Профільне навчання та збереження колективу

Принципи, задекларовані сучасною системою освіти, відповідають вимогам суспільства до випускників шкіл. Проте при введенні профільного навчання - одного з компонентів реформи, виникає безліч проблемних питань, таких як матеріальна база шкіл, наявність педагогічних кадрів і психологічні проблеми, що виникають у учнів при формуванні профільних класів

Як учитель математики та керівник шкільного методичного об'єднання вчителів математики, фізики й інформатики, вивчивши навчальні програми викладання цих предметів у профільних класах і досвід роботи вчителів циклу в різнопрофільних класах, хочу окреслити низку питань, що виникають при введенні профілізації у старшій школі.

Основні з них:

  • поганий взаємозв'язок у програмах точного циклу, невідповідність пропонованих учням навчальних досягнень їх вимогам і вимогам сучасного суспільства, що пред'являються їм;
  • виникнення психологічних бар'єрів при недостатньо обґрунтованому виборі профілю або при небажанні розлучатися з основним класом після закінчення базової школи.

У запропонованому матеріалі маю наміри не тільки дати відповіді на запитання, що виникли, а й висловити точку зору щодо забезпечення даного питання.

Формування груп за інтересами

Часто учні, навіть будучи вже випускниками, губляться у виборі свого майбутнього. Це пов'язано не тільки з тим, що вони недостатньо обізнані в можливостях професійного застосування своїх навчальних досягнень і здібностей, скільки з тім, що багато хто з них не може визначитись через багатогранність розвитку. Рідко зустрінеш молоду людину, яка чітко уявляє своє майбутнє. Тому необхідно дати учню можливість спробувати себе в декількох напрямах.

Цю роботу треба починати у 8-му класі з формування груп за інтересами, для чого не просто організовувати предметні гуртки, а формувати на паралелі подібні групи, дати можливість кожному учню спробувати себе в декількох групах.

Сутність групи за інтересами полягає в тому, що вчитель-предметник дає уявлення про професії, в яких найбільш активно застосовується його предмет. Так, наприклад, математика застосовується в соціології, у багатьох технологічних спеціальностях. Основною задачею роботи групи за інтересами буде формування інтересу до вивчення даного предмета чи групи предметів.

Не слід боятися змінності складу даної групи, вона може частково оновлюватись один раз на два-три місяці.

У задачу класного керівника буде входити спостереження за відвідуванням учнем вибраної їм групи. Учні мають повідомити класного керівника про своє бажання перейти з однієї групи в іншу, а класний керівник наприкінці року повідомить батьків, яка група викликала в дитини найбільше зацікавлення.

Із педагогічної точки зору робота в даних групах створить передумови для формування передпрофільних груп.

Уважаю, що група повинна функціонувати при наборі до неї п'яти- десяти відсотків учнів від загальної кількості учнів на паралелі.

Передпрофільне навчання

Ухвалення рішення про профільну підготовку - один із серйозних кроків у житті учня. Передпрофільну підготовку вважаю доцільною за декількома предметами. Результатом передпрофільной підготовки буде випробування до певного профільного навчання. Причому треба дати можливість учню здати іспити в декілька профілів і самому вибрати профіль згідно з отриманою оцінкою на іспиті.

У передпрофільне навчання треба вводити елементи поглибленого вивчення того чи іншого предмета, причому дати можливість учителю самому вибрати навчальні курси, розділи чи теми на які вчителю необхідно звернути більше уваги.

Для цього не потрібно формувати нові класи, а вводити також групи з вивчення предметів, зберігаючи при цьому усталену систему отримання загальної освіти.

В ідеалі це буде виглядати таким чином. Наприклад, два дні на тиждень усі класи паралелі перші чотири уроки навчаються за загальноосвітніми програмами, а на п'ятому та шостому уроках розділяються на групи передпрофільної підготовки, причому таких груп за наявності припустимих чотирьох класів по 20 осіб буде шість, тобто в кожній групі не менше восьми осіб, як того потребує чинна тарифікація вчителя.

Ось приклад розкладу занять одного з днів, де учням запропоновано курси за вибором.

Для ведення обліку роботи в даних групах у кожного вчителя-предметника повинен бути окремий журнал, який ведеться бажано протягом декількох років для визначення результативності роботи вчителя у передпрофільних класах. У класному ж журналі відобразяться тільки результати тематичного та підсумкового оцінювання з даного предмета тощо.

Учню, який протягом року схоче перейти з однієї групи в іншу, повинна бути надана така можливість наказом директора, але не більше ніж за три місяці до закінчення навчання у передпрофільній групі.

Профільне навчання

Обов'язковою умовою зарахування до профільної групи має бути успішна здача вступного іспиту. Учень під час вступу до такої групи повинен показати достатній чи високий рівень навчальних досягнень.

У старшій школі при організації профільного навчання за пропонованою моделлю буде дана можливість усім учням класу, незалежно від того, в якому класі вони здійснювали підготовку до теперішнього часу, відвідувати профільні групи. Крім того, вони зможуть відвідувати навчальні профільні групи, а також опановувати професії в рамках міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, причому ефективність цих занять буде набагато вищою, оскільки навчальне навантаження розподілиться рівномірно на три навчальні дні замість одного. Але збережеться основа - клас. Учні будуть відвідувати уроки загальноосвітнього циклу тим класним колективом, який склався з початкових класів. За такою системою не буде так званих «слабких» і «сильних» класів. Загальний рівень класів стане однорідним, що дасть можливість уникнути прагнення потрапити в «елітний» клас і жаху учня перед залишенням його у «слабкому» класі.

