Розвиток освітніх округів у місті

У зв'язку з розробкою подальшої стратегії розвитку системи освіти постала необхідність переглянути загальний принцип і підходи до управління освітою в місті. При цьому враховувались місцеві умови й той рівень розвитку, якого досягли освітяни міста

Виходячи з основних нормативних документів сьогодення, можна чітко визначити головну проблему, реалізацією якої займаються заклади освіти міста.

Протягом минулих років було створено умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У поточному році акцент змістився на вдосконалення управлінського аспекту для забезпечення зазначеної проблеми.

Шахтарським міським відділом освіти створено певну систему розвитку освітніх округів і забезпечення умов рівнодоступної якісної освіти для учнів і вихованців дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів.

При організації зазначеної роботи міський відділ освіти, заклади освіти міста керуються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Наприклад положенням про порядок організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності, Концепцією профільного навчання у старшій школі.

Міським відділом освіти постійно вивчаються потреби соціальних замовників у тих чи інших класах, групах, закладах різних типів і видів.

У ролі замовника поряд із державою усе частіше виступає сім'я. Можливість вибирати освітні заклади, додаткові освітні послуги примушує кожний заклад ураховувати очікування сім'ї - батьків, учнів. У зв'язку з цим відділ освіти, заклади вирішують завдання розвитку потенціалу системи освіти, розширення її педагогічних, організаційних, ресурсних можливостей для реалізації соціального замовлення. Для цього ефективно використовуються кадрові, методичні, інформаційні, матеріальні, фінансові ресурси.

Сьогодні в Україні поширюється ідея «знаходження свого обличчя». Вона втілюється в життя кожного окремого закладу шляхом складання програми розвитку, в основу якої покладено конкретні принципи, концептуальні засади організації навчально-виховного процесу, ідеї, завдання.

Таким чином, кожний заклад пропонує певний спектр освітніх послуг.

А задача відділу освіти полягає в тому, щоби створити освітянську територію з освітніх округів, де б у кожному окрузі були максимальні умови для задоволення потреб населення, що мешкає на його території, а також скоординувати роботу всіх ДНЗ, ЗНЗ, що входять до певного округу.

Створенню округів передувала велика аналітична робота. Було проаналізовано мережу ДНЗ, ЗНЗ. Так, у місті функціонують багатопрофільна гімназія, ліцей, НВК, 15 загальноосвітніх закладів, ВЗОШ, МНВК, три позашкільних заклади.

З 18-ти навчальних закладів 5 - І-ІІІ ступенів, 12 - І-ІІІ ступенів, 3 - заклади нового типу. У 2005/06 навчальному році контингент учнів складав 6891 осіб, що на 6 % менше, ніж у минулому році.

24,1 % учнів навчаються в закладах нового типу; 22 % учнів вивчають окремі предмети поглиблено (ЗОШ №№ 2, 8, 11, 13, 18); 76 % учнів 10-11-х класів охоплено профільним навчанням, а саме:

 • інформаційно-технологічний профіль (ЗОШ №№ 1, 9, 10, 13, 14, 19, 22, НВК № 1);
 • технологічний (ЗОШ №№ 2, 14, 18);
 • правовий (ЗОШ № 4, ліцей, гімназія);
 • економічний (ЗОШ №№ 4, 19, гімназія);
 • історико-філологічний (гімназія);
 • хіміко-біологічний (ліцей).

Таким чином, різними формами навчання охоплено 62 % учнів.

На 01.09.2005 р. у місті функціонують 17 дошкільних навчальних закладів, у тому числі НВК № 1 (дві групи) - 1902 дитини.

Ураховуючи запити населення, дошкільні заклади працюють у різних режимах (12-, 10-годинні, короткотривалі тощо).

З метою розвитку творчих здібностей дітей сформовано мережу із 38-ми профільних груп: гуманітарного напряму - 7, математичного - 7, художньо-естетичного - 5, фізкультурно-оздоровчого - 2, ознайомлення з комп'ютером - 6, еколого-валеологічного напряму - 11.

Кількість дошкільних закладів з українською мовою навчання протягом 2005 року зросла на одну (що складає 76,4 %).

Функціонують 21 група спеціального призначення й 4 санаторні («Сокіл», «Метелик», «Ялинка», «Світлячок»).

