Обеспечение войск (сил) – специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Обеспечение войск (сил)» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Забезпечення військ (сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 293 від 05 квітня 2022 року.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Взаємодія і взаємний вплив начальників, підлеглих та колег, експлуатація та бойове застосування озброєння та військової техніки, створення та читання знакових систем.

Цілі навчання

Підготовка висококваліфікованих військових фахівців, які є компетентними розв’язувати складні задачі і проблеми за невизначених умов та вимог специфічних питань забезпечення військ (сил), здатні виконувати завдання за призначенням і несуть особисту та професійну відповідальність за свої дії.

Теоретичний зміст предметної області

Основні закони, закономірності, категорії, поняття, концепції, принципи і методи, які використовуються для управління військовими частинами (підрозділами) забезпечення військ (сил) в ході їх бойового застосування та у повсякденній діяльності.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики виконання завдань за профілем діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне озброєння, штатне ОВТ військових частин забезпечення військ (сил) (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), спеціальне обладнання, прикладне спеціалізоване програмне забезпечення за профілем діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми магістра у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти. Для освітньо-наукових програм обсяг науково-дослідницької компоненти має бути не менше 30 % загального обсягу програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону з питаньзабезпечення військ (сил) (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) окремих родів військ видів Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів під час спільного виконання завдань в операціях угруповань військ (сил) та міжвидових органів військового управління із застосуванням теорії і методів воєнної науки, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність працювати в команді.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин, їх вплив на національну безпеку і оборону України, об’єктивний характер європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів, шляхи досягнення сумісності із збройними силами країн НАТО.

Здатність організовувати взаємодію з питань забезпечення військ (сил) у міжвидових органах військового управління під час спільного виконання завдань в об’єднаних операціях (бойових діях).

Здатність організовувати повсякденну діяльність, підтримувати бойову та мобілізаційну готовність у органах військового управління забезпечення військ (сил) оперативного рівня.

Здатність організовувати та керувати підготовкою у органах військового управління забезпечення військ (сил) оперативного рівня, здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно оцінювати досягнуті результати, узагальнювати та впроваджувати у практику військ (сил) передовий досвід та досвід країн членів НАТО.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері забезпечення військ (сил), якісно виконувати функціональні обов’язки у складі органів військового управління оперативного рівня.

Здатність розв’язувати складні задачі забезпечення військ (сил) під час підготовки і ведення об’єднаних операцій угруповань військ (сил), здійснювати дослідження форм і способів застосування угруповань забезпечення військ (сил) з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду.

Здатність проектувати і виконувати пошукові і дослідницькі роботи.

Здатність підтримувати належний рівень здоров’я та фізичної працездатності засобами фізичної підготовки, управляти процесом фізичного вдосконалення особового складу підпорядкованих підрозділів та військових частин.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Організовувати діяльність підпорядкованих військових частин забезпечення військ (сил) за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України у відповідності до національного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

Організовувати та управляти військово-педагогічним та соціальнопсихологічними процесами у підрозділах забезпечення військ (сил) органів військового управління оперативного рівня.

Володіти сучасними знаннями філософських основ військової теорії і практики, основ державницької ідеології та їхнього місця у діяльності військового керівника.

Керувати фінансово-господарською діяльністю у військах (силах) та органах військового управління забезпечення військ (сил) оперативного рівня, забезпечувати повноту отримання та ефективне використання виділених ресурсів, організовувати належний облік та внутрішній контроль.

Володіти іноземною військовою термінологію в межах професійної необхідності, правильно висловлювати власну думку і давати оцінку подіям та вільно спілкуватися усно та письмово.

Використовувати індивідуальні особливості фізичного стану організму, спеціальних фізичних та морально-вольових якостей, особисто виконувати на належному рівні фізичні вправи та нормативи загальної, спеціальної та військово-прикладної фізичної підготовленості.

Мати навички керування процесом фізичного вдосконалення підлеглих військовослужбовців та організовувати форми фізичної підготовки в підпорядкованих підрозділах, військових частинах

Володіти основами функціонування сектору безпеки і оборони держави

Володіти основами забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері, аналізувати напрями реформ сектору безпеки і оборони з питань забезпечення військ (сил) відповідно до стандартів НАТО

Володіти основами застосування підпорядкованих військових частин за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (в тому числі за стандартами НАТО), організовувати взаємодію з питань забезпечення військ (сил) під час спільного виконання завдань в об’єднаних операціях (бойових діях).

Розробляти та управляти проектами з розвитку спроможностей забезпечення військ (сил) (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), досягати визначених цілей в умовах обмеження часу та ресурсів.

Організовувати виконання завдань бойової і мобілізаційної готовності, приведення органів військового управління забезпечення військ (сил) оперативного рівня у бойову готовність, з використанням теоретичних положень процедур планування та проведення заходів підготовки військ (сил).

Здійснювати оцінювання рівня бойової, мобілізаційної готовності органів військового управління забезпечення військ (сил) оперативного рівня.

Приймати ефективні рішення з розв’язання складних задач і проблем у сфері застосування підпорядкованих угруповань забезпечення військ (сил) в об’єднаних операціях (бойових діях) з питань планування, оцінювання і аналізу ситуації та ризиків.

Виконувати функціональні обов’язки у складі міжвидових органів військового управління оперативного рівня.

Розв’язувати складні задачі забезпечення військ (сил) підготовки і ведення об’єднаних операцій угруповань військ (сил).

Здійснювати дослідження форм і способів забезпечення військ (сил) з урахуванням вітчизняного та закордонного історичного досвіду.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Забезпечення військ (сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 293 від 05 квітня 2022 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
08.07.2022