Osvita.ua Среднее образование Современная школа Воспитание
5.11.2007 Психофізіологічні особливості учнів
Проблема психофізіологічних відмінностей між хлопчиками та дівчатами є предметом вивчення диференційної психофізіології. Серед основних питань, є визначення науково обґрунтованих статевих відмінностей, що не є віддзеркалюванням гендерних стереотипів, дослідження природи цих відмінностей та їх впливу на особистість
5.11.2007 Методичне забезпечення педагогів щодо гендерного виховання
Здійснення гендерного виховання вимагає забезпечення методичними матеріалами, серед яких провідне місце займають методики з проведення виховних творчих заходів
18.10.2007 Про це...
Напередодні початку навчального року генеральна прокуратура Росії направила міністру освіти подання з вимогою заборонити поширення у школах анкети "Що ти знаєш про секс?". Однак цілком імовірно, що самі представники прокуратури знають про секс набагато менше нинішніх старшокласників
16.10.2007 Формування в учнів духовних цінностей
Духовний потенціал українського народу - це найбагатший скарб, яким володіє наша держава, наш народ
16.10.2007 Суб'єкт-суб'єктні взаємини як цінності виховання
Відносини в загальноосвітній школі - це спеціально організована під керівництвом учителя творча, морально-естетична взаємодія суб'єктів педагогічного процесу, спрямована на досягнення мети виховання. Отже, виховуючі відносини ми розглядаємо адекватно педагогічно доцільній взаємодії
5.10.2007 Гендерна педагогіка - нова освітня технологія
Становлення української держави, утвердження цивілізаційних норм життя, інтеграція в європейське співтовариство неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах гендерної соціалізації
5.10.2007 Творчі завдання на виявлення рівня гендерних стереотипів учнів
Виконання колективних творчих справ із гендерної тематики методами широкого обговорення у класному колективі сприяють розвитку комунікаційних умінь і навичок спільного вирішення гендерних ситуацій. Нижче представлені елементи практикуму з гендерного виховання школярів
5.10.2007 Організація пізнавальної діяльності з гендерного виховання у школі
Метою гендерної діяльності з гендерного виховання школярів є розвиток мотивації до обговорення проблемних ситуацій. Організація гендерної діяльності учнів підвищує ефективність виховного процесу, сприяє формуванню гендерної культури школярів. Нижче представлені методичні розробки, що включають різні форми гендерного виховання
5.10.2007 Гендерна соціалізація особистості
Гендерні уявлення особистості формуються під впливом гендерних стереотипів - набору загальноприйнятих норм і суджень, що стосуються існуючого в суспільстві становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі гендерні розбіжності і стають завадою до змін у сфері гендерних відносин
5.10.2007 Гендерна асиметрія навчально-виховного процесу
Освітні установи відбивають гендерну стратифікацію суспільства та культури, демонструючи на своєму прикладі нерівний статус жінок і чоловіків
12.09.2007 Що таке ранкова зустріч?
Практика ранкової зустрічі - один із перших методів, орієнтованих на учня, які застосовують учителі у своїх класах. Ранкову зустріч легко провести, вона закладає підґрунтя для інших змін, які потребують більшого досвіду
11.09.2007 Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні
Поняття соціальної ситуації розвитку було введено в науковий обіг Л. Виготським, який розумів її як систему стосунків між дитиною підліткового віку та соціальною дійсністю - систему, що навіть за наявності відносної стабільності суто соціальних обставин, змінюється та перебудовується відповідно до зростання і розвитку дитини
11.09.2007 Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка
Зміст діагностичної частини дослідження підпорядкований вивченню особливостей розвитку проблемного підлітка, впливу різних чинників на виховання його "Я"-образу, що розглядаються з позиції особистісно зорієнтованого підходу
10.09.2007 Деформації особистісного розвитку підлітка внаслідок негативного впливу проблемної сім'ї
Деформація особистісного розвитку підлітка з проблемної сім'ї, його психолого-педагогічна нестабільність починається з раннього дитинства. Саме на цій стадії дія несприятливих, іноді випадкових чинників, що можуть видатися малозначущими, виникають шкідливі для подальшого розвитку особистості ціннісні установки
10.09.2007 Відхилення у поведінці проблемного підлітка як наслідок негативного виховного впливу його сім'ї
Організовуючи діагностичну роботу з особистісного розвитку і виховання проблемного підлітка, вчителі, класні керівники, шкільні психологи спрямовують педагогічну діяльність на вияв ситуацій жорстокого поводження і попередження насильства на ранніх етапах
10.09.2007 Виховання в контексті соціалізації
Виховання підростаючого покоління є найважливішим завданням шкільної практики. В останнє десятиліття у педагогічній науці виникла нагальна потреба розібратися в сутності та механізмах виховного впливу на дитину
9.09.2007 Особистісно зорієнтований підхід - важливий чинник виховання дітей
В умовах, що складаються об'єктивно, підліток із проблемної сім'ї залишається ізольованим об'єктом впливу різних чинників соціального оточення: неорганізованих, випадкових, асоціальних. Він практично не є суб'єктом спеціального виховного впливу і з боку навчально-виховного закладу
9.09.2007 Організація психолого-педагогічного супроводу. Тренінг особистісного розвитку та виховання підлітків
Виховні функції в загальноосвітньому закладі виконують усі педагогічні працівники, проте основна роль забезпечення виховного процесу належить класному керівникові
9.09.2007 Насильницькі дії над дитиною
Насилля стосовно дитини - характерна ознака проблемної сім'ї. Характерною ознакою всіх типів проблемної сім'ї, представлених у розробленій нами типології, є той чи інший вид насилля стосовно дітей і підлітків
9.09.2007 Жорстоке ставлення батьків до дітей: психолого-педагогічний аспект
Поява та існування в сучасному суспільстві великої кількості проблемних сімей несе в собі серйозну загрозу. Її феномен виступає, з одного боку, дестабілізуючим чинником духовності суспільства, з другого, проблемна сім'я є засобом десоціалізації та дезадаптації індивіда

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!