Корекція опорно-рухового апарату проводиться в 10-ти групах дошкільних закладів.

У 10-ти логопедичних групах дошкільних закладів «Восход», «Малиш», «Коньок-Горбунок», «Іскорка», «Ялинка», «Журавлик» коригуються вади мовлення малят.

У д/з «Малиш» проводиться медико-педагогічна робота з покращення зору малюків (одна група).

У сфері кадрової політики відбуваються зміни, які будуть актуальними протягом найближчих років. З урахуванням цих змін у місті було розроблено та затверджено колегією міськво (2002 рік) програму «Кадри». Головною метою на сьогодні є формування висококваліфікованих педагогічних колективів з високим рівнем творчої активності. Це пов'язано з проблемами оновлення кадрів, у тому числі й керівників закладів освіти, із забезпеченням зайнятості педагогів, стимулюванням ефективної педагогічної діяльності, розширенням професійних можливостей кадрів.

Аналітичні дані стали основою створення рейтингових таблиць якісного складу педпрацівників (як по місту, так і по кожному освітньому округу та між округами).

Матеріали з рейтинговими таблицями презентовано на серпневій конференції педпрацівників, перед кожним закладом поставлено конкретні завдання оптимізації кадрового складу.

Крім того, у центрі постійно приділяють увагу відділу освіти та загальноосвітніх закладів - проводять моніторинг якості освіти школярів з базових предметів (докладно його було розглянуто на нараді заступників директорів з НВР і ММО).

Першочерговим завданням є забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, підручниками, посібниками. Шкільні банки поповнюються програмним забезпеченням на СD.

Результативність роботи кожного дошкільного та загальноосвітнього закладу в різних напрямах (участі в реалізації регіональних програм, міській та обласній структурі методичної роботи, виконанні планових показників програми розвитку освіти та ін.) висвітлено в рейтингових таблицях (по місту в цілому та по округах).

Рейтингові позиції кожного закладу після оприлюднення на серпневій конференції розглянуто на педрадах, визначено шляхи поліпшення якості роботи в кожному з напрямів.

Слід зазначити, що створенню освітянського середовища передувало приведення у відповідність нормативно-правової бази. А саме: було розроблено модель освітнього округу, де прогнозованим результатом є рівний доступ до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки й формування соціально зрілої, конкурентоспроможної творчої особистості, здатної до самореалізації.

Укладено програму дослідно-експериментальної діяльності з упровадження моделі освітнього округу терміном до 2009 року.

Розроблено положення про освітній округ, положення про опорну школу в освітньому окрузі, орієнтовне положення про незалежну експертну раду розвитку, положення про раду директорів, положення про міську громадську раду з питань розвитку освіти. Усі зазначені документи доведено до відома керівників закладів і є підставою для організації діяльності навчально-виховних закладів у освітніх округах.

Отже, ґрунтовний аналіз основних аспектів дав можливість створити структурно-функціональну модель округу (центр - ЗОШ № 1, 4, 22, гімназія). Кожний з освітніх округів надає певні освітні послуги учням загальноосвітніх і вихованцям дошкільних закладів, а саме:

 • різноманітні форми підготовки дітей дошкільного віку до вступу до школи («Школа майбутнього першокласника» - консультпункт для батьків, консультації логопеда, психолога, дні відкритих дверей та ін.);
 • різноманітний набір профільних класів у школах і профільних груп у д/з;
 • дев'ять загальноосвітніх шкіл уклали угоди з вищими навчальними закладами;
 • підготовчі курси для вступу до вищих навчальних закладів;
 • педагогами ВНЗ у межах МАН здійснюється керівництво дослідницькою діяльністю учнів (ЗОШ № 4 - ДІСО - округ № 2, ЗОШ № 22 - ДонНУ - округ № 4).
 • на базі шкіл працює 21 міжшкільний факультатив. Актуальним залишається залучення учнів інших закладів до участі у факультативних заняттях. У 2004/05 навчальному році на базі ліцею працювала літня школа старшокласників;
 • використання годин варіативного компонента становить 21,7 % - факультативи в 7-11-х кл., 32,2 % - курси за вибором у 1-11-х кл., 31 % - індивідуальні заняття, 15 % - поглиблене вивчення предметів.