Проте така система вимагає більш ретельного підходу до навчальних програм профільного курсу, які повинні виключати тісний перетин із загальноосвітньою навчальною програмою. А основний загальноосвітній компонент має бути дійсно універсальним, причому основний обсяг змісту базового матеріалу бажано перенести в основну школу та зменшувати з кожним роком у старших класах.

Наприклад, алгебру вивчати в 7-х і 8-х класах (3 години на тиждень), тригонометрію, показову та логарифмічну функції в 9-му класі (3 години на тиждень), початки аналізу та первинні відомості про прикладну математику в 10-му класі (2 години на тиждень), планіметрію в 7-8-х класах (2 години в тиждень), стереометрію більш стисло в 9-му класі (3 години в тиждень), у 11-12-х класах вивчати математику тільки у відповідних профільних групах, фізику починати вивчати у другому семестрі 7-го класу (3 години на тиждень), зважаючи на невідповідність апарату учнівських навчальних компетентностей з алгебри вимогам до них, які застосовуються при вивченні курсу фізики. Основи динаміки та термодинаміка в 9-му класі (4 години на тиждень), у 10-му класі електрика, електромагнітні хвилі і початки ядерної фізики (4 години на тиждень), у 11-12-х класах вивчати фізику тільки у профільних групах, а астрономію вивчати як загальноосвітній предмет в першому семестрі 11-го класу (1 година на тиждень). Інформатику розділити на два курси: призначений для користувача курс, який необхідно ввести в 7-8-х класі по 2 години на тиждень, основи програмування як загальноосвітній курс у 9-му класі (1 година на тиждень), далі вивчати тільки у профільних групах. Креслення вивчати у 8-му класі (2 години на тиждень), а далі у профільних групах як додатковий предмет. Економіку вивчати у 8-9-х класах (2 години на тиждень). Економіка включена до «точного» циклу тому, що учні повинні не тільки мати уявлення про основні економічні закони, а й володіти навичками економічних обчислювань на сучасному рівні.

Завершення вивчення кожного базового предмета повинно супроводжуватись обов'язковою підсумковою атестацією (іспитом), яка має складатися з тестової та загальної частин. У загальній частині треба буде показати отримані теоретичні та практичні навчальні досягнення учнів при самостійному виконанні практичного завдання. При проведенні такої форми оцінювання бажано організовувати групи змінного складу із п'яти осіб для якісного проходження атестації. Створення таких груп дозволить виключити можливість взаємодопомоги на іспиті, викоренити практику написання письмових іспитів у актових і спортивних залах або розміщення всього класу на письмовому іспиті в літній час у приміщенні, що погано провітрюється.

При роботі за даною системою буде збільшуватись також ефективність дії навчальних кабінетів, які перетворяться не просто у приміщення, а в центри якісної профільної підготовки.

Особливу увагу варто приділити вибору майбутньої професії, тому пропоную ввести дисципліну «Вступ до професії». Програми для кожного профільного циклу за цією дисципліною повинні містити вичерпну інформацію про всі спеціальності, які учні можуть опанувати після закінчення класу відповідного профілю. Програми повинні передбачати достатню кількість практики, екскурсій і зустрічей із фахівцями.

При запропонованій системі навчання також необхідно передбачити можливість переходу учнів з однієї профільної групи в іншу, проте не пізніше першого семестру випускного класу з відпрацюванням усього матеріалу з попередніх тем.

Чисельність учнів у таких профільних групах повинна бути від 8-и до 15-ти осіб, але не більше, оскільки при зростанні кількості учнів при навчанні будуть менше ураховуватись особові особливості кожного з них.

Така система профільної підготовки дасть можливість підготувати учня до свідомого вибору професії та дозволить підготуватись до вступу до відповідного вищого навчального закладу без особливих зусиль.

Крім того, очевидна й фінансова вигода держави при даній формі профільного навчання. Припустимо, у паралелі навчається 90 дітей, які при традиційній профілізації утворюють шість класів по 15 учнів, тоді як при запропонованій системі профілізації освіти буде тільки три класи по 30 учнів, що дозволить вивільнити при вивченні загальноосвітнього компонента 50 % педагогів, навіть якщо на базі наведеної паралелі утворюється десять груп по 9 учнів, вигода буде очевидна.

Висновки

Представлена система навчання допоможе молодому поколінню бути компетентнішими у виборі професії, підготовленими до більш усвідомленого вибору професії, що дозволить скоротити кількість молодих людей, які не завершили навчання в обраних вищих навчальних закладах через які-небудь невідповідності, або вимоги певного закладу до студента, або студента до певного навчального закладу.

Крім того, запропонована система дозволить зменшити кількість психологічних травм, що виникають у дітей при переході з одного класу в інший або при небажанні розлучатися з колективом, якщо більшість вибрали певну профільну підготовку.

Автор: І. Гончарова

Освіта.ua
12.08.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев