготовка і розсилка більше здійснюватися не буде.

Хто затверджуватиме форму дипломів доктора філософії та доктора наук?

Сьогодні форму дипломів затверджує Міністерство освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України 12.05.2015  № 525 (у редакції від 22.06.2016)). Згідно з проектом, диплом про відповідний здобутий ступінь буде видаватись за зразком та у порядку, які затверджує вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада відповідного закладу (установи). Однак перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися у дипломі про здобутий науковий ступінь повинен встановити Кабінет Міністрів України. Невід’ємною частиною диплома доктора філософії буде додаток до диплома європейського зразка.

Як зміняться вимоги щодо публікацій?

Сьогодні вимоги щодо опублікування результатів наукової роботи над дисертацією визначаються у наказі Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019  № 1220 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Після набрання чинності проектом він стане єдиним документом, що їх визначатиме.

Вимоги щодо наукового ступеня доктора філософії залишаються такими ж, як і до кандидата наук. Основні наукові результати дисертації у вигляді рукопису мають бути висвітлені не менше, ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації.

До таких наукових публікацій належать:

 • щонайменше одна стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення;
 • статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);
 • наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

Однак проект (п.9) дозволяє закладу освіти чи науковій установі, де проводиться захист, за потреби встановлювати додаткові вимоги до публікацій, які розкривають основний зміст дисертацій.

Вимоги щодо наукового ступеня доктора наук дещо зміняться. Зокрема, згідно з п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше, ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний її зміст. Згідно з проектом, ця вимога залишається, проте додається уточнення, що у випадку, якщо на здобуття наукового ступеня доктора наук подається наукова доповідь за сукупністю статей, – із такою сукупністю статей включно.

Відповідно до проекту, до таких наукових публікацій належать:

 • статті в наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України;
 • статті в наукових періодичних виданнях інших держав за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення;
 • не менше, ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не менше, ніж п’ять статей з наукового напряму, за яким підготовлено наукове досягнення здобувача, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;
 • не більше, ніж три (прим. на даний час передбачено два) патенти на винахід, зареєстровані в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), що безпосередньо стосуються наукових результатів наукового досягнення;
 • не більше, ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);
 • не більше, ніж один посібник (для дисертацій з галузі педагогічних наук).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій, у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3) – до двох публікацій.

Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, має становити не менше десяти.

Як у випаду з науковим ступенем доктора філософії, заклад освіти чи наукова установа, де проводиться захист за потреби можуть встановлювати додаткові вимоги до публікацій, які розкривають основний зміст наукового досягнення.

Роман Шандра, доцент ЛНУ им. Франко.

Освіта.ua
30.07.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев