Практические задания для учеников 1-2 класса НУШ

Сайт «Развитие ребенка» предлагает практические задания для выполнения Госстандарта начального образования

Практические задания для учеников 1-2 класса НУШ

Новый Государственный стандарт начального образования, утвержденный 21 февраля 2018 года, определяет требования к обязательным результатам обучения и компетентностям учеников начальных классов.

Целью начального образования, которое включает два цикла, а именно 1-2 и 3-4 классы, является всестороннее развитие ребенка, его талантов, способностей, компетенций и сквозных умений в соответствии с возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и потребностями, формирование ценностей, развитие самостоятельности, творчества и любознательности.

Государственный стандарт является основой для разработки образовательных программ Новой украинской школы. К содержанию таких программ проект «Развитие ребенка» предлагает уникальные практические задания для учеников 1-2 классов, ориентированные на обязательные результаты обучения, которые определены на основе компетентностного подхода.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 1-2 КЛАСУ

Вільне володіння державною мовою, що передбачає:

Уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття

Уміння чітко та аргументовано пояснювати факти

Любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає:

Активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади

Можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

Завдання з англійської мови:

Математична компетентність, що передбачає:

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі

Моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань

Усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають:

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї

Самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів

Пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

Інноваційність, що передбачає:

Відкритість до нових ідей

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

Екологічна компетентність, що передбачає:

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає:

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Навчання впродовж життя, що передбачає:

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання

Організацію власного навчального середовища

Отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

Співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб

Уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України

Дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

Культурна компетентність, що передбачає:

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають:

Ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень

Освіта.ua
06.04.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев