Архитектура и градостроительство – специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Архитектура и градостроительство» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Архітектура та містобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 09 травня 2022 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Об’єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно-містобудівні комплекси; об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно-прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, теорія архітектурно-містобудівної діяльності.

Цілі навчання

Набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції та принципи архітектурно-містобудівної діяльності; архітектурного проєктування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики та технології збору, систематизації інформації, виконання натурних обмірів, формулювання та перевірки гіпотез і обґрунтування концепцій; моделювання, методи дослідження і проєктування об’єктів архітектури та містобудування, технології здійснення авторського нагляду, сучасні цифрові технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Картографічні матеріали, технічні засоби обстеження об’єктів, архітектурно-проєктне креслярське обладнання, системи обробки інформації, програмне забезпечення моделювання об’єктів архітектури та містобудування, матеріали та інструментарій для макетування.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених стандартом вищої освіти.

Мінімум 30 % обсягу освітньо-наукової програми має бути спрямовано на забезпечення науково-дослідницької компоненти.

Мінімальний обсяг практик для освітньо-професійних та освітньо-наукових програм становить 10 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі архітектури та містобудування у широких або мультидисциплінарних контекстах.

Здатність розв’язувати проблеми архітектури та містобудування у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національно-етнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог.

Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Здатність розробляти і реалізовувати проєкти у сфері архітектури та містобудування.

Здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід, збирати, накопичувати і використовувати інформацію, необхідну для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування.

Здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування.

Здатність розробляти завдання на архітектурно-містобудівне проєктування, організовувати процес проєктування з використанням даних щодо натурних обстежень, обмірних робіт, містобудівного розрахунку об’єкту проєктування.

Здатність управляти робочими процесами у сфері архітектури та містобудування, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Здатність генерувати нові ідеї та розробляти інноваційні рішення у сфері архітектури та містобудування.

Здатність критично осмислювати проблеми архітектури та містобудування.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері архітектури та містобудування.

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері архітектури та містобудування і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень.

Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері архітектури та містобудування з метою розвитку нових знань та процедур.

Здійснювати передпроєктний аналіз архітектурно-містобудівних об’єктів і територій.

Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і практичні засади проєктування інноваційних об’єктів містобудування, житлових, громадських, промислових будівель і споруд, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів, методи досягнення раціонального архітектурно-планувального, об’ємно-просторового, конструктивного рішення, забезпечення соціально-економічної ефективності, екологічності, енергоефективності.

Знати, розуміти та оцінювати характеристики сучасних будівельних матеріалів, виробів і технологій, враховувати їх особливості при розробці інноваційних проєктних рішень будівель і споруд, в проєктах благоустрою міських і ландшафтних територій, при реконструкції та реставрації пам’яток архітектури і містобудування.

Забезпечувати гармонізацію об’єктів архітектури і предметного середовища, зокрема із застосуванням принципів і методів теорії дизайну архітектурного середовища.

Здійснювати проєктне моделювання, обирати цифрові технології та програмні засоби для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру, розробки і реалізації проєктів у сфері архітектури та містобудування, оформлення відповідної наукової та технічної документації, виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів.

Організовувати роботу над комплексними архітектурно-містобудівними проєктами, співпрацю з замовниками та громадськістю при розробці, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів; зрозуміло доносити власні висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців.

Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проведенні наукових архітектурно-містобудівних досліджень та прийнятті комплексних архітектурно-містобудівних рішень.

Обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у сфері архітектури та містобудування державною та іноземною мовами усно і письмово.

Приймати ефективні рішення у сфері архітектури та містобудування, розробляти і порівнювати альтернативи, враховувати обмеження, оцінювати можливі побічні наслідки та ризики.

Знати і застосовувати у практичній діяльності законодавство і нормативну базу щодо проведення досліджень та розробки архітектурно-містобудівних проєктів.

Обґрунтовувати безпекові, санітарно-гігієнічні, екологічні, інженерно-технічні і техніко-економічні рішення і показники у комплексному архітектурно-містобудівному проєктуванні.

Здійснювати авторський нагляд за реалізацією проєктів у сфері архітектури та містобудування.

Аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід щодо проєктування об’єктів архітектури та містобудування.

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері архітектури та містобудування.

Викладати спеціальні навчальні дисципліни з архітектури та містобудування у закладах вищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Архітектура та містобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 09 травня 2022 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
04.07.2022