У педколективах планується розширення освітніх послуг, що можуть надаватись в округах:

 • центр ЗОШ № 1 - на базі ЗОШ № 1, надання послуг мережі Інтернет, створення багатофункціонального комплексу «ДНЗ - школа - ВНЗ - ліцей», центр ЗОШ № 4;
 • залучення учнів ЗОШ № 13, 14, НВК № 1 до роботи в МАН під керівництвом викладачів ДІСО;
 • рейтингові випробування, центром яких є гімназія;
 • створення гуртків «Юний інформатик» на базі ЗОШ № 19 для д/з «Ялинка», «Іскорка»
 • співпраця позашкільних закладів з дошкільними;
 • надання послуг мережі Інтернет (гімназія);
 • створення реабілітаційного комплексу для дітей-інвалідів (д/з «Журавлик» - територіальний центр - міське товариство інвалідів);
 • створення філіалу вечірньої школи на базі ЗОШ № 22 (із залученням ЗОШ № 9, 21);
 • створення реабілітаційного центру на базі ЗОШ № 22.

До речі, якщо розв'язати проблему рівного доступу до якісної освіти, то це стосується насамперед і дітей-інвалідів і дітей з особливими потребами. До сьогоднішнього дня територію міста було розділено на чотири освітні округи (центр ЗОШ №№ 1, 4, 22, гімназія). Але аналіз стану справ довів, що доцільним буде коригування освітньої території міста. Таким чином, виникла необхідність створення ще одного освітнього округу з центром у ЗОШ № 18 (ліцей, ЗОШ №№ 2, 12, вечірня, д/з «Мир», «Світлячок», «Коньок-горбунок», педучилище, торговельний технікум, ПТНЗ №№ 98, 70).

Отже, на сьогодні кожний освітній округ має опорний заклад (ЗОШ № 1, 4, 18, 22, гімназія), покликаний координувати методичну роботу, давати навчально-методичні консультації педагогам, організувати систему заходів, спрямованих на розвиток активності, творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень ППД.

Опорні заклади функціонують згідно з планами роботи, затвердженими міськво. До речі, нещодавно відбулись малі методичні ради в округах, де було визначено завдання управлінців з організації профільного навчання в поточному році.

На сьогодні розроблено систему методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами певного округу, створено алгоритм методичної роботи, циклограму діяльності методкабінету з координації роботи з педкадрами, укладено схему керівництва науковою та методичною роботою ( з виходом на освітні округи).

У поточному році педагоги працюють за 15-ма авторськими програмами, затвердженими облІППО. Ще сім авторських програм у процесі розробки.

Якщо 2003/04 н. р. був роком вивчення та осмислення нормативної бази профільного навчання (проведено теоретичні семінари, навчання, консультації, практичні заняття на базі опорних закладів, взаємовідвідування уроків), то протягом 2004/05 н. р. відбулися засідання ради розвитку освітніх округів, де на порядку денному були питання визначення стратегії розвитку кожного навчального закладу з попереднім аналізом матеріально-технічної бази, інфраструктури, кадрового забезпечення, а також наявності соціального замовлення батьків, урахуванням ступеня підготовки учнів, наповнення варіативної складової навчального плану тощо.

Крім того, згідно з графіком відбулись виїзні спільні засідання педради колективів ДНЗ, ЗНЗ із працівниками міськво, де було проаналізовано наявну ситуацію розвитку й функціонування закладів, розглянуто питання наступності (ДНЗ - ЗНЗ), визначено шляхи коригування роботи, завдання та перспективи розвитку.

Без сумніву, ця робота потребує постійного відслідковування та корекції. Цими питаннями опікуються міський відділ освіти, керівники опорних закладів, адміністрація закладів, що входять до освітніх округів.

Досвід роботи висвітлюється на сторінках міської, всеукраїнської преси, випускається друкована продукція міськво, методкабінету.

Важко переоцінити роль психологічної служби в даному питанні. В основі психологічного забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання - раннє виявлення й розвиток здібностей, схильностей і потреб учнів, формування стійкої мотивації до навчання, сприяння свідомому вибору учнями майбутньої професії. Найтиповіші проблеми, з якими зустрічаються учні, можна розв'язати за допомогою оновлення системи профорієнтаційної роботи в закладі, розвитку особистої готовності школяра до профільного навчання зокрема. Ці та інші проблеми покликані розв'язувати практичні психологи закладів.

