Как изменятся зарплаты учителей и преподавателей в 2021 году

Профсоюз и МОН согласовали проект постановления о некоторых вопросах оплаты труда работников образования

Как изменятся зарплаты учителей и преподавателей в 2021 году

Профсоюзом работников образования 7 октября был согласован проект постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников», который был разработан Министерством образования.

Постановление фактически является компромиссом, позволяющим принять решение о повышении оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников в 2021 году, не применяя норм постановления КМУ № 822 от 2019 года, на выполнение которого нет достаточного бюджетного финансирования.

Проект постановления предусматривает установление с 1 января 2021 года коэффициента повышения должностных окладов 1,5 для педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Одновременно с введением этого постановления предлагается отменить ряд постановлений Кабинета Министров, среди которых постановление № 373 об установлении надбавок педагогическим работникам «за престижность труда» в предельном размере 30%, постановление № 22 от о повышении на 10% должностных окладов и ставок заработной платы педагогических работников и постановление № 36 о повышении на 11% должностных окладов научно-педагогических работников.

Предлагаем читателям текст проекта постановления и пояснительной записки к нему, которые помогут понять шаги государства в вопросе оплаты труда педагогов в 2021 году.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці
педагогічних,
науково-педагогічних і наукових працівників»

Резюме

Метою прийняття проєкту акта є підвищення рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти, а також зміна структури їх заробітної плати.

Проблема, яка потребує розв'язання

Питання підвищення рівня оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки вже давно стоїть на порядку денному суспільства і потребує вирішення. Особливо гостро воно постало після прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту», який законодавчо визначив, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, з подальшою диференціацією посадових окладів педагогічних працівників інших категорій, науково-педагогічних працівників.

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» відповідно до пункту 6 Прикінцевих положень цього Закону та частини другої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» було затверджено нові схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

За відсутності у 2020 році коштів на реалізацію цієї постанови її запровадження було відтерміновано на рік, тобто до 31 грудня 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1044).

У 2021 році впровадження в дію цієї постанови потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (11 млрд грн з місцевих бюджетів; 39 млрд грн з державного бюджету: з них освітня субвенція - близько 26 млрд грн).

На сьогодні вже є доручення Кабінету Міністрів України (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020) Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін'юстом підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проєкт рішення щодо зупинення до 31 грудня 2021 року дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію цієї постанови. Міністерством освіти і науки вже підготовлений такий проєкт постанови Кабінету Міністрів України і направлений на погодження до Мінекономіки, Мінфіну та СПО профспілок і роботодавців.

У зв'язку із зупиненням дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 ще на рік альтернативним варіантом підвищення заробітних плат працівників галузі освіти і науки у 2021 році може стати запропонований проєкт акта щодо встановлення коефіцієнтів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, визначених за Єдиною тарифною сіткою. При цьому може бути розглянуто питання щодо зміни структури оплати праці освітян (скасування деяких підвищень, надбавок).

Суть проєкту акта

Проєктом акта передбачається залишити у 2021 році посадові оклади (ставки заробітної плати) у розмірах, визначених Єдиною тарифною сіткою постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298), і встановити для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5.

Водночас, частково задовольняючи вимоги Міністерства фінансів України щодо зміни структури формування заробітної плати в галузі, пропонується скасувати встановлення надбавки за престижність праці в граничному розмірі 30 відсотків педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення на 10 відсотків посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р. № 36).

При встановленні коефіцієнтів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), запропоновані проєктом постанови, зазначені вище скасовані виплати увійдуть у новий підвищений посадовий оклад працівників.

При цьому, зменшиться напруження освітянської спільноти щодо «несправедливого» розміру надбавки за престижність праці, який на сьогодні встановлюється в межах 5-30 відсотків і залежить від фонду заробітної плати та рішення керівника закладу.

Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта потребуватиме збільшення фінансування галузі освіти і науки на 34,57 млрд грн, з них для працівників, оплата праці яких здійснюється з місцевого бюджету, близько 4,29 млрд грн, з державного бюджету - близько 30,25 млрд грн.

Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує погодження з соціальними партнерами, визначеними Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки.

Прогноз впливу

Проєкт акта сприятиме підвищенню рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти.

Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта з потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Висновок про проведення гендерно-правової експертизи проєкту акта додається.

Підстава розроблення проекту акта

Недостатність у бюджеті країни додаткового фінансування галузі освіти на реалізацію у 2021 році норм постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта: передбачається встановлення з 1 січня 2021 року коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5 для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників; скасувавши при цьому встановлення надбавки за престижність праці (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р, № 36).

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

Короткостроковий вплив (до року)

Середньостроковий вплив (більше року)

Педагогічні працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

Крім того, скасована

надбавка за

престижність праці,

яка на сьогодні

встановлюється в

межах 5-30 відсотків,

врахована у

підвищеному

посадовому окладі у

максимальному

розмірі.

Науково-педагогічні працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту науково-педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

Наукові працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту науково-педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

 

проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників

З метою підвищення оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування під час визначення розмірів посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699) застосовується додатковий коефіцієнт підвищення 1,5.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Прем'єр-міністр                                  Д. Шмигаль

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1080).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 824).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 12, ст. 415).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 12, ст. 416).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2015 р. № 1100 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 23).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 406).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 695 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 січня 2018 р. № 22» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 65, ст. 2235).

Освіта.ua
08.10.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
скептик
Глупы те, кто верит в лучшее будущее, в том числе педагогов. Не имеет значения на сколько поднимут зарплату, важно чтобы этих средств хватало для нормального существование. В последнем совершенно не уверена. Зато уверена, что педагогов, как класс ,будут уничтожать. На всю Украину оставят 5 - 6 университетов, небольшое количество колледжей и ПТУ. Пока не тронут 9-ти летнее образование, но полное среднее образование будет только платным. И не 36 тысяч учителей "сократят", а на порядок больше. Не просто так за учителями (педагогами) закрепилось прозвище "ТЕРПИЛЫ". Вы, педагоги, не только не в состоянии защитить своих учеников (студентов), но и защитить себя, свои интересы при помощи студентов. В ваших руках огромная сила, но вы не в состоянии ни только этим воспользоваться, но даже понять этого. Т Е Р П ИЛ Ы.