Компьютерные науки – специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Компьютерные науки» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 393 від 28 квітня 2022 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Процеси збору, представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах.

Цілі навчання

Набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук.

Теоретичний зміст предметної області

Сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних та комп’ютерних системах.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач комп’ютерних наук; математичне і комп’ютерне моделювання, сучасні технології програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проектування, розроблення та забезпечення якості складових інформаційних технологій, методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проектування ІТ.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управління базами даних, операційні системи, засоби розроблення інформаційних систем і технологій.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %, у тому числі не менш 10 кредитів ЄКТС має бути призначено для науково-дослідницької практики.

Для освітньо-професійних програм мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики, становить 10 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених цим стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.

Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційної моделі.

Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області.

Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття проєктних рішень.

Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук.

Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень.

Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної роботи над проєктом.

Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТпроєктів, інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем.

Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.

Додаткові спеціальні компетентності до освітньонаукової програми підготовки магістрів

Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері комп’ютерних наук.

Здатність провадити науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань.

Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності.

Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи.

Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей.

Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великим).

Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими).

Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування.

Проектувати та супроводжувати бази даних та знань.

Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

Тестувати програмне забезпечення.

Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації.

Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук.

Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.

Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Створювати та досліджувати інформаційні та математичні моделі систем і процесів, що досліджуються, зокрема об’єктів автоматизації.

Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни з інформаційних технологій у закладах вищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 393 від 28 квітня 2022 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
08.07.2022