Протягом минулого навчального року здійснювався моніторинг ефективності запровадження профільного навчання у старшій школі. Аналіз анкетування керівників ЗНЗ показав, що в цілому керівні й педагогічні кадрі готові та спроможні працювати в умовах профільного навчання (лише 6 % педагогів не готові до організації та викладання профільних предметів). На запитання «Які труднощі виникають при організації профільного навчання» 89 % відповіли, що це недостатня кількість та якість навчального обладнання, 59 % - нестача підручників і навчальної літератури з профільних предметів. Більшість опитуваних уважає, що допрофільну підготовку дітей варто розпочинати із 7-8-го класу (71 %), 18 % - з 5-6 кл., 6 % - з 1-4-го класу. До речі, найефективнішою формою допрофільної підготовки керівники закладів уважають поглиблене вивчення предметів (59 %), на другому місці - курси за вибором (53 %), далі психолого-педагогічна робота з дітьми (29,4 %). І лише 18 % опитуваних уважають такою факультативи.

Заслуговує особливої уваги відповідь на запитання «Які ТЗН використовуються в навчальних закладах?». Перше місце посідає використання магнітофону (82,3 %), далі - кодоскоп (71,4 %), комп'ютер посідає, на жаль, поки що третє місце (47,05 %), Інтернет - останнє четверте місце (5,9 %). Телевізор використовується в 41,2 % закладів, діапроектор - у 29,4 %, графопроектор - у 18 %, відеомагнітофон - у 12 %.

Більшість опитуваних уважають, що в сучасних умовах мало лише поглиблено знати предмет (53 %), треба мати навички володіння інноваційними технологіями навчання та виховання (76,4 %), а також уміти організувати пізнавальну діяльність школярів і мати навички організації спецкурсів (по 24 %). До речі, найефективнішою формою підвищення кваліфікації вчителя респонденти вважають очну форму (76,5 %), участь у семінарах, конференціях (53 %) і лише 18% - дистанційну.

На запитання «Які з проблем організаційно-управлінського характеру є актуальними для навчального закладу?» 82,3 % керівників ЗНЗ відповіли, що це недостатнє фінансування освітніх потреб; 65 % - недостатня оснащеність школи інформаційно-комунікативним та іншим обладнанням; 53,3 % - нестача вчителів з певних дисциплін. До речі, 18 % опитаних керівників мають стаж керівної роботи до 15 років, 24 % керівників - до 10 років, 41,17 % - до 5 років керівної роботи, 5,9 % - до 30-ти років.

Таким чином, проблеми виявлено. Які ж шляхи їх вирішення?

Проблему недостатнього матеріально-технічного забезпечення, відсутності необхідної бази покликані розв'язати потужні базові, спеціально оснащені центри в ЗОШ № 1, 4, 18, 22, гімназії з об'єднаними навколо них іншими закладами, створення комп'ютерних класів, підключення до Інтернету; підвищення якості кадрового складу профільної школи - шляхом участі в курсах облІППО, методичних заходах на рівні міста, опорних закладів.

З метою взаємодії адміністрації, учителів, батьків, учнів, вихованців рекомендується організація консультативного центру, психолого-педагогічного діагностування школярів, розробка рекомендацій для батьків із профільного навчання, обговорення на батьківських зборах.

Безперечним є постійний розвиток форм і засобів методичного забезпечення освітнього процесу. Із цією метою не зайвими будуть постійне накопичення сучасної навчально-методичної літератури з даної проблеми, систематизація необхідних методичних матеріалів, розробка авторських програм (за потребою), формування на рівні кожного закладу власного банку методичних, дидактичних матеріалів, упровадження передових педагогічних технологій, постійний обмін досвідом, його узагальнення.

До речі, новим акцентом цього навчального року є співпраця та взаємодія не лише закладів, що входять до одного освітнього округу, а й округів між собою.

Отже, безперечно, що проблема забезпечення умов для рівнодоступної якісної освіти має першочергове значення. І лише системний підхід, забезпечення ефективної взаємодії вертикалі сприятимуть позитивному результату.

Автор: С. Сологуб

Освіта.ua
05.08.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев