Контрольна робота та її аналіз

Контроль забезпечує зворотний зв'язок, що дозволяє коригувати діяльність учителя й учнів, її результативність, виявляти резерви подальшого вдосконалення навчання

«Об'єктивний аналіз результатів контролю навчальної діяльності учнів є для вчителя та керівника школи основою визначення стану навчально-виховної роботи та заходів, необхідних для її вдосконалення». Контроль має важливе навчальне та розвивальне значення. Він сприяє розширенню, поглибленню й удосконаленню знань, умінь і навичок учнів, розвитку їх пізнавальної діяльності, інтересів; підвищенню відповідальності за навчання та його результативність; привчає учнів до систематичної праці, формує позитивні моральні якості та колективні відносини, здорову громадську думку. Об'єктивність контролю знань, умінь і навичок учнів забезпечується за умови виконання таких вимог: індивідуальний характер контролю, що дозволяє перевірити знання кожного учня та враховувати їх індивідуальні особливості; тематична спрямованість контролю; диференційований підхід до здійснення контролю; об'єктивність і мотивація оцінок знань, умінь і навичок учнів у процесі контролю; усебічність контролю, тобто охоплення при перевірці знань учнів змісту основних розділів навчальної програми, що включають теоретичні знання, інтелектуальні та практичні вміння й навички; дотримання єдиних вимог до оцінки знань, умінь і навичок учнів.

Однією із форм контролю навчальних досягнень учнів є контрольні письмові роботи (поточні, періодичні, підсумкові). Поточні контрольні роботи проводяться в ході навчального процесу з метою отримання оперативної інформації про рівень засвоєння теоретичних знань і практичних навичок учнів. Вони проводяться в основному за змістом логічно завершеної дидактичної теми (чи кількох уроків з теми) навчального матеріалу з метою своєчасної корекції навчально-виховного процесу та забезпечення успішного просування учнів до засвоєння подальших розділів чи тем навчального курсу. При цьому слід дотримуватись таких вимог: чітке визначення змісту контрольної роботи відповідно до вивченого матеріалу; виділення в ньому головного, істотного; вибір раціональних форм проведення контрольної роботи (фронтальна, групова, індивідуальна); своєчасна корекція знань, умінь і навичок учнів; психологічний настрій та формування в учнів позитивної установки на проведення контрольної роботи; оптимальність навчально-матеріального забезпечення проведення контрольної роботи.

Періодичні контрольні роботи проводяться після вивчення логічно завершеного розділу навчальної програми (у кінці чверті, півріччя, навчального року). Основні вимоги до періодичних контрольних робіт такі: визначення вузлових тем у вивченому розділі програмного матеріалу та виділення в них основних понять, правил, алгоритмів, принципів, закономірностей, законів тощо, які є обов'язковими для засвоєння учнями; оптимальність змісту та обсягу контрольної роботи; складність і посильність завдань; диференційованість завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і рівнів їх навчальної підготовленості; урахування при розробці змісту контрольних завдань прогалин у засвоєнні учнями програмного матеріалу.

Підсумкові контрольні роботи проводяться в кінці чверті та навчального року. Основні вимоги до такого типу контрольної роботи: зміст перевірочних запитань, завдань повинен мати узагальнюючий, синтезований характер; охоплювати вузлові, центральні, провідні ідеї, аспекти, закони, закономірності, які є фундаментом даного навчального предмета чи його окремого курсу, розділу; розрахований переважно на реконструктивний та творчий рівень знань учнів; диференційований (у кількох варіантах, тестах, картках тощо); передбачувати виконання учнями контрольних завдань за допомогою задіяння широкого комплексу способів, методів, засобів (у т. ч. комп'ютерної техніки); бути посильним за обсягом, узгодженим за кількістю годин (один чи два уроки), відведених на її виконання.

В останні роки все ширше застосовуються в загальноосвітніх навчальних закладах контрольні роботи діагностичного характеру, розраховані на різну тривалість часу, які включають окремі фрагменти навчального матеріалу - теми, розділу курсу предмета. Їх проведення передбачає забезпечення об'єктивної та вірогідної інформації про навчальні досягнення учнів, співставлених із цілями діагностики (засвоєння головного; сформованість загальнонавчальних умінь і навичок; оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками; самостійність і творча активність учнів та ін.). Крім того, інформація, отримана в результаті проведення діагностичної контрольної роботи, повинна бути достатньо оперативною, що дозволяє регулювати та коригувати навчально-виховний процес із метою підвищення його ефективності. Вона повинна забезпечити інформацію про типове та індивідуальне в навчальній підготовленості кожного учня окремо та учнів класу в цілому. Для цього розробляються та пропонуються контрольні завдання з урахуванням цілей діагностики. За результатами діагностичних контрольних робіт можна оцінити рівні навчальних досягнень учнів, їх розвитку та вихованості; сформованості універсальних та інтегрованих прийомів навчальної діяльності.

Учителю важливо забезпечити високий рівень організації та проведення контрольної роботи будь-якого типу: своєчасний запис на дошці або картках варіантів контрольних завдань; своєчасний початок і кінець уроку; наявність зошитів і приладдя для виконання контрольної роботи; дисципліну учнів і самостійність виконання контрольної роботи; оптимальний емоційний стан учнів у процесі виконання контрольної роботи та після її завершення; почуття задоволення, виконаного обов'язку й відповідальності.

Процес спостереження контрольної роботи завершується аналізом її результатів, виявленням прогалин у знаннях учнів, висновками та рекомендаціями з поліпшення навчально-виховної роботи.

Аналіз результатів контрольної письмової роботи доцільно здійснювати у двох аспектах: кількісному та змістовому. Аналіз кількісних даних результатів контрольної письмової роботи: у класі ___ учнів, присутні ___ учнів, писали контрольну роботу ___ учнів. Написали на: ___ (використовувати 12-бальну систему оцінювання навчальних досягнень учнів).

У висновках про результативність контрольної роботи слід відмітити рівні навченості учнів, засвоєння програмного матеріалу в межах державного стандарту загальної середньої освіти, сформованості навичок і вмінь практичного використання набутих теоретичних знань.

У процесі спостереження та аналізу контрольної роботи слід зосередити увагу на таких параметрах:

  • відповідність змісту контрольної роботи вивченому програмному матеріалу;
  • використання диференційованих завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, рівня навчальних досягнень, творчого потенціалу;
  • самостійність виконання контрольної роботи;
  • організація та методика проведення контрольної роботи;
  • аналіз результатів контрольної роботи - виявлення навчальних досягнень і прогалин у знаннях учнів.

Автор: Н. Островерхова "Аналіз уроку: концепції, методики, технології"

Освіта.ua
05.05.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
оля
в якому році виник знак дорівнює
оля
в 1938
оля
б 1803
оля
а 1944
оля
в якому році відкрили першу дидячу бібліотеку
оля
б кореї
оля
в сша
оля
а німечині
оля
1. в якій країні винайшли перші кросівки